Misja i strategia

Misja Wydziału Nauki o Żywności jest zgodna z misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i opiera się na trzech filarach:

Wydział Nauki o Żywności szczyci się swoją ponad 70-letnią tradycją, stąd też kreujemy naszą przyszłość z wykorzystaniem potencjału stworzonego w przeszłości.

Naszą siłą jest różnorodność związana z umacnianiem i pogłębianiem miana regionalnego, a nawet krajowego lidera w kształceniu kadr inżynierskich oraz prowadzenia badań
naukowych dla wielu branż przemysłu spożywczego: mleczarskiego, mięsnego, piekarskiego, przetwórstwa owoców i warzyw, olejarskiego, fermentacyjnego, gastronomicznohotelarskiego
oraz służb nadzoru nad jakością i obrotem żywnością. Sprzyja temu szeroka oferta dydaktyczna Wydziału, którą stanowią 5 kierunków studiów I stopnia, obejmujące łącznie
10 specjalności; 2 kierunki studiów II stopnia o 5 specjalnościach i 4 specjalizacjach oraz studia podyplomowe i doktoranckie.

Wydział Nauki o Żywności  oferuje wysoką jakość kształcenia, zapewniającą absolwentom konkurencyjność na integrującym się europejskim rynku pracy.
Łączymy aspekty regionalne, ogólnopolskie i międzynarodowe, stale rozwijając i aktualizując programy badań naukowych oraz treści kształcenia, poszerzając
stopień ich umiędzynarodowienia i interdyscyplinarności oraz zapewniając integralność wszystkich dziedzin i dyscyplin naukowych.
Podstawowym celem dydaktycznym tych działań jest zwiększanie konkurencyjności absolwentów Wydziału Nauki o Żywności na zmieniającym się rynku pracy.

 

Wspólne działania dla dobra Wydziału powinny objąć wszystkie sfery jego funkcjonowania, w szczególności musimy zadbać o:


• stałe podnoszenie jakości kształcenia na realizowanych kierunkach studiów oraz dostosowywanie programów do potrzeb zmieniającego się rynku pracy,

• ugruntowanie wysokiej pozycji naukowej, w tym rozszerzenie współpracy krajowej i międzynarodowej w celu poszerzenia obszarów działalności naukowej  oraz zwiększenia efektywności pozyskiwania i wykorzystania środków finansowych,

• dalsze poszerzanie współpracy naukowo-dydaktycznej z otoczeniem społeczno-gospodarczym regionu Warmii i Mazur,

• doskonalenie procedur postępowania w zakresie wszystkich obszarów działalności Wydziału, w tym kształtowanie właściwych relacji wewnątrz całej społeczności akademickiej Wydziału,

• ustawiczne działania zmierzające do poprawy warunków pracy i studiowania, 

• diagnozowanie aktualnego stanu Wydziału oraz weryfikacja kierunków rozwoju.