×

Erasmus - Charakterystyka Programu

PROGRAM ERASMUS - powstał w 1987 i nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa Erazma z Rotterdamu.Nie bez przyczyny.On bowiemn kształcił się w różnych ośrodkach akademickich Europy;dlatego Erasmus jest oficjalnym programem Unii Europejskiej i kontynuacją poprzedniego programu-Socratesa.

ERASMUS jest programem współpracy między uczelniami.Jest przeznaczony dla studentów i pracowników szkół wyższych.

Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilnosci studentów i pracowników.

Do roku 2021 główne zadania Erasmusa to:

Prowadzenie wymiany studentów (w obie strony);czyli wysyłanie studentów na część studiów(najczęściej 1 semestr) do uczelni partnerskiej.
Organizacja praktyk zagranicznych za pośrednictwem instytucji specjalizujących się w tej dziedzinie.
Podprogram - (pierwsza praca po studiach) o nazwie Leonardo.
Prowadzenie wymiany pracowników uczelni, w tym nauczycieli akademickich.Polega to na wysyłaniu i przyjmowaniu wykładowców w celu prowadzenia przez nich zajęć dydaktycznych.
Mozna także obok nauczycieli akademickich wysyłać innych pracowników uczelni w celu umożliwienia im doskonalenia własnych umiejetności, udziału w szkoleniach i innych inicjatywach mających na celu poszerzanie kwalifikacji.

W przypadku pracowników chętni muszą spełnić wymogi stawiane im przez koordynatorów zagranicznych i otrzymać imienne zaproszenie.

W przypadku studentów kwalifikacja skupia się na takich kryteriach jak:

ukończony 1 rok studiów
wysoka średnia ocen z dwu semestrów
zdany egzamin z języka obcego

Dalsze kroki prowadzą do koordynatora wydziałowego dr hab Marek Szczęsny (marko4@o2.pl) i koordynatora uczelnianego mgr inż. Agnieszka Matejko ( agnieszka.matejko@uwm.edu.pl) i Biura Współpracy z Zagranicą w Rektoracie.

Jest jeszcze jeden warunek ubiegania się o wyjazd - koordynator przeprowadza rekrutację minimum na rok przed wyjazdem ( na macierzystym wydziale),i jest to kwalifikacja tylko do uczelni partnerskich;czyli takich - które mają podpisaną bezpośrednią międzywydziałową umowę o współpracy.