Regulamin stron www

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51 Rektora UWM

z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

Regulamin stron serwisów internetowych

jednostek organizacyjnych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

§ 1

1.      Regulamin stron www Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej „regulaminem" określa zasady prowadzenia serwisów internetowych zarejestrowanych w domenach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz mających związek z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

2.      Każda jednostka organizacyjna Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie może posiadać własną stronę www na serwerze uczelnianym. Jednostki działalności dydaktycznej i naukowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie są zobowiązane do prowadzenia serwisów www.

3.      Organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, mają prawo do umieszczenia lub podłączenia własnego serwisu informacyjnego do oficjalnych, uczelnianych stron www za zgodą władz rektorskich.

4.      Uprawnienia do korzystania ze stron www Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mogą również wynikać z innych decyzji władz rektorskich.

 

§ 2

Korzystanie ze stron Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

1.      Prowadzący serwisy www Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zobowiązują się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2.      Użytkownicy zobowiązują się nie umieszczać na stronach www Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jakichkolwiek materiałów lub przekazów, które naruszają prawo lub mogą prowadzić do jego naruszenia.

3.      W celu przeciwdziałania i zapobiegania powstaniu niebezpieczeństwa naruszeniom prawa użytkownicy zapewnią, aby zarówno treść jak i forma materiałów lub przekazów nie miała charakteru: pornograficznego lub przestępczego, nawołującego do nienawiści narodowej, etnicznej, rasowej lub wyznaniowej, wulgarnego, naruszającego dobre obyczaje.

4.      Zamieszczanie na stronach www Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informacji niezwiązanych ze statutową działalnością Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w szczególności informacji o charakterze handlowym, promocyjnym lub reklamowym wymaga uzyskania uprzedniej zgody władz rektorskich

 

§ 3

Nadzór i odpowiedzialność

1.      Za zawartość stron, zarówno ogólnoinformacyjnych jak i prywatnych (na przykład pracowniczych), znajdujących się na serwerze www odpowiada osoba sprawująca merytoryczną opiekę nad serwisem www.

2.      W przypadku strony ogólnouniwersyteckiej jest to kierownik Akademickiego Centrum Mediów lub wyznaczona przez niego osoba, w przypadku stron jednostek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, osoba wyznaczona przez dziekana/kierownika jednostki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwana redaktorem.

3.      Wyznaczona osoba jest odpowiedzialna za treść umieszczanych informacji oraz za obsługę techniczną strony.

4.      Kierownicy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu przekazują do Regionalnego Centrum Informatycznego nazwiska osób aktualnie opiekujących się stronami www jednostek oraz kontakt z nimi (nr telefonu, adres e-mail) .

5.      W przypadku organizowania przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu na stronach www Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie otwartych dyskusji (na przykład chat rooms) władze rektorskie są uprawnione do wykonywania prewencyjnej kontroli treści stron www Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dotyczy to odpowiednio innych usług internetowych.

6.      Prawne zasady korzystania ze stron www Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mają zastosowanie do łączników z innymi stronami www.

7.      Kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu zatwierdza ostatecznie projekt serwisu sporządzony przez redaktora, przed jego opublikowaniem.

8.      Każda zmiana w serwisie podlega również zatwierdzeniu przez kierownika jednostki organizacyjnej.

9.      Władze rektorskie w stosunku do osób nie przestrzegających regulaminu mogą stosować zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależnie od dochodzenia odpowiedzialności na drodze sądowej.

 

§ 4

Zawartość serwisów www

1.      Serwis www jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

1)     Dane o władzach organizacyjnej jednostki – w wersji polskiej i angielskiej.

2)     Informacje o możliwości kontaktu (adres, telefon, fax., e-mail) - w wersji polskiej i angielskiej.

3)     Informacje o strukturze jednostki - spis jednostek podległych - w wersji polskiej i angielskiej.

4)     Spis pracowników wraz z numerami telefonicznymi, kontami e-mail.

5)     Łączniki (linki) do innych jednostek organizacyjnych związanych z jednostką.

6)     Linki do współpracujących jednostek zagranicznych.

2.  Serwis www jednostek naukowo-dydaktycznych powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

1)     Dane o władzach organizacyjnej jednostki – w wersji polskiej i angielskiej.

2)     Informacje o możliwości kontaktu (adres, telefon, fax., e-mail) w wersji polskiej i angielskiej.

3)     Informacje o strukturze jednostki - spis jednostek podległych w wersji polskiej i angielskiej.

4)     Działalność naukowa i dydaktyczna w tym w szczególności: informacje o prowadzonych badaniach, organizowanych przez jednostkę konferencjach.

5)     Oferta kształcenia: kierunki studiów, specjalności, rodzaje studiów, studia podyplomowe, doktoranckie.

6)     Spis zajęć (najlepiej wraz z krótkim opisem).

7)     Spis pracowników wraz z numerami telefonicznymi, zdjęciem, kontami e-mail.

8)     Prywatne strony pracowników wraz z dorobkiem naukowym (po uzyskaniu pisemnej zgody pracownika na umieszczenie strony w Internecie).

9)     Wykaz periodyków wydawanych przez wydział/jednostkę.

10) Linki do innych jednostek naukowych/badawczych związanych z wydziałem.

11) Linki do współpracujących jednostek zagranicznych.

Pracownicy jednostek zobowiązani są przekazać wymienione w regulaminie informacje niezbędne do prowadzenia serwisu.

 

§ 5

Przepisy porządkowe

1.      Nadzór nad ogólnouczelnianym serwisem www oraz kontrolę przestrzegania regulaminu prowadzenia stron przez jednostki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie sprawuje kierownik Akademickiego Centrum Mediów lub wyznaczona przez niego osoba. Do obowiązków tej osoby należy ponadto aktualizacja ogólnych informacji dotyczących Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w serwisie.

2.      W przypadku zamieszczenia na stronie www informacji o treści niezgodnej z Regulaminem stron www, kierownik Akademickiego Centrum Mediów lub wyznaczona przez niego osoba ma prawo zawiesić serwis na portalu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, powiadamiając o tym fakcie osobę odpowiedzialną za tworzenie strony danej jednostki.

3.      Opiekę techniczną i programistyczną nad ogólnouczelnianym serwisem internetowym sprawują osoby wyznaczone przez dyrektora Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 6

Wymagania formalne

  1. Polskie znaki diakrytyczne - standard kodowania ISO-8859-2 albo UTF-8;
  2. Strony jednostek organizacyjnych powinna posiadać łącznik (link) do głównej, uniwersyteckiej strony www.
  3. Na stronie www musi być zamieszczona data aktualizacji strony.