Regulamin RCI

Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 77/2012 z dnia 21 września 2012 roku

 

Regulamin

Regionalnego Centrum Informatycznego

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

§ 1

Regionalne Centrum Informatyczne, zwane dalej RCI, jest jednostką ogólnouczelnianą.

Główne cele działania RCI to:

 1. zapewnienie pracownikom i studentom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie sprawnego dostępu do krajowych i światowych zasobów sieciowych;
 2. udostępnianie oprogramowania i technologii dużych mocy obliczeniowych w celu wspierania badań naukowych i procesu dydaktycznego;
 3. udostępnienie zasobów informatycznych na porzeby rozwoju telemedycyny w regionie;
 4. prowadzenie działalności edukacyjnej w obszarze informatyki;
 5. inicjowanie kierunków rozwoju informatyzacji Uniwersytetu i dbałość o rozwój technologgiczny stosowanych technik informatycznych;
 6. współpraca z innymi instytucjami w zakresie technologii informatycznych.

 

§ 2
 
Struktura organizacyjna

W ramach RCI funkcjonują:

 1. Dział Uczelnianej Sieci Komputerowej,
 2. Dział Edukacji Informatycznej,
 3. Dział Aplikacji i Obliczeń Naukowych,

§ 3

Zadania jednostek organizacyjnych RCI:

1. Dział Uczelnianej Sieci Komputerowej:

 • zarządzanie zasobami uczelnianej sieci komputerowyej do styku z miejską siecią komputerową,
 • administrowanie systemami zarządzania tożsamością i uwierzytelniania pracowników i studentów Uczelni,
 • współtworzenie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • prowadzenie ogólnouczelnianego serwisu sieciowego;

2. Dział Edukacji Informatycznej:

 • wdrażanie nowoczesnych form edukacji wykorzystujących technologie multimedialne, telewizję wysokiej rozdzielczości, systemy zdalnego nauczania,
 • pełnienie roli centrum powszechnej edukacji informatycznej społeczeństwa regionu, centrum inicjatyw upowszechniających naukę i wiedzę oraz ośrodka kształcenia informatycznego pracowników Uniwersytetu i mieszkańców regionu;
 • prowadzenie akademii pamięci masowych, laboratorium animacji komputerowych, studia nagrań naukowej interaktywnej telewizji wysokiej rozdzielczości;

3. Dział Aplikacji i Obliczeń Naukowych:

 • administrowanie centrum przetwarzania danych, na które składają się zasoby ogólnouczelnianych serwerowni;
 • zarządzanie zasobami obliczeniowymi Akademickiego Ośrodka Obliczeniowego;
 • gromadzenie i udostępnianie środowisku naukowemu specjalistycznego oprogramowania, urządzeń składowania danych.

§ 4

1. Regionalnym Centrum Informatycznym kieruje dyrektor, powoływany i odwoływany przez Rektora.

2. Dyrektor RCI jest bezpośrednim przełożonym służbowym pracowników RCI i podlega Rektorowi.

3. Dyrektor RCI w szczególności:

 • opracowuje roczne plany oraz sprawozdania z działalności RCI i przedstawia je Rektorowi po zaopiniowaniu przez Radę RCI,
 • organizuje i kieruje działalnością RCI w ramach zatwierdzonych planów i posiadanych środków finansowych i jest odpowiedzialny za ich wykonanie,
 • odpowiada za prawidłowe gospodarowanie przydzielonymi RCI środkami i majątkiem,
 • odpowiada za politykę kadrową realizowaną w RCI,
 • określa zakres czynności pracowników RCI, przedstawia Rektorowi wnioski pracowników w sprawach zatrudnienia, awansowania, zwalniania i nagradzania,

4. Kierowników jednostek organizacyjnych RCI powołuje Rektor na wniosek dyrektora RCI.

 

§ 5

W Regionalnym Centrum Informatycznym działa Rada RCI powoływana przez Rektora zgodnie z przepisami Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ollsztynie.