PRZETARGI

                                                                               

Budowa Uniwersyteckiego Portalu służącego rozwojowi e-usług dla Warmii i Mazur

 

PRZETARGI

 

I. Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę oraz montaż tablicy informacyjnej w ramach realizacji projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pn. „Budowa Uniwersyteckiego portalu służącego rozwojowi e-usług dla Warmii i Mazur”

W zakresie promocji projektu, na beneficjencie spoczywa obowiązek informowania społeczeństwa o współfinansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską. Jedną z wytycznych, dotyczących działań promocyjnych, stanowi konieczność wykonania tablicy informacyjnej.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie, dostwę oraz montaż tablicy informacyjnej, dotyczącej realizacji projektu finansowanego z Regionalengo Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pn. "Budowa Uniwersyteckiego portalu służącego rozwojowi e-usług dla Warmii i Mazur", złożone dnia 11 marca 2014r. przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, swoje propozycje przedstawiło czterech wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny złożyła firma „CZMUDA S.A.”, ul. Sokola 6 c, 11-041 Olsztyn. Z wykonawcą podpisana została Umowa nr 4/BZP/2014, zgodnie z którą termin realizacji przedmiotu umowy wyznaczono na dzień 25 marca 2014 r.

 

II. Postępowanie na zakup licencji i oprogramowania oraz wdrożenia zaplanowane w ramach projektu pn. „Budowa Uniwersyteckiego portalu służącego rozwojowi e-usług dla Warmii i Mazur”

W lutym 2014 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przeprowadził postępowanie nr 133/2014/PN/DZP o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup licencji i oprogramowania oraz wdrożenia zaplanowane w ramach projektu pn. „Budowa Uniwersyteckiego portalu służącego rozwojowi e-usług dla Warmii i Mazur”.

W wyniku toczącego się postępowania, swoje oferty złożyły trzy firmy. Najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie kryteria przyjęte w SIWZ przedstawiła firma IT .expert Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa.

 

III. Postępowanie na dostawę serwera streamingu wraz z oprogramowaniem oraz stacji roboczych wraz z oprogramowaniem

W ramach realizacji projektu „Budowa uniwersyteckiego portalu służącego rozwojowi e-usług dla Warmii i Mazur”, przeprowadzono postępowanie nr 525/2014/PN/DZP o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę serwera streamingu wraz z oprogramowaniem oraz stacji roboczych wraz z oprogramowaniem.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało wysłane dnia 26 listopada 2014 r. Jego publikacja na Portalu Europejskim  miała miejsce 28 listopada 2014 r., zaś publikacja na stronie internetowej Zamawiającego – 02 grudnia 2014 r.

W dniu 07 stycznia 2015 r.  odbyło się otwarcie ofert. Do realizacji zamówienia na dostawę wybrano, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ, ofertę złożoną przez IT .expert  Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa. 

Umowa z Wykonawcą  została zawarta dnia 20 stycznia 2015 r. Zgodnie z jej postanowieniami, dostawa nastąpiła w ciągu 28 dni od daty podpisania Umowy.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013