Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wraz z olsztyńskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej organizuje 1st Workshop on Porous Media. Tematyka konferencji obejmuje szeroko pojęte działania w obszarze ośrodków porowatych: badania struktury, badania właściwości, badania materiałowe, przepływy płynów, wymianę masy i ciepła, transport i składowanie materiałów sypkich, w tym biologicznych i chemicznych, złoża fluidalne, mechanikę gruntów itp. Konferencja odbędzie się w Hotel Parku oraz w salach Wydziału Nauk Technicznych UWM (kilkaset metrów od hotelu).

Głównym celem konferencji jest integracja polskiego środowiska naukowego, a w szczególności: wzajemne poznawanie tematyki prowadzonych badań, stosowanych technik i narzędzi, potencjału laboratoryjnego, wymiana wiedzy, przekazywanie umiejętności, a w dalszej perspektywie poszukiwanie wspólnych – w tym interdyscyplinarnych – tematów badawczych, przygotowywanie publikacji oraz wniosków o finansowanie badań.

W ramach konferencji przewiduje się cztery rodzaje działań: wykłady, prezentacje referatowe, prezentacje posterowe oraz zajęcia praktyczne. Proponujemy, aby językiem spotkania był język polski, za wyjątkiem streszczeń, które to należy przygotować w języku angielskim wg wskazanego wzoru. Wykłady i prezentacje odbędą się w dwóch pierwszych dniach trwania konferencji, ostatni dzień poświęcony zostanie na zajęcia praktyczne. W sesji posterowej planowany jest konkurs z nagrodami na najciekawszą prezentację.

Tematem przewodnim pierwszych warsztatów będą stacjonarne złoża granularne, czyli pozostające w spoczynku ośrodki porowate składające się z cząstek sferycznych lub quasi-sferycznych. Tej tematyce poświęcone zostaną wykłady oraz co najmniej jedna sesja referatowa. Pozostałe prezentacje i postery mogą, ale nie muszą nawiązywać do tematyki związanej ze złożami granularnymi.

W imieniu Komitetu Naukowego oraz Organizacyjnego serdeczne pozdrowienia przesyła
Wojciech Sobieski.