Studia stacjonarne I-go stopnia

Administracja

Studia na kierunku Administracja I stopnia wpisują się w misję Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – rozwoju twórczego myślenia, nauczania z poszanowaniem tradycyjnych wartości akademickich dotyczących humanizmu, tolerancji, wolności, poszukiwania prawdy i respektowania norm etycznych. Kształcenie na kierunku Administracja służy pomnażaniu kapitału intelektualnego przekuwającego się na rozwój regionu i kraju. Oferta dydaktyczna na kierunku Administracja pozostaje w ścisłym związku z zapotrzebowaniem lokalnego, krajowego, a także globalnego rynku pracy. Atrakcyjność kierunku wynika z jego uniwersalności, przekładającej się na możliwości późniejszego zatrudnienia oraz dostosowania programu studiów do zmieniającej się rzeczywistości poprzez wprowadzenie przedmiotów z zakresu szeroko rozumianego prawa europejskiego. Celem kształcenia na kierunku Administracja studia I stopnia jest zdobycie przez studenta wiedzy z zakresu administracji i jej nauki, dogmatycznych dyscyplin prawa polskiego wiedzy o systemie prawa europejskiego i międzynarodowego. Ponadto studenci nabywają wiedzę z obszaru historii państwa i prawa, doktryn politycznych i prawnych, co stanowi konieczne uzupełnienie wiedzy z zakresu nauk dogmatycznych. Ważne miejsce zajmuje zapoznanie studentów z zasadami etyki, kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, wykształcenie umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych w tym ułatwiających pełnienie w przyszłości roli mediatora, uwrażliwienie na problemy pojawiające się w sferze administracji. Cel, o którym mowa powyżej, realizowany jest poprzez obowiązkowe przedmioty kursowe oraz przedmioty specjalizacyjne i fakultatywne. Integralnym elementem kształcenia jest rozwój osobowy studentów: rozwijanie ich zdolności poznawczych, umiejętności logicznego myślenia oraz formułowania trafnych ocen. Studia motywują do poszerzania zakresu własnych zainteresowań poznawczych i społecznych oraz kształtują potrzebę samodoskonalenia. Sylwetka absolwenta Absolwent kierunku Administracja studia I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Ukończenie studiów daje przygotowanie do podjęcia pracy w sferze administracji publicznej i prywatnej. Absolwenci mogą podjąć pracę w sektorze administracji publicznej: rządowej, samorządowej, w instytucjach państwowych, a także w obszarze gospodarki. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwenci mogą również podjąć dalsze kształcenie na studiach II stopnia.

Geodezja i Kartografia

Absolwent kierunku uzyskuje tytuł inżyniera i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w zakresie geodezji i kartografii. Posiada niezbędny zasób wiedzy oraz praktycznego doświadczenia do wykonywania prac z zakresu pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o terenie i znajdujących się na nim obiektach przestrzennych. Ma opanowane technologie prac pomiarowych w geodezji wykorzystujące elektroniczne urządzenia i nowoczesną aparaturę pomiarową, jak również metody satelitarne, a także metody fotogrametrii i teledetekcji. Posiada też wiedzę i umiejętności w dziedzinie opracowań kartograficznych oraz technik komputerowych, w tym komputerowego wspomagania w zakresie geodezji i kartografii. Ze względu na swoje umiejętności techniczne oraz wiedzę ekonomiczną i prawną jest przygotowany do wykonywania zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii. Posiada podstawowe kompetencje w zakresie: znajomości współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie; gospodarowania nieruchomościami oraz określania ich wartości; prowadzenia katastru nieruchomości; numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych; wykonywania analiz przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi GIS; określania i ewidencjonowania stanu własności nieruchomości; pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej i gospodarki nieruchomościami; projektowania rozwoju obszarów wiejskich; wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych; geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji; podejmowania różnorodnych działań z zakresu rozwoju nieruchomości. Absolwent posiada umiejętności: korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy i życiu codziennym; kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone; zakładania małych firm i zarządzania nimi; korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji i kartografii, posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych oraz przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania. Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geodezyjnych, małych firmach geodezyjnych, w administracji samorządowej i rządowej, przedsiębiorstwach działających w dziedzinie gospodarki nieruchomościami, inwestycji i nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Absolwent ma prawo, po odbyciu stosownej praktyki zawodowej, przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w geodezji i kartografii.

Absolwent ma także prawo, po odbyciu stosownej praktyki oraz uzyskaniu tytułu zawodowego magistra inżyniera, zgodnie z obowiązującymi przepisami przystąpić do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego.