strona 1Opracowanie
Bogusław Staniewski, Katarzyna Kiełczewska, Iwona Konopka,
Lucyna Kłębukowska, Irena Kozłowska
Opieka merytoryczna
Józef Górniewicz


W opracowaniu wykorzystano materiały przygotowane przez Biuro Współpracy z Zagranicą oraz Biuro Kształcenia i Spraw Studenckich; metryczki przedmiotów wykonane przez katedry i zakłady UWM realizujące zajęcia dydaktyczne;
część danych z Informatora ECTS z lat wcześniejszych.Druk z gotowych diapozytywów
Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 

strona 2


SPIS TREŚCI

9. CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU ...................................................................................... 4
9.1. Uzyskiwane kwalifikacje   ................................................................................................ 5
9..2. Charakterystyka specjalności – sylwetki absolwenta ........................................ ..... 6
9..3. Stosowana skala ocen i ich transfer na stopnie ects ............................................. 11
10. PLANY STUDIÓW ............................................................................................................. 12
10.1. Kody przedmiotów – informacja ................................................................................. 13
10.2. Plany studiów stacjonarnych – obciążenie godzinowe .........................................  15
10.2.1. - studia I stopnia ........................................................................................................16
10.2.2. - studia II stopnia ....................................................................................................... 24
10.3. Plany studiów stacjonarnych – punktacja ECTS .................................................... 29
10.3.1. - studia I stopnia ........................................................................................................ 30
10.3.2. - studia II stopnia ....................................................................................................... 38
10.4. Plany studiów niestacjonarnych – obciążenie godzinowe ................................... 43
10.4.1. - studia I stopnia ....................................................................................................... 44
10.4.2. - studia II stopnia ....................................................................................................... 51
10.5. Plany studiów niestacjonarnych – punktacja ECTS .............................................. 55
10.5.1. - studia I stopnia ....................................................................................................... 56
10.5.2. - studia II stopnia ...................................................................................................... 63
11. OPISY PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH STACJONARNYCH .................................... 67
11.1. STUDIA I STOPNIA
...................................................................................................... 67
11.1.1. Blok O – przedmioty wykształcenia ogólnego .................................................... 68
11.1.2. Blok A – przedmioty podstawowe ........................................................................ 74
11.1.3. Blok B – przedmioty kierunkowe........................................................................... 83
11.1.4. Blok C – przedmioty specjalnościowe................................................................. 98
11.1.5. Blok F – przedmioty do wyboru............................................................................ 163
11.2. STUDIA II STOPNIA.................................................................................................... 222
11.2.1. Blok O – przedmioty wykształcenia ogólnego .................................................. 223
11.2.2. Blok A – przedmioty podstawowe ....................................................................... 225
11.2.3. Blok B – przedmioty kierunkowe ......................................................................... 229
11.2.4. Blok C – przedmioty specjalnościowe ............................................................... 236
11.2.5. Blok F – przedmioty do wyboru ........................................................................... 255
12. OPISY PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH ........................... 288
12.1. STUDIA I STOPNIA
.................................................................................................... 288
12.1.1. Blok O – przedmioty wykształcenia ogólnego .................................................  289
12.1.2. Blok A – przedmioty podstawowe ....................................................................... 294
12.1.3. Blok B – przedmioty kierunkowe ......................................................................... 303
12.1.4. Blok C – przedmioty specjalnościowe ............................................................... 318
12.1.5. Blok F – przedmioty do wyboru ............................................................................ 371
12.2. STUDIA II STOPNIA ................................................................................................... 404
12.2.1. Blok O – przedmioty wykształcenia ogólnego .................................................. 405
12.2.2. Blok A – przedmioty podstawowe ....................................................................... 407
12.2.3. Blok B – przedmioty kierunkowe ......................................................................... 411
12.2.4. Blok C – przedmioty specjalnościowe ............................................................... 418
12.2.5. Blok F – przedmioty do wyboru ...........................................................................  431


strona 3


9. CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

        Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka cechuje uniwersalność i różnorodność przekazywanej wiedzy. Zgodnie z obowiązującymi planami i programami studiów wykształcenie ogólno-technologiczne uzyskują studenci studiując takie przedmioty jak: ogólna technologia żywności, mikrobiologia ogólna i żywności, analiza i ocena jakości żywności, higiena i toksykologia żywności, inżynieria procesowa, ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych. Wiedza z zakresu wyżej wymienionych przedmiotów wspomagana jest przez takie przedmioty jak: podstawy żywienia człowieka, chemia żywności, podstawy ekonomii, organizacja i zarządzanie. Powyższe przedmioty wraz z przedmiotami ogólnymi (przedmioty humanistyczne, języki obce, technologia informacyjna) oraz podstawowymi (matematyka, statystyka, fizyka, chemia, ekologia i ochrona środowiska - wykładanymi na I i II roku studiów I stopnia), tworzą tzw. minimum programowe kierunku.
        Studia specjalnościowe realizowane na pierwszym stopniu umożliwiają rozszerzenie wiedzy kierunkowej o wiedzę ściśle związaną z biotechnologią żywności, technologią mleczarską, technologią produktów roślinnych, technologią mięsa, żywieniem człowieka i kształtowaniem bezpieczeństwa żywności.
Studia specjalnościowe realizowane na drugim stopniu umożliwiają natomiast rozszerzenie wiedzy kierunkowej o wiedzę ściśle związaną z technologią żywności, żywieniem człowieka i inżynierią przetwórstwa żywności.
        Absolwenci studiów pierwszego stopnia - inżynierskich kierunku technologia żywności i żywienie człowieka posiadają wiedzę z zakresu nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych. Są specjalistami w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności, przygotowanymi do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach, instytucjach zajmujących się przetwórstwem, przechowywaniem, kontrolą i obrotem żywności oraz żywieniem człowieka. Wykształcenie ogólne i podstawowe pozwala na wyrobienie umiejętności i nabycie kompetencji w zakresie: opisu matematycznego zjawisk fizycznych i procesów przetwarzania żywności; pomiaru podstawowych wielkości fizycznych i analizy zjawisk fizycznych; rozumienia procesów chemicznych i biochemicznych zachodzących w żywności i organizmie; rozpoznawania zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w kontekście produkcji żywności.
        W ramach wykształcenia kierunkowego zdobywają umiejętności i kompetencje rozumienia przemian zachodzących w składnikach żywności podczas procesów produkcyjnych i przechowywania, przeprowadzania sensorycznej, fizykochemicznej i mikrobiologicznej analizy żywności; rozumienia uwarunkowań bezpiecznej produkcji żywności, przeprowadzania toksykologicznej analizy żywności; projektowania technologicznego zakładów przemysłu spożywczego; rozumienia podstaw funkcjonowania układów pokarmowego i współtowarzyszących, rozumienia zasad racjonalnego żywienia człowieka; wykorzystania surowców do produkcji żywności, wykorzystania metod utrwalania żywności, doboru operacji oraz procesów jednostkowych w technologii żywności; rozumienia i stosowania zasad ekonomii, organizacji i zarządzania w przemyśle żywnościowym, rozumienia i stosowania zasad rachunkowości dokumentowania oraz dokumentowania procesów gospodarczych.
        Absolwenci studiów drugiego stopnia - magisterskich kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka mają pogłębioną wiedzę z zakresu nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych. Podobnie jak absolwenci pierwszego stopnia znają przynajmniej jeden język obcy w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się i korzystanie z literatury specjalistycznej. Mają świadomość problemów związanych z bezpieczeństwem wyżywienia ludności w skali świata, kraju i gospodarstwa domowego; potrzeby korzystania

strona 4


w działalności zawodowej z najnowszej wiedzy specjalistycznej z obszaru nauk o żywności i żywieniu. Posiadają ponadto umiejętności i kompetencje: programowania prostych obliczeń, korzystania z baz danych; korzystania z technik obliczeniowych i specjalistycznego oprogramowania przy opracowywaniu wyników badań; rozumienia roli i znaczenia enzymów w produkcji żywności.

9.1.Uzyskiwane kwalifikacje (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSzW z 12 lipca 2007 r.)

        Kwalifikacje absolwenta pierwszego stopnia. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka posiada wiedzę z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka. Umie organizować produkcją włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną. Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

        Kwalifikacje absolwenta drugiego. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu chemii żywności, nauk technicznych, technologicznych i ekonomicznych oraz żywienia człowieka. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania i przechowywania żywności oraz projektowania produktu i zapewnienia mu wysokiej jakości. Zna zasady prawidłowego żywienia człowieka i marketingu oraz prawa żywnościowego. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich i kierowniczych w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywienia człowieka. Potrafi organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń oraz przeprowadzać ekonomiczną kalkulację produkcji. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).


strona 5


9.2. Charakterystyka specjalności – sylwetki absolwenta

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I stopnia


Specjalność: biotechnologia żywności

        Absolwent I stopnia kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności biotechnologia żywności ma podstawy teoretyczne z chemii, matematyki, fizyki, biochemii i mikrobiologii; posiada wiedzę z zakresu nauk technicznych, technologicznych, ekonomicznych i żywienia człowieka. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania, kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich i menedżerskich oraz promocyjno-marketingowych w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka. Potrafi zorganizować produkcję włącznie z doborem maszyn i urządzeń oraz przeprowadzić jej ekonomiczną kalkulację. Posiada znajomość zasad marketingu, prawa żywnościowego, prawidłowego żywienia człowieka oraz profilaktyki żywieniowej. Posługuje się technologią komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent przygotowany jest do pracy w zespołach interdyscyplinarnych oraz współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Absolwent specjalności biotechnologia żywności posiada wiedzę związaną ze zintegrowanymi procesami biotechnologicznymi zarówno w technologii żywności jak i kontroli oraz ochronie środowiska (neutralizacji odpadów i ścieków poprodukcyjnych). Jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego w tym szczególnie w przemyśle browarniczym, winiarskim, biopreparatów i innych przemysłach fermentacyjnych.

Specjalność: technologia mleczarska

        Absolwent I stopnia kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności technologia mleczarska ma podstawy teoretyczne z chemii, matematyki, fizyki, biochemii i mikrobiologii, posiada wiedzę z zakresu nauk technicznych, technologicznych, ekonomicznych i żywienia człowieka. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania, kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich i menedżerskich oraz promocyjno-marketingowych w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka. Potrafi zorganizować produkcję włącznie z doborem maszyn i urządzeń oraz przeprowadzić jej ekonomiczną kalkulację. Posiada znajomość zasad marketingu, prawa żywnościowego, prawidłowego żywienia człowieka oraz profilaktyki żywieniowej. Posługuje się technologią komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent przygotowany jest do pracy w zespołach interdyscyplinarnych oraz współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Absolwent specjalności technologia mleczarska posiada wiedzę związaną z produkcją mleka, napojów i koncentratów mlecznych, masła i produktów wysokotłuszczowych, serów i mlecznych preparatów białkowych. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego, w tym szczególnie w przemyśle mleczarskim.

 

strona 6


Specjalność: technologia produktów roślinnych

        Absolwent I stopnia kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności technologia produktów roślinnych ma podstawy teoretyczne z chemii, matematyki, fizyki, biochemii i mikrobiologii, posiada ma wiedzę z zakresu nauk technicznych, technologicznych, ekonomicznych i żywienia człowieka. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania, kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich i menedżerskich oraz promocyjno-marketingowych w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka. Potrafi zorganizować produkcję włącznie z doborem maszyn i urządzeń oraz przeprowadzić jej ekonomiczną kalkulację. Posiada znajomość zasad marketingu, prawa żywnościowego, prawidłowego żywienia człowieka oraz profilaktyki żywieniowej. Posługuje się technologią komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent przygotowany jest do pracy w zespołach interdyscyplinarnych oraz współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Absolwent specjalności technologia produktów roślinnych posiada wiedzę związaną z przetwarzaniem surowców roślinnych. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego, w tym szczególnie w przemyśle przetwarzającym surowce roślinne.

Specjalność: technologia mięsa

        Absolwent I stopnia kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności technologia mięsa ma podstawy teoretyczne z chemii, matematyki, fizyki, biochemii i mikrobiologii, posiada ma wiedzę z zakresu nauk technicznych, technologicznych, ekonomicznych i żywienia człowieka. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania, kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich i menedżerskich oraz promocyjno-marketingowych w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka. Potrafi zorganizować produkcję włącznie z doborem maszyn i urządzeń oraz przeprowadzić jej ekonomiczną kalkulację. Posiada znajomość zasad marketingu, prawa żywnościowego, prawidłowego żywienia człowieka oraz profilaktyki żywieniowej. Posługuje się technologią komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent przygotowany jest do pracy w zespołach interdyscyplinarnych oraz współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Absolwent specjalności technologia mięsa posiada wiedzę związaną z przetwarzaniem trzody chlewnej, bydła i drobiu. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego w tym szczególnie w przemyśle mięsnym, drobiarskim i jajczarskim.

Specjalność: żywienie człowieka

        Absolwent I stopnia kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka ma podstawy teoretyczne z chemii, matematyki, fizyki, biochemii i mikrobiologii, posiada ma wiedzę z zakresu nauk technicznych, technologicznych, ekonomicznych i żywienia człowieka. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania, kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności.

strona 7


        Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich i menedżerskich oraz promocyjno-marketingowych w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka. Potrafi zorganizować produkcję włącznie z doborem maszyn i urządzeń oraz przeprowadzić jej ekonomiczną kalkulację. Posiada znajomość zasad marketingu, prawa żywnościowego, prawidłowego żywienia człowieka oraz profilaktyki żywieniowej. Posługuje się technologią komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent przygotowany jest do pracy w zespołach interdyscyplinarnych oraz współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Absolwent specjalności żywienie człowieka posiada wiedzę związaną z przetwarzaniem żywności i zasadami prawidłowego żywienia. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego, w tym szczególnie w zakładach gastronomicznych typu zamkniętego i otwartego oraz zakładach przemysłowej produkcji potraw.

Specjalność: kształtowanie bezpieczeństwa żywności (* tylko na stacjonarnych)

        Absolwent I stopnia kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności kształtowanie bezpieczeństwa żywności ma podstawy teoretyczne z chemii, matematyki, fizyki, biochemii i mikrobiologii, posiada ma wiedzę z zakresu nauk technicznych, technologicznych, ekonomicznych i żywienia człowieka. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania, kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich i menedżerskich oraz promocyjno-marketingowych w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka. Potrafi zorganizować produkcję włącznie z doborem maszyn i urządzeń oraz przeprowadzić jej ekonomiczną kalkulację. Posiada znajomość zasad marketingu, prawa żywnościowego, prawidłowego żywienia człowieka oraz profilaktyki żywieniowej. Posługuje się technologią komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent przygotowany jest do pracy w zespołach interdyscyplinarnych oraz współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Absolwent specjalności posiada wiedzę związaną z kontrolą i sterowaniem jakością we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego i branżach pokrewnych. Uzyskane przygotowanie praktyczne i teoretyczne daje kompetencje do pracy w jednostkach i organizacjach nadzoru sanitarno-higienicznego produkcji żywności, pasz i innych produktów spotykanych na rynku. Absolwent tej specjalności posiada również wiedzę z zakresu aktualnych regulacji prawnych obowiązujących w gospodarce żywnościowej. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do przeprowadzania auditoringu i konsultingu w zakresie kontroli, sterowania i zarządzania jakością.

 

strona 8STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II stopnia

Specjalność: technologia żywności

        Absolwent studiów II stopnia - magisterskich kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności technologia żywności posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu chemii, biochemii i analizy żywności, nauk technicznych, technologicznych i ekonomicznych oraz żywienia człowieka. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania i przechowywania żywności oraz projektowania produktu i zapewnienia mu wysokiej jakości. Zna zasady prawidłowego żywienia i marketingu oraz prawa żywnościowego. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich i kierowniczych w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywienia człowieka. Potrafi organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, oraz przeprowadzić ekonomiczną kalkulację produkcji. Umie posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Jest przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) Wyrabiają nawyk korzystania z literatury fachowej i naukowej oraz jej wykorzystywania do tworzenia postępu technologicznego i ekonomiczno-organizacyjnego.


Specjalność: żywienie człowieka

        Absolwent studiów II stopnia - magisterskich kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu chemii, biochemii i analizy żywności, nauk technicznych, technologicznych i ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy dotyczącej żywienia człowieka. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania i przechowywania żywności oraz projektowania produktu i zapewnienia mu wysokiej jakości. Zna zasady prawidłowego żywienia i marketingu oraz prawa żywnościowego. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich i kierowniczych w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywienia człowieka. Potrafi organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, oraz przeprowadzić ekonomiczną kalkulację produkcji. Umie posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Jest przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) Wyrabiają nawyk korzystania z literatury fachowej i naukowej oraz jej wykorzystywania do tworzenia postępu technologicznego i ekonomiczno-organizacyjnego.


Specjalność: inżynieria przetwórstwa żywności (* tylko na stacjonarnych)

        Absolwent studiów II stopnia - magisterskich kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności inżynieria przetwórstwa żywności posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu chemii, biochemii i analizy żywności, nauk ekonomicznych, żywienia człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem nauk technicznych i technologicznych. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania i przechowywania żywności oraz projektowania produktu i zapewnienia mu wysokiej jakości. Zna zasady

strona 9


prawidłowego żywienia i marketingu oraz prawa żywnościowego. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich i kierowniczych w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywienia człowieka. Potrafi organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, oraz przeprowadzić ekonomiczną kalkulację produkcji.         Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Jest przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich), ma wyrobiony nawyk korzystania z literatury fachowej i naukowej oraz jej wykorzystywania do tworzenia postępu technologicznego i ekonomiczno-organizacyjnego.strona 10


 
9.3.         Stosowana skala ocen i ich transfer na stopnie ECTS

        Studenci Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego po każdym semestrze obowiązani są do zaliczenia semestru i zdania przewidzianych w programie egzaminów. Ci studenci, którym nie udało się zdać wszystkich obowiązujących w danym semestrze egzaminów, mogą to zrobić w czasie sesji poprawkowej; oznacza to, że każdy student ma prawo zdawać egzamin dwukrotnie.

Przy egzaminach i zaliczeniach obowiązują następujące oceny:

 
Ocena
Nazwa
Definicja (poziom)
Ocena
ECTS
5.0
bardzo dobry
 Powyżej średniego standardu
A
4.5
dobry plus

Powyżej średniego standardu, z pewnymi błędami

B
4.0
dobry

Generalnie solidna praca z szeregiem zauważalnych błędów

C
3.5
dostateczny plus

Zadawalający, ale ze znaczącymi (istotnymi) brakami

D
3.0
dostateczny

Wyniki pracy spełniają minimalnie kryteria

E
2.0
niedostateczny

Punkty będzie można przyznać, gdy student uzupełni podstawowe braki w opanowaniu materiału

FX
 
 

Punkty będzie można przyznać, gdy student gruntownie powtórzy całość materiału

F
 

Skala ocen ECTS ma na celu porównanie jakości pracy studenta przy różnych systemach oceniania, podczas gdy punkty ECTS są miernikiem ilości pracy koniecznej do zaliczenia przedmiotu.

Punkty ECTS przyznane są w przypadku, gdy student uzyska ocenę ECTS od „A” do „E”. Ocenie „FX” oraz „F” odpowiada 0 punktów ECTS.

 
 
 


strona 11


10. PLANY STUDIÓW REALIZOWANE NA KIERUNKU :

Technologia żywności i żywienie człowieka


strona 12


10.1. Kody przedmiotów

    Każdemu przedmiotowi ujętemu w planie studiów przypisany jest kod, składający się z 5 członów, np.:

    Kod ten identyfikuje przedmiot w dziedzinie nauki, w szkole, na kierunku oraz na specjalności w różnych częściach pakietu informacyjnego. Żaden przedmiot nie może mieć dwóch kodów, jeden kod nie może należeć do dwóch przedmiotów.
    Pierwszy człon trzycyfrowy oznacza dziedzinę nauki, do której zaliczany jest dany przedmiot w Programie SOCRATES ERASMUS.
    Drugi człon dwucyfrowy oznacza główny zbiór przedmiotów – może on być ogólno-uczelniany (00) to jest obowiązujący na więcej niż jednym kierunku (nazywamy to ofertą uczelnianą/ lub kierunkowy wg zestawienia:

01- Rolnictwo (RN)
02- Zootechnika (ZT)
03- Technologia żywności i żywienie człowieka (TŻ)
04 – Weterynaria (WN)
05a - Ochrona Środowiska (OW)
05b - Ochrona Środowiska (KS)
06 - Rybactwo (RB)
07 - Biotechnologia (BT)
08 – Geodezja i kartografia (GK)
09 – Mechanika i budowa maszyn (MM)
10 - Technika rolnicza i leśna (TR)
11 - Budownictwo (BD)
12 - Zarządzanie i marketing (ZM)
13 - Biologia (BL)
14 - Gospodarka przestrzenna (GP)
15 - Inżynieria środowiska (IŚ)
16 - Pedagogika (PG)
17 - Informatyka (IF)
18 – Ogrodnictwo (OG)
19a -Towaroznawstwo (TW)
19b -Towaroznawstwo (TT)
20 - Matematyka (MT)
21 - Administracja (AM)
22 - Architektura Krajobrazu (AK)
23 - Bibliotekoznawsttwo i informacja naukowo-techniczna (BI)
24 - Filologia (FL)
25 - Filologia polska (FP)
26 - Historia (HT)
27 - Inżynieria chemiczna i procesowa (IC)
28 – Politologia (PL)
29 - Prawo (PR)
30 - Teologia (TL)
31 – Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (WM)
32 - Edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastcznej (WP)
33 - Wychowanie techniczne (WT)
34 – Filozofia (FL)
35 – Stosunki międzynarodowe (SM)
36 – Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZP)
37 – Instrumentalistyka (IS)
38 – Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (DK)
39 – Pielęgniarstwo (PI)
40 – Socjologia (SL)

strona 13


01 – biotechnologia żywności
02 – technologia mleczarska
03 – technologia produktów roślinnych
04 – technologia mięsa
05 – żywienie człowieka
10 – kształtowanie bezpieczeństwa żywności

• poziom O – przedmioty wykształcenia ogólnego
• poziom A – przedmioty podstawowe
• poziom B – przedmioty kierunkowe
• poziom C – przedmioty specjalnościowe
• poziom D – praca magisterska
• poziom F – przedmioty umożliwiające zdobycie dodatkowych uprawnień
np. w zawodzie nauczyciela


strona 1410.2. Plany studiów stacjonarnych – obciążenie godzinowestrona 1510.2.1. Obciążenie godzinowe:

Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie, specjalności:

01 – biotechnologia żywności
02 – technologia mleczarska
03 – technologia produktów roślinnych
04 – technologia mięsa
05 – żywienie człowieka
10 – kształtowanie bezpieczeństwa żywności

Objaśnienie stosowanych symboli: sposób egzekwowania wiadomości
E - egzamin
Z –zaliczenie
w – wykłady
ćw – ćwiczenia
aud (A) – ćwiczenia audytoryjne
lab (L) – ćwiczenia laboratoryjne
P – zajęcia projektowe
S – zajęcia seminaryjne
s.k. – samokształcenie – realizowane bez bezpośredniego uczestnictwa nauczycieli akademickichstrona 16strona 17strona 18strona 19strona 20strona 21strona 22strona 23


10.2.2. Obciążenie godzinowe:
01 – technologia żywności
02 – żywienie człowieka
03 – inżynieria przetwórstwa żywnościw – wykłady
ćw – ćwiczenia
aud (A) – ćwiczenia audytoryjne
lab (L) – ćwiczenia laboratoryjne
P – zajęcia projektowe
S – zajęcia seminaryjne
s.k. – samokształcenie – realizowane bez bezpośredniego
uczestnictwa nauczycieli akademickichstrona 24strona 25strona 26strona 27strona 2810.3. Plany studiów stacjonarnych – punktacja ECTSstrona 29


10.3.1. Punktacja ECTS:
01 – biotechnologia żywności
02 – technologia mleczarska
03 – technologia produktów roślinnych
04 – technologia mięsa
05 – żywienie człowieka
10 – kształtowanie bezpieczeństwa żywności


w – wykłady
ćw – ćwiczenia
aud (A) – ćwiczenia audytoryjne
lab (L) – ćwiczenia laboratoryjne
P – zajęcia projektowe
S – zajęcia seminaryjne
s.k. – samokształcenie – realizowane bez bezpośredniego uczestnictwa nauczycieli akademickich
strona 30strona 31strona 32strona 33strona 34strona 35strona 36strona 37


10.3.2. Punktacja ECTS:
01 – technologia żywności
02 – żywienie człowieka
03 – inżynieria przetwórstwa żywności


w – wykłady
ćw – ćwiczenia
aud (A) – ćwiczenia audytoryjne
lab (L) – ćwiczenia laboratoryjne
P – zajęcia projektowe
S – zajęcia seminaryjne
s.k. – samokształcenie – realizowane bez bezpośredniego
uczestnictwa nauczycieli akademickich
strona 38strona 39strona 40strona 41strona 4210. 4. Plany studiów niestacjonarnych – obciążenie godzinowestrona 43


10.4.1. Obciążenie godzinowe:
01 – biotechnologia żywności
02 – technologia mleczarska
03 – technologia produktów roślinnych
04 – technologia mięsa
05 – żywienie człowieka

E - egzamin
Z –zaliczenie
w – wykłady
ćw – ćwiczenia
aud (A) – ćwiczenia audytoryjne
lab (L) – ćwiczenia laboratoryjne
P – zajęcia projektowe
S – zajęcia seminaryjne
s.k. – samokształcenie – realizowane bez bezpośredniego uczestnictwa nauczycieli akademickichstrona 44strona 45strona 46strona 47strona 48strona 49strona 5010.4.2. Obciążenie godzinowe:

01 – technologia żywności
02 – żywienie człowieka

w – wykłady
ćw – ćwiczenia
aud (A) – ćwiczenia audytoryjne
lab (L) – ćwiczenia laboratoryjne
P – zajęcia projektowe
S – zajęcia seminaryjne
s.k. – samokształcenie – realizowane bez bezpośredniego uczestnictwa nauczycieli akademickich

strona 51strona 52strona 53strona 5410.5. Plany studiów niestacjonarnych – punktacja ECTS
strona 5510.5.1. Punktacja ECTS:
01 – biotechnologia żywności
02 – technologia mleczarska
03 – technologia produktów roślinnych
04 – technologia mięsa
05 – żywienie człowieka


w – wykłady
ćw – ćwiczenia
aud (A) – ćwiczenia audytoryjne
lab (L) – ćwiczenia laboratoryjne
P – zajęcia projektowe
S – zajęcia seminaryjne
s.k. – samokształcenie – realizowane bez bezpośredniego uczestnictwa nauczycieli akademickichstrona 56strona 57strona 58strona 59strona 60strona 61strona 6210.5.2. Punktacja ECTS:
01 – technologia żywności
02 – żywienie człowieka
03 – inżynieria przetwórstwa żywności


w – wykłady
ćw – ćwiczenia
aud (A) – ćwiczenia audytoryjne
lab (L) – ćwiczenia laboratoryjne
P – zajęcia projektowe
S – zajęcia seminaryjne
s.k. – samokształcenie – realizowane bez bezpośredniego uczestnictwa nauczycieli akademickichstrona 63strona 64strona 65strona 66


11. OPISY PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH STACJONARNYCH:

Technologia żywności i żywienie człowieka

11.1. Studia I stopnia - inżynierskie, specjalności:


01 – biotechnologia żywności
02 – technologia mleczarska
03 – technologia produktów roślinnych
04 – technologia mięsa
05 – żywienie człowieka
10 – kształtowanie bezpieczeństwa żywności


• blok O – przedmioty wykształcenia ogólnego
• blok A – przedmioty podstawowe
• blok B – przedmioty kierunkowe
• blok C – przedmioty specjalnościowe
• blok F - przedmioty do wyboru


strona 67BLOK O
przedmioty wykształcenia ogólnego
strona 68


Nazwa przedmiotu:

Języki obce:

angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, ukraiński, hiszpański

Kod przedmiotu:
09.1-00-00-O/01
Semestr:
I-IV
Typ zajęć:
ćwiczenia
Liczba godzin/semestr:
I-30, II-30, III-30, IV-30

Ilość punktów kredytowych ECTS: 8 (2+2+2+2)

 

Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciele zatrudnieni w SJO, e-mail:sjo@uwm.edu.pl

Jednostka organizacyjna: Studium Języków Obcych, 10-718 Olsztyn, ul. Obrońców Tobruku 3, tel. 089 523 38 14, fax: 089 523 38 14

Status przedmiotu w programie studiów: wykształcenia ogólnego wybierany

Opis przedmiotu: Nauka wybranego języka obcego poprzez zapoznanie się z systemami fonetycznymi, strukturami gramatycznymi, materiałem leksykalnym ogólnym na poziomie zerowym i słabo zaawansowanym oraz pogłębienie tych struktur na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym.

Język wykładowy: wybrany język obcy

Cel nauczania: Przygotowanie studenta do biernego i czynnego posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym. Istnieje możliwość wyboru nauki języka obcego. POZIOM POCZĄTKUJĄCY: Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego i rozumienie "ze słuchu". Nauka formułowania krótkich wypowiedzi pisemnych: listów, opisów, opowiadań. Nauka umiejętności posługiwania się językiem obcym w prostych sytuacjach życia codziennego, np. w szkole, kawiarni, na zakupach, w bibliotece, hotelu, na dworcu, w banku, u lekarza. POZIOM KONTYNUUJĄCY: Doskonalenie kompetencji komunikacyjnej w stopniu umożliwiającym rozumienie i budowanie poprawnych pod względem językowym wypowiedzi na poziomie średnio zaawansowanym. Wzbogacenie zasobu słownictwa i rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi ustnych na różne tematy, np. wakacje, podróże, sposoby spędzania wolnego czasu, problemy życia codziennego. Doskonalenie umiejętności rozumienia tekstów słuchanych i pisanych (czasopisma, programy telewizyjne itp.) Kształcenie redagowania krótkich form pisemnych, np. listów, streszczeń, opowiadań. Powtarzanie, uzupełnianie i utrwalanie materiału gramatycznego i leksykalnego wprowadzonego na poprzednim etapie nauki języka. Wprowadzenie testów specjalistycznych zawierających leksykę związaną z danym kierunkiem studiów. 

Przedmioty poprzedzające: nie ma
 
Metody nauczania: ćwiczenia wspomagane środkami audiowizualnymi

Pomoce naukowe: podręczniki, skrypty, taśmy magnetofonowe, filmy, plansze, czasopisma

Sposób zaliczenia: pisemne i ustne zaliczenie ćwiczeń

Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi/komentarze: -


strona 69


Nazwa przedmiotu:

Wychowanie fizyczne

Kod przedmiotu:
16.1-00-00-0/02
Semestr:
I-II
Typ zajęć:
ćwiczenia
Liczba godzin/semestr:
I-30, II-30

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2 ( 1+1 )

Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciele zatrudnieni w SWFiS,

e-mail:paszek@uwm.edu.pl

Jednostka organizacyjna: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, ul. Prawocheńskiego 7, 10-720 Olsztyn, tel. 0 89 523 33 08

Status przedmiotu w programie studiów: wykształcenia ogólnego

Opis przedmiotu: Systematyczne ćwiczenia ruchowe prowadzące do utrzymania prawidłowej postawy, dobrego samopoczucia i samodyscypliny. W zakres ćwiczeń wchodzą: piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, gimnastyka, lekka atletyka, badminton, tenis stołowy, siłownia, pływanie i ratownictwo, narciarstwo zjazdowe, kajakarstwo turystyczne.

Język wykładowy: polski

Cel i zadania przedmiotu: Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowotności studentów.

Przedmioty poprzedzające: nie ma
 
Metody nauczania : ćwiczenia , pokaz z objaśnieniem
 
Pomoce naukowe: sprzęt sportowy

Sposób zaliczenia: zaliczenie.

Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi/komentarze: -

Zalecane podręczniki i skrypty: podręczniki metodyczne i przepisy dyscyplin sportowych.

 
 


strona 70


 
Nazwa przedmiotu:

Technologia informacyjna

Kod przedmiotu:

11.3-00-00-O/03
Semestr:
I
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:
15w, 30ćw. (w tym 15 godz. samokształcenie)

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Marian Kujawski, prof. UWM,
e-mail: marian.kujawski@uwm.edu.pl
 
Jednostka organizacyjna: Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością, tel. 089 523 3402, 089 523 4492
 
Status przedmiotu w programie studiów: wykształcenia ogólnego

Opis przedmiotu: Systemy operacyjne, niestabilność systemów i awarie – usuwanie problemów. Praca na stanowisku. Technologie sieciowe w tym internet. Wykorzystanie technologii przetwarzania danych. Edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, programy przetwarzania grafiki. Współpraca aplikacji, osadzanie i łączenie obiektów, korzystanie z danych zewnętrznych. Wykorzystanie technologii multimedialnych. Algorytmika i programowanie.

Język wykładowy: polski

Cele i zadania przedmiotu: Nabycie umiejętności organizowania stanowiska pracy umysłowej z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Przedmioty poprzedzające: matematyka

Metoda nauczania: wykłady, ćwiczenia - wprowadzenie, pokaz multimedialny, demonstracja, praca własna

Pomoce naukowe: skrypty, podręczniki, komputery z oprogramowaniem

Sposób zaliczania: sprawdziany kontrolne z poszczególnych bloków tematycznych, samokształcenie, egzamin

Zapisy na przedmiot: nie
 
Zapisy na egzamin: nie
 
Uwagi / komentarze:
 
 
 
 
 
 

 

strona 71


Nazwa przedmiotu:

Bezpieczeństwo pracyi ergonomia

Kod przedmiotu:

04.2-00-00-O/04
Semestr:
I
Typ zajęć:
wykłady

Liczba godzin/semestr:
4w

Ilość punktów kredytowych ECTS: 1

 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Jerzy Jaworski,e-mail: j.jaworski@uwm.edu.pl,

Jednostka organizacyjna: Katedra Elektrotechniki i Energetyki, Wydział Nauk Technicznych, 10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 11, tel. 089 523 36 21, 089 523 37 49

Status przedmiotu w programie studiów:  wykształcenia ogólnego

Opis przedmiotu: Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem: praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, ochrona pracy kobiet i młodocianych, wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nim związanych, profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dl zdrowia i życia pracowników. Problemy związane z organizacją stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii. Postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń np. pożaru, awarii, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Język wykładowy: polski

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie się z zagadnieniami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Przedmioty poprzedzające: -

Metoda nauczania: wykład, pokaz multimedialny

Pomoce naukowe: -

Sposób zaliczania: zaliczenie

Zapisy na przedmiot: nie

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

Uwagi / komentarze:

 

 

strona 72


 
Nazwa przedmiotu:
Ochrona własności intelektualnej

Kod przedmiotu:
04.2-00-00-O/05

Semestr:
IV
Typ zajęć:
wykłady

Liczba godzin/semestr:
2w

Ilość punktów kredytowych ECTS: 1

 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Jan A. Piszczek, e-mail:piszczek@op.pl

Jednostka organizacyjna, w której realizowany jest przedmiot: Zakład Prawa i Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji, ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, tel. 089 524 64 31, fax. 089 535 15 97

Status przedmiotu w programie studiów: wykształcenia ogólnego

Opis przedmiotu: Powody powstania ochrony własności intelektualnej. Pojęcia, definicje. Prawo autorskie w ustawodawstwie polskim, europejskim i światowym oraz powiązanie z innymi działami prawa. Elementy prawa autorskiego: prawo własności intelektualnej, prawo własności przemysłowej. Ograniczenia prawa własności przemysłowej. Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji. Roszczenia związane z ochroną praw autorskich. Wynalazki, wzory użytkowe, topografia układów scalonych, programy komputerowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne.

Język wykładowy: polski

Cel nauczania: Przekazanie studentom podstawowych wiadomości z zakresu ochrony praw autorskich i zapoznanie z obowiązującym ustawodawstwem.

Sposób zaliczenia: zaliczenie.

Metody nauczania: wykład 

Pomoce naukowe:

1) Golat R. 2002. Prawo autorskie i prawa pokrewne, C. H. Beck, Warszawa.
2) Sobczak J. 2001. Prawo autorskie i pokrewne, IURIS, Pozna
ń.
3) Ustawa z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Zapisy na przedmiot: nie

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

Uwagi / komentarze:
 


strona 73BLOK A

strona 74


Nazwa przedmiotu:
Matematyka

Kod przedmiotu:
11.1-03-00-A/01

Semestr:
I
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:
30w, 45ćw. (w tym 15 godz. samokształcenia)

Ilość punktów kredytowych ECTS: 10

 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Stanisław Kowalski, e-mail:kost@uwm.edu.pl

Jednostka organizacyjna: Katedra Matematyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, 10- 561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14A, tel. 089 524 6046, 089 524 6096

Status przedmiotu w programie studiów: podstawowy

Opis przedmiotu: Algebra liniowa liczby zespolone, macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych, wektory i wartości własne.Rachunek różniczkowy funkcji rzeczywistych jednej i wielu zmiennych  ciągi i szeregi liczbowe, granica funkcji, ciągłość funkcji, różniczkowalność funkcji, ekstrema lokalne i absolutne funkcji. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej – całka nieoznaczona (funkcja pierwotna), całka oznaczona, całka niewłaściwa, zastosowania całki. Równania różniczkowe. Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji dwu zmiennych – ekstrema, całka podwójna.

Język wykładowy: polski.

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami matematyki wyższej. Nabyte umiejętności mają być pomocne przy studiowaniu innych dziedzin wiedzy.

Przedmioty poprzedzające: przedmiot jest prowadzony bez przedmiotów poprzedzających.

Metoda nauczania: wykłady opracowane w PowerPoint, obliczenia i wykresy – przy użyciu programu DERIVE. Ćwiczenia w pracowni komputerowej.

Pomoce naukowe: materiały dostępne na stronie internetowej; także podręczniki.
 
Sposób zaliczania: egzamin
 
Zapisy na przedmiot: nie
 
Zapisy na egzamin: nie
 
Uwagi / komentarze:


strona 75


Nazwa przedmiotu:
Chemia ogólna

Kod przedmiotu:
13.3-03-00-A/02

Semestr:
I
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:
30w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 10

 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Danuta Kowalska, e-mail: elzbieta.malessa@uwm.edu.pl

Jednostka organizacyjna: Katedra Chemii, Wydział kształtowania Środowiska i Rolnictwa, 10-727 Olsztyn, pl. Łódzki 4, tel. 089 523 4801, 089 523 3615

Status przedmiotu w programie studiów: podstawowy

Opis przedmiotu: Budowa i stany skupienia materii. Budowa atomu, wiązania chemiczne. Klasyfikacja reakcji chemicznych. Elementy termodynamiki i kinetyki chemicznej. Roztwory. Mieszaniny buforowe. Reakcje utleniania i redukcji. Związki kompleksowe z uwzględnieniem chelatów. Podstawowe techniki laboratoryjne – analiza wagowa i miareczkowa.

Język wykładowy: polski.

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie studentów z najważniejszymi związkami i procesami chemicznymi. Nabycie umiejętności sporządzania roztworów i posługiwania się podstawowymi technikami laboratoryjnymi jak analiza jakościowa, ilościowa z uwzględnieniem analizy miareczkowej i wagowej.

Przedmioty poprzedzające: brak.

Metoda nauczania: wykłady ilustrowane foliami. Ćwiczenia – metoda eksperymentalna.

Pomoce naukowe: Podręczniki akademickie, przewodnik do ćwiczeń (dostępny na stronie internetowej)

Sposób zaliczania: egzamin
 
Zapisy na przedmiot: nie
 
Zapisy na egzamin: nie
 
Uwagi / komentarze:


strona 76


 
Nazwa przedmiotu:
Fizyka

Kod przedmiotu:
13.2-03-00-A/03

Semestr:
II
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:
30w, 45ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 1

 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Zbigniew Wieczorek, prof. UWM, e-mail: zbigniew.wieczorek@uwm.edu.pl

Jednostka organizacyjna: Katedra Fizyki i Biofizyki, tel. 089 523 3406, 089 523 45 47
 
Status przedmiotu w programie studiów: podstawowy
 
Opis przedmiotu:
Wielkości fizyczne, obserwacja, doświadczenie, pomiar, układ jednostek. Dynamika punktu materialnego i bryły sztywnej. Mechanika płynów - przepływ cieczy doskonałej, prawa hydrodynamiki, lepkość cieczy i gazów, przepływ cieczy rzeczywistej. Właściwości sprężyste ciał stałych. Teoria kinetyczno-molekularna. Zjawiska na granicy faz. Transport masy, energii i pędu. Elementy termodynamiki – energia wewnętrzna, wymiana energii między układami – praca i ciepło, przemiany termodynamiczne, I i II zasada termodynamiki, silniki termodynamiczne i pompy cieplne, entropia. Przejścia fazowe. Podstawy elektrodynamiki. Drgania mechaniczne i elektryczne. Fale mechaniczne i elektromagnetyczne. Podstawy optyki geometrycznej i falowej. Kwantowa natura promieniowania. Falowe właściwości cząstek. Oddziaływanie fal elektromagnetycznych z substancją. Optyczne metody badania substancji – refraktometria, polarymetria, nefelometria. Absorpcyjna i emisyjna analiza spektralna. Elementy fizyki jądrowej.
 
Język wykładowy: polski

Cele i zadania przedmiotu: Poznanie i rozumienie zjawisk i fizycznych. Wykorzystanie praw przyrody w badaniach, technice i życiu codziennym. Opanowanie umiejętności określania i pomiaru podstawowych wielkości fizycznych.

Przedmioty poprzedzające: matematyka

Metoda nauczania: wykłady wspomagane technikami multimedialnymi; ćwiczenia – zajęcia laboratoryjne

Pomoce naukowe: podręczniki, skrypty, materiały pomocnicze do wykładów

Sposób zaliczania: ustne zaliczenie każdego ćwiczenia, egzamin
 
Zapisy na przedmiot: nie
 
Zapisy na egzamin: nie
 
Uwagi / komentarze:

strona 77


 
Nazwa przedmiotu:
Chemia organiczna

Kod przedmiotu:
13.3-03-00-A/04

Semestr:
II
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:
30w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 7

 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Piotr Minkiewicz, prof. UWM,
e-mail:
piotr.minkiewicz@uwm.edu.pl

Jednostka organizacyjna: Katedra Biochemii Żywności, tel. 089 523 3585, 089 523 4359
 
Status przedmiotu w programie studiów:
podstawowy
 
Opis przedmiotu:
Znaczenie wiedzy chemicznej w naukach inżynierskich i technologicznych oraz jej powiązanie z innymi dziedzinami wiedzy. Podstawowe pojęcia ogólnej chemii organicznej. Struktura, izomeria, stereochemia oraz właściwości fizyczne i chemiczne podstawowych grup związków organicznych (węglowodory, alkohole, fluorowcopochodne, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, aminy, amidy, estry, związki heterocykliczne). Budowa, klasyfikacja, właściwości fizyczne i przemiany aminokwasów, peptydów, białek, cukrów, lipidów oraz kwasów nukleinowych.
 
Język wykładowy: polski
 
Cele i zadania przedmiotu:
Stworzenie niezbędnych podstaw teoretycznych do studiowania przedmiotów zawodowych, zapoznanie z ogólnymi pojęciami chemii organicznej oraz głównymi grupami związków występującymi w surowcach i produktach żywnościowych, a także ich przemianami.

Przedmioty poprzedzające: chemia ogólna, matematyka, fizyka

Metoda nauczania: wykłady, ćwiczenia – zajęcia laboratoryjne i seminaryjne 

Pomoce naukowe:skrypty, podręczniki, prezentacje

Sposób zaliczania: egzamin

Zapisy na przedmiot: nie

Zapisy na egzamin: nie

Uwagi / komentarze:

 


strona 78


Nazwa przedmiotu:
Statystyka

Kod przedmiotu:
11.2-03-00-A/05

Semestr:
II
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:
15w, 15ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 4

 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Andrzej Czarnecki, e-mail:andrzej.czarnecki@uwm.edu.pl

Jednostka organizacyjna: Katedra Matematyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14A, tel. 089 524 6040

Status przedmiotu w programie studiów: podstawowy

Opis przedmiotu: Zmienne losowe, estymacja punktowa i przedziałowa, testowanie hipotez statystycznych, korelacja, regresja, analiza wariancji.

Język wykładowy: polski

Cele i zadania przedmiotu: Wykorzystanie metod statystycznych do opracowywania danych i analizy procesów przetwarzania żywności.

Przedmioty poprzedzające: matematyka
 
Metoda nauczania: wykłady, ćwiczenia
 
Pomoce naukowe:
 
Sposób zaliczania: egzamin
 
Zapisy na przedmiot: nie
 
Zapisy na egzamin: nie
 
Uwagi / komentarze:


strona 79


Nazwa przedmiotu:
Ekologia i ochrona środowiska

Kod przedmiotu:
07.2-03-00-A/06

Semestr:
III
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:
15w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 4

 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Stefan Smoczyński, e-mail: stesmo@uwm.edu.pl

Jednostka organizacyjna: Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, tel. 089 523 4773, 089 5233974

Status przedmiotu w programie studiów: podstawowy

Opis przedmiotu: Kształcenie w zakresie ekologii i ochrony środowiska obejmuje wiedzę z zakresu: Ekologicznych, etycznych i ekonomicznych aspektów ochrony środowiska przyrodniczego. Ponadto wpływu emisji substancji szkodliwych i antropogennych na stan środowiska. Sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom (skażeniom) środowiska. Zasad ochrony środowiska. Ekologicznych podstaw ochrony zdrowia w relacjach środowisko – producent – konsument. Utylizacji odpadów, recyklingu.

Język wykładowy: polski

Cele i zadania przedmiotu: Celem nauczania tego przedmiotu jest zaznajomienie studentów z ogólną problematyką ekologii i ochrony środowiska, z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi ludzkości, wzrostu populacji, wyżywienia, potrzeb energetycznych, korzystania z zasobów, skażenia środowiska, chorób cywilizacyjnych. Celem jest również zwrócenie uwagi na konieczność dokonania przewartościowania poglądu na rozwój gospodarczy, który uwzględniać musi zmniejszenie degradacji środowiska. Ponadto celem przedmiotu jest przyswojenie podstaw nauki o ochronie i kształtowaniu środowiska, a w konsekwencji żywności poprzez przedstawienie prewencyjnych sposobów i metod zapobiegających degradacji środowiska. Celem nadrzędnym jest wyrobienie u słuchaczy właściwej motywacji postępowania zgodnej z etyką sozologiczną, wskazaniami ekologii i ogólnospołecznym dobrem.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozpoznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w kontekście produkcji żywności.
 
Przedmioty poprzedzające: fizyka, chemia żywności
 
Metoda nauczania: wykłady, ćwiczenia seminaryjne, laboratoryjne
 
Pomoce naukowe: skrypty, podręczniki, przepisy legislacyjne
 
Sposób zaliczania: zaliczenie z oceną
 
Zapisy na przedmiot: nie
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:
 

strona 80


Nazwa przedmiotu:
Biochemia

Kod przedmiotu:
13.6-03-00-A/07

Semestr:
III
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:
30w, 45ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 6

 
Odpowiedzialny za przedmiot:
prof. dr hab. Jerzy Dziuba, e-mail:jerzy.dziuba@uwm.edu.pl

Jednostka organizacyjna: Katedra Biochemii Żywności, tel. 089 523 3715, 089 523 3590

Status przedmiotu w programie studiów: podstawowy
 
Opis przedmiotu:
Interdyscyplinarny charakter biochemii. Molekularne podstawy właściwości i biochemicznych funkcji ważnych biologicznie związków takich jak aminokwasy, peptydy, białka, enzymy, koenzymy, lipidy, węglowodany i kwasy nukleinowe. Przemiany biocząsteczek w układach biologicznych, poznanie mechanizmów podstawowych procesów biochemicznych przebiegających w żywych komórkach w aspekcie żywieniowym oraz przetwórstwa i przechowalnictwa surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz świadomego wykorzystywania lub hamowania czynności enzymów. Integracja przemian metabolicznych w komórkach żywych organizmów.
 
Język wykładowy: polski

Cele i zadania przedmiotu: Szczegółowe poznanie biochemicznych funkcji poszczególnych chemicznych składników w żywych komórkach w aspekcie znaczenia tych związków w żywieniu i przemianach zachodzących podczas wytwarzania i przechowywania żywności.

Przedmioty poprzedzające: chemia ogólna, chemia organiczna

Metoda nauczania: wykłady wspomagane elektroniczną wizualizacją, ćwiczenia – zajęcia laboratoryjne i seminaryjne

Pomoce naukowe: podręczniki, skrypty, bazy danych dostępne na stronach internetowych, elektroniczna wizualizacja.     

Sposób zaliczania: pisemne zaliczanie materiału ćwiczeniowego podzielonego tematycznie na cztery zakresy; sporządzanie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń; egzamin pisemny i ustny.

Zapisy na przedmiot: nie
 
Zapisy na egzamin: nie
 
Uwagi / komentarze:


strona 81


Nazwa przedmiotu:
Chemia fizyczna

Kod przedmiotu:
13.3-03-00-A/08

Semestr:
IV
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:
15w, 15ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 5

 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Sławomir Kalinowski, e-mail:kalinow@uwm.edu.pl

Jednostka organizacyjna: Katedra Chemii, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,10-727 Olsztyn, pl. Łódzki 4, tel. 089 523 3711, 089 523 4410

Status przedmiotu w programie studiów: podstawowy

Opis przedmiotu: Wykłady i ćwiczenia dotyczą podstawowych zagadnień z chemii fizycznej takich jak elementy termodynamiki i kinetyki chemicznej, kataliza, procesy utleniania i redukcji, równowagi chemiczne w roztworach elektrolitów, właściwości fizykochemiczne roztworów, rozpuszczalność, przemiany i równowagi fazowe, procesy elektrodowe, ogniwa galwaniczne, elektroliza, zjawisko sorpcji, koloidy.

Język wykładowy: polski

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu chemii fizycznej, metody wyznaczania stałych fizykochemicznych, wskazanie powiązań między chemią fizyczną a życiem codziennym i procesami technologicznymi.

Przedmioty poprzedzające: chemia ogólna
 
Metoda nauczania: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne
 
Pomoce naukowe: sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne

Sposób zaliczania: wykład - egzamin, ćwiczenia - pisemne sprawdziany, sprawozdania

Zapisy na przedmiot: nie
 
Zapisy na egzamin: nie
 
Uwagi / komentarze:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

strona 82


BLOK Bstrona 83


Nazwa przedmiotu: Maszynoznawstwo i rysunek techniczny

Kod przedmiotu:
06.9-03-00-B/01

Semestr:
II
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:
30w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 6

 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Jan Kaczorek, e-mail: janusz.budny@uwm.edu.pl

Jednostka organizacyjna: Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią, tel. 089 523 3630, 089 523 3682

Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy

Opis przedmiotu: Przedmiot „Maszynoznawstwo i rysunek techniczny” składa się z dwóch części. Część dotycząca maszynoznawstwa obejmuje zagadnienia z zakresu budowy i właściwości podstawowych materiałów stosowanych do konstrukcji maszyn przemysłu spożywczego, a także zagadnienia dotyczące budowy i zasady działania maszyn przepływowych stosowanych w produkcji oraz przetwórstwie żywności. W zakres tej części przedmiotu wchodzą również zagadnienia dotyczące pomiarów temperatury, ciśnienia, wilgotności, strumienia masy i gęstości powietrza oraz termodynamika pary wodnej, powietrza i obiegów chłodniczych. Część przedmiotu dotycząca rysunku technicznego obejmuje zagadnienia z zakresu geometrii wykreślnej (położenie punktu, prostej  i płaszczyzny w przestrzeni), zasad wykonywania rzutów prostokątnych i aksonometrycznych, przekrojów części maszyn oraz zasad wymiarowania.

Język wykładowy: polski

Cele i zadania przedmiotu: Poznanie budowy i właściwości podstawowych materiałów konstrukcyjnych, budowy maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle spożywczym, zasad wykonywania pomiarów przemysłowych, a także podstawowych zasad rysunku technicznego.

Przedmioty poprzedzające: matematyka, fizyka

Metoda nauczania: wykład akademicki wspomagany środkami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne

Pomoce naukowe: podręczniki akademickie, skrypty

Sposób zaliczania: zaliczenie wykładóww formie egzaminu pisemnego, zaliczenie ćwiczeń na podstawie odpowiedzi ustnych lub pisemnych oraz sprawozdań

Zapisy na przedmiot: nie

Zapisy na egzamin: nie

Uwagi / komentarze:


strona 84


 
Nazwa przedmiotu:
Podstawy żywienia człowieka

Kod przedmiotu:
01.3-03-00-B/02

Semestr:
III
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:
30w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 6

 
Odpowiedzialny za przedmiot:prof. dr hab. inż. Lidia Wądołowska, e-mail: lidia.wadolowska@uwm.edu.pl

Jednostka organizacyjna: Katedra Żywienia Człowieka, tel. 089 523 3270, 089 523 4353

Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy

Opis przedmiotu: Nauka o żywieniu człowieka – podstawowe terminy i definicje. Trawienie i wchłanianie składników pożywienia. Wartość energetyczna i odżywcza żywności. Wpływ procesów technologicznych na wartość odżywczą żywności. Bilans energii organizmu człowieka. Rola białek, tłuszczów, węglowodanów, witamin i składników mineralnych w organizmie człowieka. Normy żywienia i racje pokarmowe. Sposób żywienia i stan odżywienia ludności. Zasady racjonalnego odżywiania. Podstawy profilaktyki żywieniowej.

Język wykładowy: polski

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie ze składem i właściwościami pożywienia pod kątem zaspokajania potrzeb żywieniowych człowieka, fizjologicznymi podstawami racjonalnego odżywiania, jego znaczenia dla zdrowia ludności, skutkami żywienia wadliwego i podstawami profilaktyki chorób żywieniowych oraz zwrócenie uwagi na potrzebę stosowania zabiegów technologicznych pod kątem przydatności środków spożywczych dla organizmu człowieka.

Przedmioty poprzedzające: chemia nieorganiczna, chemia organiczna, biochemia

Metoda nauczania: wykłady wspomagane prezentacjami multimedialnymi, ćwiczenia – zajęcia laboratoryjne

Pomoce naukowe: skrypty, podręczniki, przewodniki do ćwiczeń, programy komputerowe

Sposób zaliczania: uzyskanie wymaganej liczby punktów z raportów z ćwiczeń i kolokwiów, egzamin

Zapisy na przedmiot: nie

Zapisy na egzamin: nie

Uwagi / komentarze:


strona 85Nazwa przedmiotu:
Chemia żywności

Kod przedmiotu:
01.3-03-00-B/03

Semestr:
III
 
Typ zajęć:
wykłady

Liczba godzin/semestr:
45w.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 4

 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Andrzej Kuncewicz, e-mail: andrzej.kuncewicz@uwm.edu.pl

Jednostka organizacyjna: Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, tel. 089 523 4773, 089 523 3793
 
Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy

Opis przedmiotu: Podstawowe grupy składników surowców i żywności. Woda i związki mineralne, sacharydy i ich przemiany w procesach przetwarzania i przechowywania żywności. Substancje azotowe surowców i żywności, białka, występowanie, modyfikacje podczas podstawowych procesów technologicznych i przechowywania. Enzymy w żywności. Tłuszczowce i ich przemiany w surowcach i żywności podczas jej wytwarzania i przechowywania. Witaminy, barwniki i substancje smakowo-zapachowe w surowcach i żywności.

Język wykładowy: polski

Cele i zadania przedmiotu: Omówienie składu chemicznego surowców i żywności oraz przemian i interakcji pomiędzy składnikami podczas wytwarzania i przechowywania produktów pozwalające na lepsze zrozumienie materiału z przedmiotów technologicznych.

Przedmioty poprzedzające: chemia organiczna, biochemia.
 
Metoda nauczania: wykłady wspomagane środkami audiowizualnymi.

Pomoce naukowe: podręczniki i skrypty.

Sposób zaliczania: egzamin pisemny (120 min) lub ustny
 
Zapisy na przedmiot: nie
 
Zapisy na egzamin: nie
 
Uwagi / komentarze:

strona 86


Nazwa przedmiotu:
Inżynieria procesowa

Kod przedmiotu:
06.9-03-00-B/04

Semestr:
III
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:
30w, 30ćw.

Liczba punktów kredytowych ECTS: 4

 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Lidia Zander, prof. UWM,e-mail: lidia.zander@uwm.edu.pl

Jednostka organizacyjna: Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej,
tel. 089 523 3204, 089 523 3411
 
Status przedmiotu w programie studiów:
kierunkowy

Opis przedmiotu: Podstawowe zasady inżynierii procesowej, bilanse masy i energii. Operacje mechaniczne – rozdrabnianie, przesiewanie, aglomeracja proszków, wytłaczanie i ekstruzja. Przepływ płynów rzeczywistych – ruch laminarny i burzliwy, opory przepływu; mieszanie; fluidyzacja i transport pneumatyczny. Procesy rozdziału układów niejednorodnych – sedymentacja, filtracja, wirowanie; zasady separacji membranowej. Przenoszenie ciepła – promieniowanie, przewodzenie, wnikanie i przenikanie; opory cieplne. Przeponowa wymiana ciepła – rozkład temperatur, powierzchnia ogrzewalna. Procesy cieplne z przemianą fazową – skraplanie, wrzenie. Zatężanie roztworów, wyparka próżniowa. Przenoszenie masy – molekularne i konwekcyjne; wnikanie i przenikanie masy, opory ruchu masy. Termodynamika powietrza wilgotnego. Suszenie konwekcyjne – statyka i kinetyka procesu. Zasady ekstrakcji i ługowania. Podstawy krystalizacji; zamrażanie. Podstawy destylacji i rektyfikacji układów dwuskładnikowych.

Język wykładowy: polski

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie studentów z najważniejszymi fizycznymi i fizykochemicznymi przemianami surowców spożywczych; wdrożenie do wykonywana podstawowych obliczeń procesowych związanych z bilansowaniem strumieni masy i energii
oraz kinetyką procesów.

Przedmioty poprzedzające: matematyka, fizyka, chemia ogólna, maszynoznawstwo

Metoda nauczania: wykłady z prezentacjami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne, obliczenia procesowe

Pomoce naukowe: podręczniki, instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych

Sposób zaliczania: kolokwia na ćwiczeniach, egzamin pisemny

Zapisy na przedmiot: nie

Zapisy na egzamin: nie

Uwagi / komentarze:strona 87


Nazwa przedmiotu:
Analiza i ocena jakości żywności

Kod przedmiotu:
01.3-03-00-B/05

Semestr:
IV
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:
30w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 6

 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Beata Paszczyk, e-mail: paszczyk@uwm.edu.pl

Jednostka organizacyjna: Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, tel. 089 523 4773, 089 523 3681

Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy

Opis przedmiotu: Zakres przedmiotu obejmuje wiadomości z zakresu podstawowych technik analizy: chemicznej, instrumentalnej i sensorycznej stosowanych do oceny jakości żywności. Przedstawienie metod stosowanych do oznaczania podstawowych składników żywnościowych: białek, cukrowców, tłuszczów, witamin i związków mineralnych oraz metod stosowanych do oceny świeżości produktów spożywczych.

Język wykładowy: polski

Cele i zadania przedmiotu: Celem wykładów jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami stosowanymi w ocenie jakości żywności. Teoretycznymi podstawami pozwalającymi zastosować poznane metody do oznaczania podstawowych składników żywnościowych w różnych produktach spożywczych. Przedstawienie sposobu postępowania analitycznego, doboru metod analitycznych w zależności od rodzaju produktu, jego składu i właściwości oraz od rodzaju oznaczanego składnika, sposobu obliczenia wyników oraz interpretacji wyników. Celem ćwiczeń jest praktyczne zastosowanie poznanych metod do oceny jakości wybranych produktów spożywczych.

Przedmioty poprzedzające: chemia żywności

Metoda nauczania: wykłady i ćwiczenia

Pomoce naukowe: rzutnik multimedialny, skrypt do ćwiczeń, książki

Sposób zaliczania: egzamin

Zapisy na przedmiot: nie

Zapisy na egzamin: nie

Uwagi / komentarze: ćwiczenia mogą być zblokowane


strona 88


Nazwa przedmiotu:
Ogólna technologia żywności

Kod przedmiotu:
01.3-03-00-B/06

Semestr:
IV
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:
30w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 6

 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bednarski, e-mail: wlodzimierz.bednarski@uwm.edu.pl

Jednostka organizacyjna: Katedra Biotechnologii Żywności, tel. 089 523 3233, 089 523 3687

Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy

Opis przedmiotu: Technologiczne, ekonomiczne, energetyczne i ekologiczne aspekty produkcji surowców przemysłu spożywczego. Podstawy technologiczne ich przetwarzania, utrwalania i przechowywania. Procesy i operacje technologiczne oraz ich wpływ na wartość biologiczną, właściwości funkcjonalne i organoleptyczne żywności. Charakterystyka opakowań żywności. Produkty uboczne, odpady metody ich utylizacji.

Język wykładowy: polski

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie studentów z ;sytuacją żywnościową świata, UE i Polski z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych, technologicznych i ekonomicznych; charakterystyką surowców przemysłu spożywczego, podstawami ich przechowalnictwa i przetwarzania, utrwalaniem gotowych wyrobów, zasadami prowadzenia procesów i operacji jednostkowych w przetwórstwie, opakowalnictwie żywności z uwzględnieniem ich wpływu na: wartość biologiczną, właściwości funkcjonalne i organoleptyczne, z doskonaleniem procesów technologicznych w kierunku ich uciąglenia, zmniejszenia energochłonności oraz minimalizacji produktów ubocznych i odpadów.

Przedmioty poprzedzające: chemia żywności, inżynieria procesowa, biochemia żywności

Metoda nauczania: wykłady z zastosowaniem prezentacji techniką audiwizualną, ćwiczenia laboratoryjne

Pomoce naukowe: skrypty i podręczniki akademickie, monografie i publikacje tematycznie związane z problematyką przedmiotu

Sposób zaliczania: egzamin

Zapisy na przedmiot: nie

Zapisy na egzamin: nie

Uwagi / komentarze: Wskazane jest studiowanie bieżąco publikowanej literatury krajowej i  zagranicznej tematycznie związanej z przedmiotem

 

strona 89


Nazwa przedmiotu:
Mikrobiologia żywności

Kod przedmiotu:
01.3-03-00-B/07

Semestr:
IV
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:
45w, 45ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 6

 

Odpowiedzialny za przedmiot:  dr hab. inż. Irena Usajewicz, prof. UWM

Jednostka organizacyjna: Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności, tel. 089 523 4851, 089 523 3729

Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy

Opis przedmiotu: Charakterystyka grup mikroorganizmów występujących w żywności. Podstawy fizjologii mikroorganizmów. Grupy biochemiczne mikroorganizmów i ich wpływ na żywność. Chorobotwórczość mikroorganizmów, charakterystyka patogenów występujących w żywności. Warunki wzrostu i śmierci mikroorganizmów w procesach utrwalania żywności. Wykorzystanie mikroorganizmów w produkcji żywności fermentowanej. Podstawy mikrobiologicznej analizy żywności.

Język wykładowy: polski

Cele i zadania przedmiotu: Zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej mikroorganizmów występujących w żywności, ich źródeł, aktywności biochemicznej i wpływu na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Nabycie podstawowych umiejętności w zakresie mikrobiologicznych badań żywności.

Przedmioty poprzedzające: chemia organiczna, biochemia

Metoda nauczania: wykłady wspomagane pomocami audiowizualnymi; ćwiczenia – zajęcia laboratoryjne

Pomoce naukowe: podręczniki, skrypty, przewodniki do ćwiczeń

Sposób zaliczania: ćwiczenia – pisemne lub ustne zaliczanie bloków tematycznych. Egzamin pisemny i ustny

Zapisy na przedmiot: nie

Zapisy na egzamin: nie

Uwagi / komentarze:


strona 90


Nazwa przedmiotu:
Ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych

Kod przedmiotu:
14.3-03-00-B/08

Semestr:
V
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:
15w, 30ćw. (w tym 15godz. samokształcenia)

Ilość punktów kredytowych ECTS: 5

 

Odpowiedzialny za przedmiotdr Krystyna Romaniuk, e-mail: krystyna.romaniuk@uwm.edu.pl

Jednostka organizacyjna: Katedra Mikroekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych, 10-726 Olsztyn, pl. Cieszyński 1, tel. 089 523 3514, 089 523 4134

Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy

Opis przedmiotu: Istota przedsiębiorstw żywnościowych. Cele, efektywność i konkurencyjność przedsiębiorstwa. Przemysł spożywczy w Polsce i jego uwarunkowania. Rolnictwo jako podstawa bazy surowcowej przemysłu spożywczego. Analiza rynku produktów żywnościowych. Pojecie i rodzaje spożycia. Czynniki determinujące poziom konsumpcji artykułów spożywczych w Polsce. Metody analizy rynku produktów spożywczych. Kapitał przedsiębiorstwa. Wstępna analiza bilansu i rachunku wyników. Badanie struktury majątkowej, kapitałowej i majątkowo-kapitałowej. Analiza wskaźnikowa. Formy rozliczeń między przedsiębiorstwami. Obieg gotówkowy i bezgotówkowy. Koszty i kalkulacja kosztów w przedsiębiorstwie żywnościowym. Działania logistyczne. Logistyka w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego. Podsystemy logistyczne. Koncepcja „just in time”. Koszty działań logistycznych. Formy handlu zagranicznego. Pośrednicy w handlu zagranicznym. Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie Rozliczenia w handlu zagranicznym.

Język wykładowy: polski

Cele i zadania przedmiotu: Omówienie specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw żywnościowych na rynku polskim.

Przedmioty poprzedzające: ekonomika produkcji

Metoda nauczania: wykład z foliogramami

Pomoce naukowe: rzutnik multimedialny, tablica

Sposób zaliczania: egzamin z wykorzystaniem testów

Zapisy na przedmiot: nie

Zapisy na egzamin: nie

Uwagi / komentarze:


 

strona 91


Nazwa przedmiotu:
Sterowanie i zarządzanie jakością

Kod przedmiotu:
04.9-03-00-B/09

Semestr:
VI
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:
30w, 30ćw. (w tym 15godz. samokształcenia)

Ilość punktów kredytowych ECTS: 5

 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Waldemar Dzwolak, e-mail: dzwolak@uwm.edu.pl

Jednostka organizacyjna: Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością,tel. 089 523 3402, 089 523 4472
 
Status przedmiotu w programie studiów: przedmiot kierunkowy

Opis przedmiotu: Pojęcia i filozofia jakości. Istota sterowania i zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem żywności. Podstawy prawne bezpieczeństwa żywności. Zanieczyszczenia biologiczne, chemiczne i fizyczne w produkcji i obrocie żywnością. Środki kontroli zagrożeń bezpieczeństwa żywności. Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Dobre praktyki (GMP/GHP) w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem żywności. Dobre praktyki w produkcji podstawowej (GAP) i laboratoriach badawczych (GLP). Mycie i dezynfekcja w produkcji i obrocie żywnością. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności - zasady HACCP CAC FAO/WHO, normy ISO 22000 i ISO/TS 22004, standardy BRC i IFS oraz GLOBALGAP. Zarządzanie jakością w produkcji i obrocie żywnością - normy ISO 9001 i ISO 9000. Zarządzanie jakością w laboratoriach badawczych – norma ISO 17025. Doskonalenie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności – norma ISO 9004.

Język wykładowy: polski

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie i nauczenie podstaw systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w produkcji i obrocie żywnością.

Przedmioty poprzedzające: podstawy organizacji i zarządzania, metody badań surowców, technologie żywności, ekonomika jakości

Metoda nauczania: wykłady wspomagane środkami audiowizualnymi, ćwiczenia w projektowaniu i wykonaniu wybranych elementów systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności

Pomoce naukowe: podręczniki, poradniki, literatura naukowa

Sposób zaliczania: ćwiczenia – wykonanie i zaliczenie zakładowego programu bezpieczeństwa żywności; wykłady - egzamin ustny

Zapisy na przedmiot: nie
 
Zapisy na egzamin: nie
 
Uwagi / komentarze:


strona 92


Nazwa przedmiotu:
Organizacja i zarządzanie

Kod przedmiotu:
04.9-03-00-B/10

Semestr:
VI
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:
15w, 30ćw. (w tym 15 godzin samokształcenie)

Ilość punktów kredytowych ECTS: 3

 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Sławomir Pimpicki, e-mail: slawomir.pimpicki@uwm.edu.pl

Jednostka organizacyjna: Katedra Mikroekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych, 10-726 Olsztyn, pl. Cieszyński 1, tel. 089 523 3514, 089 523 3755

Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy

Opis przedmiotu: Źródła wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami. Tworzenie struktur organizacyjnych. Organizacja formalna i nieformalna. Gospodarowanie kadrami. Źródła władzy i wpływów. Uwarunkowania przywództwa. Motywacja do pracy. Rozwiązywanie problemów organizacyjnych w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Techniki wdrażania innowacji. Modele decyzyjne. Modele zarządzania. Zarządzanie strategiczne. Kultura organizacyjna firmy. Konflikty i negocjacje. Zachowanie człowieka w organizacji.

Język wykładowy: polski

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawami organizacji i zarządzania w przemyśle spożywczym i gastronomicznym.

Przedmioty poprzedzające: mikroekonomia

Metoda nauczania: wykłady uzupełnione prezentacją multimedialną, analiza przypadków, prezentacja opracowań.

Pomoce naukowe: podręczniki, skrypty

Sposób zaliczania: okresowe kolokwia, pisemny test zaliczeniowy

Zapisy na przedmiot: nie

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

Uwagi / komentarze:


strona 93


Nazwa przedmiotu:
Higiena produkcji i toksykologia żywności

Kod przedmiotu:
01.3-03-00-B/11

Semestr:
VI
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:
30w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 6

 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Stefan Smoczyński, e-mail: stesmo@uwm.edu.pl

Jednostka organizacyjna: Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, tel. 089 523 4773, 089 523 3974

Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy

Opis przedmiotu: Kształcenie w zakresie bezpieczeństwa produkcji i jakości zdrowotnej żywności. Główne aspekty higieny produkcji i higieny żywności. Współczesna toksykologia, toksykologia żywności i toksykologia środowiska

Język wykładowy: polski

Cele i zadania przedmiotu: Nauczenie rozumienia i uwarunkowań bezpiecznej produkcji i sprzyjającej zdrowiu żywności. Rozumienie podstawowych zagadnień współczesnej toksykologii w tym toksykologii chemicznych substancji potencjalnie obecnych w żywności.

Przedmioty poprzedzające: chemia i analiza żywności

Metoda nauczania: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, sprawozdania,

Pomoce naukowe: przewodniki, skrypty, podręczniki
 
Sposób zaliczania: odbycie ćwiczeń, zaliczenie na stopień
 
Zapisy na przedmiot: nie
 
Zapisy na egzamin: nie
Uwagi / komentarze:

 

strona 94


 
Nazwa przedmiotu:
Projektowanie technologiczne

Kod przedmiotu
01.3-03-00-B/12

Semestr:
VII
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:
15w, 45ćw. (w tym 15 godz. samokształcenia

Ilość punktów kredytowych ECTS: 3 

 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Wacław Mozolewski, e-mail: mozol@uwm.edu.pl, prof. dr hab. Stefan Ziajka, e-mail: ziajka@uwm.edu.pl (specjalność technologia mleczarska)

Jednostka organizacyjna: Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, tel. 089 5234773, 089 523 4749, Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością, tel. 089 523 3402, 089 523 3277

Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy

Opis przedmiotu: Ogólne wiadomości o procesie inwestycyjnym, zasady tworzenia i uzgadniania dokumentacji technicznej oraz realizacji inwestycji dla zakładów przemysłu spożywczego. Lokalizacja ogólna i szczegółowa zakładu. Projektowanie technologii, doboru i rozmieszczenia maszyn i urządzeń, pomieszczeń magazynowych, zapotrzebowania czynników (woda, energia itp.) w zależności od branży przemysłu spożywczego.

Język wykładowy: polski

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie studentów w sposób kompleksowy z ogólnymi problemami i zasadami projektowania zakładów przemysłu spożywczego oraz przekazanie niezbędnych wiadomości potrzebnych do opracowania części technologicznej dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji w formie projektu.

Przedmioty poprzedzające: kierunkowe-rysunek techniczny, specjalnościowe-hotelarstwo

Metoda nauczania:  podawcza oraz ćwiczenia projektowe

Pomoce naukowe: Aktualne Dzienniki Ustaw oraz Rozporządzenia resortowe
 
Sposób zaliczania:  egzamin
 
Zapisy na przedmiot:  nie
 
Zapisy na egzamin:  nie
 
Uwagi / komentarze: samokształcenie w ilości 50% wymaganego materiału


strona 95


Nazwa przedmiotu:
Rachunkowość

Kod przedmiotu:
14.3-03-00-B/13

Semestr:
VII
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:
15w, 15ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Henryk Lelusz, e-mail: zakrach@uwm.edu.pl

Jednostka organizacyjna: Zakład Rachunkowości, Wydział Nauk Ekonomicznych, 10-716 Olsztyn ul. M. Oczapowskiego 4, tel. 089 523 4736

Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy

Opis przedmiotu: System informacyjny rachunkowości. Dokumentacja procesów gospodarczych. Księgi rachunkowe. Metody i terminy inwentaryzacji. Aktywa i pasywa. Rozrachunki i rozliczenia. Koszty i przychody w księgach rachunkowych. Sprawozdawczość finansowa.

Język wykładowy: polski

Cele i zadania przedmiotu: Omówienie zasad ewidencji księgowej stosowanej w jednostkach gospodarczych

Przedmioty poprzedzające:

Metoda nauczania: wykłady wspomagane foliami i innymi formami wizualnymi. Ćwiczenia

Pomoce naukowe:

Sposób zaliczania: zaliczenie z oceną, kolokwia

Zapisy na przedmiot: nie

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

Uwagi / komentarze:strona 96


Nazwa przedmiotu:
Praktyka kierunkowa

Kod przedmiotu:
01.3-03-00-B/20

Semestr:
po II lub IV
Typ zajęć:
 
Liczba godzin/semestr
2 tygodnie

Ilość punktów kredytowych ECTS: 0

 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Jan Tomasik, dr inż. Marek Juśkiewicz, dr inż. Grażyna Pierzynowska-Korniak, dr hab. Aleksandra Kwiatkowska, prof. nadzw., dr inż. Mirosława Karpińska-Tymoszczyk, dr Krystyna Romaniuk, dr inż. Joanna Michalak.

e-mail: wnz-dziekanat@uwm.edu.pl

Jednostka organizacyjna: Wydział Nauki o Żywności: Katedra Biotechnologii Żywności, Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych, Katedra Technologii i Chemii Mięsa, Katedra Żywienia Człowieka, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności; Wydział Nauk Ekonomicznych: Katedra Mikroekonomii

Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy

Opis przedmiotu: Ogólne zapoznanie się z pracą w zakładach przemysłowych, z procesem produkcyjnym i liniami techniczno-technologicznymi. Zapoznanie się z pracą działów pomocniczych i usługowych: działu energetycznego, zasilania w wodę, oczyszczalnią ścieków itp.. Ogólne poznanie funkcjonowania zaopatrzenia w surowiec (organizacja zakupu surowców, klasyfikacja, transport, magazynowanie, wstępne przygotowanie surowca do produkcji). Profil produkcji.

Język wykładowy: polski

Cele i zadania przedmiotu: Praktyczne zapoznanie się z funkcjonowaniem zakładów przemysłu spożywczego

Przedmioty poprzedzające: podstawowe i kierunkowe dla danej specjalności

Metody nauczania: -

Pomoce naukowe: -

Sposób zaliczenia: zaliczenie sprawozdania z odbytej praktyki

Zapisy na przedmiot: nie

Zapisy na egzamin: nie

Uwagi/ komentarze:


 

strona 97BLOK C

strona 98Specjalność

01. biotechnologia żywności
strona 99


 
Nazwa przedmiotu:
Biofizyka

Kod przedmiotu:
13.9-03-01-C/01

Semestr:
V
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:
15w, 15ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 3

 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Jacek Wierzchowski, prof. UWM, e-mail: jacek.wie@uwm.edu.pl

Jednostka organizacyjna: Katedra Fizyki i Biofizyki, tel. 089 523 4547, 089 523 3324

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

Opis przedmiotu: Przedmiot obejmuje przegląd najważniejszych zagadnień współczesnej biofizyki molekularnej, zagadnienia zastosowania metod fizycznych do badań struktury i dynamiki oraz biofizykę głównych procesów komórkowych. Zagadnienia są ilustrowane ćwiczeniami pokazowymi obejmującymi zastosowanie metod spektroskopowych do badań białek i kwasów nukleinowych oraz ich składników.

Język wykładowy: polski

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie z aktualnym stanem wiedzy i metodami badawczymi biofizyki molekularnej i biofizyki komórki.

Przedmioty poprzedzające: fizyka I rok

Metoda nauczania: wykłady z pokazem multimedialnym, ćwiczenia laboratoryjne

Pomoce naukowe: streszczenie wykładów, instrukcje do ćwiczeń 

Sposób zaliczania: zaliczenie na ocenę (test z wykładów i ćwiczeń)

Zapisy na przedmiot: nie dotyczy

Zapisy na egzamin: nie

Uwagi / komentarze: ćwiczenia pokazowe w zespołach 4-6 osobowych


strona 100


Nazwa przedmiotu:
Biokataliza w przemyśle spożywczym

Kod przedmiotu:
13.4-03-01-C/02

Semestr:
V
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:
30w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 6

 

Odpowiedzialny za przedmiot:dr inż. Marek Adamczak, e-mail: marek.adamczak@uwm.edu.pl                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Biotechnologii Żywności, tel. 089 523 3233, 089 523 3838

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

Opis przedmiotu: Postępy w biokatalizie. Procesy enzymatyczne w przetwórstwie surowców roślinnych i zwierzęcych. Enzymatyczna modyfikacja składu i właściwości żywności. Enzymatyczna synteza składników żywności

Język wykładowy: polski

Cele i zadania przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami otrzymywania, utrwalania i zastosowaniem enzymów w technologii żywności, metodami kontroli aktywności enzymatycznej oraz aspektami stosowania enzymów w technologii żywności ze szczególnym uwzględnieniem modyfikacji składu i właściwości produktów spożywczych i możliwością enzymatycznej syntezy składników żywności

Przedmioty poprzedzające: chemia nieorganiczna, chemia organiczna, chemia fizyczna, biochemia, mikrobiologia, ogólna technologia żywności

Metoda nauczania: wykłady i zajęcia praktyczne

Pomoce naukowe: skrypty, podręczniki akademickie, publikacje tematycznie związane
z problematyka przedmiotu

Sposób zaliczania: egzamin

Zapisy na przedmiot: nie

Zapisy na egzamin: nie

Uwagi / komentarze:


strona 101


 
Nazwa przedmiotu:
Surowce i materiaływ biotechnologii

Kod przedmiotu:
13.4-03-01-C/03

Semestr:
V
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:
15w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 4

 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Krystyna Wiśniewska,e-mail: krystyna.wisniewska@uwm.edu.pl

Jednostka organizacyjna: Katedra Biotechnologii Żywności, tel. 089 523 3233, 089 523 4791

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

Opis przedmiotu: Woda jako surowiec w biotechnologii – właściwości, charakterystyka i wymagania jakościowe w różnych gałęziach przemysłowych. Drobnoustroje i enzymy stosowane w biotechnologii. Źródła makro- i mikroelementów i ich charakterystyka. Substancje biologicznie czynne niezbędne w podłożach. Inne dodatki do pożywek. Nośniki enzymów oraz substancji biologicznie czynnych. 

Język wykładowy: polski

Cele i zadania przedmiotu: Omówienie źródeł, właściwości i sposobu doboru substancji niezbędnych w przygotowywaniu podłóż i pożywek dla prowadzenia hodowli drobnoustrojów lub procesów biotechnologicznych.

Przedmioty poprzedzające: chemia, biochemia, mikrobiologia, biofizyka

Metoda nauczania: wykłady wspomagane przeźroczami, foliami, ćwiczenia laboratoryjne

Pomoce naukowe: skrypty, podręczniki, artykuły naukowe w czasopismach krajowych i zagranicznych

Sposób zaliczania: zaliczenie ćwiczeń, kolokwium zaliczeniowe z treści wykładów

Zapisy na przedmiot: nie

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

Uwagi / komentarze:


strona 102


 
Nazwa przedmiotu:
Aparatura biotechnologiczna

Kod przedmiotu:
13.4-03-01-C/04

Semestr:
V
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

30w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 6

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Lidia Zander, prof. UWM,e-mail: lidia.zander@uwm.edu.pl

Jednostka organizacyjna: Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej,tel. 089 523 3204, 089 523 3411

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

Opis przedmiotu: Mieszadła i mieszalniki, bioreaktory, wirówki, filtry, podstawy separacji membranowej, dezintegracja komórek, aparaty do obróbki cieplnej, instalacje wyparne, suszarki kontaktowe i konwekcyjne, instalacje suszarnicze

Język wykładowy: polski

Cele i zadania przedmiotu: Poznanie budowy aparatów i urządzeń stosowanych w biotechnologii

Przedmioty poprzedzające: maszynoznawstwo, inżynieria procesowa

Metoda nauczania: wykłady wspomagane technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne

Pomoce naukowe: podręczniki, instrukcje do ćwiczeń

Sposób zaliczania: kolokwium pisemne

Zapisy na przedmiot: nie

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

Uwagi / komentarze:


strona 103


 
Nazwa przedmiotu:

Mikrobiologia przemysłowa

Kod przedmiotu:

13.4-03-01-C/05
Semestr:
VI
 
Typ zajęć:

 wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 15ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 4

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Łucja Łaniewska - Trokenheim,
e-mail: lucja.laniewska-trokenheim@uwm.edu.pl

 Jednostka organizacyjna: Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności,
tel. 089 523 4851, 089 523 3736
 
Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy 

Opis przedmiotu: Realizowane tematy będą dotyczyły zmienności drobnoustrojów, czynników środowiskowych modelujących fizjologię i metabolizm drobnoustrojów. Studenci będą zapoznani z mechanizmami przenoszenia materiału genetycznego jak również z możliwością zastosowania inżynierii genetycznej w biotechnologii. Realizowane zagadnienia będą dotyczyły również wykorzystania drobnoustrojów w produkcji kwasów organicznych, w biosyntezach: witamin, dekstranu i enzymów. Ponadto omówione zostaną zagadnienia zastosowania drobnoustrojów (w tym modyfikowanych genetycznie) w biologicznych metodach oczyszczania ścieków.

Język wykładowy: polski

Cele i zadania przedmiotu: Zagadnienia omawiane ramach przedmiotu Mikrobiologia przemysłowa pozwalą na pogłębienie wiadomości z zakresu metabolizmu i fizjologii oraz możliwości modyfikacji genetycznej drobnoustrojów stosowanych w przemyśle.

Przedmioty poprzedzające: mikrobiologia ogólna

Metoda nauczania: wykłady i ćwiczenia

Pomoce naukowe: mikroskopy, programy komputerowe do potwierdzenia identyfikacji drobnoustrojów

Sposób zaliczania: kolokwia, egzamin

Zapisy na przedmiot: nie

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

Uwagi / komentarze:

strona 104


 
Nazwa przedmiotu:
Biotechnologia procesowa

Kod przedmiotu:

13.4-03-01-C/06
Semestr:
VI
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

30w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 6

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bednarski, e-mail: wlodzimierz.bednarski@uwm.udu.pl

Jednostka organizacyjna: Katedra Biotechnologii Żywności, tel. 089 523 3233, 089 523 3687

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

Opis przedmiotu: Charakterystyka podstawowych procesów i operacji jednostkowych stosowanych w biotechnologii przemysłowej. Procesy okresowe i ciągłe. Budowa biorektorów, ich zastosowanie w namnażaniu biomasy, sterowanie procesami w bioreaktorze, metody wydzielania metabolitów wewnątrz i zewnątrz komórkowych, ich oczyszczenie i utrwalanie.

Język wykładowy: polski

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie studentów z: selekcją i stosowaniem organizmów oraz enzymów w biotechnologii przemysłowej, z procesami okresowymi i ciągłymi, z procesami wymiany masy i ciepła,mieszania, napowietrzania, łamania piany w bioreaktorach, z procesami wydzielania ,frakcjonowania, oczyszczania i utrwalania biopreparatów, z problematyką zwiększenia skali w biotechnologii, z zastosowaniem bioprocesów w przemyśle spożywczym.

Przedmioty poprzedzające: inżynieria procesowa, mikrobiologia, ogólna technologia żywności

Metoda nauczania: wykłady i ćwiczenia laboratoryjne

Pomoce naukowe: skrypty, podręczniki akademickie, publikacje tematycznie związane z przedmiotem

Sposób zaliczania: egzamin

Zapisy na przedmiot: nie

Zapisy na egzamin: nie

Uwagi / komentarze: niektóre zajęcia dydaktyczne są prowadzone w zakładach przemyslowych np. w browarachstrona 105


 
Nazwa przedmiotu:
Technologia fermentacji
Kod przedmiotu:
13.4-03-01-C/07
Semestr
VII
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia
Liczba godzin/semestr
23w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Małgorzata Lewandowska,

e-mail:malgorzata.lewandowska@uwm.edu.pl

Jednostka organizacyjna: Katedra Biotechnologii Żywności, tel. 089 523 3233, 089 523 4519

Status przedmiotu w programie studiów:  specjalnościowy

Opis przedmiotu: Podstawowe mechanizmy mające wpływ na funkcjonowanie mikroorganizmów. Energetyka procesów fermentacyjnych. Modele wytwarzania metabolitów oraz kontrola i sterowanie metabolizmem mikroorganizmów. Procesy fermentacyjne, jako metoda konserwacji żywności i pasz oraz produkcji związków organicznych.

Język wykładowy: polski

Cele i zadania przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami procesów fermentacyjnych, oraz ich wykorzystaniem w przemyśle spożywczym (gorzelniczym, piwowarskim, winiarskim i mleczarskim) oraz w rolnictwie i ochronie środowiska. Omówione zostaną technologie otrzymywania piwa, wina, spożywczego alkoholu etylowego z uwzględnieniem stosowanej aparatury i urządzeń. Studenci zapoznają się również z zastosowaniem procesów fermentacyjnych do produkcji związków organicznych oraz konserwacji żywności i pasz.

Przedmioty poprzedzające:mikrobiologia, biochemia, biofizyka

Metoda nauczania: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Pomoce naukowe: Aiba, S., Humphrey, A.E., Mills, N.F. 1977. Inżynieria Biochemiczna. WNT Warszawa; Bednarski, W. 1986. Ogólna Technologia Żywności. Wyd. ART. Olsztyn;Bednarski, W. ed. 1994. Biotechnologia Żywności. Wyd. ART. Olsztyn; Bednarski, W., Reps, A. ed. 2000. Biotechnologia Żywności. WNT Warszawa; Bednarski W., Fiedurek J . ed. 2007. Podstawy Biotechnologii Przemysłowej WNT Warszawa; Briggs, D.E., J.S. Hough, R. Stevens, T.W. Young. 1994. Malting and Brewing Science. Vol. 1 i 2, Second Edition, Chapman & Hall, London; Chmiel, A. 1998. Biotechnologia. Podstawy Mikrobiologiczne i Biochemiczne. PWN Warszawa; Czuba J. 1986. Octownictwo. Instytut Przemysłu Fermentacyjnego Warszawa; Czupryński B. 2004. Postępy w biotechnologii procesu fermentacji alkoholowej; Encyklopedia Techniki „Przemysł Spożywczy”, WNT Warszawa; Fleet G.H. ed. 1986. Wine Microbiology and Biotechnology. Harwood Academic Publishers. Chur; Gottschalk, G. 1976. Bacterial Metabolism. Springer Verlag, New York; Harlander, S.K., Labuza, T.P. 1986. Biotechnology in Food Processing. Park Ridge, New Jersey, USA; Jarosz, J., Jarociński, J. 1994. Gorzelnictwo i drożdżownictwo. Wyd. Szkol. i Pedagog. Warszawa; Kunze W. 1999. Technologia piwa i słodu. Piwochmiel Warszawa; Leśniak W. 2002. Biotechnologia żywności. Procesy fermentacji i biosyntezy. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu; Lewis, M.J., Young, T.W. 2001. Piwowarstwo. PWN Warszawa; Leśniak W. 2002, Biotechnologia Żywności, procesy fermentacji i biosyntezy; Libudzisz, Z., Walczak, P., Bardowski, J. 1998. Bakterie Fermentacji Mlekowej. Monografie. Łódź; Libudzisz Z., Kowal K. ed. 2000. Mikrobiologia techniczna tom I i II. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej; Luba, J. 1974. Technologia antybiotyków. PZWL Warszawa; Molska, I. 1988. Zarys Mikrobiologii Mleczarstwa. PWRiL, Moo-Young, M. ed. 1985. Comprehensive Biotechnology. Pergamon Press Inc. USA; Paluch, J. 1972. Podstawy mikrobiologii przemysłowej. WNT Warszawa; Pazera, T., Rzemieniuk, T. 1998. Browarnictwo. Wyd. Szkol. i Pedagog. Warszawa; Saunders, V.A., Saunders, J.R. 1987. Microbial Genetics Applied to Biotechnology. Croom Helm, London & Sydney; Sikyta, B. 1983. Methods in Industrial Microbiology. Ellis Harwood Ltd. England; Sobkowicz, G., Dziuba, E., Aniołowski, K. 1988. Przewodnik do ćwiczeń z technologii fermentacji. Wyd. Akademii Rolniczej, Wrocław; Sztajer, H., Zboińska, E. 1989. Metody badawcze w mikrobiologii technicznej. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław; Viesturs, U.A., Szmite, I.A., Żilewicz, A.W. 1992. Biotechnologia – substancje czynne, technologia i aparatura. WNT Warszawa: Ziajka, S. 1997. Mleczarstwo – zagadnienia wybrane. Wydawnictwo ART Olsztyn; Ziobrowski, J. 1985. Technologia przemysłu spożywczego. Wyd. Uczelni. Akademii Ekonom. Wrocław.

Sposób zaliczania:egzamin końcowy, pisemny

Zapisy na przedmiot: nie
Zapisy na egzamin: nie

Uwagi / komentarze:


strona 106


 
Nazwa przedmiotu:

Technologia biopreparatów

Kod przedmiotu:

13.4-03-01-C/08
Semestr:
VII
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

22w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Arnold Reps, e-mail: mada@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Biotechnologii Żywności, tel. 089 523 3233

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: Znaczenie procesów mikrobiologicznych w produkcji żywności i pasz. Przydatność drobnoustrojów w produkcji biopreparatów. Aktualne tendencje i perspektywy produkcji biopreparatów. Korzyści ekonomiczne stosowania biopreparatów w technologii żywności i pasz. Technologia produkcji, charakterystyka składników żywności i pasz – białka, tłuszcz. Technologia produkcji związków wzbogacających i uszlachetniających żywność i pasze – aminokwasy, witaminy, związki aromatyczne i smakowe. Technologia produkcji, charakterystyka i zastosowanie preparatów enzymatycznych. Technologia produkcji, charakterystyka związków utrwalających żywność i pasze – antybiotyki, polisacharydy.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Zaznajomienie studentów z rolą i perspektywą wykorzystania mikroorganizmów i organizmów wyższych w produkcji żywności i pasz oraz w produkcji biopreparatów wraz z ich charakterystyką i sposobami stosowania.

 

Przedmioty poprzedzające: surowce i materiały w biotechnologii, biotechnologia procesowa, mikrobiologia, biochemia

 

Metoda nauczania: wykłady wspomagane przezroczami, foliami i wideokasetami, zajęcia laboratoryjne

 

Pomoce naukowe: skrypty i podręczniki naukowe, czasopisma naukowe krajowe i zagraniczne, programy komputerowe.

 

Sposób zaliczania: zaliczenie ćwiczeń, egzamin

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie

 

Uwagi / komentarzestrona 107


 
Nazwa przedmiotu:

Biotechnologiczne oczyszczanie środowiska

Kod przedmiotu:

13.4-03-01-C/09
Semestr:
VII
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 15ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Jacek Leman

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Biotechnologii Żywności, tel. 089 523 3233, 089 523 4710

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: Antropogeniczne zagrożenia środowiska czynnikami chemicznymi i biologicznymi oraz skutki tych skażeń w odniesieniu do: zdrowia człowieka, jakości surowców i produktów przemysłu spożywczego; biotechnologiczne metody zapobiegające degradacji środowiska oraz ich wykorzystywanie do jego oczyszczania i rekultywacji; porównanie polityki Polski i Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska oraz wskazanie działań dostosowujących prawo krajowe do systemu prawnego UE.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie z ogólną problematyką ekologii i ochrony środowiska; wskazanie antropogenicznych zagrożeń środowiska czynnikami chemicznymi i biologicznymi oraz skutków tych skażeń w odniesieniu do zdrowia człowieka, jakości surowców i produktów przemysłu spożywczego; zapoznanie z biotechnologicznymi metodami oczyszczania ścieków przemysłu spożywczego w warunkach tlenowych i beztlenowych z uwzględnieniem mechanizmów degradacji związków węgla, azotu i fosforu.

 

Przedmioty poprzedzające: biochemia, mikrobiologia, biotechnologia procesowa

 

Metoda nauczania: wykłady wspomagane przezroczami, foliami i videokasetami, ćwiczenia laboratoryjne

 

Pomoce naukowe: skrypty, podręczniki, artykuły naukowe w czasopismach krajowych i zagranicznych

 

Sposób zaliczania: zaliczenie ćwiczeń, kolokwium zaliczeniowe treści wykładów

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 
Uwagi / komentarze:

 

strona 108


 
Nazwa przedmiotu:
Seminarium specjalnościowe

Kod przedmiotu:

01.3-03-01-C/11
Semestr
VII
Typ zajęć:
seminaria
Liczba godzin/semestr
45 ćw. (w tym 15 godz. samokształcenia)

Ilość punktów kredytowych ECTS: 3

 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Arnold Reps, e-mail: mada@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Biotechnologii Żywności, tel. 089 523 3233

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: Dobór literatury krajowej i zagranicznej dotyczący zadanego problemu technologicznego. Pisemne opracowanie tematu. Przygotowanie materiałów audiowizualnych do prezentacji tematu.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Poszerzenie wiedzy w zakresie studiowanej specjalności; wyrobienie umiejętności korzystania z literatury fachowej krajowej i zagranicznej, z jednoczesnym wykorzystaniem nabytych informacji w rozwiązywaniu symulowanych problemów technologicznych

 

Przedmioty poprzedzające: biochemia, mikrobiologia, biofizyka, technologia biopreparatów, surowce i materiały w biotechnologii

 

Metoda nauczania: prezentacja własnego pisemnego opracowania naukowego; kierowana dyskusja

 

Pomoce naukowe: podręczniki, artykuły naukowe w czasopismach krajowych i zagranicznych

 

Sposób zaliczenia: zaliczenie na podstawie merytorycznej oceny opracowania naukowego i sposobu jego prezentacji

 
Zapisy na przedmiot : nie
 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 
Uwagi/komentarze:
 

strona 109


 
Nazwa przedmiotu:
Praktyka specjalnościowa
Kod przedmiotu:
01.3–03–01–C/41
 
Semestr:
po VI
Typ zajęć:
 
Liczba godzin/semestr:
3 tyg.
Ilość punktów kredytowych ECTS:
0
 
 
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Jan Tomasik, e-mail: jan.tomasik@uwm.edu.pl
 
Jednostka organizacyjna: Katedra Biotechnologii Żywności, tel. 089 523 3838, 089 523 4735
 
Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy
 

Opis przedmiotu: Zapoznanie studentów ze szczegółowym funkcjonowaniem zakładów przemysłu stosującego w produkcji żywności i pasz procesy biotechnologiczne. Utrwalenie zdobytych wiadomości teoretycznych i praktycznych nabytych w trakcie dotychczasowych studiów oraz pogłębienie i poszerzenie wiedzy fachowej dotyczącej organizacji, zarządzania i sposobu działania całego przedsiębiorstwa. Wskazane jest również zapoznanie się z funkcjonowaniem działu zaopatrzenia, marketingu, sprzedaży, public relation, itp.

 
Język wykładowy: polski

Cele i zadania przedmiotu: Realizacja programu praktyki winna umożliwić wypracowanie własnych propozycji optymalizacji funkcjonowania zakładu przemysłu stosującego w technologii procesy biotechnologiczne.

 

Przedmioty poprzedzające: podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe

 

Metody nauczania:

 
Pomoce naukowe:
 

Sposób zaliczenia: pisemne sprawozdanie z odbytej praktyki i ustne zaliczenie

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:strona 110


 
Nazwa przedmiotu:
Pracownia inżynierska
 
Kod przedmiotu:
01.3-03-01-C/51
Semestr:
VII
Typ zajęć:
 
Liczba godzin / semestr
bw
Ilość punktów kredytowych ECTS: 15
 
 
Odpowiedzialny za przedmiot: promotor
 

Jednostka organizacyjna:  poszczególne jednostki organizacyjne Wydziału Nauki o Żywności

 
Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy
 

Opis przedmiotu: Realizacja obejmuje samodzielne skompletowanie przez studenta pod kierunkiem promotora materiałów i rozwiązanie określonego problemu praktycznego, będącego tematem pracy, oraz przygotowanie w postaci pisemnego i elektronicznego opracowania.

 
Język wykładowy: -
 

Cele i zadania przedmiotu: Ukształtowanie umiejętności samodzielnych studiów literaturowych oraz czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedząi wykorzystania jej w zastosowaniu do analizy konkretnego problemu.

 
Przedmioty poprzedzające: związane z tematyką pracy inżynierskiej
 
Metoda nauczania: -
 
Pomoce naukowe: literatura krajowa i zagraniczna
 
Sposób zaliczania: -
 
Zapisy na przedmiot: nie
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:

strona 111
Specjalność

02. technologia mleczarskastrona 112


 
Nazwa przedmiotu:

Aparatura w przemyśle mleczarskim

Kod przedmiotu:
01.3-03-02-C/01
Semestr:
V
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia, projekt
Liczba godzin/semestr:
30w, 30ćw.

Liczba punktów kredytowych ECTS: 6

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Zygmunt Zander, prof. UWM,

e-mail: zygmund.zander@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej,

tel. 089 523 4431, 089 523 3204
 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: Wirówki talerzykowe; dekantery, homogenizatory ciśnieniowe; płytowe i rurowe wymienniki ciepła; instalacje wyparne (TVR i MVR); suszarki dyspersyjne; stacje mycia CIP; bioreaktory, instalacje membranowe, specjalistyczne aparaty mleczarskie, zbiorniki procesowe.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Poznanie budowy aparatów i urządzeń specyficznych dla przemysłu mleczarskiego

 

Przedmioty poprzedzające: matematyka, fizyka,inżynieria procesowa

 

Metoda nauczania: wykłady – wspomagane przezroczami, foliami i filmami video;

ćwiczenia – obliczeniowe i projektowe oraz laboratoryjne na bazie instalacji procesowych w hali technologicznej.

 

Pomoce naukowe: skrypty, podręczniki

 

Sposób zaliczania: pisemne zaliczanie bloków tematycznych na ćwiczeniach, ustne zaliczanie projektów, egzamin

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 
Uwagi / komentarze: brak


strona 113


 
Nazwa przedmiotu:

Podstawy produkcji

i oceny mleka

Kod przedmiotu:

01.3-03-02-C/02
Semestr:
V
 
Typ zajęć:
Wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 5

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Maria Czerniewicz, e-mail: maria.czerniewicz@uwm.edu.pl

 
Jednostka organizacyjna: Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością,
tel. 089 523 3402, 089 523 3884
 
Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy
 

Opis przedmiotu: Charakterystyka fizykochemiczna składników mleka. Mleko jako układ polidyspersyjny. Właściwości fizykochemiczne mleka i wyróżniki przydatności technologicznej. Podstawy fizjologii laktacji - budowa anatomiczna gruczołu mlecznego krowy, neurohormonalna regulacja rozwoju gruczołu, tworzenia oraz wydzielania mleka, cykl produkcyjny i reprodukcyjny. Główne czynniki wpływające na wydajność i jakość mleka - genetyczne i poza genetyczne. Główne choroby krów mlecznych. Pozyskiwanie mleka – warunki, zasady i systemy doju, budowa i działania aparatury udojowej, instalacja udojowa. Obchodzenie się z mlekiem po udoju - mikroflora mleka, czynniki bakteriostatyczne mleka, chłodzenie i przechowywanie. Zbiór i transport mleka - systemy zbioru i dostawy, wpływ na jakość surowca. Baza surowcowa mleczarstwa w Polsce. Ocena jakość mleka. Regulacje prawne na rynku mleka.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie studentów specjalności mleczarskiej z głównymi zagadnieniami hodowli bydła mlecznego oraz techniką i technologią pozyskiwania i obchodzenia się z mlekiem po udoju. Opanowanie przez studentów teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu chemii mleka, tj. składu chemicznego, cech fizykochemicznych i higienicznych, właściwości technologicznych oraz kryteriów jego oceny i selekcji.

 

Przedmioty poprzedzające: chemia nieorganiczna, chemia organiczna, biochemia, mikrobiologia

 

Metoda nauczania: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe.

 

Pomoce naukowe: analizator składu mleka (np. Milkoscan), aparat do pomiaru liczby komórek somatycznych w mleku (np. Fossomatic), aparat do pomiaru liczby bakterii w mleku (np. Bactoscan), pH-metr, konduktometr, jonometr, krioskop, łaźnia olejowa do pomiaru czasu koagulacji mleka, mikroskop, termostaty, laktodensymetr, testy oceny substancji hamujących, testy oceny jakości mikrobiologicznej, biurety, butyrometry, inne szkło laboratoryjne i odczynniki chemiczne.

 

Sposób zaliczania: zaliczenie ćwiczeń oraz treści wykładowych na ocenę.

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:


strona 114


 
Nazwa przedmiotu:

Opakowania i transport

w mleczarstwie

Kod przedmiotu:

01.3-03-02-C/03
Semestr:
V
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 6

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Helena Panfil-Kuncewicz,

e-mail: helena.panfil-kuncewicz@uwm.edu.pl

 
Jednostka organizacyjna: Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością,

tel. 089 523 3402, 089 523 3883

 
Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy
 

Opis przedmiotu: Funkcje opakowań. Materiały opakowaniowe i opakowania stosowane w pakowaniu żywności. Opakowania do żywności w świetle norm UE. Techniki i technologie pakowania. Pakowanie aseptyczne, próżniowe i w modyfikowanej atmosferze. Znakowanie opakowań. Ekologiczne aspekty stosowania opakowań.

 
Język wykładowy: polski
 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie studentów z materiałami i opakowaniami stosowanymi w pakowaniu żywności oraz podstawowymi technikami pakowania oraz znakowaniem opakowań.

 

Przedmioty poprzedzające: mikrobiologia, analiza surowców, technologie kierunkowe

 

Metoda nauczania: wykłady wspomagane multimediami, zajęcia audytoryjne i laboratoryjne oraz terenowe (zakłady przemysłowe)

 

Pomoce naukowe: podręczniki, skrypty, czasopisma fachowe

 

Sposób zaliczania: pisemne lub ustne zaliczanie ćwiczeń oraz egzamin

 

Zapisy na przedmiot: nie

 
Zapisy na egzamin: nie
 
Uwagi / komentarze:

strona 115


 
Nazwa przedmiotu:
Technologia mleka, napojów

 i koncentratów

Kod przedmiotu:

01.3-03-02-C/04
Semestr:
VI
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

45w, 75ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 6

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Zdzisław Żbikowski, prof. zw.

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością,

tel. 089 523 3402, 089 523 3807

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: Charakterystyka cech i właściwości technologicznych mleka w aspekcie jego przydatności do przerobu i spożycia. Technologiczna charakterystyka procesu przetwarzania mleka (wirowanie, homogenizacja, baktofugacja, procesy: termiczne, membranowe, zagęszczania, suszenia i fermentacji). Technologia mleka, mleka zagęszczonego, proszku mlecznego, odżywek dla niemowląt i napojów. Procesy mycia i dezynfekcji w mleczarstwie.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie studentów z:

a. oceną jakości mleka, z właściwościami fizykochemicznymi oraz z przydatnością technologiczną

b. podstawowymi zabiegami technologicznymi przerobu mleka i szczegółowymi zasadami produkcji 

    mleka spożywczego, zagęszczonego, proszku mlecznego, odżywek dla niemowląt i napojów.

 

Przedmioty poprzedzające: biochemia, mikrobiologia żywności, aparatura w przemyśle mleczarskim, biologiczne podstawy produkcji mleka

 

Metoda nauczania: wykłady – wspomagane przezroczami i foliami; ćwiczenia – laboratoryjne na bazie instalacji procesowych w hali technologicznej i w zakładzie mleczarskim

 

Pomoce naukowe: podręczniki, skrypty, czasopisma naukowe, instrukcje technologiczne, normy

 

Sposób zaliczania: egzamin

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie

 

Uwagi / komentarze:strona 116


 
Nazwa przedmiotu:

Technologia masła i produktów wysokotłuszczowych

Kod przedmiotu :

01.3-03-02-C/05
 
Semestr :
VI
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin / semestr :

30w, 60ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 6

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Bogusław Staniewski, prof. UWM,

e-mail: bost@uwm.edu.pl
 

Jednostka organizacyjna: Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością,

tel. 089 523 3402, 089 523 3221
 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu : Produkcja i przetwórstwo tłuszczu mlekowego. Charakterystyka i rodzaje masła. Tłuszcz mlekowy jako surowiec do wyrobu masła i wyrobów wysokotłuszczowych. Metody i sposoby koncentracji tłuszczu mlekowego. Przygotowanie śmietanki i śmietany do konwersji układów emulsyjnych. Urządzenia i aparatura stosowana w produkcji masła i wyrobów masłopodobnych (spread'ów). Standaryzacja reologicznych cech masła. Szczepionki i zakwasy maślarskie oraz mieszaniny aromatyzujące i zakwaszające wykorzystywane w produkcji masła. Tradycyjne i niekonwencjonalne metody ukwaszania plazmy. Teoria i praktyka zmaślania. Zagrożenia jakości i produkcji w systemie HACCP. Nowe metody i sposoby produkcji masła.Wady masła i produktów wysokotłuszczowych oraz sposoby zapobiegania. Ocena organoleptyczna i fizyko-chemiczna oraz wartość odżywcza i dietetyczna masła i wyrobów masłopodobnych. Bezwodny tłuszcz mlekowy (AMF) i kierunki jego wykorzystania. Metody modyfikacji tłuszczu.

 

Język wykładowy : polski

 

Cel i zadania przedmiotu: Omówienie technologii otrzymywania masła i produktów masłopodobnych oraz innych kierunków wykorzystania tłuszczu mlekowego

 

Przedmioty poprzedzające: biochemia, mikrobiologia żywności, analiza i ocena jakości   żywności, aparatura przemysłu spożywczego

 

Metoda nauczania: wykłady wspomagane przezroczami, foliami i video kasetami; ćwiczenia - zajęcia na hali technologicznej (skala ćwierć techniczna), zajęcia laboratoryjne

 

Pomoce naukowe : skrypty, podręczniki

 

Sposób zaliczenia: zaliczenia każdego ćwiczenia (ustne lub pisemne); egzamin ustny

 

Zapisy na przedmiot : nie

 

Zapisy na egzamin : nie

 

Uwagi / komentarze:----

 
 


strona 117


 
Nazwa przedmiotu:

Technologia serów i preparatów białkowych

Kod przedmiotu:

01.3-03-02-C/06
Semestr:
VII
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

45w, 75ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 6

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Władysław Chojnowski,

e-mail: chowla@uwm.edu.pl
 

Jednostka organizacyjna: Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością,

tel. 089 523 3402, 089 523 3901

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu:Przekazanie podstawowej wiedzy naukowej, technicznej i praktycznej z zakresu technologii serów i preparatów białkowych. Przedstawienie w oparciu o piśmiennictwo krajowe i zagraniczne istotnych informacji naukowych i technicznych niezbędnych absolwentowi specjalności technologii mleczarskiej dotyczących głównie techniki i technologii produkcji, cech jakościowych oraz roli serów, twarogów i preparatów białkowych. Zagadnienia technologiczne realizowane będą w ścisłym powiązaniu z pozostałymi przedmiotami głównie mikrobiologią, analizą żywności oraz inżynierią i aparatura przemysłu mleczarskiego. Student uzyska niezbędną wiedzę do wyboru najkorzystniejszych rozwiązań przetwórstwa mleka.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Omówienie podstaw oraz nauczanie studentów technologii różnych rodzajów serów dojrzewających i twarogowych oraz preparatów białkowych.

 

Przedmioty poprzedzające: biochemia, mikrobiologia żywności, aparatura w przemyśle mleczarskim, biologiczne podstawy produkcji mleka

 

Metoda nauczania: wykłady, zajęcia praktyczne w hali technologicznej

 

Pomoce naukowe:

 

Sposób zaliczania: zaliczenie ćwiczeń,egzamin

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie

 

Uwagi / komentarze:

 


strona 118


Nazwa przedmiotu:

Seminarium specjalnościowe

Kod przedmiotu :

01.3-03-02-C/11
Semestr :
VII
 
Typ zajęć:
seminaria

Liczba godzin / semestr :

45ćw. (w tym 15 godz. samokształcenia)

Ilość punktów kredytowych

ECTS: 3
 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Władysław Chojnowski,

e-mail: chowla@uwm.edu.pl
 

Jednostka organizacyjna: Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością,

tel. 089 523 3402, 089 523 3901

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: Nowości z zakresu technologii przerobu mleka, koncentraty białkowe – techniki ich pozyskiwania. Nowoczesne metody przerobu tłuszczu mlecznego. Wykorzystanie składników mleka w innych dziedzinach przemysłu spożywczego. Dodatki do produktów mleczarskich i ich rola w kształtowaniu właściwości nowych produktów spożywczych. Nowe techniki pakowania produktów mleczarskich. Zagadnienia ekonomiczne: problemy restrukturyzacji przemysłu mleczarskiego, światowe tendencje w skupie i przetwórstwie mleka, opłacalność produkcji mleka i jego przetwórstwa.

 

Język wykładowy : polski

 

Cele i zadania przedmiotu:  Zapoznanie studentów z najnowszymi osiągnięciami w technologii, technice i organizacji przemysłu mleczarskiego.

 

Przedmioty poprzedzające: mikrobiologia żywności, opakowania i transport w mleczarstwie, technologia mleka, napojów i koncentratów, technologia masła i produktów wysokotłuszczowych, technologia serów i preparatów białkowych

 

Metoda nauczania: seminaria wygłaszane przez studentów, dyskusja na jego temat w gronie uczestników seminarium (studentów, nauczycieli)

 

Pomoce naukowe: dostępne czasopisma krajowe i zagraniczne, podręczniki

 

Sposób zaliczenia: zaliczenie na podstawie prezentowania seminarium i aktywnego udziału w dyskusji

 

Zapisy na przedmiot : nie

 

Zapisy na egzamin : nie

 

Uwagi / komentarze:


strona 119


 
Nazwa przedmiotu:
Praktyka specjalnościowa
Kod przedmiotu:
01.3–03–02–C/41
 
Semestr:
po VI
Typ zajęć:
 
Liczba godzin/semestr:
3 tyg.
Ilość punktów kredytowych ECTS:
0
 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Marek Juśkiewicz, e-mail: marek.juskiewicz@uwm.edu.pl

 
Jednostka organizacyjna: Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością,

tel. 089 523 3402, 089 523 4944

 
Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy
 

Opis przedmiotu: Zapoznanie studentów ze szczegółowym funkcjonowaniem zakładów przemysłu mleczarskiego. Utrwalenie zdobytych wiadomości teoretycznych i praktycznych nabytych w trakcie dotychczasowych studiów oraz pogłębienie i poszerzenie wiedzy fachowej dotyczącej organizacji, zarządzania i sposobu działania całego przedsiębiorstwa. Wskazane jest również zapoznanie się z funkcjonowaniem działu zaopatrzenia, marketingu, sprzedaży, public relation, itp.

 
Język wykładowy:polski

Cele i zadania przedmiotu: Realizacja programu praktyki winna umożliwić wypracowanie własnych propozycji optymalizacji funkcjonowania zakładu branży mleczarskiej.

 

Przedmioty poprzedzające: podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe

 

Metody nauczania:

 
Pomoce naukowe:
 

Sposób zaliczenia: pisemne sprawozdanie z odbytej praktyki i ustne zaliczenie

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 
Uwagi / komentarze:


strona 120


 
Nazwa przedmiotu:
Pracownia inżynierska
 
Kod przedmiotu:
01.3-03-02-C/51
Semestr:
VII
Typ zajęć:
 
Liczba godzin / semestr
bw
Ilość punktów kredytowych ECTS: 15
 
 
Odpowiedzialny za przedmiot: promotor
 

Jednostka organizacyjna:  poszczególne jednostki organizacyjne Wydziału Nauki o Żywności

 
Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy
 

Opis przedmiotu: Realizacja obejmuje samodzielne skompletowanie przez studenta pod kierunkiem promotora materiałów i rozwiązanie określonego problemu praktycznego, będącego tematem pracy, oraz przygotowanie w postaci pisemnego i elektronicznego opracowania.

 
Język wykładowy: -
 

Cele i zadania przedmiotu: Ukształtowanie umiejętności samodzielnych studiów literaturowych oraz czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedząi wykorzystania jej w zastosowaniu do analizy konkretnego problemu.

 
Przedmioty poprzedzające: związane z tematyką pracy inżynierskiej
 
Metoda nauczania: -
 
Pomoce naukowe: literatura krajowa i zagraniczna
 
Sposób zaliczania: -
 
Zapisy na przedmiot: nie
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:
 

strona 121
Specjalność

03. technologia produktów roślinnych


strona 122


 
Nazwa przedmiotu:
Towaroznawstwo
 i przechowalnictwo zbóż

i nasion oleistych

Kod przedmiotu:

01.3-03-03-C/01
Semestr:
V
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

30w, 45ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 10

 
 
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Daniela Rotkiewicz,
e-mail: daniela.rotkiewicz@uwm.edu.pl
 

Jednostka organizacyjna: Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych,

tel. 089 523 3466, 089 523 4251

 
Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy
 

Opis przedmiotu: Przedmiot obejmuje następujące zagadnienia: cechy towaroznawcze i technologiczne ziarna zbóż i nasion oleistych warunkowane odmianą, budową morfologiczną i zawartością składników chemicznych; wielkość produkcji i zasady organizacji rynku; cechy fizyczne ziarna zbóż i nasion oleistych; przechowalnie w aspekcie techniczno-technologicznym; przechowywanie z uwzględnieniem problemów wilgotności, suszenia, zjawisk fizycznych i biologicznych zachodzących w przechowywanej masie nasiennej oraz ich kontroli.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Celem przedmiotu jest kształtowanie umiejętności i kompetencji w zakresie podstawowych kryteriów towaroznawczych i technologicznych ziarna zbóż i nasion oleistych, zasad organizacji rynku oraz techniki i technologii przechowywania.

 
Przedmioty poprzedzające:
 
Metoda nauczania: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne oraz seminaria zaliczeniowe
 

Pomoce naukowe: sprzęt i aparatura analityczna: DIA, maszyna testująca Instron, aparat Hagberga, Glutomatic oraz młyn laboratoryjny do przemiału wyciągowego

 
Sposób zaliczania: kolokwia pisemne, seminaryjna prezentacja i dyskusja wyników
 
Zapisy na przedmiot: nie
 
Zapisy na egzamin: nie
 
Uwagi / komentarze:

 

strona 123


 
Nazwa przedmiotu:
Towaroznawstwo
 i przechowalnictwo owoców
 i warzyw

Kod przedmiotu:

01.3-03-03-C/02
Semestr:
V
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

30w, 45ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 9

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Ryszard Zadernowski,

e-mail: ryszard.zadernowski@uwm.edu.pl
 

Jednostka organizacyjna: Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych, tel.089 523 3466

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: W ramach przedmiotu wykładane są zagadnienia związane z oceną towaroznawczą, przechowalnictwem i logistyką produkowanych w Polsce surowców sadowniczych, ogrodniczych i wybranych surowców okopowych. Szczególną uwagę zwraca się na podstawowe zadania oceny towaroznawczej i przechowalnictwo w odniesieniu do ograniczenia strat ilościowych i jakościowych powstających od momentu zbioru aż do ich spożycia. Omawiane są zmiany fizjologiczne zachodzące na różnych etapach obrotu surowcem, optymalne warunki przechowywania owoców, warzyw i plonu roślin okopowych, sposoby tradycyjne i nowoczesne przechowywania. Określany jest wpływ jakości surowca na przydatność technologiczną i wybór kierunku zagospodarowania. Jakość owoców i warzyw. Krajowe i Unijne (UE) systemy kontroli jakości handlowej owoców i warzyw. Bezpieczeństwo żywności pochodzenia roślinnego. Przepisy regulujące organizację rynku i kontrolę jakości w Polsce i UE.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Celem nauczania przedmiotu jest: zapoznanie studentów ze światowym i krajowym potencjałem produkcji owoców i warzyw, nowymi metodami doskonalenia odmian, wyrobienie u studentów umiejętności i kompetencji w zakresie zagospodarowania krajowej produkcji sadowniczej i ogrodniczej, zapoznanie z techniką i technologią zbioru, składowania, przechowywania, dystrybucji owoców i warzyw oraz przepisami regulującymi organizację rynku i kontrolę jakości w Polsce i UE.

 

Przedmioty poprzedzające: biochemia, chemia żywności

 
Metoda nauczania: wykłady, ćwiczenia, zajęcia terenowe
 
Pomoce naukowe:
 
Sposób zaliczania: egzamin
 
Zapisy na przedmiot: nie
 
Zapisy na egzamin: nie
 
Uwagi / komentarze:


strona 124


 
Nazwa przedmiotu:

Aparatura w przetwórstwie

surowców roślinnych

Kod przedmiotu:

01.3-03-03-C/03
Semestr:
VI
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

30w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 5

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Lidia Zander, prof. UWM,

e-mail: lidia.zander@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej,

Tel. 089 523 3204, 089 523 3411
 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: Fizycznewłaściwości materiałów ziarnistych, rozdrabnianie i homogenizacja; mieszadła i mieszalniki, wirówki, filtry, podstawy separacji membranowej, aparaty do obróbki cieplnej, instalacje wyparne, odzysk aromatu w wyparkach; suszarki kontaktowe i konwekcyjne, instalacje suszarnicze.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Poznanie budowy aparatów i urządzeń stosowanych w przetwórstwie surowców roślinnych.

 

Przedmioty poprzedzające: maszynoznawstwo, inżynieria procesowa

 

Metoda nauczania: wykłady wspomagane technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne

 

Pomoce naukowe: podręczniki, instrukcje do ćwiczeń

 

Sposób zaliczania: kolokwium pisemne

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:


strona 125


 
Nazwa przedmiotu:

Przetwórstwo zbóż

Kod przedmiotu:

01.3-03-03-C/04
Semestr:
VI
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

30w, 45ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 5

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Katarzyna Majewska, e-mail: kasia@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna:  Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych,

tel. 089 523 3466, 089 523 4170
 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z przetwórstwem ziarna zbóż, treści nauczania obejmują: charakterystykę surowców zbożowych przeznaczonych do przetwórstwa, kryteria i metody oceny ich jakości, aktualne kierunki przetwórstwa zbóż, profil produkcji zakładów przetwórstwa zbożowego oraz poziom produkcji przetworów zbożowych, charakterystykę wybranych składników chemicznych ziarna zbóż i ich rolę w przetwórstwie – budowę i właściwości funkcjonalne białek glutenowych, funkcje technologiczne skrobi, węglowodanów nieskrobiowych oraz lipidów, charakterystykę niskocząsteczkowych biologicznie aktywnych składników ziarna zbóż, technologie w przetwórstwie zbóż – przygotowanie do przemiału i przemiał ziarna zbóż chlebowych (pszenicy i żyta), postęp w technologii przemiału, zasady produkcji pieczywa oraz aktualne kierunki rozwoju produkcji piekarskiej, przemysłową produkcję makaronu, przetwórstwo ziarna zbóż niechlebowych – jęczmienia, owsa, prosa, gryki, kukurydzy i ryżu, technologie wytwarzania preparowanych produktów zbożowych (ekspansja i ekstruzja), modyfikacje procesów produkcyjnych, kryteria i metody oceny jakości przetworów zbożowych, bezpieczeństwo i warunki sanitarne produkcji w zakładach przetwórstwa zbóż.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Celem nauczania jest nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji w zakresie przetwórstwa zbóż. Cel ten realizowany jest poprzez: uczestnictwo w wykładach oraz ćwiczeniach praktycznych w laboratorium i na hali technologicznej (ekstruzja), podczas których studenci zapoznają się z wybranymi procesami przetwórczymi, korzystając ze specjalistycznej aparatury i urządzeń oraz poznają metody oceny jakości surowców do przetwórstwa, półproduktów oraz wyrobów gotowych; wizytę w wybranym zakładzie przemysłowym (piekarnia).

 

Przedmioty poprzedzające: produkcja i przechowalnictwo ziarna zbóż i nasion oleistych

 

Metoda nauczania: wykłady i ćwiczenia laboratoryjne oraz na hali technologicznej (ekstruzja), wizyta w wybranym zakładzie przemysłowym (piekarnia), w razie potrzeby dodatkowe konsultacje

 

Pomoce naukowe: przewodniki do ćwiczeń, normy przedmiotowe i czynnościowe, instrukcje obsługi aparatury i urządzeń wykorzystywanych podczas ćwiczeń laboratoryjnych, zalecana literatura dotycząca tematyki wykładów i ćwiczeń

 

Sposób zaliczania: zaliczenie ćwiczeń z oceną (sprawdzian pisemny) oraz egzamin pisemny

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie

 

Uwagi / komentarze: egzamin poprawkowy ustny


strona 126


Nazwa przedmiotu:

Przetwórstwo nasion oleistych

Kod przedmiotu:

01.3-03-03-C/05
Semestr:
VII
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

30w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 3

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Daniela Rotkiewicz,

e-mail: daniela.rotkiewicz@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych,

tel. 089 523 3466, 089 523 4251

 
Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy
 

Opis przedmiotu:Przedmiot obejmuje: charakterystykę towaroznawczą i technologiczną roślinnych surowców olejarskich; procesy wydobywania i rafinacji olejów, linie technologiczne, parametry i uwarunkowania procesów, innowacje technologiczne, standaryzację i metabolizm olejów i bioolejów oraz przetwórstwo niespożywcze nasion oleistych.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie przetwórstwa spożywczego i niespożywczego roślinnych surowców olejarskich oraz jakości olejów.

 

Przedmioty poprzedzające:

 

Metoda nauczania: wykłady i ćwiczenia

 

Pomoce naukowe:

 

Sposób zaliczania: egzamin ustny

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie

 

Uwagi / komentarze:strona 127


 
Nazwa przedmiotu:

Zamrażalnictwo i przetwórstwo

 owoców i warzyw

Kod przedmiotu:

01.3-03-03-C/06
Semestr:
VII
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

30w, 45ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 3

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Ryszard Zadernowski,

e-mail: ryszard.zadernowski@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych, tel.089 523 3466

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: W ramach przedmiotu wykładane są zagadnienia związane z przetwórstwem owoców, warzyw runa leśnego i grzybów. Program nauczania objęto takie technologie jak produkcja: półproduktów (pulp, przecierów i moszczów) wyrobów o niewielkim stopniu przetworzenia surowca, produkcję konserw owocowych i warzywnych - apertyzowanych, mrożonek, wyrobów o wysokiej koncentracji cukrów, wyrobów przecierowych i soków owocowych. Szczególną uwagę zwraca się na wyposażenie instalacji technologicznych, umiejętność ich zestawiania i eksploatacji. Omawiane są zagadnienia związane z opracowaniem receptur i rozliczaniem produkcji. Określany jest wpływ jakości surowca na przydatność technologiczną i wybór kierunku zagospodarowania. Wszystkie zagadnienia wykładane są w kontekście systemów zapewnienia jakości zdrowotnej wyrobu finalnego.

Powyższa wiedza uzupełniona jest informacjami z zakresu przepisy regulujących organizację rynku i kontroli jakości w Polsce i UE.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Celem nauczania przedmiotu jest: zapoznanie studentów z podstawowymi procesami przetwórczymi i biotechnologicznymi stosowanymi w przetwórstwie owoców i warzyw; wyrobienie u studentów umiejętności i kompetencji w zakresie przetwarzania owoców i warzyw; techniki i technologii składowania, przechowywania i dystrybucji surowców, przetworów oraz wyrobów gotowych.

 

Przedmioty poprzedzające: technologia ogólna żywności, aparatura przemysłu spożywczego, chemia żywności

 

Metoda nauczania: wykłady, ćwiczenia, zajęcia terenowe

 

Pomoce naukowe: filmy, prezentacja miltimedialna

 

Sposób zaliczania: egzamin

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie

 

Uwagi / komentarze:


strona 128


 
Nazwa przedmiotu:
Seminarium specjalnościowe

Kod przedmiotu:

01.3-03-03-C/11
Semestr:
VII
 
Typ zajęć:
seminaria

Liczba godzin/semestr

45ćw. (w tym 15 godz. samokształcenia)

Ilość punktów kredytowych ECTS: 3

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Ryszard Zadernowski,

e-mail: ryszard.zadernowski@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych, tel.089 523 3466

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: Poszerzenie wiedzy w zakresie studiowanej specjalności. Wyrobienie umiejętności korzystania z literatury fachowej krajowej i zagranicznej z jednoczesnym wykorzystaniem nabytych informacji w rozwiązywaniu symulowanych problemów technologicznych.

 

Język wykładowy: polski

 

Cel i zadania przedmiotu: Poszerzenie wiedzy z zakresu studiowanej specjalności.

 

Przedmioty poprzedzające: towaroznawstwo i przechowalnictwo zbóż, towaroznawstwo i przechowalnictwo owoców i warzyw, i nasion oleistych, zamrażalnictwo i przetwórstwo owoców i warzyw, przetwórstwo zbóż, przetwórstwo nasion oleistych.

 

Metoda nauczania: prace seminaryjne przygotowane w formie pisemnej i referowane ustnie

 

Pomoce naukowe: skrypty, podręczniki, czasopisma, normy, dzienniki ustaw

 

Sposób zaliczania: ocena przygotowanej pracy pisemnej – referatu

 

Zapisy na przedmiot:  nie

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 
Uwagi/komentarze:
 


strona 129


 
Nazwa przedmiotu:
Praktyka specjalnościowa
Kod przedmiotu:
01.3–03–03–C/41
 
Semestr:
po VI
Typ zajęć:
 
Liczba godzin/semestr:
3 tyg.
Ilość punktów kredytowych ECTS:
0
 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Daniela Rotkiewicz,

e-mail: daniela.rotkiewicz@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych,

tel. 089 523 3466, 089 523 4251
 
Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy
 

Opis przedmiotu: Odbycie praktyki dyplomowej (specjalnościowej) umożliwia zapoznanie studentów ze szczegółowym funkcjonowaniem zakładów przemysłu przetwarzającego surowce pochodzenia roślinnego. Utrwalenie zdobytych wiadomości teoretycznych i praktycznych nabytych w trakcie dotychczasowych studiów oraz pogłębienie i poszerzenie wiedzy fachowej dotyczącej organizacji, zarządzania i sposobu działania całego przedsiębiorstwa. Wskazane jest również zapoznanie się z funkcjonowaniem działu zaopatrzenia, marketingu, sprzedaży, public relation, itp.

 
Język wykładowy: polski

Cele i zadania przedmiotu: Realizacja programu praktyki winna umożliwić wypracowanie własnych propozycji optymalizacji funkcjonowania zakładu branży przetwórstwa surowców pochodzenia roślinnego.

 

Przedmioty poprzedzające: podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe

 

Metody nauczania:

 
Pomoce naukowe:
 

Sposób zaliczenia: pisemne sprawozdanie z odbytej praktyki i ustne zaliczenie

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:---


strona 130


 
Nazwa przedmiotu:
Pracownia inżynierska
 
Kod przedmiotu:
01.3-03-03-C/51
Semestr:
VII
Typ zajęć:
 
Liczba godzin / semestr
bw
Ilość punktów kredytowych ECTS: 15
 
 
Odpowiedzialny za przedmiot: promotor
 

Jednostka organizacyjna:  poszczególne jednostki organizacyjne Wydziału Nauki o Żywności

 
Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy
 

Opis przedmiotu: Realizacja obejmuje samodzielne skompletowanie przez studenta pod kierunkiem promotora materiałów i rozwiązanie określonego problemu praktycznego, będącego tematem pracy, oraz przygotowanie w postaci pisemnego i elektronicznego opracowania.

 
Język wykładowy: -
 

Cele i zadania przedmiotu: Ukształtowanie umiejętności samodzielnych studiów literaturowych oraz czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedząi wykorzystania jej w zastosowaniu do analizy konkretnego problemu.

 
Przedmioty poprzedzające: związane z tematyką pracy inżynierskiej
 
Metoda nauczania: -
 
Pomoce naukowe: literatura krajowa i zagraniczna
 
Sposób zaliczania: -
 
Zapisy na przedmiot: nie
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:
 


strona 131


Specjalność

04. technologia mięsa


strona 132


 
Nazwa przedmiotu:

Technologia i chemia mięsa

 

Kod przedmiotu:

01.3-03-04-C/01
Semestr:
V
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

60w, 90ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 19

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot:prof. dr hab. inż. Marek Cierach, e-mail: marek.cierach@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Technologii i Chemii Mięsa, tel. 089 523 3295, 089 5233694

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z produkcja mięsa, jego szczegółową charakterystyką oraz kierunkami przetwarzania ,z uwzględnieniem wszystkich procesów operacyjnych, a także zagadnienia związane z trwałością i bezpieczeństwem mięsa i produktów mięsnych.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Celem przedmiotu jest poznanie procesu produkcji mięsa, oraz kierunków i technologii jego przetwarzania, z uwzględnieniem charakterystyki operacji jednostkowych.

 

Przedmioty poprzedzające: ogólna technologia żywności, mikrobiologia

 

Metoda nauczania: wykłady, ćwiczenia w laboratorium i sali technologicznej, zajęcia terenowe w zakładach uboju i przetwórstwa mięsnego, konsultacje

 

Pomoce naukowe: przewodniki do ćwiczeń, normy przedmiotowe, instrukcje obsługi, maskownicy, komory wędzarniczo - parzelniczej, urządzeń do rozdrabniania mięsa

 

Sposób zaliczania: egzamin

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie

 

Uwagi / komentarze:strona 133


 
Nazwa przedmiotu:

Technologia drobiarstwa

 i jajczarstwa

Kod przedmiotu:

01.3-03-04-C/02
Semestr:
VI
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

60w, 60ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 6

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Urszula Bojarska, e-mail: urszula.bojarska@uwm.edu.pl;

dr hab. inż. Aleksandra Kwiatkowska, prof. UWM, e-mail: aleksandra.kwiatkowska@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Technologii i Chemii Mięsa, tel. 089 523 3295, 089 5233207

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z produkcją i przetwórstwem jaj oraz z produkcją i przetwórstwem mięsa drobiowego. W ramach przedmiotu uwzględniane są zagadnienia warunków hodowli i chowu drobiu z zapewnieniem dobrostanu, pozyskiwania surowca do przetwórstwa, charakterystyki surowca, jakości i możliwości jego zagospodarowania. Obejmuje technologię produkcji tuszek i przetworów drobiowych z uwzględnieniem ich trwałości, warunków przechowywania i bezpieczeństwa zdrowotnego.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Celem przedmiotu jest poznanie surowców jajczarskiego i drobiarskiego oraz głównych kierunków ich przetwórstwa.

 

Przedmioty poprzedzające: ogólna technologia żywności, biochemia żywności, mikrobiologia żywności

 

Metoda nauczania: wykłady, ćwiczenia w pracowni laboratoryjnej i technologicznej, konsultacje, zajęcia terenowe: na fermie niosek, w zakładach uboju i przetwórstwa drobiu

 

Pomoce naukowe: przewodniki do ćwiczeń, normy przedmiotowe, instrukcje obsługi urządzeń (masownica, komora wędzarniczo-parzelnicza, kuter, autoklaw)

 

Sposób zaliczania: egzamin

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie

 
Uwagi / komentarze:

 

strona 134


 
Nazwa przedmiotu:

Aparatura w przetwórstwie

 mięsa

Kod przedmiotu:

01.3-03-04-C/03
Semestr:
VI
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

30w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 4

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Jan Limanowski, e-mail: jan.limanowski@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej,

tel. 089 523 44 31, 089 523 3578

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: Podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń przemysłu mięsnego. Konstrukcja a wymagania higieny. Transport wewnętrzny w zakładach przetwórstwa mięsnego. Klasyfikacja tusz. Ubój zwierząt rzeźnych. Rozdrabnianie mięsa. Wybrane procesy mechanicznej obróbki mięsa. Urządzenia do cieplnej obróbki produktów mięsnych.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie z podstawami budowy i działania aparatury i maszyn dla przemysłu mięsnego.

 

Przedmioty poprzedzające: inżynieria procesowa

 

Metoda nauczania: wykłady i ćwiczenia wspomagane filmami i projekcjami multimedialnymi urządzeń przemysłowych

 

Pomoce naukowe: podręczniki, przewodniki do ćwiczeń

 

Sposób zaliczania: sprawdziany pisemne z wybranych tematów ćwiczeniowych, obrona projektów, egzamin pisemny

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:


 

strona 135


 
Nazwa przedmiotu: Przechowalnictwo mięsa
 

Kod przedmiotu:

01.3-03-04-C/04
Semestr:
VII
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

45w, 45ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 6

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot:dr inż. Halina Ostoja, e-mail: halina.ostoja@uwm.edu.pl

                                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Technologii i Chemii Mięsa, tel. 089 523 3295, 089 523 3808

 
Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy
 

Opis przedmiotu: Przedmiot dotyczy metod utrwalania i warunków przechowywania mięsa zwierząt rzeźnych, drobiu oraz ryb, a także gotowych wyrobów.

 
Język wykładowy: polski
 

Cele i zadania przedmiotu: Celem przedmiotu jest poznanie metod termicznych i nie termicznych utrwalania mięsa zwierząt rzeźnych, drobiu oraz ryb, a także gotowych wyrobów, warunków przechowywania i zmian podstawowych składników mięsa w czasie składowania, stosowanych opakowań pozwalających wydłużyć okres przechowywania świeżego mięsa i gotowych produktów.

 
Przedmioty poprzedzające:
 
Metoda nauczania: wykłady, ćwiczenia, konsultacje
 
Pomoce naukowe:
 
Sposób zaliczania: egzamin
 
Zapisy na przedmiot: nie
 
Zapisy na egzamin: nie
 
Uwagi / komentarze:


strona 136


 
Nazwa przedmiotu:
Seminarium specjalnościowe
Kod przedmiotu:
01.3-03-04-C/11
Semestr:
VII
 
Typ zajęć:
seminaria
Liczba godzin/semestr
45ćw. (w tym 15 godz. samokształcenia)

Ilość punktów kredytowych

ECTS: 3
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Aleksandra Kwiatkowska, prof. UWM

e-mail: aleksandra.kwiatkowska@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Technologii i Chemii Mięsa, tel. 089 523 3295 , 089 523 3207

 

Status przedmiotów w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: Studenci w ramach zajęć seminaryjnych opracowują i referują najnowsze osiągnięcia z technologii mięsa i drobiu.

 

Język wykładowy: polski

 

Cel i zadania seminarium: Poszerzenie wiadomości z technologii mięsa i drobiu.

 

Przedmioty poprzedzające: biochemia, mikrobiologia, technologia i chemia mięsa, technologia drobiarstwa i jajczarstwa

 

Metody nauczania: studenci opracowują i referują najnowsze zagadnienia dotyczące przemysłu mięsnego i drobiarskiego.

 

Pomoce naukowe: fachowe czasopisma polskie, podręczniki, wideokasety

 

Sposób zaliczania: pisemne opracowanie zleconego zagadnienia i zreferowanie ustne w czasie seminarium

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na zaliczenie: nie dotyczy

 
Uwagi/komentarze:
 

 

strona 137


 
Nazwa przedmiotu:
Praktyka specjalnościowa
Kod przedmiotu:
01.3–03–04–C/41
 
Semestr:
po VI
Typ zajęć:
 
Liczba godzin/semestr:
3 tyg.
Ilość punktów kredytowych ECTS:
0
 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Aleksandra Kwiatkowska, prof. UWM,

e-mail: aleksandra.kwiatkowska@uwm.edu.pl

 
Jednostka organizacyjna: Katedra Technologii i Chemii Mięsa, tel. 089 523 3295, 089 523 3207
 
Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy
 

Opis przedmiotu: Zapoznanie studentów ze szczegółowym funkcjonowaniem zakładów przemysłu przetwórstwa mięsa. Utrwalenie zdobytych wiadomości teoretycznych i praktycznych nabytych w trakcie dotychczasowych studiów oraz pogłębienie i poszerzenie wiedzy fachowej dotyczącej organizacji, zarządzania i sposobu działania całego przedsiębiorstwa. Wskazane jest również zapoznanie się z funkcjonowaniem działu zaopatrzenia, marketingu, sprzedaży, public relation, itp.

 
Język wykładowy:polski

Cele i zadania przedmiotu: Realizacja programu praktyki winna umożliwić wypracowanie własnych propozycji optymalizacji funkcjonowania zakładu przemysłu mięsnego.

 

Przedmioty poprzedzające: podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe

 

Metody nauczania:

 
Pomoce naukowe:
 

Sposób zaliczenia: pisemne sprawozdanie z odbytej praktyki i ustne zaliczenie

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 
Uwagi / komentarze:


strona 138


 
Nazwa przedmiotu:
Pracownia inżynierska
 
Kod przedmiotu:
01.3-03-04-C/51
Semestr:
VII
Typ zajęć:
 
Liczba godzin / semestr
Bw
Ilość punktów kredytowych ECTS: 15
 
 
Odpowiedzialny za przedmiot: promotor
 

Jednostka organizacyjna:  poszczególne jednostki organizacyjne Wydziału Nauki o Żywności

 
Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy
 

Opis przedmiotu: Realizacja obejmuje samodzielne skompletowanie przez studenta pod kierunkiem promotora materiałów i rozwiązanie określonego problemu praktycznego, będącego tematem pracy, oraz przygotowanie w postaci pisemnego i elektronicznego opracowania.

 
Język wykładowy: -
 

Cele i zadania przedmiotu: Ukształtowanie umiejętności samodzielnych studiów literaturowych oraz czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedząi wykorzystania jej w zastosowaniu do analizy konkretnego problemu.

 
Przedmioty poprzedzające: związane z tematyką pracy inżynierskiej
 
Metoda nauczania: -
 
Pomoce naukowe: literatura krajowa i zagraniczna
 
Sposób zaliczania: -
 
Zapisy na przedmiot: nie
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:
 


strona 139
Specjalność

05. żywienie człowiekastrona 140


 
Nazwa przedmiotu:
Aparatura gastronomiczna
 
Kod przedmiotu:
01.3-03-05-C/01
Semestr:
V
 
Typ zajęć:

wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

30w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 5
 
 
Odpowiedzialny za przedmiot:dr inż. Fabian Dajnowiec, e-mail: fabian.dajnowiec@uwm.edu.pl
                                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej,

tel. 089 523 4431, 089 523 4792
 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: W trakcie zajęć studenci mają możliwość zapoznać się z budową i działaniem wybranych podstawowych urządzeń gastronomicznych. Umożliwia to poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu budowy i działania urządzeń do obróbki mechanicznej i cieplnej.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi i praktycznymi działania maszyn i urządzeń gastronomicznych realizujących wybrane procesy jednostkowe.

 

Przedmioty poprzedzające:

 

Metoda nauczania: ćwiczenia praktyczne i wykłady

 

Pomoce naukowe: wyposażenie pracowni oraz projektor multimedialny, komputer

 

Sposób zaliczania: kolokwia z zagadnień teoretycznych i obliczeniowych oraz egzamin w formie pisemnej lub ustnej

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:


 

strona 141


 
Nazwa przedmiotu:
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka

Kod przedmiotu:

01.3-03-05-C/02
Semestr:
V
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

30w, 45ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 6

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot:dr hab. inż. Jan Kłobukowski, e-mail: jan.klobukowski@uwm.edu.pl

                                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Żywienia Człowieka, tel. 089 523 3760, 089 523 4112

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: Podstawy fizjologii komórki. Mechanizmy homeostazy w organizmie człowieka. Krew w organizmie człowieka. Układ krążenia organizmu człowieka. Układ oddechowy w organizmie człowieka. Anatomia i fizjologia układu pokarmowego. Budowa i fizjologia nerek. Fizjologiczne aspekty metabolizmu. Fizjologia wydzielania wewnętrznego. Wybrane zagadnienia układu kostno-stawowego i mięśniowego. Fizjologia układu nerwowego – wybrane zagadnienia.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie studentów z makroskopową i mikroskopową budową anatomiczną poszczególnych układów organizmu człowieka. Ponadto zadaniem przedmiotu jest charakterystyka podstawowych funkcji fizjologicznych układów, podstawowych narządów organizmu człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem układu pokarmowego.

 

Przedmioty poprzedzające: chemia organiczna, biochemia, podstawy żywienia człowieka

 

Metoda nauczania: wykłady, ćwiczenia

 

Pomoce naukowe: podręczniki akademickie, atlas anatomiczny człowieka, multimedialny atlas anatomiczny człowieka, filmy naukowe

 

Sposób zaliczania: egzamin

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie

 

Uwagi / komentarze:

 
 

strona 142


 
Nazwa przedmiotu:

Żywienie człowieka

Kod przedmiotu:

01.3-03-05-C/03
Semestr:
V
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

30w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 6

 
 
Odpowiedzialny za przedmiot:prof. dr hab. inż. Lidia Wądołowska,

e-mail: lidia.wadolowska@uwm.edu.pl

                                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Żywienia Człowieka, tel. 089 5233270, 089 5234353

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: Normy żywienia i racje pokarmowe. Zapotrzebowanie a zalecane spożycie. Struktura spożycia żywności. Wzbogacanie żywności i suplementacja. Bioenergetyka organizmu człowieka. Białka, tłuszcze i węglowodany w żywieniu człowieka. Woda, elektrolity i równowaga kwasowo-zasadowa. Ocena sposobu żywienia. Ocena stanu odżywienia ludności. Wegetarianizm a zdrowie człowieka.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Omówienie przesłanek warunkujących prawidłowe zaspakajanie potrzeb żywieniowych człowieka. Wyrobienie umiejętności podejmowania decyzji odnośnie prawidłowego żywienia i krytycznej oceny sposobu żywienia ludzi oraz wykorzystania wskaźników somatycznych w ocenie stanu odżywienia. Zapoznanie ze skutkami błędów żywieniowych dla zdrowia człowieka i możliwościami ich przewidywania.

 

Przedmioty poprzedzające: chemia nieorganiczna, chemia organiczna, biochemia, podstawy żywienia człowieka, anatomia i fizjologia żywienia

 

Metoda nauczania: wykłady wspomagane prezentacjami multimedialnymi, ćwiczenia – zajęcia laboratoryjne

 

Pomoce naukowe: skrypty, podręczniki, przewodniki do ćwiczeń, programy komputerowe

 

Sposób zaliczania: uzyskanie wymaganej liczby punktów z raportów z ćwiczeń i kolokwiów, egzamin

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie

 

Uwagi / komentarze:strona 143


 
Nazwa przedmiotu:
Podstawy technologii gastronomicznej

Kod przedmiotu:

01.3-03-05-C/04
Semestr:
VI
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

30w, 45ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 5

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Marzena Danowska-Oziewicz,

e-mail: marzena.danowska-oziewicz@uwm.edu.pl
                                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Żywienia Człowieka, tel. 089 523 3760, 089 523 4991

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: Przedmiot omawia zagadnienia związane z produkcją potraw, takie jak surowce wykorzystywane w produkcji potraw, etapy procesu technologicznego produkcji potraw oraz czynniki kształtujące wybrane cechy jakości potraw.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Celem nauczania jest zapoznanie studentów z surowcami oraz procesami stosowanymi w technologii gastronomicznej, ich wpływem na jakość i trwałość sporządzanych potraw, przemianami fizykochemicznymi zachodzącymi w surowcach w czasie trwania procesu technologicznego (głównie obróbki wstępnej i cieplnej), a także wyjaśnienie mechanizmów kształtujących wydajność, jakość żywieniową oraz cechy sensoryczne potraw.

 

Przedmioty poprzedzające:

 

Metoda nauczania: wykład w formie prezentacji multimedialnej oraz ćwiczenia praktyczne

 

Pomoce naukowe: skrypty, podręczniki

 

Sposób zaliczania: sprawozdania z wykonania ćwiczeń, kolokwia, egzamin

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie

 

Uwagi / komentarze:strona 144


 
Nazwa przedmiotu:
Podstawy dietetyki

Kod przedmiotu:

01.3-03-05-C/05
Semestr:
VI
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

30w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 4

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Lidia Wądołowska,

e-mail: lidia.wadolowska@uwm.edu.pl

                                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Żywienia Człowieka, tel. 089 5233270, 089 5234353

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: Cele i zadania żywienia dietetycznego. Przegląd i charakterystyka diet leczniczych. Modelowe diety lecznicze. Dieta łatwo strawna. Diety z modyfikacją konsystencji. Dieta bogatoresztkowa. Dieta z ograniczoną ilością substancji pobudzających wydzielanie. Diety ubogoenergetyczne – ich wady i zalety. Dietoterapia otyłości. Diety ze zmienną zawartością białka. Diety z ograniczeniem tłuszczu. Diety z kontrolowaną zawartością tłuszczu i cholesterolu. Dieta z ograniczoną ilością węglowodanów łatwo przyswajalnych. Żywienie w chorobach o podłożu metabolicznym.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie z fizjologicznymi podstawami dietoterapii oraz wyrobienie praktycznych umiejętności realizacji żywienia ludzi w wybranych chorobach i zaburzeniach metabolicznych.

 

Przedmioty poprzedzające: chemia nieorganiczna, chemia organiczna, biochemia, podstawy żywienia człowieka, anatomia i fizjologia żywienia, żywienie człowieka

 

Metoda nauczania: wykłady wspomagane prezentacjami multimedialnymi, ćwiczenia – zajęcia laboratoryjne

 

Pomoce naukowe: skrypty, podręczniki, przewodniki do ćwiczeń, programy komputerowe

 

Sposób zaliczania: uzyskanie wymaganej liczby punktów z raportów z ćwiczeń i kolokwiów, egzamin

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie

 

Uwagi / komentarze:strona 145


 
Nazwa przedmiotu:
Profilaktyka i edukacja żywieniowa

Kod przedmiotu:

01.3-03-05-C/06
Semestr:
VI
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 3

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot:dr inż. Katarzyna Przybyłowicz, e-mail: kprzybylowicz@interia.pl

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Żywienia Człowieka, tel. 089 523 3760, 089 523 3270

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: Poznanie celi i zadań edukacji żywieniowej. Psychologiczne uwarunkowania zachowań żywieniowych. Socjoekonomiczne uwarunkowania zachowań żywieniowych. Zalecenia żywieniowe dla ludności w Polsce i innych krajach. Nawyki, zwyczaje i błędy żywieniowe polskiego społeczeństwa i ich konsekwencje zdrowotne. Podstawowe zasady dydaktyczne i ich zastosowanie w realizacji procesu edukacji żywieniowej. Metody i formy przekazu wiedzy żywieniowej. Efektywność edukacji żywieniowej.Realizacja upowszechniania wiedzy żywieniowej w Polsce.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Wyrobienie praktycznej umiejętności opracowywania zadań edukacyjnych na podstawie analizy stanu zdrowia ludności w Polsce celem ograniczenia chorób dietozależnych oraz formułowania odpowiednich zaleceń i strategii działań prewencyjno-profilaktycznych.

 

Przedmioty poprzedzające:

 

Metoda nauczania: wykłady wspomagane prezentacjami multimedialnymi, ćwiczenia

 

Pomoce naukowe: skrypty, podręczniki, przewodniki do ćwiczeń, programy komputerowe

 

Sposób zaliczania: uzyskanie wymaganej liczby punktów z raportów z ćwiczeń i kolokwiów, egzamin

 

Sposób zaliczania: : uzyskanie wymaganej liczby punktów z raportów z ćwiczeń i kolokwiów, zaliczenie

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:strona 146


 
Nazwa przedmiotu:
Technologia produkcji potraw

Kod przedmiotu:

01.3-03-05-C/07
Semestr:
VII
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 6

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot:prof. dr hab. inż. Jerzy Borowski,

e-mail: jerzy.borowski@uwm.edu.pl

                                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Żywienia Człowieka, tel. 089 523 3760

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: Gastronomia jako element dziedzictwa kulturowego, bioaktywne składniki potraw pochodzenia roślinnego, kawa, herbata, kakao, czekolada, grzyby i potrawy z grzybów, sałatki i surówki, mleko i jego przetwory jako składnik potraw, wyroby alkoholowe – rodzaje, zastosowanie w gastronomii, zasady serwowania, sztuka dekoracji potraw.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: omówienie roli i miejsca gastronomii w kulturze oraz na przedłużeniu przemysłu spożywczego; charakterystyka podstawowych surowców, procesów technik i technologii sporządzania potraw; wpływ procesu technologicznego na jakość potraw.

 

Przedmioty poprzedzające: ogólna technologia żywności, aparatura przemysłu spożywczego, podstawy technologii gastronomicznej, mikrobiologia

 

Metoda nauczania: wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych (filmy wideo, technika komputerowa)

 

Pomoce naukowe: skrypty, podręczniki, czasopisma

 

Sposób zaliczania: sprawozdania z ćwiczeń, zaliczenie ćwiczeń ustnie i pisemnie, końcowe zaliczenie treści przedmiotu

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie

 

Uwagi / komentarze:strona 147


 
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

Semestr:

Seminarium specjalnościowe

01.3-03-05-C/11
VII
 
Typ zajęć:

Liczba godzin /semestr:

Ilość punktów kredytowych

seminaria
45ćw. (w tym 15 godz. samokształcenia)
ECTS: 3
 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Jerzy Borowski, e-mail: jerzy.borowski@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Żywienia Człowieka, tel. 089 523 3760

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy w zakresie studiowanej specjalności. Przygotowanie i przedstawienie referatu oraz podjęcie dyskusji.

 

Język wykładowy: polski (opcja angielski)

 

Cele i zadania przedmiotu: Wyrobienie umiejętności korzystania z literatury fachowej krajowej i zagranicznej z jednoczesnym wykorzystaniem nabytych informacji w rozwiązywaniu symulowanych problemów żywieniowych

 

Przedmioty poprzedzające: podstawy dietetyki, profilaktyka i edukacja żywieniowa, żywienie człowieka, mikrobiologia żywności, technologia produkcji potraw

 

Metoda nauczania: seminaria wspomagane przezroczami i foliami

 

Pomoce naukowe: skrypty, podręczniki, programy komputerowe

 

Sposób zaliczania: na podstawie przygotowanego referatu i udziału w dyskusji

 

Zapisy na przedmiot: nie (w języku angielskim – tak)

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi komentarze: zajęcia w języku angielskim mogą być prowadzone o ile grupa studentów nie będzie mniejsza niż 12 osób

 

 

strona 148


 
Nazwa przedmiotu:
Praktyka specjalnościowa
Kod przedmiotu:
01.3–03–05–C/41
 
Semestr:
po VI
Typ zajęć:
 
Liczba godzin/semestr:
3 tyg.
Ilość punktów kredytowych ECTS:
0
 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Jan Kłobukowski, e-mail: jan.klobukowski@uwm.edu.pl

 
Jednostka organizacyjna: Katedra Żywienia Człowieka, tel. 089 523 3760, 089 523 4112
 
Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy
 

Opis przedmiotu: Odbycie praktyki dyplomowej (specjalnościowej) umożliwia zapoznanie studentów ze szczegółowym funkcjonowaniem zakładów zajmujących się żywieniem człowieka. Utrwalenie zdobytych wiadomości teoretycznych i praktycznych nabytych w trakcie dotychczasowych studiów oraz pogłębienie i poszerzenie wiedzy fachowej dotyczącej organizacji, zarządzania i sposobu działania całego przedsiębiorstwa. Wskazane jest również zapoznanie się z funkcjonowaniem działu zaopatrzenia, marketingu, sprzedaży, public relation, itp.

 
Język wykładowy:polski

Cele i zadania przedmiotu: Realizacja programu praktyki winna umożliwić wypracowanie własnych propozycji optymalizacji funkcjonowania zakładu zajmującego się żywieniem człowieka.

 

Przedmioty poprzedzające: podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe

 

Metody nauczania:

 
Pomoce naukowe:
 

Sposób zaliczenia: pisemne sprawozdanie z odbytej praktyki i ustne zaliczenie

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:strona 149


 
Nazwa przedmiotu:
Pracownia inżynierska
 
Kod przedmiotu:
01.3-03-05-C/51
Semestr:
VII
Typ zajęć:
 
Liczba godzin / semestr
bw
Ilość punktów kredytowych ECTS: 15
 
 
Odpowiedzialny za przedmiot: promotor
 

Jednostka organizacyjna:  poszczególne jednostki organizacyjne Wydziału Nauki o Żywności

 
Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy
 

Opis przedmiotu: Realizacja obejmuje samodzielne skompletowanie przez studenta pod kierunkiem promotora materiałów i rozwiązanie określonego problemu praktycznego, będącego tematem pracy, oraz przygotowanie w postaci pisemnego i elektronicznego opracowania.

 
Język wykładowy: -
 

Cele i zadania przedmiotu: Ukształtowanie umiejętności samodzielnych studiów literaturowych oraz czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedząi wykorzystania jej w zastosowaniu do analizy konkretnego problemu.

 
Przedmioty poprzedzające: związane z tematyką pracy inżynierskiej
 
Metoda nauczania: -
 
Pomoce naukowe: literatura krajowa i zagraniczna
 
Sposób zaliczania: -
 
Zapisy na przedmiot: nie
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:

strona 150

Specjalność

10. kształtowanie bezpieczeństwa żywnościstrona 151


 
Nazwa przedmiotu:

Regulacje prawne

w gospodarce żywnościowej

Kod przedmiotu:

10.9-03-10-C/01
 
Semestr:
V
 
Typ zajęć:
wykłady

Liczba godzin/semestr:

30w

Ilość punktów kredytowych ECTS: 5

 
 
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM,

e-mail: miroslaw.gornowicz@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Mikroekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych, 10-726 Olsztyn, pl. Cieszyński 1, tel. 089 523 3514, 089 523 3514

 
Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy
 

Opis przedmiotu: Elementy prawa cywilnego: podstawy prawa rzeczowego i zobowiązaniowego. Prawo pracy. Prawo działalności gospodarczej. Warunki prawne podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Podział własnościowy przedsiębiorstw. Podstawy prawne różnych form przedsiębiorstw: przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, spółek cywilnych i handlowych. Elementy prawa żywnościowego: podstawowe pojęcia, kontrola jakości zdrowotnej produkowanych i wprowadzanych do obrotu środków spożywczych. Wymagania sanitarne w zakładach produkujących żywność i w obrocie żywnością. Substancje obce w żywności. Warunki zdrowia wymagane ze względów sanitarno- epidemiologicznych od osób zatrudnionych przy produkcji i obrocie żywnością. Nadzór nad przestrzeganiem ustawodawstwa żywnościowego w Polsce. Ochrona interesów i informacja konsumenta. Podstawy prawa żywnościowego w UE. Komisja Kodeksu Żywnościowego.

 
Język wykładowy: polski
 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie studentów z: 1) elementami prawa gospodarczego z uwzględnieniem specyfiki gospodarki żywnościowej oraz 2) aktualnym stanem i problemami polskiego prawa żywnościowego.

 
Przedmioty poprzedzające: -
 
Metoda nauczania: wykłady z wykorzystaniem wizualnych środków nauczania
 
Pomoce naukowe: podręczniki
 
Sposób zaliczania: zaliczenie przedmiotu
 
Zapisy na przedmiot: nie
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:

 

strona 152


 
Nazwa przedmiotu:

Towaroznawstwo produktów żywnościowych

Kod przedmiotu:
01.3-03-10-C/02
Semestr:
V
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

30w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 6

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Anna Gątarska, e-mail: gicz@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności,

tel. 089 523 3554, 089 523 4139

 
Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy
 

Opis przedmiotu: Przedmiot obejmuje zarys wiadomości odnośnie: oceny sensorycznej produktów oraz towaroznawczej charakterystyki artykułów żywnościowych uwzględniającą specyfikę poszczególnych grup produktów, zapoznanie z systemem oceny stosowanym w ocenie towaroznawczej tych produktów polegającym na kontroli jakości produktu końcowego pod względem zgodności z unormowanymi wymaganiami i ewentualnie określanie przyczyn obniżonej ich jakości.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Celem przedmiotu jest bliższe zapoznanie studentów z: wybranymi grupami artykułów żywnościowych, oceną ich jakości (opakowania, cech sensorycznych, wyróżników fizykochemicznych) i odniesienie uzyskanych wyników do obowiązujących wymagań jakościowych.

 

Przedmioty poprzedzające:

 

Metoda nauczania: wykłady , ćwiczenia

 

Pomoce naukowe: przewodniki do ćwiczeń, podręczniki, normy

 

Sposób zaliczania: zaliczenie z oceną

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze: z uwagi na czasochłonność oznaczeń ćwiczenia realizowane będą w układzie 3 jednostek ćwiczeniowych.


 

strona 153


 
Nazwa przedmiotu:
Analiza sensoryczna żywności

Kod przedmiotu:

01.3-03-10-C/03
Semestr:
V
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

30w, 30 ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 8

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot:dr hab. Elżbieta Gujska, e-mail:elka@uwm.edu.pl

                                                  
Jednostka organizacyjna: Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności,

tel. 089 523 4773, 089 523 3731

 
Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy
 

Opis przedmiotu: Rola i zadania analizy sensorycznej w kontroli jakości. Fizjologiczne i psychologiczne podstawy analizy sensorycznej. Terminologia oraz definicje związane z analizą sensoryczną. Pracownia analizy sensorycznej żywności. Wybór, szkolenie i monitorowanie oceniających. Czynniki wpływające na wyniki analizy sensorycznej. Badanie wrażliwości smakowej i zapachowej osób oceniających Typy testów: testy różnicowe, testy z zastosowaniem skal i kategorii, opisowe (profilowania). Cele i zadania ocen konsumenckich.

 
Język wykładowy: polski
 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie studentów z metodami stosowanymi w analizie sensorycznej do wykrywania różnic jakościowych produktów za pomocą zmysłów.

 
Przedmioty poprzedzające:
 
Metoda nauczania: ćwiczenia w laboratorium sensorycznym, wykłady
 
Pomoce naukowe:
 
Sposób zaliczania: egzamin
 
Zapisy na przedmiot: nie
 
Zapisy na egzamin: nie
 
Uwagi / komentarze:


strona 154


 

Nazwa przedmiotu:
Monitoring jakości żywności

Kod przedmiotu:

01.3-03-10-C/04
Semestr:
VI
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

30w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 6

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Helena Panfil-Kuncewicz,

e-mail: helena.panfil-kuncewicz@uwm.edu.pl

Współprowadzący: prof. dr hab. Stefan Smoczyński, prof. dr hab. Maciej Gajęcki, dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim, prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski, prof. dr hab. Jan Uradziński

Jednostka organizacyjna wiodąca: Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością,

tel. 089 5233402, 089 523 3883

współorganizatorzy: Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności, Katedr Biotechnologii Żywności, Katedra Higieny Produktów Zwierzęcych, Katedra Profilaktyki Weterynaryjnej i Higieny Pasz.

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Opis przedmiotu: Bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Drobnoustroje chorobotwórcze w żywności. Drobnoustroje chorobotwórcze przenoszone za pośrednictwem żywności. Chorobotwórcze pasożyty. Szkodniki magazynów żywnościowych. Substancje toksyczne pochodzenia paszowego w żywności. Zafałszowania żywności. Żywność transgeniczna. Kryteria zdrowotne wody do picia. Opakowania żywności jako element kształtowania jej bezpieczeństwa. Monitoring jakości i bezpieczeństwa żywności. Procedury pobierania próbek żywności do badań monitoringowych. Nowoczesne metody i testy oceny jakości i bezpieczeństwa żywności.Dobra praktyka laboratoryjna. Wyposażenie i funkcje laboratoriów chemicznych i mikrobiologicznych według zasad Unii Europejskiej. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Zasady zachowania się przedsiębiorstw produkujących żywność w sytuacjach kryzysowych. Opracowanie planów działania, przeszkolenie załogi, kontrola wewnętrzna i zewnętrzna oraz współpraca z organami urzędowej kontroli jakości.

Język wykładowy: polski

Cele i zadania przedmiotu: Celem nauczania przedmiotu „Monitoring jakości żywności” jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami szeroko rozumianego bezpieczeństwa żywności. Zakres przedmiotu obejmuje omówienie rodzajów potencjalnych źródeł zagrożenia bezpieczeństwa żywności w łańcuchu żywnościowym „od pola do stołu”, procedur monitorowania jakości i bezpieczeństwa żywności, organizację krajowego i europejskiego monitorowania bezpieczeństwa żywności oraz zasad zachowania się zakładów przetwórczych przemysłu spożywczego w sytuacjach kryzysowych (wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa żywności).

Przedmioty poprzedzające: chemia żywności, mikrobiologia żywności, higiena i toksykologia żywności, ogólna technologia żywności.

Metoda nauczania: wykłady realizowane w formie pokazów multimedialnych, ćwiczenia realizowane są w formie zajęć praktycznych z wykorzystaniem urządzeń, aparatury i sprzętu specjalistycznego

Pomoce naukowe: podręczniki, skrypty, materiały do ćwiczeń, programy komputerowe, filmy dydaktyczne i inne.

Sposób zaliczania: egzamin

Zapisy na przedmiot: nie

Zapisy na egzamin: nie

Uwagi / komentarze: wykłady i ćwiczenia zblokowane tematycznie, realizowane w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Uczelni.


 

strona 155


 
Nazwa przedmiotu:
Przechowalnictwo produktów żywnościowych

Kod przedmiotu:

01.3-03-10-C/05
Semestr:
VI
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 4

 
 
Odpowiedzialny za przedmiot:prof. dr hab. Helena Panfil-Kuncewicz
e-mail: helena.panfil-kuncewicz@uwm.edu.pl
 
Jednostka organizacyjna: Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością,

tel. 089 5233402, 089 523 3883

 
Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy
 

Opis przedmiotu: Gospodarka magazynowa. Technika i technologia magazynowania. Warunki magazynowania żywności: pomieszczenia magazynowe, warunki klimatyczne, higiena i bezpieczeństwo. Warunki i metody przechowywania różnych grup żywności. Wymagania dotyczące przechowywania żywności. Czynniki determinujące trwałość produktów spożywczych. Chłodnictwo i zamrażalnictwo w przechowywaniu żywności. Opakowanie a trwałość żywności.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Omówienie czynników decydujących o trwałości przechowalniczej poszczególnych grup produktów spożywczych oraz nowoczesnych technik i technologii przechowywania.

 

Przedmioty poprzedzające: mikrobiologia, analiza surowców, technologie kierunkowe

 

Metoda nauczania: wykłady wspomagane multimediami (video, Internet), zajęcia audytoryjne i laboratoryjne, zajęcia terenowe (zakłady przemysłowe)

 

Pomoce naukowe: podręczniki, skrypty, czasopisma fachowe, internet

 

Sposób zaliczania: pisemne lub ustne zaliczenie ćwiczeń, pisemne lub ustne zaliczenie treści wykładowych

 
Zapisy na przedmiot: nie
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:

 

strona 156


 
Nazwa przedmiotu:
Projektowanie procesowe
Kod przedmiotu:
01.3-03-10-C/06
Semestr:
VII
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia
Liczba godzin/semestr:
15w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Marek Staniszewski, e-mail: marek.staniszewski@uwm.edu.pl

                                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością,

tel. 089 523 3402, 089 523 3510

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: Cykl badawczo-projektowo-wdrożeniowy. Powiększanie skali od labora-torium do instalacji przemysłowej. Badania literaturowo-projektowe. Ochrona własności przemysłowej. Koncepcja chemiczna. Koncepcja technologiczna. Elementy projektu procesowego. Kontrola analityczna procesu. Komputerowa obsługa procesów technologicznych. Ekonomika – zagadnienia opłacalności.

 
Język wykładowy: polski
 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie z zasadami projektowania i optymalizacji procesów biotechnologicznych.

 

Przedmioty poprzedzające: matematyka, technologie informacyjne

 

Metoda nauczania: wykład, ćwiczenia, praca własna

 
Pomoce naukowe: komputer z oprogramowaniem
 

Sposób zaliczania: na podstawie prac kontrolnych oraz wykonanego projektu

 
Zapisy na przedmiot: nie
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:


strona 157


 
Nazwa przedmiotu:

Dodatki do żywności

Kod przedmiotu:

01.3-03-10-C/07
Semestr:
VII
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia
 

Liczba godzin/semestr:

30w, 30ćw.
 

Ilość punktów kredytowych

ECTS: 2
 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Grażyna Cichosz

e-mail: grazyna.cichosz@uwm.edu.pl
 

Jednostka organizacyjna: Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością

tel. 089 523 34 02, 089 523 36 91
 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmioty: Legislacja, celowość stosowania, klasyfikacja i charakterystyka poszczególnych grup dodatków. Wpływ dodatków do żywności na przebieg procesów technologicznych, wydajność, stabilność przechowalniczą oraz wartość żywieniową i biologiczną.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Porównanie składu, wartości odżywczej i biologicznej tradycyjnych oraz wysokoprzetworzonych produktów spożywczych. Procedury związane z określaniem ADI. Zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego wynikające z interakcji między różnymi dodatkami, ich wpływem na zdrowie diabetyków, alergików oraz małych dzieci.

 

Przedmioty poprzedzające: towaroznawstwo produktów spożywczych, monitoring jakości żywności, przechowalnictwo produktów spożywczych, projektowanie procesowe

 

Metody nauczania: wykłady w formie multimedialnej, zajęcia audytoryjne i laboratoryjne, ewentualnie zajęcia terenowe w zakładach przetwórstwa spożywczego

 

Pomoce naukowe: podręczniki, czasopisma branżowe oraz medyczne, materiały firmowe producentów dodatków do żywności, Internet

 

Sposób zaliczania: uzyskanie wymaganej liczby punktów z ćwiczeń i egzaminu

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:strona 158


 
Nazwa przedmiotu:
Systemy standaryzacji jakości

Kod przedmiotu:

01.3-03-10-C/08
Semestr:
VII
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

30w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot:dr hab. inż. Marian Kujawski, prof. nadzw.,

e-mail: marian.kujawski@uwm.edu.pl
                                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością,

tel. 089 523 3402, 089 523 4492

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: Pojęcia jakości i normalizacji, dziedziny zastosowań normalizacji, organizacje normalizacyjne, normalizacjaw dziedzinie jakości i niezawodności, tryb opracowywania i ustanawiania norm. Ochrona nazw i znaków wyróżniających produkty rolne i żywnościowe, systemy ustawodawcze, prawne uregulowania kontroli jakości i certyfikacja systemów jakości. Projektowanie systemów jakości.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Opanowanie problematyki normalizacji, zapewnienia jakości, kodyfikacji czy kontroli jakości produktów spożywczych w aspekcie relacji między krajowym systemem normalizacyjnym a normalizacją w UE.

 

Przedmioty poprzedzające: technologia informatyczna, statystyczna kontrola jakości

 

Metoda nauczania: wykład, ćwiczenia z zastosowaniem symulacji komputerowej

 

Pomoce naukowe: oprogramowanie do analizy statystycznej, oprogramowanie do zarządzania bazami danych

 

Sposób zaliczania: egzamin pisemny

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie

 

Uwagi / komentarze: strona 159


 
Nazwa przedmiotu:

Kod przedmiotu:

Semestr:

Seminarium specjalnościowe

01.3-03-10-C/11
VII
 
Typ zajęć:

Liczba godzin /semestr:

Ilość punktów kredytowych

seminaria
45ćw. (w tym 15 godz. samokształcenia)
ECTS: 3
 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Helena Panfil-Kuncewicz,

e-mail: helena.panfil-kuncewicz@uwm.edu.pl

 
Jednostka organizacyjna: Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością,
tel. 089 523 3402, 089 523 3883
 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy w zakresie studiowanej specjalności. Przygotowanie i przedstawienie referatu oraz podjęcie dyskusji.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Wyrobienie umiejętności korzystania z literatury fachowej krajowej i zagranicznej z jednoczesnym wykorzystaniem nabytych informacji w rozwiązywaniu symulowanych problemów szeroko związanych z analityką.

 

Przedmioty poprzedzające: wszystkie zgodnie z planem studiów

 

Metoda nauczania: seminaria wspomagane przezroczami i foliami

 

Pomoce naukowe: skrypty, podręczniki, programy komputerowe

 

Sposób zaliczania: na podstawie przygotowanego referatu i udziału w dyskusji

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 
Uwagi komentarze: -

strona 160


 
Nazwa przedmiotu:
Praktyka specjalnościowa
Kod przedmiotu:
01.3–03–10–C/41
 
Semestr:
po VI
Typ zajęć:
 
Liczba godzin/semestr:
3 tyg.
Ilość punktów kredytowych ECTS:
0
 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Joanna Michalak, e-mail: seniutaj@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, tel. 089 523 4773, 089 523 4896

 
Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy
 

Opis przedmiotu: Odbycie praktyki dyplomowej (specjalnościowej) umożliwia zapoznanie studentów ze szczegółowym funkcjonowaniem jednostek zajmujących się kształtowaniem bezpieczeństwa żywności. Utrwalenie zdobytych wiadomości teoretycznych i praktycznych nabytych w trakcie dotychczasowych studiów oraz pogłębienie i poszerzenie wiedzy fachowej dotyczącej organizacji, zarządzania i sposobu działania całego przedsiębiorstwa.

 
Język wykładowy:polski

Cele i zadania przedmiotu: Realizacja programu praktyki winna umożliwić wypracowanie własnych propozycji optymalizacji funkcjonowania jednostek zajmujących się kształtowaniem bezpieczeństwa żywności.

 

Przedmioty poprzedzające: podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe

 

Metody nauczania:

 
Pomoce naukowe:
 

Sposób zaliczenia: pisemne sprawozdanie z odbytej praktyki i ustne zaliczenie

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:strona 161


 
Nazwa przedmiotu:
Pracownia inżynierska
 
Kod przedmiotu:
01.3-03-10-C/51
Semestr:
VII
Typ zajęć:
 
Liczba godzin / semestr
Bw
Ilość punktów kredytowych ECTS: 15
 
 
Odpowiedzialny za przedmiot: promotor
 

Jednostka organizacyjna:  poszczególne jednostki organizacyjne Wydziału Nauki o Żywności

 
Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy
 

Opis przedmiotu: Realizacja obejmuje samodzielne skompletowanie przez studenta pod kierunkiem promotora materiałów i rozwiązanie określonego problemu praktycznego, będącego tematem pracy, oraz przygotowanie w postaci pisemnego i elektronicznego opracowania.

 
Język wykładowy: -
 

Cele i zadania przedmiotu: Ukształtowanie umiejętności samodzielnych studiów literaturowych oraz czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedząi wykorzystania jej w zastosowaniu do analizy konkretnego problemu.

 
Przedmioty poprzedzające: związane z tematyką pracy inżynierskiej
 
Metoda nauczania: -
 
Pomoce naukowe: literatura krajowa i zagraniczna
 
Sposób zaliczania: -
 
Zapisy na przedmiot: nie
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:
 

strona 162

BLOK F

przedmioty do wyboru

strona 163
Przedmioty do wyboru

z zakresu wykształcenia kierunkowego


strona 164


 
Nazwa przedmiotu:
Ekonomika produkcji

Kod przedmiotu:

10.9-03-00-F1/B/14/01
Semestr:
I
 
Typ zajęć:
wykłady

Liczba godzin/semestr:

30w

Ilość punktów kredytowych ECTS: 3

 
 
Odpowiedzialny za przedmiot:dr Krystyna Romaniuk, e-mail: krystyna.romaniuk@uwm.edu.pl
           

Jednostka organizacyjna: Katedra Mikroekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych, 10-726 Olsztyn, pl. Cieszyński 1, tel. 089 523 3514, 089 523 4134

 

Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Przedsiębiorstwo i zasady jego funkcjonowania. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Majątek trwały i obrotowy. Ruch okrężny środków obrotowych i mierniki jego efektywności. Zatrudnienie. Koszty w działalności przedsiębiorstwa. Proces produkcyjny. Typy i rodzaje produkcji. Organizacja procesu produkcyjnego. Gniazda produkcyjne. Produkcja potokowa. Postęp techniczny oraz rachunek przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu ekonomiki ze szczególnym uwzględnieniem produkcji, jej charakteru i typów.

 

Przedmioty poprzedzające: -

 
Metoda nauczania: wykład z foliogramami
 

Pomoce naukowe: rzutnik multimedialny

 
Sposób zaliczania: test
 
Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:

 

strona 165


 
Nazwa przedmiotu:
Ekonomika konsumpcji

Kod przedmiotu:

10.9-03-00-F1/B/14/02
Semestr:
I
 
Typ zajęć:
wykłady

Liczba godzin/semestr:

30w

Ilość punktów kredytowych ECTS: 3

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot:dr Władysław Zakrzewski, e-mail: wladyslaw.zakrzewski@wp.pl

                                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Mikroekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych, 10-726 Olsztyn, pl. Cieszyński 1, tel. 089 523 3514, 089 523 3670

 

Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Konsumpcja jako dziedzina życia społeczno-gospodarczego. Potrzeby konsumpcyjne. Gospodarstwo domowe jako podmiot gospodarujący. Prawidłowości i paradoksy konsumpcji. Miejsce i rola konsumpcji w gospodarce narodowej. Determinanty konsumpcji. Proces decyzyjny konsumenta. Typologia konsumentów. Źródła informacji o konsumpcji. Mierniki konsumpcji. Analiza sfery konsumpcji w Polsce. Ocena konsumpcji w Polsce na tle krajów UE. Ochrona i edukacja konsumenta w Polsce. Ochrona i edukacja konsumenta w UE. Konsument w procesie globalizacji.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie studentów z budową, prawami, prawidłowościami i funkcjonowaniem współczesnej sfery konsumpcji, procesem globalizacji konsumpcji a także ukształtowanie umiejętności analizy i racjonalizacji zachowań konsumpcyjnych.

 

Przedmioty poprzedzające: -

 

Metoda nauczania: wykłady - prowadzone przy pomocy foliogramów

 

Pomoce naukowe: skrypty, podręczniki, foliogramy, statystyka gospodarcza

 

Sposób zaliczania: zaliczenie wykładów z oceną

 

Zapisy na przedmiot: tak

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:strona 166


 
Nazwa przedmiotu:
Ekonomika usług

Kod przedmiotu:

10.9-03-00-F1/B/14/03
Semestr:
I
 
Typ zajęć:
Wykłady

Liczba godzin/semestr:

30w

Ilość punktów kredytowych ECTS: 3

 
 
Odpowiedzialny za przedmiot:dr Władysław Zakrzewski, e-mail: wladyslaw.zakrzewski@wp.pl
 

Jednostka organizacyjna: Katedra Mikroekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych, 10-726 Olsztyn, pl. Cieszyński 1, tel. 089 523 3514, 089 523 3670

 
Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy do wyboru
 

Opis przedmiotu: Istota usług i funkcje sektora usług w gospodarce narodowej. Specyfika i klasyfikacje usług. Rynek usług. Podstawy teorii cen w usługach. Czynniki produkcji w usługach i proces usługowy. Handel w gospodarce. Usługi turystyczne. Usługi medyczne. Usługi pocztowe. Usługi publiczne. Usługi komunalne. Usługi edukacyjne. Usługo konsultingowo- doradcze. Struktura i przeobrażenia współczesnego sektora usług

 
Język wykładowy: polski
 

Cele i zadania przedmiotu: Celem przedmiotu jest poznanie praw, prawidłowości i tendencji funkcjonowania najważniejszego sektora we współczesnej gospodarce oraz zrozumienie, poprzez analizę różnych rodzajów usług, ich wpływu na postęp techniczny, społeczny i poziom konsumpcji.

 
Przedmioty poprzedzające: -
 
Metoda nauczania: wykłady - prowadzone przy pomocy foliogramów
 
Pomoce naukowe: skrypty, podręczniki, foliogramy, statystyka gospodarcza
 
Sposób zaliczania: zaliczenie wykładów z oceną
 
Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze: -


strona 167


 
Nazwa przedmiotu:

Regulacje prawne

w gospodarce

Kod przedmiotu:

10.9-03-00-F1/B/14/04
 
Semestr:
II
 
Typ zajęć:
wykłady

Liczba godzin/semestr:

30w

Ilość punktów kredytowych ECTS: 3

 
 
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM,
e-mail: miroslaw.gornowicz@uwm.edu.pl
 

Jednostka organizacyjna: Katedra Mikroekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych, 10-726 Olsztyn, pl. Cieszyński 1, tel. 089 523 3514, 089 523 3514

 
Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy do wyboru
 

Opis przedmiotu: Elementy prawa cywilnego: podstawy prawa rzeczowego i zobowiązaniowego. Prawo pracy. Prawo działalności gospodarczej. Warunki prawne podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Podział własnościowy przedsiębiorstw. Podstawy prawne różnych form przedsiębiorstw: przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, spółek cywilnych i handlowych. Elementy prawa żywnościowego: podstawowe pojęcia, kontrola jakości zdrowotnej produkowanych i wprowadzanych do obrotu środków spożywczych. Wymagania sanitarne w zakładach produkujących żywność i w obrocie żywnością. Substancje obce w żywności. Warunki zdrowia wymagane ze względów sanitarno- epidemiologicznych od osób zatrudnionych przy produkcji i obrocie żywnością. Nadzór nad przestrzeganiem ustawodawstwa żywnościowego w Polsce. Ochrona interesów i informacja konsumenta. Podstawy prawa żywnościowego w UE. Komisja Kodeksu Żywnościowego.

 
Język wykładowy: polski
 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie studentów z: 1) elementami prawa gospodarczego z uwzględnieniem specyfiki gospodarki żywnościowej oraz 2) aktualnym stanem i problemami polskiego prawa żywnościowego.

 
Przedmioty poprzedzające: -
 
Metoda nauczania: wykłady z wykorzystaniem wizualnych środków nauczania
 
Pomoce naukowe: podręczniki
 
Sposób zaliczania: zaliczenie przedmiotu
 
Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:


strona 168


 
Nazwa przedmiotu:
Podstawy marketingu

Kod przedmiotu:

10.9-03-00-F1/B/14/05
Semestr:
II
 
Typ zajęć:
wykłady

Liczba godzin/semestr:

30w

Ilość punktów kredytowych ECTS: 3

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Mariola Grzybowska-Brzezińska, e-mail: margrzyb@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Analizy Rynku i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, 10-720 Olsztyn, ul. R. Prawocheńskiego 19, tel. 089 523 4928, 089 523 4479

 

Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Pojęcie rynku i podstawowe zasady jego funkcjonowania. Mikro i makrootoczenie firmy. Istota i funkcje marketingu. Mechanizmy podejmowania decyzji zakupów w przedsiębiorstwach i instytucjach. Segmentacja rynku. Badania rynkowe i marketingowe: Polityka produktu: istota produktu, cykl życia produktu, kształtowanie asortymentu produktów.

Proces kształtowania polityki cenowej w firmie. Instrumenty polityki dystrybucji. Determinanty wyboru kanałów dystrybucji . Determinanty doboru promocji – mix. Projekt planu marketingowego.

 
Język wykładowy: polski
 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie z głównymi pojęciami i problematyką funkcjonowania rynku. Określenie zadań i funkcji marketingu w firmie. Umiejętność organizacji działań marketingowych w firmie oraz aplikacja umiejetności do rozwiązywania problemów rynkowych firmy.

 
Przedmioty poprzedzające: matematyka, informatyka, organizacja i zarządzanie
 

Metoda nauczania: dyskusja, rozwiązywanie problemów, studia przypadków

 
Pomoce naukowe: środki audiowizualne, komputery
 
Sposób zaliczania: zaliczenie przedmiotu
 
Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi/komentarze:


strona 169


 
Nazwa przedmiotu

Europejska integracja gospodarcza

 

Kod przedmiotu:

10.9-03-00/F1/B/14/06
Semestr:
III
Typ zajęć:
wykłady
 

Liczba godzin na semestr:

30 w

Ilość punktów kredytowych

ECTS: 3
 
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM,

e-mail: miroslaw.gornowicz@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Mikroekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych, 10-726 Olsztyn, pl. Cieszyński 1, tel. 089 523 3514, 089 523 3514

 
 

Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Międzynarodowa integracja gospodarcza – pojęcie, geneza i etapy. Historia europejskiej integracji gospodarczej. Wspólnoty Europejskie – Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Europejska Wspólnota Energii Atomowej, Europejska Wspólnota gospodarcza – Wspólnota Europejska. Geneza, organy i funkcje tych Wspólnot. Prawo pierwotne i wtórne Wspólnot Europejskich. Unia Europejska – geneza, organy i funkcje. Unia ekonomiczna i walutowa. Wspólna Polityka Rolna (wpr) – geneza, podstawy prawne, cele, zasady i finansowanie. Ewolucja wpr. – reformy wpr. Polityka regionalna. Środki i mechanizmy ochrony wspólnotowego rynku. Budżet Wspólnot Europejskich.

Integracja Polski ze Wspólnotami Europejskimi. Pozostałe europejskie ugrupowania integracyjne. Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu. Rozszerzenia Wspólnot Europejskich. Problemy i perspektywy integracji.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie studentów z genezą i istotą współczesnej międzynarodowej integracji gospodarczej, a na tym tle z funkcjonowaniem europejskich struktur integracyjnych.

 

Przedmiot poprzedzający: -

 

Metoda nauczania: wykłady z wykorzystaniem wizualnych środków nauczania

 

Pomoce naukowe: podręczniki

 

Sposób zaliczenia: zaliczenie przedmiotu

 

Zapisy na przedmiot: tak

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:strona 170


 
Nazwa przedmiotu:
Transport i spedycja

Kod przedmiotu:

10.9-03-00-F1/B/14/07
Semestr:
III
 
Typ zajęć:
Wykłady

Liczba godzin/semestr:

30w

Ilość punktów kredytowych ECTS: 3

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot:dr inż. Sławomir Pimpicki, e-mail: slawomir.pimpicki@uwm.edu.pl

                                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Mikroekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych, 10-726 Olsztyn, pl. Cieszyński 1, tel. 089 523 3514, 089 523 3755

 
Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy do wyboru
 

Opis przedmiotu:Istota i źródła potrzeb transportowych. Infrastruktura transportu: samochodowego, kolejowego, lotniczego i morskiego. Środki i technologie przewozu. Umowy o przewóz towarów w transporcie: samochodowym, kolejowym, lotniczym i morskim. Tendencje rozwojowe. Organizacja i infrastruktura przewozów multimodalnych. Gestia transportowa. Transport w kontraktowych formułach handlowych. Funkcje spedytora. Rynek usług spedycyjnych. Koszty i ceny usług spedycyjnych. Wybór spedytora. Przebieg procesu spedycyjnego. Wymagane dokumenty. Dokumentacja eksportu. Dokumentacja importu. Spedycja: samochodowa, kolejowa, lotnicza i morska. Transport zwierząt i żywności. Transport materiałów niebezpiecznych. Rynek usług transportowych.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie z czynnościami związanymi z przemieszczaniem osób i rzeczy przy użyciu środków transportu (samochód, kolej, statek, samolot, rurociąg); Etapy transportu: załadunek, wyładunek, przeładunek, czynności manipulacyjne (opłaty); Zapoznanie z zasadami: organizowania przewozu rzeczy (zawarcie umowy przewozu, nadania, odbioru przesyłki w transporcie krajowym i zagranicznym); rodzajami spedycji; gestią transportową; formułami handlowymi; dokumentacją przewozów.

 

Przedmioty poprzedzające: organizacja i zarządzanie

 

Metoda nauczania: wykłady wspomagane multimedialnie

 

Pomoce naukowe: podręczniki, aktualne przepisy prawne opublikowane w Dzienniku Ustaw

 

Sposób zaliczania: pisemne zaliczenie testu

 
Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:


strona 171


 
Nazwa przedmiotu:
Statystyczna kontrola jakości

Kod przedmiotu:

10.9-03-00-F1/B/14/08
Semestr:
IV
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 15ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 3

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Anna Tarczyńska, e-mail: sylwiaol@uwm.edu.pl

                                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością,

tel. 089 523 3402, 089 523 4220

 

Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Zasady prowadzenia kontroli wyrywkowej metodą alternatywną i liczbową, plany odbioru, krzywe operacyjno-charakterystyczne.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Zastosowanie statystycznej kontroli odbiorczej w kontroli jakości produkcji i w odbiorze towarów.

 

Przedmioty poprzedzające: statystyka, systemy zarządzania jakością

 

Metoda nauczania: wykłady i ćwiczenia

 

Pomoce naukowe: podręczniki, skrypty, komputery

 

Sposób zaliczania: zaliczenie z oceną

 

Zapisy na przedmiot: tak

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:strona 172


 
Nazwa przedmiotu:
Podstawy towaroznawstwa

Kod przedmiotu:

10.9-03-00-F1/B/14/09
Semestr:
IV
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 15ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 3

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Monika Radzymińska, e-mail: mradz@uwm.edu.pl

                                                  
Jednostka organizacyjna: Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności,

tel. 089 523 4773, 089 523 3713

 

Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Istota, cel, zakres oraz metody badawcze w towaroznawstwie. Towar jako przedmiot obrotu. Klasyfikacja rodzajowa i systemowa towarów. Znakowanie towarów, rodzaje znaków towarowych. Istota i cele kodowania towarów. Wartość jakościowa i użytkowa towarów. Proces kształtowania jakości, czynniki ją determinujące oraz obniżające, proces podtrzymywania jakości. Partia towaru i jej ocena. Cel i istota normalizacji, normy, rodzaje norm. Kontrola i ocena jakości towarów.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie studentów z celem oraz podstawowymi pojęciami z zakresu towaroznawstwa, zagadnieniami związanymi z obrotem towarowym oraz klasyfikacją i oceną jakościową towarów.

 

Przedmioty poprzedzające: chemia, fizyka

 

Metoda nauczania: wykłady i ćwiczenia z wykorzystaniem środków audiowizualnych

 

Pomoce naukowe: podręczniki, skrypty, normy jakościowe, czasopisma naukowe, wybrane akty prawne

 

Sposób zaliczania: zaliczenie

 

Zapisy na przedmiot: tak

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:


 

strona 173


 
Nazwa przedmiotu:
Technologia żywności - biotechnologia żywności

Kod przedmiotu:

01.3-03-00-F1/B/15/01
Semestr:
V
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 3

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Arnold Reps, e-mail: mada@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Biotechnologii Żywności, tel. 089 523 3233

 

Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Znaczenie biotechnologii w produkcji surowców i żywności. Zastosowanie drobnoustrojów w produkcji dodatków do żywności. Procesy biotechnologiczne w podstawowych gałęziach przemysłu spożywczego, tj. przemyśle mięsnym, mleczarskim, owocowo-warzywnym, fermentacyjnym.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie studentów ze stanem obecnym i perspektywy wykorzystania inżynierii genetycznej w doskonaleniu surowców dla przemysłu spożywczego. Możliwości modyfikacji składu chemicznego i właściwości funkcjonalnych surowców i żywności. Zastosowanie drobnoustrojów i preparatów enzymatycznych w przemyśle spożywczym.

 

Przedmioty poprzedzające: ogólna technologia żywności, mikrobiologia ogólna, biochemia, analiza i ocena jakości żywności

 

Metoda nauczania: wykłady wspomagane przeźroczami, foliami i videokasetami, zajęcia laboratoryjne

 

Pomoce naukowe: skrypty i podręczniki naukowe, czasopisma naukowe krajowe i zagraniczne, programy komputerowe

 

Sposób zaliczania: zaliczenie z oceną

 

Zapisy na przedmiot: tak

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:strona 174


 
Nazwa przedmiotu:
Technologia żywności - technologia mleczarska

Kod przedmiotu:

01.3-03-00-F1/B/15/02
Semestr:
V
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15 w, 30 ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 3

 
 
Odpowiedzialny za przedmiot:prof. dr hab. inż. Jerzy Szpendowski, prof. zw. UWM,
e-mail: jerzy.szpendowski@uwm.edu.pl
                                                  
Jednostka organizacyjna: Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością,

tel. 089 523 3402, 089 523 4732

 
Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy do wyboru
 

Opis przedmiotu:Charakterystyka i ocena mleka. Wstępne zabiegi technologiczne przerobu mleka. Zasady produkcji napojów mlecznych. Zarys technologii koncentratów mlecznych. Wyrób masła i produktów wysokotłuszczowych. Podstawy technologii serów i twarogów. Produkcja preparatów białkowych. Kierunki zagospodarowania serwatki.

 
Język wykładowy: polski
 

Cele i zadania przedmiotu: Poznanie właściwości mleka oraz kierunków i zasad jego przerobu, a także charakterystyka podstawowych produktów mleczarskich. Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi bazy surowcowej przemysłu mleczarskiego oraz podstawami technologii przetwórstwa mleka. Zapoznanie z operacjami i procesami jednostkowymi stosowanymi w przetwórstwie mleka. Zaznajomienie z podstawową wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi dotyczącymi oceny i zapewnienia jakości produktów.

 

Przedmioty poprzedzające: biochemia, mikrobiologia, chemia żywności, ogólna technologia żywności

 

Metoda nauczania: wykłady realizowane są w formie pokazów mulimedialnych, ćwiczenia realizowane są w formie zająć praktycznych z wykorzystaniem urządzeń, aparatury i sprzętu specjalistycznego będącego na wyposażeniu Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością oraz Zakładu Mleczarskiego w Olsztynie.

Pomoce naukowe: skrypty, podręczniki, czasopisma specjalistyczne, instrukcje technologiczne

 
Sposób zaliczania: zaliczenie każdego ćwiczenia (raport); zaliczenie pisemne
 
Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:

 

strona 175


 
Nazwa przedmiotu:
Technologia żywności - technologia produktów roślinnych

Kod przedmiotu:

01.3-03-00-F1/B/15/03
Semestr:
VI
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 3

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot:dr hab. inż. Katarzyna Majewska, e-mail: kasia@uwm.edu.pl

                                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych,

tel. 089 523 3466, 089 523 4170
 

Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Przedmiot dotyczy wybranych zagadnień związanych z przetwórstwem surowców roślinnych – owoców i warzyw, nasion oleistych i ziarna zbóż, treści nauczania obejmują: charakterystykę surowców przeznaczonych do przetwórstwa, znaczenie ich składników chemicznych podczas przetwarzania i wpływ na jakość gotowych wyrobów, aktualne kierunki przetwórstwa owoców i warzyw, nasion oleistych oraz ziarna zbóż, wielkość produkcji, wybrane technologie w przetwórstwie owoców i warzyw – technologie produkcji soków zagęszczonych i pitnych, przecierów i soków przecierowych oraz napojów, produkcję mrożonych warzyw i owoców, technologie w przetwórstwie nasion oleistych – wydobywanie olejów roślinnych metodą tłoczenia i ekstrakcji, wybrane technologie w przetwórstwie zbóż – przemiał ziarna oraz technologie produkcji pieczywa.

 

Język wykładowy: język polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Celem nauczania jest nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji w zakresie przetwórstwa surowców roślinnych, takich jak: owoce i warzywa, nasiona oleiste i ziarno zbóż. Cel ten realizowany jest poprzez uczestnictwo w wykładach oraz ćwiczeniach praktycznych w laboratorium, podczas których studenci zapoznają się z wybranymi procesami przetwórczymi, korzystając ze specjalistycznej aparatury i urządzeń oraz poznają metody oceny jakości surowców do przetwórstwa, półproduktów oraz wyrobów gotowych.

 

Przedmioty poprzedzające:

 

Metoda nauczania: wykłady i ćwiczenia laboratoryjne, w razie potrzeby dodatkowe konsultacje.

 

Pomoce naukowe: przewodniki do ćwiczeń, normy przedmiotowe i czynnościowe, instrukcje obsługi aparatury i urządzeń wykorzystywanych podczas ćwiczeń laboratoryjnych, zalecana literatura dotycząca tematyki wykładów i ćwiczeń.

 

Sposób zaliczania: zaliczenie z oceną

 
Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:


strona 176


 
Nazwa przedmiotu:
Technologia żywności - technologia mięsa
i przetworów mięsnych

Kod przedmiotu:

01.3-03-00-F1/B/15/04
Semestr:
VI
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 3

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot:dr Barbara Jankowska, e-mail: barbara.jankowska@uwm.edu.pl

                                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Technologii i Chemii Mięsa, tel. 089 253 3295, 089 2533207

 

Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Technologia mięsa i przetworów mięsnym dotyczy głównych kierunków produkcji mięsa i jego przetwórstwa, oraz charakterystyki istotnych dla jakości wyrobów procesów operacyjnych.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Celem przedmiotu jest poznanie zasad uboju zwierząt rzeźnych, klasyfikacji mięsa EUROP, jego składu chemicznego i zmian zachodzących po uboju, kształtujących jakość i przydatność technologiczną, oraz zasad produkcji mięsa kulinarnego i przetworów mięsnych.

 

Przedmioty poprzedzające: biochemia żywności, ogólna technologia żywności, mikrobiologia żywności

 

Metoda nauczania: wykłady i ćwiczenia w pracowniach laboratoryjnej i technologicznej

 

Pomoce naukowe: przewodniki do ćwiczeń, urządzenia do produkcji przetworów mięsnych, sprzęt laboratoryjny

 

Sposób zaliczania: zaliczenie

 
Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:


strona 177


 
Nazwa przedmiotu:
Technologia żywności - technologia gastronomiczna

Kod przedmiotu:

01.3-03-00-F1/B/15/05
Semestr:
VII
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 3

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot:prof. dr hab. Jerzy Borowski,, e-mail: jerzy.borowski@uwm.edu.pl

                                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Żywienia Człowieka, tel. 089 5233760

 

Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Gastronomia jako element dziedzictwa kulturowego, ryby i owoce morza – rodzaje, zastosowanie w gastronomii, kawa, herbata, kakao, czekolada, wyroby alkoholowe – rodzaje, zastosowanie w gastronomii, zasady serwowania, grzyby i potrawy z grzybów, przyprawy w technologii potraw, procesy cieplne stosowane w gastronomii.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Omówienie roli i miejsca gastronomii w kulturze oraz na przedłużeniu przemysłu spożywczego; charakterystyka podstawowych surowców, procesów technik i technologii sporządzania potraw; wpływ procesu technologicznego na jakość potraw.

 

Przedmioty poprzedzające: ogólna technologia żywności, aparatura przemysłu spożywczego, mikrobiologia

 

Metoda nauczania: wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych (filmy wideo, technika komputerowa)

 

Pomoce naukowe: skrypty, podręczniki, czasopisma

 

Sposób zaliczania: sprawozdania z ćwiczeń, zaliczenie ćwiczeń ustnie i pisemnie, końcowe zaliczenie treści przedmiotu

 

Zapisy na przedmiot: tak

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:

 

 

strona 178


 
Nazwa przedmiotu:
Bioinformatyka

Kod przedmiotu:

10.9-03-00-F1/B/15/06
Semestr:
VII
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 3

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Anna Iwaniak, e-mail: anna.iwaniak@uwm.edu.pl

                                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Biochemii Żywności, tel. 089 523 3715, 089 523 3722

 

Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Bioinformatyka jest przedmiotem zajmującym się praktycznym zastosowaniem nauk matematycznych i statystyki w interpretacji zjawisk biologicznych. Nauka ta wykorzystuje techniki komputerowe wspomagające lub zastępujące metody eksperymentalne stosowane we współczesnej biologii, medycynie i biochemii. Szczególną rolę odgrywają tu bazy danych zawierające informacje na temat struktury i funkcji biocząsteczek. Wykorzystanie opisu matematycznego w obserwacji i wyjaśnianiu procesów zachodzących w przyrodzie a także w łatwiejszym przetwarzaniu i katalogowaniu otrzymanych wyników sprawia, że metody bioinformatyczne są coraz powszechniej stosowane w analizowaniu biocząsteczek. 

 
Język wykładowy: polski
 

Cele i zadania przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z dodatkowymi metodami przydatnymi w analizie biocząsteczek, praktyczna nauka korzystania z zasobów baz danych związków aktywnych biologicznych takich jak białka czy peptydy oraz wykształcenie zdolności interpretacji otrzymanych wyników.   Praktycznym rezultatem ma być wykształcenie profesjonalnej kadry inżynieryjnej   umiejącej wykorzystać najnowsze osiągnięcia naukowe współczesnej matematyki, informatyki i nauk biologicznych.

 

Przedmioty poprzedzające: matematyka,chemia nieorganiczna i organiczna, biochemia.

Dodatkowe umiejętności: znajomość obsługi komputera i języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym.

 

Metoda nauczania: wykłady z multimedialną prezentacją i przeźroczami; ćwiczenia w formie praktycznych warsztatów z umiejętności korzystania z komputerowych baz danych motywów sekwencyjnychoraz programów komputerowych przeznaczonych m. in. do przewidywania struktury biocząsteczek, oceny wartości białek według różnych kryteriów, projektowania procesów mających na celu pozyskiwanie związków biologicznie aktywnych, oceny zależności struktura a funkcja biocząsteczek.

 

Pomoce naukowe: slajdy, przeźrocza, komputer

 
Sposób zaliczania: zaliczenie z oceną
 
Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:


strona 179


 
Nazwa przedmiotu:

Laboratorium operacji jednostkowych

Kod przedmiotu:

06.3-03-00-F1/B/15/07
Semestr:
VII
 
Typ zajęć:
ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

45ćw.
 

Liczba punktów kredytowych ECTS: 3

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Fabian Dajnowiec, e-mail: fabian.dajnowiec@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej,

tel. 089 523 4431, 089 523 4792
 

Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Ćwiczenia na stanowiskach doświadczalnych w skali laboratoryjnej – realizacja eksperymentów z zakresu operacji dynamicznych, cieplnych i dyfuzyjnych, wykonywanie pomiarów i zbieranie danych liczbowych, opracowanie wyników doświadczeń; obliczenia procesowe.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Praktyczne poznanie przebiegu najważniejszych operacji jednostkowych stosowanych w przetwórstwie spożywczym, opanowanie metod pomiarów i obliczeń parametrów procesowych.

 

Przedmioty poprzedzające: inżynieria procesowa

 

Metoda nauczania: eksperymenty na stanowiskach w skali laboratoryjnej, pomiary parametrów procesowych, obliczenia procesowe

 

Pomoce naukowe: wykłady z przedmiotu „Inżynieria procesowa”, podręczniki, instrukcje do ćwiczeń

 

Sposób zaliczania: sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych, kolokwia pisemne

 

Zapisy na przedmiot: tak

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze: brakstrona 180

Przedmioty do wyboru

z zakresu wykształcenia specjalnościowegostrona 181


 
Nazwa przedmiotu:
Technologie bioaktywnych składników żywności

Kod przedmiotu:

14.3-03-00-F1/C/10/01
Semestr:
V
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Arnold Reps, e-mail: mada@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Biotechnologii Żywności, tel. 089 523 3233

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Charakterystyka i znaczenie bioaktywnych składników żywności. Wpływ technologii przetwarzania na bioaktywne składniki surowców. Drobnoustroje stosowane w technologii przetwarzania surowców mające zdolność biosyntezy bioaktywnych składników. Biotechnologia otrzymywania bioaktywnych dodatków do żywności. Wpływ technologii na powstanie niepożądanych bioaktywnych składników żywności.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie studentów problematyką bioaktywnych pożądanych i niepożądanych składników w surowcach i żywności. Określenie możliwości wzbogacania żywności w bioaktywne substancje. Biotechnologia otrzymywania witamin, enzymów, antybiotyków, bakteriocyn i innych składników wpływających na wartość odżywczą i funkcjonalną właściwości żywności.

 

Przedmioty poprzedzające: mikrobiologia ogólna, biochemia, ogólna technologia żywności

 

Metoda nauczania: wykłady wspomagane przeźroczami, foliami i wideo kasetami

 

Pomoce naukowe: skrypty i podręczniki naukowe, czasopisma naukowe krajowe i zagraniczne, programy komputerowe

 

Sposób zaliczania: zaliczenie ćwiczeń

 

Zapisy na przedmiot: tak

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:strona 182


 
Nazwa przedmiotu:
Biotechnologia nośników energii

Kod przedmiotu:

14.3-03-00-F1/C/10/02
Semestr:
VI
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot:dr inż. Marek Adamczak, e-mail: marek.adamczak@uwm.edu.pl

                                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Biotechnologii Żywności, tel. 089 523 3233, 089 523 3838

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Alternatywne, odnawialne nośniki energii. Biomasa roślin, bioetanol, biodiesel, metan, wodór, procesy biotechnologiczne w ich otrzymywaniu.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami biotechnologicznymi otrzymywania energii i paliw oraz ekologicznymi aspektami zastosowania odnawialnych źródeł energii.

 

Przedmioty poprzedzające: chemia nieorganiczna, chemia organiczna, fizyka, biochemia, mikrobiologia, ogólna technologia żywności

 

Metoda nauczania: wykłady i ćwiczenia

 

Pomoce naukowe: skrypty, podręczniki, publikacje tematycznie związane z problematyką przedmiotu

 

Sposób zaliczania: zaliczenie z oceną

 

Zapisy na przedmiot: tak

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:strona 183


 
Nazwa przedmiotu:
Biotechnologia w ochronie środowiska

Kod przedmiotu:

14.3-03-00-F1/C/10/03
Semestr:
VII
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia
Liczba godzin/semestr:
15w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Jacek Leman

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Biotechnologii Żywności, tel. 089 523 3233, 089 523 4710

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Antropogeniczne zagrożenia środowiska czynnikami chemicznymi i biologicznymi oraz skutki tych skażeń w odniesieniu do: zdrowia człowieka, jakości surowców i produktów przemysłu spożywczego; biotechnologiczne metody zapobiegające degradacji środowiska oraz ich wykorzystywanie do jego oczyszczania i rekultywacji; porównanie polityki Polski i Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska oraz wskazanie działań dostosowujących prawo krajowe do systemu prawnego UE.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie z ogólną problematyką ekologii i ochrony środowiska; wskazanie antropogenicznych zagrożeń środowiska czynnikami chemicznymi i biologicznymi oraz skutków tych skażeń w odniesieniu do zdrowia człowieka, jakości surowców i produktów przemysłu spożywczego; zapoznanie z biotechnologicznymi metodami oczyszczania ścieków przemysłu spożywczego w warunkach tlenowych i beztlenowych z uwzględnieniem mechanizmów degradacji związków węgla, azotu i fosforu.

 

Przedmioty poprzedzające: biochemia, mikrobiologia, biotechnologia procesowa

 

Metoda nauczania: wykłady wspomagane przezroczami, foliami i videokasetami, ćwiczenia laboratoryjne i terenowe

 

Pomoce naukowe: skrypty, podręczniki, artykuły naukowe w czasopismach krajowych i zagranicznych

 

Sposób zaliczania: zaliczenie ćwiczeń, kolokwium zaliczeniowe treści wykładów

 

Zapisy na przedmiot: tak

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:strona 184


 
Nazwa przedmiotu:
Opakowalnictwo

Kod przedmiotu:

14.3-03-00-F1/C/10/04
Semestr:
V
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 
Odpowiedzialny za przedmiot:prof. dr hab. Helena Panfil-Kuncewicz,
e-mail: helena.panfil-kuncewicz@uwm.edu.pl
 
Jednostka organizacyjna: Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością,

tel. 089 523 3402, 089 523 3883

 
Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy do wyboru
 

Opis przedmiotu: Funkcje opakowań. Materiały opakowaniowe i opakowania stosowane w pakowaniu towarów. Opakowania do żywności w świetle norm UE. Techniki i technologie pakowania. Pakowanie aseptyczne, próżniowe i w modyfikowanej atmosferze. Znakowanie opakowań. Ekologiczne aspekty stosowania opakowań.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie studentów z materiałami i opakowaniami stosowanymi w pakowaniu żywności oraz podstawowymi technikami pakowania oraz znakowaniem opakowań.

 

Przedmioty poprzedzające: mikrobiologia, analiza surowców, technologie kierunkowe

 

Metoda nauczania: wykłady wspomagane multimediami, zajęcia audytoryjne i laboratoryjne oraz terenowe (zakłady przemysłowe)

 

Pomoce naukowe: podręczniki, skrypty, czasopisma fachowe

 
Sposób zaliczania: pisemne lub ustne zaliczanie ćwiczeń oraz treści wykładowych
 
Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:

 

strona 185


 
Nazwa przedmiotu:

Inżynieria i techniki membranowe w przemyśle spożywczym

Kod przedmiotu:

14.3-03-00-F1/C/10/05
Semestr:
VI
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia
 

Liczba godzin/semestr:

15w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Władysław Chojnowski, e-mail : chowla@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością,

tel. 089 523 3402, 089 523 3901

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Procesy membranowe i ich zastosowanie w przemyśle spożywczym.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Rozumienie technicznych i technologicznych aspektów procesów membranowych w produkcji żywności.

 

Przedmioty poprzedzające:

 

Metoda nauczania: wykłady wspomagane środkami audiowizualnymi, ćwiczenia – zajęcia audytoryjne i laboratoryjne

 

Pomoce naukowe: podręczniki, skrypty, czasopisma, materiały pomocnicze do wykładów

 
Sposób zaliczania: zaliczanie pisemne lub ustne
 
Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi/komentarze:

 

strona 186


 

Nazwa przedmiotu:

Higiena produkcji, mycie
i odkażanie w przemyśle spożywczym

Kod przedmiotu:

14.3-03-00-F1/C/10/06
Semestr:
VII
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot:dr inż. Krzysztof Bohdziewicz, e-mail: k.bohdziewicz@uwm.edu.pl

                                                  
Jednostka organizacyjna: Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością,

tel. 089 523 3401, 089 523 3908

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Uwarunkowania prawne higieny produkcji oraz mycia i odkażania w przemyśle spożywczym. Techniczno-technologiczne uwarunkowania procesów produkcyjnych w aspekcie wymogów higienicznych. Wybrane elementy systemów zapewnienia higieny produkcji. Rodzaje zanieczyszczeń i skażeń. Mechanizmy działania oraz zasady doboru środków myjących i dezynfekujących. Podstawowe zasady oraz systemy mycia i dezynfekcji. Mycie ręczne i mechaniczne. Mycie i dezynfekcja instalacji oraz urządzeń procesowych. Mycie i dezynfekcja obiektów produkcyjnych. Zasady i metody kontroli skuteczności procesów mycia i dezynfekcji. Przechowywanie i składowanie środków myjących. Zasady BHP podczas mycia i dezynfekcji. Higieniczno-snitarne wymagania lokalizacji zakładów, ogólne zasady gospodarki ściekowej.

 
Język wykładowy: polski.
 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie studentów z istotnymi elementami higieny produkcji a także techniczno-technologicznymi i ekologicznymi aspektami mycia i odkażania w przemyśle spożywczym.

 

Przedmioty poprzedzające: chemia, mikrobiologia, technologia żywności, maszynoznawstwo, gospodarka energią, ekologia i ochrona środowiska

 

Metoda nauczania: wykłady wspomagane środkami audiowizualnymi; ćwiczenia – zajęcia laboratoryjne w Hali Technologicznej

 

Pomoce naukowe: podręczniki, skrypty, czasopisma, materiały pomocnicze do wykładów

 
Sposób zaliczania: pisemne lub ustne zaliczanie każdego tematu ćwiczeń
 
Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:


strona 187


 
Nazwa przedmiotu:
Chemia i analiza żywności pochodzenia roślinnego

Kod przedmiotu:

14.3-03-00-F1/C/10/07
Semestr:
V
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Iwona Konopka, e-mail: iwona.konopka@uwm.edu.pl

 
Jednostka organizacyjna: Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych,

Tel. 089 523 3466, 089 523 3625

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Przedmiot omawia chemizm i biosyntezę składników występujących w żywności pochodzenia roślinnego, takich jak prolaminy i gluteliny (m.in. białka glutenowe), skrobia, β-glukany, związki fenolowe, chlorofile, antocyjany, karotenoidy, pektyny, glukozynolany i lipidy zapasowe, m.in. kwas erukowy. Pozwala na poznanie grup i/lub produktów żywnościowych, będących najbogatszym źródłem określonych grup związków biologicznie aktywnych, np. bioolejów
i karotenoidów. Zapoznaje również z metodami ekstrakcji i analiz tych związków od poziomu ilościowego do jakościowego. W przypadku białka ziarniaków zbóż będzie to np. opis typowych testów technologicznych, określających ilość i jakość glutenu, test sedymentacyjny, oznaczenia NIR, analiza proteomiczna (chromatografia cieczowa, elektroforeza 1D i 2D, analiza sekwencji aminokwasowych, techniki ELISA). W analityce lipidów opisane zostaną metody chromatografii cienkowarstwowej, gazowej i cieczowej. Przedmiot omawia również metody cyfrowej analizy wymiarów, kształtu i barwy oraz tekstury żywności pochodzenia roślinnego oraz ich korelacje
z określonymi składnikami chemicznymi.

 
Język wykładowy: polski
 

Cele i zadania przedmiotu: Uzyskanie wiedzy na temat związków specyficznych dla żywności pochodzenia roślinnego i metodach ich ekstrakcji i analiz.

 

Przedmioty poprzedzające: biochemia żywności, chemia i analiza żywności

 

Metoda nauczania: wykłady w postaci prezentacji multimedialnej (wersja autorska), ćwiczenia laboratoryjne: ekstrakcja związków, metody ich oczyszczania, analizy spektrofotometryczne i chromatograficzne (GC i RP-HPLC), cyfrowa analiza obrazu i analiza tekstury wybranych produktów

 
Pomoce naukowe: podręczniki, czasopisma, źródła internetowe
 
Sposób zaliczania: zaliczenie przedmiotu
 
Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:
 

 

strona 188


 
Nazwa przedmiotu:

Roślinne związki biologicznie aktywne w żywieniu i żywności

 

Kod przedmiotu:

14.3-03-00-F1/C/10/08
Semestr:
VI
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych

ECTS: 2
 
 
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Ryszard Zadernowski,
e-mail: ryszard.zadernowski@uwm.edu.pl
 

Jednostka organizacyjna: Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych, tel. 089 523 3466

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Szlaki przemian fizjologicznych, a synteza wybranych substancji biologicznie aktywnych. Wpływ stresu środowiskowego i warunków przechowywania surowców roślinnych na syntezę substancji biologicznie aktywnych. Charakterystyka podstawowych grup związków chemicznych a ich aktywność biologiczna. Izolacja, identyfikacja i określanie właściwości pojedynczych substancji biologicznie aktywnych. Analiza ilościowa i jakościowa. Metody identyfikacji związków organicznych. Podział substancji biologicznie aktywnych. Bezpieczeństwo stosowania. Aktywności biologiczna substancji lipo- i hydrofilnych. Koncepcja produkcji żywności posiadającej, obok podstawowych składników odżywczych dodatkowe substancje o działaniu fizjologicznym. Wykorzystanie substancji biologicznie aktywnych w projektowaniu żywności funkcjonalnej i żywności dla poszczególnych grup wiekowych oraz suplementów diety. Nutraceutyki, suplementy i witaminy. Nutraceutyki a żywność funkcjonalna – podobieństwa i różnice. Znaczenie suplementacji w racjonalnej diecie. Antyoksydanty i ich znaczenie w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych. Roślinne suplementy diety. Bezpieczeństwo ich stosowania.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z roślinnymi substancjami biologicznie czynnymi i zasadami ich wykorzystania w projektowaniu żywności funkcjonalnej i żywności dla poszczególnych grup wiekowych oraz suplementów diety.

 

Przedmioty poprzedzające: chemia żywności, biochemia, chemia organiczna

 

Metoda nauczania: wykłady – forma prezentacji w programie Power Point (opracowanie autorskie prowadzącego), ćwiczenia - audytoryjne, laboratorium eksperymentalno-analityczne.

 

Pomoce naukowe: podręczniki (wskazane rozdziały), czasopisma, internet

 

Sposób zaliczania: zaliczenie z oceną

 

Zapisy na przedmiot: tak

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze: Przedmiot może uzupełniać wiedzę studentów kierunku: technologia żywności i żywienie, towaroznawstwo, ogrodnictwo, biologia.strona 189


 
Nazwa przedmiotu:
Technologia zagospodarowania odpadów powstających w przetwórstwie żywności pochodzenia roślinnego

Kod przedmiotu:

14.3-03-00-F1/C/10/09
Semestr:
VII
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Eulalia Julitta Borowska,
e-mail: eulalia.borowska@uwm.edu.pl
                                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych,

tel. 089 523 3466, 089 5234521
 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Celem nauczania w przedmiocie jest wskazanie na kierunki zagospodarowania odpadów i produktów ubocznych powstających podczas przetwarzania żywności pochodzenia roślinnego w aspekcie ekologii, w aspekcie ekonomiki produkcji żywności, możliwości zwiększenia atrakcyjności konsumenckiej produktów poprzez stosowanie dodatków naturalnych w wyniku wtórnego przetworzenia; poznanie nowoczesnych technologii przetwarzania odpadów i produktów ubocznych.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Poznanie możliwości optymalnego zagospodarowania odpadów i produktów ubocznych przetwórstwa roślinnego poprzez stosowanie nowoczesnych technologii.

 

Przedmioty poprzedzające:

 

Metoda nauczania: wykłady- forma prezentacji w programie Power Point (autorska), ćwiczenia analityczne i audiowizualne

 

Pomoce naukowe: książki, podręczniki, czasopisma, internet, przewodniki do ćwiczeń

 

Sposób zaliczania: zaliczenie z oceną

 

Zapisy na przedmiot: tak

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:

 

 

strona 190


 
Nazwa przedmiotu:
Chemia i analiza mięsa i przetworów mięsnych

Kod przedmiotu:

14.3-03-00-F1/C/10/10
Semestr:
V
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot:dr hab. Aleksandra Kwiatkowska, prof. UWM,

e-mail: aleksandra.kwiatkowska@uwm.edu.pl
                                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Technologii i Chemii Mięsa, tel. 089 523 3295, 089 523 3207

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Przedmiot obejmuje główne zagadnienia związane z budową makroskopową i mikroskopową mięsa, składem chemicznym mięsa i jego zmianami pośmiertnymi. Dotyczy również charakterystyki podstawowych procesów technologicznych (peklowanie, wędzenie) i dodatków chemicznych stosowanych w przetwórstwie mięsa.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Celem przedmiotu jest poznanie surowca mięsnego i czynników kształtujących jego właściwości, metod ich oceny jakościowej i ilościowej, jak również metod oceny przetworów mięsnych.

 

Przedmioty poprzedzające: ogólna technologia żywności, biochemia żywności, mikrobiologia żywności

 

Metoda nauczania: wykłady ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje

 

Pomoce naukowe: przewodniki do ćwiczeń, metodologia badań analitycznych, instrukcje obsługi przyrządów do pomiaru barwy i tekstury

 

Sposób zaliczania: zaliczenie

 

Zapisy na przedmiot: tak

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:


strona 191


 
Nazwa przedmiotu:
Prozdrowotne dodatki
w przetworach mięsnych

Kod przedmiotu:

14.3-03-00-F1/C/10/11
Semestr:
VI
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot:prof. dr hab. Marek Cierach, e-mail: marek.cierach@uwm.edu.pl

                                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Technologii i Chemii Mięsa, tel. 089 523 3295, 089 523 3694

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Przedmiot dotyczy możliwości produkcji wyrobów mięsnych typu „bio”, stanowiących alternatywę dla istniejących na rynku. Określa tez najpopularniejsze dodatki prozdrowotne znajdujące zastosowanie w przetwórstwie mięsa.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami poprawy wartości odżywczej mięsa i przetworów mięsnych, poprzez zastosowanie w technologii produkcji przetworów olejów roślinnych, dodatku kwasów tłuszczowych omega-3,substancji balastowych, wtórnych substancji pochodzenia roślinnego z pomidorów, dyni i marchwi, substancji zastępujących związki azotynowe i obniżających zawartość soli kuchennej.

 

Przedmioty poprzedzające:

 

Metoda nauczania: konsultacje, wykłady i ćwiczenia

 

Pomoce naukowe: przewodniki do ćwiczeń, urządzenia do produkcji kiełbas parzonych, sprzęt laboratoryjny

 

Sposób zaliczania: zaliczenie

 

Zapisy na przedmiot: tak

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 
Uwagi / komentarze:


strona 192


 
Nazwa przedmiotu:
Niekonwencjonalne surowce dla przemysłu mięsnego

Kod przedmiotu:

14.3-03-00-F1/C/10/12
Semestr:
VII
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot:dr Barbara Jankowska, e-mail: barbara.jankowska@uwm.edu.pl

                                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Technologii i Chemii Mięsa, tel. 089 523 3295, 089 523 3207

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Przedmiot dotyczy charakterystyki i przetwórstwa niekonwencjonalnych surowców pochodzenia zwierzęcego takich jak kozy, owce, konie, strusie, ryby, zwierzęta łowne.

 
Język wykładowy: polski
 

Cele i zadania przedmiotu: Celem przedmiotu jest ustalenie specyficznych cech organoleptycznych i składu chemicznego niekonwencjonalnych surowców pochodzenia zwierzęcego oraz dobór metod oceny ich jakości.

 

Przedmioty poprzedzające: ogólna technologia żywności, mikrobiologia żywności, biochemia żywności

 

Metoda nauczania: wykłady ćwiczenia, konsultacje

 

Pomoce naukowe: przewodniki do ćwiczeń, urządzenia do pomiaru barwy i tekstury

 

Sposób zaliczania: zaliczenie

 

Zapisy na przedmiot: tak

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:strona 193


 
Nazwa przedmiotu:
Żywienie zbiorowe

Kod przedmiotu:

14.3-03-00-F1/C/10/13
Semestr:
V
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Małgorzata Anna Słowińska

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Żywienia Człowieka, tel. 089 523 3270, 089 5233673

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Zasady racjonalnego odżywiania. Zasady planowania żywienia zbiorowego przeznaczonego dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych. Normy żywienia i zalecane racje pokarmowe – ich wykorzystanie w planowaniu i ocenie żywienia zbiorowego. Organizacja i zasady żywienia w żłobkach, przedszkolach, szkołach, domach dziecka i domach pomocy społecznej. Oczekiwania i potrzeby konsumentów zakładów żywienia zbiorowego. Metodologia oceny sposobu żywienia w zakładach żywienia zbiorowego – wady i zalety metod. Krytyczna dyskusja metod.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie z zasadami żywienia zbiorowego oraz opanowanie umiejętności planowania i oceny żywienia zbiorowego przeznaczonego dla różnych grup wiekowych ludności.

 

Przedmioty poprzedzające: chemia żywności, biochemia, podstawy żywienia człowieka, higiena i toksykologia żywności, mikrobiologia żywności, żywienie człowieka

 

Metoda nauczania: wykłady wspomagane prezentacjami multimedialnymi; ćwiczenia – zajęcia laboratoryjne

 

Pomoce naukowe: skrypty, podręczniki, przewodniki do ćwiczeń, programy komputerowe

 

Sposób zaliczania: uzyskanie wymaganej liczby punktów z raportów z ćwiczeń i kolokwiów

 

Zapisy na przedmiot: tak

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:


 

strona 194


 
Nazwa przedmiotu:

Żywienie w wysiłku fizycznym

 

Kod przedmiotu:

14.3-03-00-F1/C/10/14
 
Semestr:
VI
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot:dr hab. inż. Jan Kłobukowski, e-mail: jan.klobukowski@uwm.edu.pl

                                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Żywienia Człowieka, tel. 089 523 3760, 089 523 4112

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Zarys biochemii w wysiłku fizycznym. Podstawy i wymogi dietetyczne podczas wysiłku fizycznego. Wymagania energetyczne. Węglowodany w diecie oraz zaburzenia gospodarki węglowodanowej podczas wysiłku fizycznego i uprawiania sportu. Uzupełnianie płynów. Zapotrzebowanie na białko i tłuszcze. Witaminy i składniki mineralne a wysiłek fizyczny. Wspomaganie suplementacyjne a wysiłek fizyczny. Wysiłek fizyczny a czynności wybranych układów organizmu człowieka.

 
Język wykładowy: polski
 

Cele i zadania przedmiotu: Program przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z relacjami występującymi pomiędzy człowiekiem a zaspakajaniem potrzeb żywieniowych organizmu podczas wysiłku fizycznego oraz uprawiania sportu. Celem nauczania jest zapoznanie studentów z wymogami żywieniowymi podczas dużej aktywności fizycznej oraz ogólnymi zasadami bilansowania racji pokarmowych np. sportowcom.

 

Przedmioty poprzedzające: chemia organiczna, biochemia, podstawy żywienia człowieka

 
Metoda nauczania: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne
 

Pomoce naukowe: podręczniki, normy żywieniowe, tabele składu i wartości odżywczych produktów spożywczych, materiały ćwiczeniowe itp.

 
Sposób zaliczania: egzamin
 
Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:
 


strona 195


 
Nazwa przedmiotu:
Metodologia oceny sposobu żywienia

Kod przedmiotu:

14.3-03-00-F1/C/10/15
Semestr:
VI
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Lidia Wądołowska,

e-mail: lidia.wadolowska@uwm.edu.pl

                                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Żywienia Człowieka, tel. 089 5233270, 089 5234353

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Metody oceny sposobu żywienia. Zalety i ograniczenia metod oraz potencjalne źródła błędów. Budowa kwestionariusza wywiadu spożycia żywności. Metody walidacji kwestionariuszy wywiadu spożycia żywności. Projektowanie badań spożycia żywności, opracowanie wyników i ich interpretacja.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznaniez metodami oceny sposobu żywienia. Wyrobienie umiejętności doboru metod odpowiednich do oceny sposobu żywienia jednostek i populacji, konstrukcji kwestionariuszy wywiadu spożycia żywności, ich walidacji, przeprowadzenia badań i interpretacji wyników.

 

Przedmioty poprzedzające: chemia nieorganiczna, chemia organiczna, biochemia, podstawy żywienia człowieka, anatomia i fizjologia żywienia, żywienie człowieka

 

Metoda nauczania: wykłady wspomagane prezentacjami multimedialnymi, ćwiczenia – zajęcia laboratoryjne

 

Pomoce naukowe: skrypty, podręczniki, przewodniki do ćwiczeń, programy komputerowe

 

Sposób zaliczania: uzyskanie wymaganej liczby punktów z raportów z ćwiczeń i kolokwiów, zaliczenie z oceną

 

Zapisy na przedmiot: tak

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:


 

strona 196


 
Nazwa przedmiotu:
Technologia produkcji piekarskiej i cukierniczej

Kod przedmiotu:

14.3-03-00-F1/C/10/16
Semestr:
VII
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Agnieszka Szajdek, e-mail: agnieszka.szajdek@uwm.edu.pl

                                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Żywienia Człowieka, tel. 089 523 3760, 089 523 4195

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Pieczywo – wiadomości ogólne. Technologia otrzymywania pieczywapszennego.Technologia otrzymywania pieczywa żytniego.Wyroby cukiernicze i ciastkarskie – wiadomości ogólne. Półprodukty do wyrobów ciastkarskich. Czekolada i wyroby czekoladowane. Wyroby wschodnie. Cukierki. Pieczywo cukiernicze trwałe – herbatniki, pierniki, wafle, suchary, pieczywo parzone. Torty i mazurki.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie studentów z wybranymi technologiami otrzymywania półproduktów i wyrobów piekarskich, cukierniczych i ciastkarskich. W ramach omawianych zagadnień poznanie charakterystyki stosowanych w danej technologii surowców, procesów jednostkowych i podstawowej aparatury związanej z omawianymi technologiami.

 

Przedmioty poprzedzające: ogólna technologia żywności, technologia gastronomiczna, technologia przemysłowej produkcji potraw

 

Metoda nauczania: wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych (foliogramy, filmy wideo, technika komputerowa); ćwiczenia praktyczno-technologiczne

 

Pomoce naukowe: skrypty, podręczniki, czasopisma

 

Sposób zaliczania: sprawozdania z ćwiczeń, zaliczenie treści ćwiczeniowych, pisemne zaliczenie końcowe

 

Zapisy na przedmiot: tak

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:strona 197


 
Nazwa przedmiotu:
Catering i technologia
w żywieniu zbiorowym

Kod przedmiotu:

14.3-03-00-F1/C/10/17
Semestr:
VII
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot:dr inż. Mirosława Karpińska-Tymoszczyk,

e-mail: miroslawa.karpinska-tymoszczyk@uwm.edu.pl

                                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Żywienia Człowieka, 089 523 3760, 089 523 4991

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Zapoznanie z zasadami przygotowywania posiłków przeznaczonych do cateringu, obsługi imprez okolicznościowych oraz z podstawami projektowania zakładów gastronomicznych zajmujących się cateringiem.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu:

 

Przedmioty poprzedzające:

 

Metoda nauczania:

 

Pomoce naukowe:

 

Sposób zaliczania: sprawozdania z ćwiczeń, zaliczenie treści ćwiczeniowych

 
Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:
 


strona 198Przedmioty do wyboru

• repetytoria
strona 199


 
Nazwa przedmiotu:

Repetytorium z matematyki

 
Kod przedmiotu:
11.1-00-00-R/01
Semestr:
I
Typ zajęć:
wykłady
Liczba godzin/semestr:
30w

Ilość punktów kredytowych ECTS: 1

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Stanisław Kowalski, e-mail:kost@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Matematyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, 10- 561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14A, tel. 089 524 6046, 089 524 6096

 
Status przedmiotu w programie studiów: do wyboru
 

Opis przedmiotu: Funkcje rzeczywiste jednej zmiennej - ciągi liczbowe, granica funkcji, ciągłość funkcji, różniczkowalność funkcji, ekstrema lokalne i absolutne funkcji.

 
Język wykładowy: polski
 

Cele i zadania przedmiotu: Przypomnienie studentom podstawowych pojęć matematyki szkolnej oraz zapoznanie z wybranymi pojęciami matematyki wyższej. Nabyte umiejętności mają być pomocne przy studiowaniu innych dziedzin wiedzy.

 

Przedmioty poprzedzające: przedmiot jest prowadzony bez przedmiotów poprzedzających

 

Metoda nauczania: wykłady opracowane w PowerPoint, obliczenia i wykresy – przy użyciu programu DERIVE

 
Pomoce naukowe: materiały dostępne na stronie internetowej; także podręczniki
 
Sposób zaliczania: zaliczenie
 
Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:
 

strona 200


 
Nazwa przedmiotu:
Repetytorium z fizyki
 

Kod przedmiotu:

13.2-00-00-R/02
Semestr:
I

Typ zajęć:

wykłady

Liczba godzin/semestr:

30w

Ilość punktów kredytowych ECTS: 1

 
 
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Zbigniew Wieczorek, prof. UWM
e-mail: zbigniew.wieczorek@uwm.edu.pl
 
Jednostka organizacyjna: Katedra Fizyki i Biofizyki, tel. 089 523 3406, 089 523 4547
 
Status przedmiotu w programie studiów: do wyboru
 

Opis przedmiotu: Ruch, jego powszechność i względność. Oddziaływania w przyrodzie. Właściwości i budowa materii. Układy makroskopowe i mikroskopowe. Elementy hydrostatyki i hydrodynamiki. Podstawy termodynamiki. Ruch drgający i falowy. Elektrostatyka, prąd elektryczny, magnetyzm. Fale elektromagnetyczne. Optyka geometryczna i falowa. Elementy fizyki jądrowej. Jedność mikro- i makro-świata.

 
Język wykładowy: polski
 

Cele i zadania przedmiotu: Przypomnienie, powtórzenie i utrwalenie podstaw fizyki. Przygotowanie do realizacji przedmiotu fizyka na Wydziale Nauki o Żywności.

 

Przedmioty poprzedzające: przedmiot jest prowadzony bez przedmiotów poprzedzających

 

Metoda nauczania: wykłady wspomagane technikami multimedialnymi; rozwiązywanie prostych zadań i problemów z podstaw fizyki

 
Pomoce naukowe: skrypty, podręczniki
 
Sposób zaliczania: zaliczenie
 
Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:
 
 

strona 201


 
Nazwa przedmiotu:
Repetytorium z chemii
 

Kod przedmiotu:

13.3-00-00-R/03
Semestr:
I

Typ zajęć:

wykłady

Liczba godzin/semestr:

30w

Ilość punktów kredytowych ECTS:1

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Danuta Kowalska, e-mail: elzbieta.malessa@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Chemii, Wydział kształtowania Środowiska i Rolnictwa, 10-727 Olsztyn, pl. Łódzki 4, tel. 089 523 4801, 089 523 3615

 
Status przedmiotu w programie studiów: do wyboru
 

Opis przedmiotu: Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne. Związki nieorganiczne. Reakcje jonowe oraz reakcje utleniania i redukcji. Amfoteryczność. Hydroliza soli. Stężenia roztworów. pH roztworów kwasów i zasad. Mieszaniny buforowe. Metody analizy ilościowej – alkacymetria, kompleksometria, redoksymetria. Wykorzystanie podanych metod w obliczeniach chemicznych.

 
Język wykładowy: polski
 

Cele i zadania przedmiotu: Przypomnienie studentom podstawowych pojęć i praw chemicznych. Nabyte umiejętności mają być pomocne przy studiowaniu innych dziedzin wiedzy.

 

Przedmioty poprzedzające: przedmiot jest prowadzony bez przedmiotów poprzedzających

 
Metoda nauczania: wykłady
 
Pomoce naukowe: podręczniki.
 
Sposób zaliczania: zaliczenie
 
Zapisy na przedmiot: tak.
 
Zapisy na egzamin: nie dotzcyz
 
Uwagi / komentarze:

 

strona 202
Przedmioty do wyboru

z zakresu wykształcenia humanistycznegostrona 203


 
Nazwa przedmiotu:
Logika

Kod przedmiotu:

08.9-00-00-F2/01
Semestr:
III
 
Typ zajęć:
wykłady

Liczba godzin/semestr:

30w.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 1

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Adam Bastek, e-mail: adam-bastek@wp.pl

 

Jednostka organizacyjna: Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny, 10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1, tel. 089 524 63 98, 089 523 32 19

 

Status przedmiotu w programie studiów: do wyboru z zakresu wykształcenia humanistycznego

 

Opis przedmiotu: Logika na tle historii filozofii. Język jako system znaków słownych. Podstawowe i pochodne kategorie syntaktyczne. Zdanie w sensie logicznym. Elementy klasycznego rachunku zdań. Nazwy i kryteria ich podziału. Stosunki między zakresami nazw. Wnioskowanie dedukcyjne i niededukcyjne. Tezy sylogistyki Arystotelesa: prawa kwadratu logicznego, konwersji, obwersji, kontrapozycji. Tezy sylogistyki Arystotelesa: formuły tautologiczne wśród trybów sylogistycznych. Definicje. Podział logiczny. Logiczny punkt widzenia humanistów: B. Russell, L. Wittgenstein, W.V.O. Quinn.

 
Język wykładowy: polski
 

Cele i zadania przedmiotu: Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu semiotyki, logiki formalnej i ogólnej metodologii nauk, podniesienie kultury logicznej (jasność formułowanych myśli, poprawność wnioskowania, unikanie błędów w rozumowaniu).

 

Przedmioty poprzedzające: brak

 

Metoda nauczania: wykłady

 

Pomoce naukowe: 1. Chodkowski T., Nieznański E.(red.), Świętorzecka K., Wójtowicz A., Elementy logiki prawniczej. Definicje, podziały, typy argumentacji, PWP, Warszawa-Poznań 2000; 2. Stanosz B., Wprowadzenie do logiki formalnej, PWN, Warszawa 1998; 3. Stanosz B., Ćwiczenia z logiki, PWN, Warszawa 2000; 4. Wajszczyk J., Wstęp do logiki z ćwiczeniami, Wyd. UWM, Olsztyn 2001;
5. Ziembiński Z., Logika praktyczna, PWN, Warszawa 1999

 
Sposób zaliczania: test pisemny, zaliczenie
 
Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:
 

 

strona 204


 
Nazwa przedmiotu:

Higiena szkolna

Kod przedmiotu:

08.9-00-00-F2/02
Semestr:
III
 
Typ zajęć:
wykłady

Liczba godzin/semestr:

30 w.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 1

 
 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: mgr Ewa Doroszkiewicz, e-mail: ewa.doroszkiewicz@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk Medycznych, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14c, , tel. 0 89 524 61 54

 

Status przedmiotu w programie studiów: do wyboru z zakresu wykształcenia humanistycznego

 

Opis przedmiotu: Historia i drogi rozwoju higieny szkolnej. Zdrowie. Kształtowanie się pojęcia zdrowia. Czynniki decydujące o zdrowiu człowieka. Rozwój fizyczny i psychiczny człowieka. Etapy życia człowieka. Wiek rozwojowy. Metody oceny wieku rozwojowego. Biomedyczne aspekty dojrzałości szkolnej. Akceleracja rozwoju i trend sekularny. Najczęstsze zaburzenia rozwoju. Alkoholowy Zespół Płodowy. Upośledzenia behawioralne i poznawcze będące efektem FAS. Stres w szkole. Edukacja zdrowotna w szkole. Szkoła promująca zdrowie. Medyczne działania profilaktyczne w szkole.

 

Język wykładowy: polski

 

Cel i zadania przedmiotu: Uzyskanie i pogłębienie wiedzy na temat higieny szkolnej. Omówienie najważniejszych zasad zachowania zdrowia pozwalających zmniejszać ryzyko zachorowania na najczęściej występujące choroby wieku szkolnego. Podejmowanie działań sprzyjających długowieczności i lepszej jakości życia.

 
Przedmioty poprzedzające: brak
 
Metody nauczania: wykład
 
Pomoce naukowe: literatura, podręczniki, środki audiowizualne.

 Zalecane podręczniki iskrypty:1) Doleżych B (red.) 2003. Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej. Wydanie I, Toruń. 2) Karczewski J.K. (red.) 2002. Higiena. Wyd. Czelej, Lublin. 3) Marcinkowski J.T. (red.) 2003. Higiena, profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa. 4) Wojnarowska B. (red.) 2000. Zdrowie i szkoła. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa.

 

Sposób zaliczenia: zaliczenie wykładów

 
Zapisy na przedmiot: tak
 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:

 
 

strona 205


 

Nazwa przedmiotu:

Programy europejskie

Kod przedmiotu:

08.9-00-00-F2/03
Semestr:
III
 
Typ zajęć:
wykłady

Liczba godzin/semestr:

30 w.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 1

 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Monika Radzymińska, e-mail: mradz@uwm.edu.pl,

dr inż. Bożena Garbowska, e-mail: bsrogala@interia.pl

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności,

tel. 089 523 35 54, 089 523 37 13

 

Status przedmiotu w programie studiów: do wyboru z zakresu wykształcenia humanistycznego

 

Opis przedmiotu:Region: Polityka regionalna, cele i zasady polityki strukturalnej UE, Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności. Strategie Rozwoju Państw Członkowskich. Strategia Rozwoju Polski, Podstawy Wsparcia Wspólnoty. Program, projekt, wniosek. Programy Operacyjne realizowane w latach 2004-2006: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionu, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich, SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich. Programy Operacyjne na lata 2007-2013: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, PO Kapitał Ludzki, PO Konkurencyjna Gospodarka, Regionalne Programy Operacyjne. Wsparcie przedsięwzięć turystycznych ze środków unijnych – turystyka w Sektorowych Programach Operacyjnych. Inicjatywy wspólnotowe.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi funduszy strukturalnych oraz programów operacyjnych finansowanych ze środków UE.

 
Przedmioty poprzedzające: brak
 
Metoda nauczania: wykłady
 

Pomoce naukowe: zalecane podręczniki i skrypty:1) Agencja Rozwoju Regionalnego 2002. Źródła finansowania działalności polskich przedsiębiorstw. Fundusze przedakcesyjne i strukturalne Wyd. UE, Lublin.2) Babuchowski A. 2004. Środki SAPARD i fundusze strukturalne dla przemysłu spożywczego. Przem. Spoż., 4, 18-23. 3) Chyłek E.K. 2006. Nauka i innowacje w rozwoju sektora rolno-spożywczego. Przem. Spoż., 1, 6-10. 4) Cichocka A. 2003. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej pomoc dla przemysłu spożywczego na inwestycje i doradztwo. Przem. Spoż., 9, 49-50. 5) Jankowska A., Kierzkowski T., Knopik R. 2005. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Wyd. C.H. BECK, Warszawa. 6) Ministerstwo Gospodarki i Pracy 2005. Pierwszy okres wykorzystania funduszy strukturalnych w Polsce. Raport IZ PWW. Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE. Instytucja zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. 7) Uzupełnienia Programów Operacyjnych dostępne na stronach internetowych właściwych Ministerstw.

 

Sposób zaliczania: zaliczenie wykładów

 
Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze: brak


strona 206


 
Nazwa przedmiotu:

Dziedzictwo kulturowe

Kod przedmiotu:

08.9-00-00-F2/04
Semestr:
III
 
Typ zajęć:
Wykłady

Liczba godzin/semestr:

30 w.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 1

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Ewa Gładkowska, e-mail: ewagladkowska53@wp.pl

 

Jednostka organizacyjna: Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny,10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1, tel. 0 89 524 63 98, fax.: 0 89 523 34 89

 

Status przedmiotu w programie studiów: do wyboru z zakresu wykształcenia humanistycznego

 

Opis przedmiotu: Kształtowanie się pojęcia dziedzictwo kulturowe. Dziedzictwo trans kulturowe.„Dziedzictwo bez dziedziców”. Strategie przyswajania obcego dziedzictwa. „Regionalizm otwarty”. Historia sztuki: elementy historii sztuki uwzględniające wielokulturowość i jej odbicie w sztuce regionów; rola muzeów i wielkich kolekcji w zachowaniu dziedzictwa kulturowego; sztuka nośnikiem idei uniwersalnych. Prawo wobec dziedzictwa kulturowego: akt konstytucyjny UNESCO; konwencje UNESCO dotyczące dziedzictwa kulturowego; karta Światowego Dziedzictwa UNESCO; ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; prawo Unii Europejskiej wobec dziedzictwa kulturowego. Organizacje rządowe i pozarządowe w ochronie dziedzictwa kulturowego: ochrona dziedzictwa kulturowego w Unii Europejskiej i w Polsce; organizacje regionalne.

 
Język wykładowy: polski
 

Cele i zadania przedmiotu: Wprowadzenie w tematykę teorii związanej z dziedzictwem kulturowym, jego roli i znaczenia w budowaniu świadomości, działania służące ochronie dziedzictwa kulturowego w skali regionalnej oraz globalnej. Treści podawane na wykładach podkreślają wagę dziedzictwa kulturowego w budowaniu wspólnej przyszłości europejskiej.

 
Przedmioty poprzedzające: brak
 
Metoda nauczania: wykłady
 

Pomoce naukowe:Zalecane podręczniki i skrypty: 1) Dokumenty UNESCO-5 Konwencji UNESCO dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego. 2) Bieńkowska E. 1999. Spór o dziedzictwo europejskie. Między świętym a świeckim. Wyd. W.A.B., Warszawa 1999. 3) Gładkowska E. 2003. Zrozumieć czas. O wielokulturowej tradycji Warmii i Mazur na przykładzie działalności społeczno-kulturalnej i twórczości Hieronima Skurpskiego. Wyd. UWM, Olsztyn. 4) Liżewska I., Knercer W. (red.) Zachowane-ocalone. O krajobrazie kulturowym i sposobach jego kształtowania. Wyd. Borussia.
5) Mazur Z. (red.) 1997. Wokół niemieckiego dziedzictwa na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Wyd. Inst. Zach. Pozna
ń. 6) Tomaszewski A. 1995. Polityczne granice europejskich dóbr kultury. Ochrona dziedzictwa kulturowego zachodnich i północnych ziem Polski. (red.) Kowalczyk J. Wyd. Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Polski Komitet Narodowy ICOMOS Warszawa.

 

Sposób zaliczenia: zaliczenie wykładów

 
Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:

 

strona 207


 
Nazwa przedmiotu:
Estetyka

Kod przedmiotu:

08.9-00-00-F2/05
Semestr:
III
 
Typ zajęć:
wykłady

Liczba godzin/semestr:

30 w.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 1

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Marta Śliwa, e-mail: marta.sliwa@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny,ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn, tel. 0 89 524 63 98, fax: 0 89 523 34 89

 

Status przedmiotu w programie studiów: do wyboru z zakresu wykształcenia humanistycznego

 

Opis przedmiotu: 1) Problem prawdy w estetyce (i naukach humanistycznych) i w naukach przyrodniczych. Różnica pomiędzy sądem a upodobaniem. 2) Estetyka jako nauka o poznaniu zmysłowym i jako nauka o pięknie i innych wartościach estetycznych. 3) Sąd smaku, gust, zmysł estetyczny i sprawdzian smaku. 4) Pojęcie bezinteresowności estetycznej. 5) Wartości estetyczne: piękno, wzniosłość, wdzięk, komizm, tragizm. 6) Pojecie sztuki i sztuk pięknych. 7) Dzieło sztuki. 8) Twórca i odbiorca dzieła sztuki. 9) Koncepcje teorii sztuki u Platona, Arystotelesa, Shaftesbury`ego, Kanta, F.Schillera. 10) Sztuka pradziejowa. 11) Współczesne koncepcje estetyki. 12) Estetyka transkulturowa.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Znajomość zagadnień związanych z dyscypliną, jaką jest estetyka poszerza ogólną wiedzę studenta zwracając szczególną uwagę na sposób kształtowania się smaku estetycznego oraz zasadności (prawomocności) wydawanych na jego podstawie ocen.

 
Przedmioty poprzedzające: brak
 

Metoda nauczania: wykłady

 

Pomoce naukowe: zalecane podręczniki i skrypty: 1) Eco U. 1994. Dzieło otwarte. Wyd. Czytelnik, Warszawa. 2) Gołaszewska M. 1973. Zarys estetyki, Wydawnictwo Literackie, Kraków. 3) Morawski S. 1992. Główne nurty estetyki XX wieku. Zarys syntetyczny. Wyd. Wiedza o Kulturze, Wrocław 4) Tatarkiewicz W. 2006. Dzieje sześciu pojęć. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 5) Tatarkiewicz W. 1985 – 1991. Historia Estetyki. Tom I-III, Wyd. Arkady, Warszawa. 6) Wilkoszewska K. (red). 2000. Estetyki filozoficzne XX wieku. Universitas Wydawnictwo, Kraków. 7) Morawski S. (red.) 1987. Zmierzch estetyki-rzekomy czy autentyczny? Wyd. Czytelnik, Warszawa

 

Sposób zaliczenia: zaliczenie wykładów

 
Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:
 
 

 

strona 208


 
Nazwa przedmiotu:
Filozofia
 

Kod przedmiotu:

08.9-00-00-F2/06
Semestr:
III
Typ zajęć:
wykłady

Liczba godzin/semestr:

30 w.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 1

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: drDariusz Liszewski,, e-mail: dariusz.liszewski@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny,10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1, tel. 0 89 524 63 98, fax: 0 89 523 34 89

 

Status przedmiotu w programie studiów: do wyboru z zakresu wykształcenia humanistycznego

 

Opis przedmiotu: Powstanie i wyodrębnienie się filozofii w toku rozwoju kultury europejskiej. Podział na subdyscypliny: etyka, teoria poznania, ontologia, filozofia społeczna; historia oraz pole problemowe filozofii - główne nurty, przedstawiciele, wybrane problemy.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Rozszerzenie kompetencji kulturowych i intelektualnych studentów poprzez: zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami (pojęciami) filozoficznymi, szczególnie metafizycznymi, poznawczymi i etycznymi; zaznajomienie z ważnymi dla naszego obszaru kulturowego systemowymi koncepcjami filozoficznymi, religijnymi oraz ich twórcami; rozszerzenie zasobu słownictwa, którym włada student; rozwijanie umiejętności syntetyzowania nabytej wiedzy (łączenia wiedzy z różnych przedmiotów, szukania wspólnego odniesienia); rozwijanie refleksji nad sobą, zdobycie narzędzi do określenia (nazwania) własnej postawy czy przekonań; rozwijanie umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia.

 
Przedmioty poprzedzające: brak
 
Metoda nauczania: wykład
 
Pomoce naukowe: środkiaudiowizualne
 
Sposób zaliczania: zaliczenie pisemne
 
Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:


strona 209


 
Nazwa przedmiotu:

Filozofia przyrody

 

Kod przedmiotu:

08.9-00-00-F2/07
Semestr:
III
Typ zajęć:
wykłady

Liczba godzin/semestr:

30 w.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 1

 
 
Odpowiedzialny za przedmiot: dr Dariusz Liszewski, e-mail: dariusz.liszewski@uwm.edu.pl
 

Jednostka organizacyjna: Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny, 10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1, tel. 0 89 524 63 98, fax: 0 89 523 34 89

 

Status przedmiotu w programie studiów: do wyboru z zakresu wykształcenia humanistycznego

 

Opis przedmiotu: 1) Wprowadzenie do przedmiotu i organizacja zajęć: przedstawienie zagadnień i literatury, zapoznanie studentów z kryteriami i formą uzyskania zaliczenia przedmiotu. 2) Podstawowe pojęcia: filozofia, przyroda - natura a kultura. 3) Filozofia przyrody a metafizyka: podstawowe kategorie ontologiczne - a) byt, czas, przestrzeń, ruch, b) materializm, idealizm, dualizm. 4) Starożytna filozofia przyrody: a)obrazy świata: chaos, kosmos, b) poszukiwanie arche, c) atomizm Demokryta a współczesny, d) hilemorfizm Arystotelesa - pojęcie substancji. 5) Nowożytna filozofia przyrody (zarys historyczny): nowe podejście do przyrody w filozofii Odrodzenia, mechanistyczna filozofia przyrody XVII i XVII w., kantowska koncepcja przyrody i przyrodoznawstwa, romantyczna filozofia przyrody i jej spekulatywny charakter, scjentystyczna filozofia przyrody końca XIX w. i początków XX w. 6) Podstawowe problemy filozofii przyrody: a) problem elementarności - paradoksy Zenona z Elei; b) problem racjonalności (matematyczności) przyrody - logos Heraklita i Stoików, - idee Pitagorasa i Galileusza; - dualizm kartezjański, c) problem zmienności przyrody: idea ewolucji - rys historyczny, darwinizm a kreacjonizm. 7) Filozofia przyrody a filozofia przyrodoznawstwa: spory o aktualność filozofii przyrody, filozofia przyrody jako epistemologia i metodologia nauk przyrodniczych. 8) Kształtowanie się nowej (praktycznej) filozofii przyrody: współczesne problemy człowieka z przyrodą (biosferą), wzrost filozoficznych zainteresowań przyrodą w kontekście kryzysu ekologicznego, etyka środowiskowa i ekofilozofia. 9) Człowiek i zwierzęta: problem świadomości u zwierząt, etyka ochrony zwierząt. 10) Filozofia przyrody – jako estetyka natury: estetyka przyrody Gernota Böhme.

 
Język wykładowy: polski
 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami oraz problemami filozofii przyrody i poszukiwaniach rozwiązań tych problemów; zainspirowanie do samodzielnego stawiania pytań filozoficznych w kontekście zdobywanej wiedzy o przyrodzie.

 
Przedmioty poprzedzające: brak
 
Metoda nauczania: wykłady
 
Pomoce naukowe: literatura przedmiotu
 
Sposób zaliczania: zaliczenie na podstawie obecności na wykładach
 
Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:

 

strona 210


 
Nazwa przedmiotu:
Historia
 

Kod przedmiotu:

08.9-00-00-F2/08
Semestr:
III
 
Typ zajęć
wykłady

Liczba godzin/semestr:

30 w.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 1

 
 
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Alojzy Szorc
 

Jednostka organizacyjna: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Prac. Historii Powszechnej, Starożytnej i Średniowiecznej, Wydział Humanistyczny, 10-725 Olsztyn, ul. Obitza 1, tel. 0 89 524 64 40

 
Status przedmiotu w programie studiów: do wyboru z zakresu wykształcenia humanistycznego
 

Opis przedmiotu: Początki kultury chrześcijańskiej Europy. Bezkrwawa rewolucja chrześcijańska w imperium rzymskim. Konstantyn Wielki i tolerancyjny edykt mediolański 313 r. Europa w czasie i po wędrówkach ludów IV-VII w. Islam. Karolingowie i ich monarchia. Święte cesarstwo rzymskie 800-1805. Wyprawy krzyżowe. Uniwersytety i ich rola. Humanizm w Europie i Polsce. Reformacja w Europie i w Polsce. Chrzest Polski i jego następstwa. Unia Polski z Litwą. Krzyżacy. Bitwa pod Grunwaldem w 1410 r. i jej rocznica w 2010 r. Prusy Królewskie, Prusy Książęce, Warmia.Pięć wydarzeń i dokumentów polskich wpisanych do tzw. pamięci świata.Rewolucja francuska. Mikołaj Kopernik – kanonik warmiński, geniusz astronomii. Rozbiory Polski i powstania narodowe.Józef Piłsudski i cud na Wisłą. Prymas Stefan Wyszyński – symbol oporu antykomunistycznego.

 
Język wykładowy: polski
 
Cele i zadania przedmiotu: Poznanie historii chrześcijańskiej Europy.
 

Przedmioty poprzedzające: brak

 

Metoda nauczania: wykłady

 

Pomoce naukowe: podręczniki i skrypty: 1) Zientara B. 1985. Świat narodów europejskich, Warszawa 2) Huisinga J. 2004. Jesień średniowiecza, Warszawa. 3) Podręczniki uniwersyteckie historii powszechnej, autorów: J. Wolski, T. Manteuffel, Z. Wójcie, E. Roztworowski, M. Śywczyński, Z. Padewski. 4) Olszewski D. 1986. Szkice z dziejów kultury religijnej, Katowice. 5) Historia Kościoła w Polsce, praca zbiorowa pod red. B. Kumora i Z. Obertyńskiego, t. 1-2, Poznań 1974-1979. 6) Konopczyński W. 2003. Dzieje Polski nowożytnej, wyd. 4, Warszawa.

 
Sposób zaliczenia: zaliczenie wykładów
 

Zapisy na przedmiot: tak

 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:


strona 211


 
Nazwa przedmiotu:

Historia Polski

 

Kod przedmiotu:

08.9-00-00-F2/09
Semestr:
III
 
Typ zajęć
wykłady

Liczba godzin/semestr:

30 w.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 1

 
 
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Alojzy Szorc
 

Jednostka organizacyjna: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Prac. Historii Powszechnej, Starożytnej i Średniowiecznej., Wydział Humanistyczny, 10-725 Olsztyn, ul. Obitza 1, tel. 0 89 524 64 40

 
Status przedmiotu w programie studiów: do wyboru z zakresu wykształcenia humanistycznego
 

Opis przedmiotu: Państwo pierwszych Piastów, Polska w okresie rozbicia dzielnicowego, Zjednoczone Królestwo Polskie, Polska Jagiellonów, Rzeczpospolita Obojga Narodów; Polska pod zaborami; II Rzeczpospolita; Polska podczas II wojny światowej; Polska Rzeczpospolita Ludowa; III Rzeczpospolita. Zmiany granicpaństwowych. Historia parlamentaryzmu. Stosunki społeczno-gospodarcze z sąsiednimi państwami.Polityka wobec kościoła. Polityka wobec mniejszości narodowych. Znaczenie rodziny. Przemianyprawno-ustrojowe na ziemiach polskich. Kształtowania się nowoczesnych nurtów politycznych naziemiach polskich. Systemy gospodarczo-polityczne.

 
Język wykładowy: polski
 

Cele i zadania przedmiotu: Poszerzenie wiedzy i usystematyzowanie najważniejszych wydarzeń politycznych i społeczno-gospodarczych w historii Polski.

 
Przedmioty poprzedzające: brak
 

Metoda nauczania: wykłady

 

Pomoce naukowe: zalecane podręczniki i skrypty. 1) Davies N. 2006. Boże Igrzysko, Wydawnictwo Znak, Kraków.; 2) Eckert M. 1990. Historia Polski Warszawa.; 3) Grodecki R., Zachorowski S., Dąbrowski J. 1995. Dzieje Polski Średniowiecznej, tom 1, Wydawnictwo Platan, Kraków. ; 4) Groniowski K., Skowronek J. 1977. Historia Polski 1975-1914, Warszawa.; 5) Szczur S. 2002. Historia Polski średniowiecznej, Wydawnictwo Literackie.

 
Sposób zaliczania: zaliczenie wykładów
 

Zapisy na przedmiot: tak

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi/komentarze:

 

 

strona 212


 
Nazwa przedmiotu:
Ekonomia
 

Kod przedmiotu:

08.9-00-00-F2/10
Semestr:
III
Typ zajęć:
wykłady

Liczba godzin/semestr:

30 w.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 1

 
 
Odpowiedzialny za przedmiot: osoba prowadząca
 
Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk Ekonomicznych
 

Status przedmiotu w programie studiów: do wyboru z zakresu wykształcenia humanistycznego

 

Opis przedmiotu: Podstawy efektywnego gospodarowania. Mechanizm rynkowy – mikroanaliza rynku. Rynek towarowy pracy i kapitałowy. Pieniądz i polityka monetarna, kursy walut. Podmioty gospodarcze – organizacje biznesu. Elastyczność popytu i podaży na rynku oraz podstawy teorii cen. Optimum konsumenta. Teoria funkcjonowania przedsiębiorstwa ( koszty, utarg, zysk). Wytwarzanie, mierzenie i podział dochodu narodowego. Wzrost gospodarczy i cykliczny rozwój gospodarki (koniunktura). Interwencjonizm państwowy. Inflacja. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne (handel zagraniczny), gospodarka światowa i procesy integracji gospodarczej.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Uświadomienie konieczności efektywnego działania w warunkach ograniczonych zasobów oraz ukształtowanie umiejętności dokonywania wyboru ekonomicznego; poznanie praw, prawidłowości, budowy i funkcjonowania gospodarki rynkowej; zrozumienie współzależności zjawisk ekonomicznych w skali mikro i makroekonomicznej oraz powiązań między różnymi sferami procesu gospodarowania (produkcja, podział, wymiana, konsumpcja).

 
Przedmioty poprzedzające: brak
 

Metoda nauczania: wykłady wspomagane foliami, przezroczami, ćwiczenia aktywizujące (zadania, testy)

 

Pomoce naukowe: podręczniki, skrypty

 
Sposób zaliczania: pisemne zaliczenia wykładów
 
Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:


strona 213


 
Nazwa przedmiotu:
Prawo
 

Kod przedmiotu:

08.9-00-00-F2/11
Semestr:
IV
Typ zajęć:
wykłady

Liczba godzin/semestr:

30 w.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 1

 
 
Odpowiedzialny za przedmiot: dr Alicja Wojciechowska, e-mail: alicja-wojciechowska3@wp.pl
 

Jednostka organizacyjna: Katedra Prawa Kanonicznego Wyznaniowego, Wydział Prawa i Administracji, 10-702 Olsztyn, ul. Warszawska 98, tel. 0 89 524 64 77, fax: 0 89 524 64 27

 

Status przedmiotu w programie studiów: do wyboru z zakresu wykształcenia humanistycznego

 

Opis przedmiotu: System prawa w RP. Norma prawna, a przepis prawny oraz wykładnia prawa. Prawo o znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym. Źródła prawa. System aktów normatywnych. Stosowanie prawa. Prawa i wolności obywatelskie. Organy władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej. Sądy i prokuratura. Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny. Podmioty prawa cywilnego. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. Przedstawicielstwo ze szczególnym zwróceniem uwagi na pełnomocnictwo. Pojęcie prawa rzeczowego. Prawo własności i jego ochrona. Wieczyste użytkowanie.Ograniczone prawa rzeczowe. Stosunek zobowiązaniowy. Odpowiedzialność cywilna (kontraktowa, deliktowa) Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym. Pojęcie prawa gospodarczego. Swoboda działalności gospodarczej. Pojęcie prokury i przedsiębiorcy. Spółki prawa handlowego. Ogólne zagadnienia z procedury cywilnej. Organy administracji rządowej i samorządowej. Postępowanie administracyjne ogólne. Pojęcie i funkcja prawa karnego. Stosunek pracy i jego rodzaje. Podmioty stosunku pracy. Rozpatrywanie sporów ze stosunku pracy.

 

Język wykładowy: język polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie studentów z węzłowymi definicjami prawa jako dziedziny nauki i wiedzy. Wykształcenie umiejętności wyszukiwania źródeł prawa i wiedzy prawniczej oraz rozumienia przepisów prawnych. Zapoznanie z systemem prawa w RP i z wymiarem sprawiedliwości oraz wybranymi zagadnieniami karnymi. Umiejętność rozpoznania obszarów prawnych w działalności gospodarczej oraz łączenia wiedzy prawniczej i praktyki związanej z poszczególnymi gałęziami prawa.

 
Przedmioty poprzedzające: brak
 

Metoda nauczania: wykłady

 

Pomoce naukowe: zalecane podręczniki i skrypty:1) Seidel R. 2006. Elementy prawa. Oficyna Edukacyjna Wydawnictwa Empi2 s.c., Warszawa. 2) Kocot W. 2004. Elementy prawa. DIFIN, Warszawa. 3) Lewandowski J. 2007. Elementy prawa. WSiP, Warszawa.

 
Sposób zaliczenia: zaliczenie wykładów
 

Zapisy na przedmiot: tak

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:


 

strona 214


 
Nazwa przedmiotu:

Prawo unijne

Kod przedmiotu:

08.9-00-00-F2/12
Semestr:
IV
Typ zajęć:
wykłady

Liczba godzin/semestr:

30 w.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 1

 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Okasana Cabaj, e-mail: o.cabaj@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego, Wydział Prawa i Administracji,10-702 Olsztyn, ul. Warszawska 98, tel. 0 89 524 64 17

 
Status przedmiotu w programie studiów: do wyboru z zakresu wykształcenia humanistycznego
 

Opis przedmiotu: Treści wykładów: Historia integracji europejskiej (Rada Europy, EFTA, UZE, KBWE, EOG). Geneza i rozwój Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej (EWWS, EWG, Euratom, Jednolity Akt Europejski, Traktat z Maastricht, Traktat Amsterdamski, Traktat Nicejski, Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy z 2004). Wybrane aspekty rozszerzenia UE; członkostwo w UE (nabycie, utrata). Charakter prawny Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej. Podział kompetencji między WE a Państwa Członkowskie (zasada subsydiarności, zasada proporcjonalności). Instytucje UE (Rada Europejska); instytucje WE (Rada UE, Parlament Europejski, Komisja Europejska, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Sąd Pierwszej Instancji, Sąd ds. Służby Publicznej, Trybunał Obrachunkowy); Organy pomocnicze (Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów); Europejski Bank Centralny; Europejski Bank Inwestycyjny. Podstawowe zasady instytucjonalne. I filar Unii Europejskiej. Źródła prawa wspólnotowego. Stanowienie prawa wspólnotowego. Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego (zasada prymatu prawa wspólnotowego nad prawem krajowym; zasada bezpośredniego obowiązywania, stosowania i skutku prawa wspólnotowego w prawie krajowym). Odpowiedzialność odszkodowawcza Wspólnoty Europejskiej. Sądowa kontrola przestrzegania prawa wspólnotowego (skargi). Współpraca sądów krajowych z Trybunałem Sprawiedliwości. Polityka gospodarcza i walutowa (pojęcie rynku wewnętrznego oraz podstawowe swobody). Ogólne ramy i cel współpracy sądowej w sprawach cywilnych (Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych oraz Europejski Atlas Sądowniczy w sprawach cywilnych). II filar UE: Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (zasady i ogólne wytyczne, wspólne strategie, wspólne działania, wspólne stanowiska, decyzje). III filar: Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych (wspólne stanowiska, decyzje ramowe, decyzje). Prawa człowieka w Unii Europejskiej (instytucja obywatelstwa UE, Karta Praw Podstawowych UE). Perspektywy integracji europejskiej.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Przybliżenie wiadomości z zakresu integracji europejskiej oraz zagadnień związanych z organizacją i funkcjonowaniem Unii Europejskiej.

 
Przedmioty poprzedzające: brak
 

Metoda nauczania: wykłady

 

Pomoce naukowe: 1) Kenig-Witkowska M.M. 2007. Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej. Wyd. C.H. Beck. 2) Góralski W.M. (red.) 2007. Unia Europejska. Geneza – system – prawo. Tom 1, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa. 3) Góralski W.M. (red.) 2007. Unia Europejska. Geneza – system – prawo. Tom 1, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa. 4) Brodecki Z. (red.) 2007. Europa sędziów, LexisNexis, Warszawa.

 
Sposób zaliczania: zaliczenie wykładów
 

Zapisy na przedmiot: tak

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:strona 215


 
Nazwa przedmiotu:

Podstawy organizacji i zarządzania

Kod przedmiotu:

08.9-00-00-F2/13
Semestr:
IV
Typ zajęć:
wykłady

Liczba godzin/semestr:

30 w.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 1

 
 
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, e-mail: koiz@uwm.edu.pl
 

Jednostka organizacyjna: Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych, 10-720 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 3, tel. 0 89 523 34 98, fax: 0 89 523 34 98

 

Status przedmiotu w programie studiów: do wyboru z zakresu wykształcenia humanistycznego

 

Opis przedmiotu: Istota i funkcje zarządzania. Organizacja i organizowanie. Rozwój teorii zarządzania. Zarządzanie operacyjne i strategiczne. Role i umiejętności kierownicze. Procesy decyzyjne. Rozwiązywanie problemów organizacyjnych. Współczesne uwarunkowania i tendencje w zarządzaniu.

 
Język wykładowy: polski
 

Cele i zadania przedmiotu: Celem nauczania jest przekazanie wiedzy w zakresie teoretycznych i praktycznych aspektów zarządzania oraz ułatwienia rozumienia tworzenia i funkcjonowania organizacji oraz pełnienia ról kierowniczych.

 
Przedmioty poprzedzające: brak
 

Metoda nauczania: wykłady

 

Pomoce naukowe: zalecane podręczniki i skrypty: 1) Koźmiński A., Piotrowski W. (red.) 2004. Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 2) Stoner J.A.F., Wankel Ch. 2006. Kierowanie. PWE, Warszawa. 3) Koźmiński A. 2004. Zarządzanie w warunkach niepewności. PWN, Warszawa.

 
Sposób zaliczania: zaliczenie wykładów
 

Zapisy na przedmiot: tak

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:strona 216


 
Nazwa przedmiotu:

Nauka o kulturze i języku polskim

 

Kod przedmiotu:

08.9-00-00-F2/14
Semestr:
IV
Typ zajęć:
wykłady

Liczba godzin/semestr:

30 w.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 1

 
 
Odpowiedzialny za przedmiot: dr Renata Makarewicz,, e-mail: renata.makarewicz@uwm.edu.pl
 

Jednostka organizacyjna: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, 10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1, tel. 089 524 63 61, 089 527 63 13

 

Status przedmiotu w programie studiów: do wyboru z zakresu wykształcenia humanistycznego

 

Opis przedmiotu: Nauka o kulturze i języku polskim stanowi propozycję zapoznania studentów kierunków przyrodniczych, technicznych i matematycznych z postawami wiedzy o kulturze rozumianej jako całość dorobku ludzkości. Kurs zawiera podstawy wiedzy o sztuce i literaturze na przestrzeni wieków i miejscu w dorobku światowym kultury narodowej i regionalnej. W rozważaniach o języku za podstawę wykładu przyjęto semiotykę. Prezentowane związki między językiem, porozumiewaniem się i kulturą mogą stanowić podstawę do pełniejszego rozumienia mechanizmów komunikacji międzyludzkiej.

 
Język wykładowy: polski
 

Cele i zadania przedmiotu: Ogólne wprowadzenie studentów w zagadnienia wiedzy o kulturze i języku, zapoznanie z nowoczesnymi tendencjami w pojmowaniu kultury, ukazanie związków między świadomością językową a precyzją i sprawnością komunikacyjną.

 
Przedmioty poprzedzające: brak
 
Metoda nauczania: wykład wspomagany środkami audiowizualnymi
 
Pomoce naukowe: plansze, foliogramy, prezentacje multimedialne.
 
Sposób zaliczania: zaliczenie wykładów
 
Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:

 

strona 217


 
Nazwa przedmiotu:
Psychologia
Kod przedmiotu:
08.9-00-00-F2/15
Semestr:
IV
 
Typ zajęć:
wykłady

Liczba godzin/semestr:

30 w.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 1

 
 
Odpowiedzialny za przedmiot: dr Beata Krzywosz-Rynkiewicz,
e-mail: beata.rynkiewicz@wp.pl; poczta@beatakrzywoszrynkiewiucz.pl
 

Jednostka organizacyjna: Katedra Pedagogiki Specjalnej i Psychologii, Wydział Nauk Społecznych i Sztuki,10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, tel. 0 89 524 62 38, fax: 0 89 527 68 65

 

Status przedmiotu w programie studiów: do wyboru z zakresu wykształcenia humanistycznego

 

Opis przedmiotu: Psychologia jako dyscyplina - na jakie pytania może udzielić odpowiedzi psychologia (psychologia poznawcza, społeczna, osobowości, kliniczna; podejście introspekcyjne, psychoanalityczne, behawioryzm, humanistyczne, poznawcze; psychologowie w praktyce). Mózgowe podstawy zachowania – czy mózg i jego struktura determinuje nasze myślenie (asymetria półkulowa; lateralizacja; zastosowanie w marketingu i perswazji). Inteligencja – czym jest; czy dostajemy ją w prezencie od natury czy możemy ją kształtować (podejście psychometryczne; metafora komputerowa). Procesy pamięci – czym jest pamięć i jak można poszerzać jej zakres (proces zapamiętywania; proces przypominania; mnemotechniki). Psychologia emocji – czym są emocje i jak wpływają na nasze życie (istota emocji; rozwój emocji; kontrola emocji; tłumienie emocji; inteligencja emocjonalna). Tożsamość – czym jest, jak się kształtuje (tożsamość; struktura Ja; poczucie własnej wartości; samoocena; temperament). Typologia osobowości – jak można wyróżniać typy osobowe ludzi (introwersja vs ekstrawersja; typologia osobowości Junga). Psychologia moralności – czy lepiej być moralnym czy skutecznym? (rozwój moralny – koncepcja Piageta i Kolberga; odpowiedzialność i rozwój odpowiedzialności; odpowiedzialność i jej rozproszenie; moralność vs skuteczność koncepcja Wojcieszke). Psychologia rozwoju – pierwsze doświadczenia z miłością i przywiązaniem i ich znaczenie dla budowania więzi z ludźmi (znaczenie więzi rodzinnych dla funkcjonowania emocjonalnego; rozwój przywiązania). Psychologia rozwoju – w jakim stopniu rodzina kształtuje naszą osobowość (wpływ rodziny na kształtowanie się tożsamości; rozwój tożsamości w relacji z obiektem; identyfikacja z rolą płciową; toksyczny wpływ rodziny). Psychologia społeczna – jak role społeczne determinują nasze zachowania (role społeczne a zachowania – eksperyment Zimbardo i dylemat więźnia; techniki społecznego wpływu). Psychologia władzy – wpływ władzy i autorytetu na funkcjonowanie człowieka (wpływ autorytetu na zachowania – eksperyment Miligrama).

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie z podstawowymi pojęciami psychologicznymi i mechanizmami psychologicznego funkcjonowania człowieka, nabycie umiejętności psychologicznej analizy na podstawie przykładowych przypadków omawianych zjawisk.

 
Przedmioty poprzedzające: brak
 

Metoda nauczania: wykłady

 

Pomoce naukowe: podręczniki i skrypty

 
Sposób zaliczenia: zaliczenie wykładów
 

Zapisy na przedmiot: tak

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:strona 218


 
Nazwa przedmiotu:
Socjologia

Kod przedmiotu:

08.9-00-00-F2/16
Semestr:
IV
 
Typ zajęć:
wykłady

Liczba godzin:

30 w.

Liczba punktów kredytowych ECTS: 1

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Lidia Domańska

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Socjologii, Wydział Nauk Społecznych i Sztuki, 10-007 Olsztyn, ul. Szrajbera 11, tel. 089 533 83 90, 089 533 83 94

 

Status przedmiotu w programie studiów: do wyboru z zakresu wykształcenia humanistycznego

 

Opis przedmiotu: Socjologia jako dyscyplina naukowa i jej historyczne warunki powstania.Badania empiryczne w socjologii.Kulturowe podstawy życia społecznego.Człowiek jako istota społeczna.Płeć kulturowa i seksualność.Grupy i organizacje.Rodzina – podstawową strukturą społeczną.Interakcja i komunikacja w grupie.Konflikty i sposoby ich rozwiązywania.Negocjacje.Asertywność i empatia w życiu społecznym.Zmiany zachodzących na rynku pracy, a życie jednostki i rodziny.Zróżnicowanie społeczne, nierówności i ruchliwość społeczna.Kontrola społeczna i porządek społeczny. Środki masowego komunikowania.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Dostarczenie studentom elementarnej wiedzy socjologicznej wprowadzającej ich w świat problemów podejmowanych przez socjologię, a także pojęć i terminów języka socjologicznego. Zwrócenie uwagi na budowanie właściwych relacji społecznych. Zapoznanie słuchaczy z problemami współczesnych społeczeństw (zwłaszcza polskiego).

 

Przedmioty poprzedzające: brak

 

Metoda nauczania: wykłady przy użyciu środków audiowizualnych

 

Pomoce naukowe: rzutnik multimedialny, projektor 

 
Sposób zaliczania: zaliczenie - ustne lub pisemne (zależne od decyzji studenta)
 
Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:


strona 219


 
Nazwa przedmiotu:
Etyka

Kod przedmiotu:

08.9-00-00-F2/17
Semestr:
IV
 
Typ zajęć:
wykłady

Liczba godzin/semestr:

30 w.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 1

 
 
Odpowiedzialny za przedmiot: dr Dariusz Barbarzyński, e-mail: darbar10@poczta.onet.pl
 

Jednostka organizacyjna: Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny, 10-725 Olsztyn,ul. Kurta Obitza 1, tel. 0 89 524 63 98, fax: 0 89 523 34 89

 
Status przedmiotu w programie studiów: do wyboru z zakresu wykształcenia humanistycznego
 

Opis przedmiotu: Etyka jako przedmiot. Związki etyki z filozofią i innymi dziedzinami wiedzy. Podstawowe dziedziny badań etycznych – etyka opisowa, etyka normatywna i metaetyka. Z historii etyki: etyka sofistów i Sokrasesa. Systemy etyczne Platona, Arystotelesa, Epikura i stoików. Założenia etyki chrześcijańskiej – św. Augustyn i św. Tomasz. Etyka w epoce Renesansu. Historia etyki nowożytnej – Kartezjusz, Hobbes, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard. Wybrane systemy etyczne w filozofii współczesnej – etyka marksistowska, egzystencjalistyczna, personalistyczna. Problemy etyczne filozofii dialogu. Z historii polskiej etyki – Czeżowski, Elzenberg, Kotarbiński, Tatarkiewicz. Spór o naturę wartości etycznych i treść dobra etycznego. Rodzaje dobra etycznego: miłość, sprawiedliwość, piękno, odpowiedzialność. Problem konfliktu wartości w postępowaniu

etycznym.
 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu historii etyki i istoty podstawowych sporów etycznych.

 
Przedmioty poprzedzające: brak
 

Metoda nauczania: wykłady

 

Pomoce naukowe:1) Czeżowski T. 1989. O wartościach i normach moralnych. Pisma z etyki i teorii wartości. Wyd. Ossolineum, Wrocław 1989. 2) Kalita Z. (red.) 2001. Etyka w teorii i praktyce. Antologia tekstów. Wyd. UWr, Wrocław. 3) Jedynak S., Gawor T. (red.) 1991. Etyka XX wieku. T. 1 i 2, Wyd. UMCS, Lublin. 4) Starzyńska-Kościuszko E. 2003. Etyka – główne problemy, kierunki i zagadnienia. 5) Podstawy filozofii. Opara S., Zielewska B., Kucner A. (red.), Wyd. UWM, Olsztyn. 6) Styczeń T. 1995. Wprowadzenie do etyki. Wyd. TN KUL, Lublin. 7) Ślipko T. 2004. Zarys etyki ogólnej, Wyd. WAM, Kraków.

 
Sposób zaliczania: zaliczenie wykładów
 

Zapisy na przedmiot: tak

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:

 
 


strona 220


 
Nazwa przedmiotu:

Antropologia kulturowa

 

Kod przedmiotu:

08.9-00-00-F2/18
Semestr:
IV
 
Typ zajęć:
wykłady

Liczba godzin/semestr:

30w

Ilość punktów kredytowych ECTS: 1

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Lech Ostasz, prof. UWM, e-mail: lechostasz@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny, 10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1, tel. 089 524 63 98, 089 523 39 67

 

Status przedmiotu w programie studiów: do wyboru z zakresu wykształcenia humanistycznego

 

Opis przedmiotu: Omówienie dziedzin kultury: gospodarczej, religijnej, artystycznej itd. Przedstawienie rozwoju kultury począwszy od najstarszych śladów z okresu paleolitycznego. Przedstawienie podstawowych rytuałów spotykanych w społecznościach do okresu industrialnego.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Celem głównym jest dobycie orientacji co do wielości ludzkich kultur i cywilizacji oraz zdobywanie umiejętności stosowania wiedzy o kulturze do współczesnych problemów, z którymi styka się absolwent nauk humanistycznych i społecznych.

 

Przedmioty poprzedzające: brak

 

Metoda nauczania: wykłady

 

Pomoce naukowe: skrypty, środki audiowizualne

 

Sposób zaliczania: zaliczenie wykładów

 

Zapisy na przedmiot: tak

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:

 
 

strona 221
11.2. Studia II stopnia - magisterskie, specjalności:

01 – technologia żywności
02 – żywienie człowieka
03 – inżynieria przetwórstwa żywności

• blok O – przedmioty wykształcenia ogólnego
• blok A – przedmioty podstawowe
• blok B – przedmioty kierunkowe
• blok C – przedmioty specjalnościowe
• blok F – przedmioty do wyboru
strona 222

● BLOK O

● przedmioty do wyboru z zakresu wykształcenia ogólnegostrona 223


 
Nazwa przedmiotu:
Języki obce:

angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, ukraiński, hiszpański

Kod przedmiotu:

09.1-00-00-O/01
Semestr:
I

Typ zajęć:

ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

I-28

Ilość punktów kredytowych ECTS: 3

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciele zatrudnieni w SJO, e-mail:sjo@uwm.edu.pl

 
Jednostka organizacyjna: Studium Języków Obcych, 10-718 Olsztyn, ul. Obrońców Tobruku 3, tel. 089 523 38 14
 
Status przedmiotu w programie studiów: wykształcenia ogólnego wybierany
 

Opis przedmiotu: Nauka wybranego języka obcego poprzez zapoznanie się z systemami fonetycznymi, strukturami gramatycznymi, materiałem leksykalnym ogólnym na poziomie zerowym i słabo zaawansowanym oraz pogłębienie tych struktur na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym.

 
Język wykładowy: wybrany język obcy
 

Cel nauczania: Przygotowanie studenta do biernego i czynnego posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym. Istnieje możliwość wyboru nauki języka obcego. POZIOM POCZĄTKUJĄCY: Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego i rozumienie "ze słuchu". Nauka formułowania krótkich wypowiedzi pisemnych: listów, opisów, opowiadań. Nauka umiejętności posługiwania się językiem obcym w prostych sytuacjach życia codziennego, np. w szkole, kawiarni, na zakupach, w bibliotece, hotelu, na dworcu, w banku, u lekarza. POZIOM KONTYNUUJĄCY: Doskonalenie kompetencji komunikacyjnej w stopniu umożliwiającym rozumienie i budowanie poprawnych pod względem językowym wypowiedzi na poziomie średnio zaawansowanym. Wzbogacenie zasobu słownictwa i rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi ustnych na różne tematy, np. wakacje, podróże, sposoby spędzania wolnego czasu, problemy życia codziennego. Doskonalenie umiejętności rozumienia tekstów słuchanych i pisanych (czasopisma, programy telewizyjne itp.) Kształcenie redagowania krótkich form pisemnych, np. listów, streszczeń, opowiadań. Powtarzanie, uzupełnianie i utrwalanie materiału gramatycznego i leksykalnego wprowadzonego na poprzednim etapie nauki języka. Wprowadzenie testów specjalistycznych zawierających leksykę związaną z danym kierunkiem studiów.

 
Przedmioty poprzedzające: nie
 
Metody nauczania: ćwiczenia wspomagane środkami audiowizualnymi
 

Pomoce naukowe: podręczniki, skrypty, taśmy magnetofonowe, filmy, plansze, czasopisma

 
Sposób zaliczenia: pisemne i ustne zaliczenie ćwiczeń
 
Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi/komentarze:

strona 224


BLOK A

● przedmioty podstawowestrona 225


 
Nazwa przedmiotu:
Statystyka stosowana

Kod przedmiotu:

11.2-03-00-A/20
Semestr:
I
 

Typ zajęć:

wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 15ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 6

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot:dr Stanisław Drozda, e-mail: stanislaw.drozda@uwm.edu.pl

                                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Metod Matematycznych Informatyki,Wydział Matematyki i Informatyki, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14, tel. 089 524 6005, 089 524 6028

 

Status przedmiotu w programie studiów: podstawowy

 

Opis przedmiotu: Rozkład empiryczny cechy i jego opis, graficzna prezentacja rozkładu cechy. Planowanie eksperymentu. Analiza wariancji. Badanie zależności cech ilościowych i jakościowych.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Student powinien nabyć umiejętność korzystania z programów statystycznych oraz zastosowania arkusza kalkulacyjnego w zagadnieniach statystycznych.

 

Przedmioty poprzedzające: matematyka, informatyka, statystyka matematyczna.

 

Metoda nauczania: Wykład wspomagany foliami, ćwiczenia z użyciem komputerów.

 

Pomoce naukowe: program do obliczeń statystycznych: Statistica, Excel

 

Sposób zaliczania: zaliczenie ćwiczeń na podstawie pracy polegającej na rozwiązaniu zadanych problemów przy użyciu programów statystycznych, egzamin ustny z teorii.

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie

 

Uwagi / komentarze:

 


strona 226


 
Nazwa przedmiotu:
Informatyka stosowana

Kod przedmiotu:

11.9-03-00-A/21
Semestr:
II
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

30ćw. (w tym 15 godz. samokształcenia)

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 
Odpowiedzialny za przedmiot:dr hab. inż. Marian Kujawski, prof. nadzw.,

e-mail: marian.kujawski@uwm.edu.pl

                                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością,

Tel. 089 523 3402, 089 523 4492

 
Status przedmiotu w programie studiów: podstawowy
 

Opis przedmiotu: Zaawansowane funkcje (osadzanie i łączenie obiektów, edytor równań, funkcje matematyczne i statystyczne, praca grupowa nad dokumentem) edytorów tekstów (word), arkuszy kalkulacyjnych (excel), i baz danych do analizy wyników badań, obliczeń chemicznych, biochemicznych i technologicznych. Tworzenie prezentacji graficznych uzyskanych wyników. Podstawy programowania komputerów. Proste algorytmy numeryczne i kombinatoryczne. Współpraca aplikacji. Wykorzystanie internetu do zaawansowanego wyszukiwania informacji.

 
Język wykładowy: polski
 

Cele i zadania przedmiotu: Nabycie umiejętności zorganizowania stanowiska pracy umysłowej z wykorzystaniem technik informatycznych, programowanie prostych obliczeń, korzystanie z baz danych.

 
Przedmioty poprzedzające: technologia informatyczna
 
Metoda nauczania: wprowadzenie, demonstracja, praca własna
 
Pomoce naukowe: skrypty, podręczniki, komputery
 

Sposób zaliczania: dwa kolokwia zaliczające (przy komputerze) oraz test sprawdzający opanowanie wiedzy

 
Zapisy na przedmiot: nie
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze: jeden student przy jednym komputerze

strona 227


 

Nazwa przedmiotu:
Wybrane zagadnienia
z enzymologii

Kod przedmiotu:

13.4-03-00-A/22
Semestr:
III
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 3

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot:prof. dr hab. Alicja Żbikowska, e-mail: a.zbikowska@uwm.edu.pl

                                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Biochemii Żywności, tel. 089 5233715, 089 523 4775

 
Status przedmiotu w programie studiów: podstawowy
 

Opis przedmiotu: Przedmiot obejmuje zagadnienia związane ze strukturą i funkcją enzymów, modyfikacją ich aktywności, metodami izolowania i oczyszczania, procesami immobilizacji, modyfikacją enzymatyczną składników żywności i wykorzystaniem enzymów oraz preparatów enzymatycznych w przemyśle spożywczym i analizie żywności. 

 
Język wykładowy: polski.
 

Cele i zadania przedmiotu: Celem nauczania jest interdyscyplinarne ujęcie problemów związanych z wykorzystaniem w procesach przemysłowych przemian biochemicznych zachodzących na poziomie molekularnym i komórkowym, a w efekcie rozumienie roli i znaczenia enzymów w produkcji żywności.

 

Przedmioty poprzedzające: chemia organiczna,biochemia.

 

Metoda nauczania: metody podające (wykład), metody praktyczne (ćwiczenia laboratoryjne, seminarium).

 

Pomoce naukowe: rysunki, schematy, odczynniki chemiczne, enzymy, nośniki do immobilizacji, aparatura do elektroforezy, spekole, kolumny-reaktory.

 
Sposób zaliczania:
a)      ćwiczenia – zaliczenie z oceną,
b)      wykłady – zaliczenie z oceną.
 
Zapisy na przedmiot: nie
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 

Uwagi / komentarze:strona 228
B. Przedmioty kierunkowe
strona 229


 
Nazwa przedmiotu:
Polityka wyżywienia ludności

Kod przedmiotu:

01.3-03-00-B/21
Semestr:
I
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 15ćw

Ilość punktów kredytowych ECTS: 5

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot:prof. dr hab. Stefan Smoczyński, mgr Dominika Jakubowska,

e.mail: stesmo@uwm.edu.pl,

                                                  

Jednostka organizacyjna:  Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności,

tel. 089 523 4773, 089 523 3974

 
Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy
 

Opis przedmiotu: Polityka wyżywienia a gospodarka żywnościowa. Determinanty spożycia żywności. Demografia świata, regionów i kraju. Sytuacja żywieniowa w różnych krajach – jej uwarunkowania. Bezpieczeństwo żywnościowe w skali świata, kraju i gospodarstwa domowego. Instrumenty realizacji polityki wyżywienia. Organizacje międzynarodowe działające w obszarze produkcji żywności i żywienia. Perspektywy wyżywienia ludności świata.

 
Język wykładowy: polski
 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie się z polityką wyżywienia ludności, genezą gospodarki żywnościowej i jej rozwojem w skali świata, podstawowymi problemami produkcyjnymi, ekonomicznymi i społecznymi współczesnej gospodarki żywnościowej z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywnościowego, czynnikami kształtującymi kierunki rozwoju i zmiany we współczesnym sektorze rolno-żywnościowym oraz aktualną sytuacją żywnościową państw świata.

 
Przedmioty poprzedzające:
 

Metoda nauczania: wykłady, ćwiczenia – dyskusje, indywidualne projekty, studia przypadków

 
Pomoce naukowe: podręczniki, czasopisma
 
Sposób zaliczania: zaliczenie
 
Zapisy na przedmiot: nie
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:

strona 230


 
Nazwa przedmiotu:

Zintegrowane systemy zarządzania jakością

Kod przedmiotu:

04.9-03-00-B/22
Semestr:
II
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 30ćw. (w tym 15 godz. samokształcenia)

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Waldemar Dzwolak, e-mail: dzwolak@ uwm.edu.pl

 
Jednostka organizacyjna: Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością,

tel. 089 523 3402, 089 523 4472

 
Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy
 

Opis przedmiotu: Pojęcia i filozofia jakości. Istota sterowania i zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem żywności. Zanieczyszczenia biologiczne, chemiczne i fizyczne w produkcji i obrocie żywnością. Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności (GAP, GMP/GHP, HACCP, ISO 22000, ISO 9001, standardy BRC i IFS oraz GLOBALGAP). Zarządzanie środowiskiem (ISO 14001) oraz bezpieczeństwem i higieną pracy (OHSAS 18001/PN-N 18001). Doskonalenie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności – norma ISO 9004. Zasady, metody i narzędzia doskonalenia systemów zarządzania. Zarządzanie dokumentacją w systemie zintegrowanym. Zarządzanie auditami wg ISO19011. Zarządzanie dokumentacją, projektami i zasobami ludzkimi w zintegrowanych systemach zarządzania jakością.

 
Język wykładowy: polski
 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie i nauczenie podstaw systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w produkcji, obrocie żywnością i gastronomii.

 

Przedmioty poprzedzające: mikrobiologia żywności, sterowanie i zarządzanie jakością, technologie żywności, ekonomika jakości

 

Metoda nauczania: wykłady wspomagane środkami audiowizualnymi, ćwiczenia w projektowaniu i wykonaniu wybranych elementów zintegrowanego systemu zarządzania jakością

 
Pomoce naukowe: podręczniki, poradniki, literatura naukowa.
 

Sposób zaliczania: ćwiczenia – wykonanie i zaliczenie wybranych elementów dokumentacyjnych zintegrowanego systemu zarządzania jakością; wykłady - egzamin ustny

 
Zapisy na przedmiot: nie
 
Zapisy na egzamin: nie
 
Uwagi / komentarze:

strona 231


 
Nazwa przedmiotu:
Wybrane techniki procesowe

Kod przedmiotu:

06.9-03-00-B/23
Semestr:
II
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 15ćw

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Lidia Zander, prof. UWM,

e-mail: lidia.zander@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej,

tel. 089 523 3204, 089 523 3411
 

Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy

 

Opis przedmiotu: Elementy reologii żywności. Opory przepływu cieczy nieniutonowskich. Mieszanie cieczy nieniutonowskich w zbiornikach i w przepływie. Metody dyspergowania cieczy – rozpylanie tarczowe i dyszowe, homogenizacja ciśnieniowa. Techniki aglomeracji i granulacji proszków. Nowoczesne metody odpylania gazów. Chłodzenie wody w obiegach instalacji cieplnych.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Uzupełnienie wiedzy na temat operacji jednostkowych z uwzględnieniem specyfiki fizykochemicznych właściwości żywności i nie objętych programem nauczania na studiach pierwszego stopnia

 

Przedmioty poprzedzające: inżynieria procesowa, aparatura przemysłu spożywczego

 

Metoda nauczania: wykłady, prezentacje multimedialne, ćwiczenia laboratoryjne i projektowe

 

Pomoce naukowe: podręczniki, skrypty, internet

 

Sposób zaliczania: kolokwium pisemne

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:strona 232


 
Nazwa przedmiotu:
Statystyczne sterowanie procesami

Kod przedmiotu:

04.9-03-00-B/24
Semestr:
II
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 15ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 1

 
 
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Anna Tarczyńska, e-mail: sylwiaol@uwm.edu.pl
                                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością,

tel. 089 523 3402, 089 523 4220

 

Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy

 

Opis przedmiotu: Ocena zmienności procesów z wykorzystaniem metod statystycznego sterowania procesami, w tym kart kontrolnych Shewharta, badanie zmienności procesów i zastosowanie narzędzi zarządzania jakością.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie z koncepcjami statystycznego sterowania procesami – karty kontrolne, ocena zdolności procesów, techniki identyfikacji i rozwiązywania problemów.

 

Przedmioty poprzedzające: statystyka, sterowanie i zarządzanie jakością

 

Metoda nauczania: Omówienie teoretyczne zagadnienia w czasie wykładów. Praktyczne zastosowanie wybranych narzędzi statystycznego sterowania procesami na ćwiczeniach, rozwiązywanie zadań problemowych. Opracowanie projektów.

 

Pomoce naukowe: podręczniki, skrypty, normy

 

Sposób zaliczania: zaliczenie z oceną

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:


strona 233


 
Nazwa przedmiotu:
Projektowanie nowych technologii i wyrobów
Kod przedmiotu:
01.3-03-00-B/25
Semestr:
III
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia
Liczba godzin/semestr:
15w, 45ćw. (w tym, 15godz. samokształcenia)
Ilość punktów kredytowych ECTS: 4
 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Stefan Ziajka/ dr inż. Justyna Żulewska

e-mail: jzulewska@uwm.edu.pl
                                               
Jednostka organizacyjna: Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością,
tel. 089 523 3402, 089 523 3277, 089 523 4371
 

Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy

 

Opis przedmiotu: Projektowanie nowych technologii i produktów – historia, podstawowe pojęcia, rozwój. Etapy w procesie rozwoju produktów. Czynniki warunkujące sukces lub porażkę produktów. Znaczenie konsumenta w procesie rozwoju produktu. Wiedza i umiejętności firmy w procesie rozwoju produktu. Zarządzanie procesem rozwoju produktów. Quality Function Deployment (QFD) – pochodzenie, pojęcia, rozwój; możliwość zastosowania w rozwoju produktów żywnościowych. Rozwój nowych technologii i produktów – prognozowania na najbliższą przyszłość.

 
Język wykładowy: polski
 

Cele i zadania przedmiotu: W wyniku zmian systemu ekonomicznego Polski przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego zostały zmuszone do szybkiej adaptacji do nowych realiów gospodarki rynkowej. Obecnie szeroka skala produkcji nie zapewnia sukcesu, który umożliwia przetrwanie i rozwój przedsiębiorstwa. Zaistniała sytuacja zmusza producentów do regularnego badania rynku produktów, wprowadzania produktów nowych bądź innowacji już istniejących. Celem przedmiotu: „Projektowanie nowych technologii i wyrobów” jest zapoznanie studentów ze strategiami wprowadzania nowych produktów na rynek, rodzajami wprowadzanych innowacji, oraz czynnikami warunkującymi sukces bądź porażkę produktów. 

 

Przedmioty poprzedzające: ogólna technologia żywności, technologia żywności, towaroznawstwo produktów żywnościowych

 
Metoda nauczania: wykłady, ćwiczenia
 

Pomoce naukowe: podręczniki, materiały ćwiczeniowe, programy komputerowe, filmy dydaktyczne itp.

 
Sposób zaliczania: zaliczenie
 
Zapisy na przedmiot: nie
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi/komentarze:
 

strona 234


 
Nazwa przedmiotu:
Metodologia badań doświadczalnych

Kod przedmiotu:

01.3-03-00-B/26
Semestr:
III
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia
Liczba godzin/semestr:
15w, 15ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 3

 
 
Odpowiedzialny za przedmiot:dr inż. Andrzej Iwaniak, e-mail: aiwaniak@poczta.onet.pl
                                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią, tel. 089523 3630, 089 5234711

 

Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy

 

Opis przedmiotu: Przedmiot dla magistrantów obejmujący zagadnienia stawiania i weryfikacji hipotez na bazie zasad logiki formalnej, poprawnego podawania wyników pomiarów, przenoszenie niepewności pomiarowych w obliczeniach, wyznaczania modeli empirycznych i ich badania. Zapoznanie z podstawami teorii podobieństwa i optymalizacji modeli empirycznych.

 
Język wykładowy: polski
 

Cele i zadania przedmiotu: Przygotowanie magistranta do stawiania i weryfikacji hipotez, poprawnego podawania wyników pomiarów, przenoszenie niepewności pomiarowych w obliczeniach , wyznaczania modeli empirycznych i ich ocena. Badanie modeli empirycznych zawiera analizę wymiarową, optymalizację modeli liniowych i wyższego rzędu

 

Przedmioty poprzedzające: statystyka matematyczna, matematyka, fizyka w zakresie miernictwa i analizy błędu pomiarowego, inżynieria w zakresie analizy wymiarowej.

 

Metoda nauczania: metody oparte o system klasowo – lekcyjny, pogadanki. W ramach zajęć rozwiązywane są problemy zadaniowe.

 
Pomoce naukowe: folie, tablice, rzutnik komputerowy, arkusze kalkulacyjne,
 
Sposób zaliczania: trzy kolokwia w trakcie semestru, egzamin pisemny
 
Zapisy na przedmiot: nie
 
Zapisy na egzamin: nie
 
Uwagi / komentarze:

 

strona 235BLOK C

● przedmioty specjalnościowestrona 236

Specjalność

01. technologia żywnościstrona 237


 
Nazwa przedmiotu:
Współczesne trendy
w technologii żywności

Kod przedmiotu:

01.3-03-01-C/20
Semestr:
I
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 10

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Arnold Reps, e-mail: mada@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Biotechnologii Żywności, tel. 089 523 3233

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: Postęp w produkcji surowców roślinnych i zwierzęcych. Dodatki do żywności, warunki i celowość ich stosowania. Modyfikacja składników i funkcjonalnych właściwości surowców i żywności. Postęp w przetwarzaniu i utrwalaniu surowców i żywności. Nowoczesne metody badań mikrobiologicznych surowców i żywności.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Zaznajomienie studentów ze współczesnymi problemami przemysłu spożywczego, postępem w pozyskiwaniu surowców oraz technologii ich przetwarzania i utrwalania.

 

Przedmioty poprzedzające: ogólna technologia żywności, mikrobiologia ogólna, biochemia, analiza i ocena jakości żywności

 

Metoda nauczania: wykłady wspomagane przezroczami, foliami i wideokasetami, zajęcia laboratoryjne.

 

Pomoce naukowe: skrypty, podręczniki, artykuły naukowe w czasopismach krajowych i zagranicznych.

 

Sposób zaliczania: zaliczenie ćwiczeń, egzamin

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie

 

Uwagi / komentarze:


 

strona 238


 
Nazwa przedmiotu:
Seminarium specjalnościowe

Kod przedmiotu:

01.3-03-01-C/22
Semestr
I
 
Typ zajęć:
seminaria
Liczba godzin/semestr
45ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: prowadzący seminarium

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Biotechnologii Żywności, tel. 089 523 3233

 

Status przedmiotu w programie studiów:  specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: Dobór literatury krajowej i zagranicznej dotyczący zadanego problemu. Pisemne opracowanie tematu w postaci referatu w oparciu o dostępne piśmiennictwo. Przygotowanie materiałów audiowizualnych, ich prezentacja oraz podjęcie dyskusji.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy w zakresie studiowanej specjalności; wyrobienie umiejętności korzystania z literatury fachowej krajowej i zagranicznej, z jednoczesnym wykorzystaniem nabytych informacji w rozwiązywaniu symulowanych problemów technologicznych

 

Przedmioty poprzedzające: wszystkie zgodnie z planem studiów

 

Metoda nauczania: prezentacja własnego pisemnego opracowania naukowego; kierowana dyskusja

 

Pomoce naukowe: podręczniki, artykuły naukowe w czasopismach krajowych i zagranicznych

 

Sposób zaliczenia: na podstawie przygotowanego referatu i udziału w dyskusji

 

Zapisy na przedmiot : nie

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 
Uwagi/komentarze: -
 

strona 239


 
Nazwa przedmiotu:

Seminarium dyplomowe

Kod przedmiotu:

01.3-03-01-C/23
Semestr:
II, III
 
Typ zajęć:
seminaria
Liczba godzin /semestr
90ćw. (45c-II s, 45c-III s)

Ilość punktów kredytowych ECTS: 4 (2+2)

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: prowadzący seminarium

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Biotechnologii Żywności, tel. 089 523 3233

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: Zapoznanie z problematyką badań naukowych realizowanych na wydziale, związanych tematycznie ze specjalnością. Wskazanie na usytuowanie realizowanych prac magisterskich w systemie Uczelnianego Programu Badawczego. Zapoznanie z zasadami ochrony wyników badań i ich wdrażaniem. Typy prac naukowych i sposoby ich opracowania. Przedstawienie   w   formie   referatu   wyników badań w ramach realizowanej pracy magisterskiej. Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy w zakresie studiowanej specjalności.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Przygotowanie studentów do opracowania pracy dyplomowej, przygotowania i prezentacji wyników badań naukowych i prowadzenia dyskusji z wykorzystaniem literatury fachowej krajowej i zagranicznej.

 

Przedmioty poprzedzające: wszystkie zgodnie z planem studiów

 

Metoda nauczania: seminaria wspomagane prezentacją multimedialną, przezroczami i foliami

 

Pomoce naukowe: podręczniki, czasopisma naukowe, programy komputerowe

 

Sposób zaliczenia: zaliczenie na podstawie merytorycznej oceny opracowania naukowego i sposobu jego prezentacji oraz udziału w dyskusji

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 
Uwagi /komentarze:

strona 240


 
Nazwa przedmiotu:
Konwersatoria
Kod przedmiotu:
01.3-03-01-C/24
Semestr:
II, III
 
Typ zajęć:
 
Liczba godzin /semestr
90ćw. (45c-II s, 45c-III s)

Ilość punktów kredytowych

 ECTS: 4 (2+2)

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: promotor pracy magisterskiej

 

Jednostka organizacyjna: jednostka w której student realizuje pracę magisterską

 

Status przedmiotu w programie studiów:  specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: W ramach konwersatorium studenci na bieżąco konsultują i omawiają wyniki własnych badań uzyskanych podczas realizacji pracy magisterskiej.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Wyrobienie umiejętności logicznego formułowania problemu i jego pisemnego przedstawienia, właściwej interpretacji wyników literaturowych oraz podejmowania naukowej dyskusji.

 

Przedmioty poprzedzające: związane z tematyką pracy magisterskiej

 

Metoda nauczania: prezentacja własnego pisemnego opracowania naukowego

 

Pomoce naukowe: artykuły naukowe w czasopismach krajowych i zagranicznych

 

Sposób zaliczenia: zaliczenie na podstawie merytorycznej oceny opracowania naukowego i sposobu jego prezentacji

 
Zapisy na przedmiot: nie
 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi /komentarze:

 

strona 241


 
Nazwa przedmiotu:
Pracownia magisterska
 
Kod przedmiotu:
01.3-03-01-C/26
Semestr:
II, III
Typ zajęć:
 
Liczba godzin / semestr
bw
Ilość punktów kredytowych ECTS: 20 (10+10)
 
 
Odpowiedzialny za przedmiot: promotor
 
Jednostka organizacyjna:  poszczególne jednostki organizacyjne Wydziału Nauki o Żywności
 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: Realizacja obejmuje przeprowadzenie analiz naukowych w pracowniach poszczególnych jednostek dydaktycznych i skompletowanie materiałów dotyczących tematyki pracy oraz przygotowanie ich w postaci pisemnego i elektronicznego opracowania z wyszczególnieniem następujących rozdziałów: streszczenie w języku polskim i angielskim, wstęp lub zagadnienie w świetle literatury, cel pracy, organizacja doświadczenia i metodyka badań w przypadku pracy eksperymentalnej, omówienie wyników i ich dyskusja w świetle danych literaturowych, wnioski wynikające z badań własnych, piśmiennictwo wykorzystane przy pisaniu pracy oraz dokumentacja pracy.

 
Język wykładowy: -
 

Cele i zadania przedmiotu: Nabycie przez studenta umiejętności samodzielnego, pod kierunkiem promotora, przygotowania materiałów przeznaczonych do tworzenia pracy naukowej i pisemnego ich opracowania.

 
Przedmioty poprzedzające: związane z tematyką pracy magisterskiej
 
Metoda nauczania: -
 
Pomoce naukowe: w zależności od rodzaju wykonywanych badań
 
Sposób zaliczania: -
 
Zapisy na przedmiot: -nie
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:

strona 242
Specjalność

02. żywienie człowiekastrona 243


 


Nazwa przedmiotu:
Współczesne trendy w żywieniu człowieka i profilaktyce żywieniowej

Kod przedmiotu:

01.3-03-02-C/20
Semestr:
I
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 30ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 10

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot:dr inż. Katarzyna Przybyłowicz, e-mail: kprzybylowicz@interia.pl

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Żywienia Człowieka, tel. 089 523 3760, 089 523 3270

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: Program przedmiotu obejmuje zapoznanie z najnowszymi poglądami nauki z różnych dziedzin związanych z żywnością, żywieniem i zdrowiem. Przedstawienie aktualnych problemów, kierunków nowych poszukiwań badawczych i rozwiązań. Omówienie przyszłościowych kierunków w zapobieganiu i leczeniu dietetycznym chorób, w tym cywilizacyjnych oraz przedstawienie najnowszych badań związanych z możliwością zwiększania odporności organizmu poprzez oddziaływanie składników odżywczych na układ immunologiczny. Żywienie zgodne z kodem genetycznym. Aktualny stan i kierunki badań w ograniczeniu strat składników odżywczych w technologii żywności dla dzieci i dorosłych.-dostosowanie składu produktów spożywczych do zaleceń globalnej strategii WHO/FAO dotyczących diety zdrowia i aktywności fizycznej. Medialne narzędzia wykorzystywane przy promocji programów prewencyjno-profilaktycznych dotyczących chorób dietozależnych.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie z najnowszymi poglądami nauki z różnych dziedzin związanych z żywnością, żywieniem i zdrowiem. Przedstawienie aktualnych problemów, kierunków nowych poszukiwań badawczych i rozwiązań. Wyrobienie umiejętności kompleksowego imteraktywnego spojrzenia na zagadnienia jakości żywienia, bezpieczeństwa żywności oraz zdrowia.

 

Przedmioty poprzedzające:

 

Metoda nauczania: wykłady wspomagane prezentacjami multimedialnymi; ćwiczenia

 

Pomoce naukowe: skrypty, podręczniki, przewodniki do ćwiczeń, program

 

Sposób zaliczania: uzyskanie wymaganej liczby punktów z raportów z ćwiczeń i kolokwiów, egzamin

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie

 

Uwagi / komentarze:


strona 244


 
Nazwa przedmiotu:
Seminarium specjalnościowe

Kod przedmiotu:

01.3-03-02-C/22
Semestr
I
 
Typ zajęć:
seminaria
Liczba godzin/semestr
45ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: prowadzący seminarium

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Żywienia Człowieka, tel. 089 523 3760

 

Status przedmiotu w programie studiów:  specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: Dobór literatury krajowej i zagranicznej dotyczący zadanego problemu. Pisemne opracowanie tematu w postaci referatu w oparciu o dostępne piśmiennictwo. Przygotowanie materiałów audiowizualnych, ich prezentacja oraz podjęcie dyskusji.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: poszerzenie i ugruntowanie wiedzy w zakresie studiowanej specjalności; wyrobienie umiejętności korzystania z literatury fachowej krajowej i zagranicznej, z jednoczesnym wykorzystaniem nabytych informacji w rozwiązywaniu symulowanych problemów technologicznych.

 

Przedmioty poprzedzające: wszystkie zgodnie z planem studiów

 

Metoda nauczania: prezentacja własnego pisemnego opracowania naukowego; kierowana dyskusja

 

Pomoce naukowe: podręczniki, artykuły naukowe w czasopismach krajowych i zagranicznych

 

Sposób zaliczenia: na podstawie przygotowanego referatu i udziału w dyskusji

 

Zapisy na przedmiot : nie

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 
Uwagi/komentarze: -
 

 

strona 245


 
Nazwa przedmiotu:

Seminarium dyplomowe

Kod przedmiotu:

01.3-03-02-C/23
Semestr:
II, III
 
Typ zajęć:
seminaria
Liczba godzin /semestr
90ćw. (45c-II s, 45c-III s)

Ilość punktów kredytowych ECTS: 4 (2+2)

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: prowadzący seminarium

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Żywienia Człowieka, tel. 089 523 3760

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: Zapoznanie z problematyką badań naukowych realizowanych na wydziale, związanych tematycznie ze specjalnością. Wskazanie na usytuowanie realizowanych prac magisterskich w systemie Uczelnianego Programu Badawczego. Zapoznanie z zasadami ochrony wyników badań i ich wdrażaniem. Typy prac naukowych i sposoby ich opracowania. Przedstawienie w formie referatu wyników badań w ramach realizowanej pracy magisterskiej. Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy w zakresie studiowanej specjalności.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Przygotowanie studentów do opracowania pracy dyplomowej, przygotowania i prezentacji wyników badań naukowych i prowadzenia dyskusji z wykorzystaniem literatury fachowej krajowej i zagranicznej.

 
 

Przedmioty poprzedzające: wszystkie zgodnie z planem studiów

 

Metoda nauczania: seminaria wspomagane prezentacją multimedialną, przezroczami i foliami

 

Pomoce naukowe: podręczniki, czasopisma naukowe, programy komputerowe

 

Sposób zaliczenia: zaliczenie na podstawie merytorycznej oceny opracowania naukowego i sposobu jego prezentacji oraz udziału w dyskusji

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 
Uwagi /komentarze: -
 


strona 246


 
Nazwa przedmiotu:
Konwersatoria
Kod przedmiotu:
01.3-03-02-C/24
Semestr:
II, III
 
Typ zajęć:
 
Liczba godzin /semestr
90ćw. (45c-II s, 45c-III s)

Ilość punktów kredytowych

 ECTS: 4 (2+2)

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: promotor pracy magisterskiej

 

Jednostka organizacyjna: jednostka w której student realizuje pracę magisterską

 

Status przedmiotu w programie studiów:  specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: W ramach konwersatorium studenci na bieżąco konsultują i omawiają wyniki własnych badań uzyskanych w ramach realizacji pracy magisterskiej.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Wyrobienie umiejętności logicznego formułowania problemu i jego pisemnego przedstawienia, właściwej interpretacji wyników literaturowych oraz podejmowania naukowej dyskusji.

 

Przedmioty poprzedzające: związane z tematyką pracy magisterskiej

 

Metoda nauczania: prezentacja własnego pisemnego opracowania naukowego

 

Pomoce naukowe: artykuły naukowe w czasopismach krajowych i zagranicznych

 

Sposób zaliczenia: zaliczenie na podstawie merytorycznej oceny opracowania naukowego i sposobu jego prezentacji

 
Zapisy na przedmiot: nie
 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi /komentarze:strona 247


 
Nazwa przedmiotu:
Pracownia magisterska
 
Kod przedmiotu:
01.3-03-02-C/26
Semestr:
II, III
Typ zajęć:
 
Liczba godzin / semestr
bw
Ilość punktów kredytowych ECTS: 20 (10+ 10)
 
 
Odpowiedzialny za przedmiot: promotor
 
Jednostka organizacyjna:  poszczególne jednostki organizacyjne Wydziału Nauki o Żywności
 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: Realizacja obejmuje przeprowadzenie analiz naukowych w pracowniach poszczególnych jednostek dydaktycznych i skompletowanie materiałów dotyczących tematyki pracy oraz przygotowanie ich w postaci pisemnego i elektronicznego opracowania z wyszczególnieniem następujących rozdziałów: streszczenie w języku polskim i angielskim, wstęp lub zagadnienie w świetle literatury, cel pracy, organizacja doświadczenia i metodyka badań w przypadku pracy eksperymentalnej, omówienie wyników i ich dyskusja w świetle danych literaturowych, wnioski wynikające z badań własnych, piśmiennictwo wykorzystane przy pisaniu pracy oraz dokumentacja pracy.

 
Język wykładowy: -
 

Cele i zadania przedmiotu: Nabycie przez studenta umiejętności samodzielnego, pod kierunkiem promotora, przygotowania materiałów przeznaczonych do tworzenia pracy naukowej i pisemnego ich opracowania.

 
Przedmioty poprzedzające: związane z tematyką pracy magisterskiej
 
Metoda nauczania: -
 
Pomoce naukowe: w zależności od rodzaju wykonywanych badań
 
Sposób zaliczania: -
 
Zapisy na przedmiot: nie
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:
 

strona 248


Specjalność

03. inżynieria przetwórstwa żywności

strona 249


 
Nazwa przedmiotu:

Współczesne trendy

w inżynierii przetwórstwa żywności

Kod przedmiotu:

01.3-03-03-C/20
Semestr:
I
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 30ćw.

Liczba punktów kredytowych ECTS: 10

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Lidia Zander, prof. UWM,

e-mail: lidia.zander@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej,

tel. 089 523 3204, 089 523 3411
 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: Elementy reologii i tekstura żywności; podstawy reometrii. Spożywcze układy dyspersyjne. Membranowe techniki rozdziału mieszanin- podstawy teoretyczne, zastosowania w przetwórstwie spożywczym. Systemy odzysku aromatów z instalacji wyparnych. Techniki aglomeracji i granulacji proszków. Podstawy ekstrakcji substancji w warunkach nadkrytycznych. Mikrokapsułkowanie składników żywności.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie studentów z najnowszymi technikami przetwarzania żywności.

 

Przedmioty poprzedzające: aparatura i inżynieria procesów przetwórczych, inżynieria procesowa

 

Metoda nauczania: wykłady ilustrowane prezentacjami komputerowymi, ćwiczenia laboratoryjne, demonstracja pracy wybranych urządzeń, obliczenia procesowe

 

Pomoce naukowe: podręczniki, przewodniki do ćwiczeń, wybrane artykuły przeglądowe z czasopism specjalistycznych

 

Sposób zaliczania:      kolokwium – pisemny sprawdzian wiadomości z zakresu treści wykładów i ćwiczeń

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin:     nie

 

Uwagi / komentarze:strona 250


 
Nazwa przedmiotu:
Seminarium specjalnościowe

Kod przedmiotu:

01.3-03-03-C/22
Semestr
I
 
Typ zajęć:
seminaria
Liczba godzin/semestr
45ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: prowadzący seminarium

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej, tel. 089 523 3204

 

Status przedmiotu w programie studiów:  specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: Dobór literatury krajowej i zagranicznej dotyczący zadanego problemu. Pisemne opracowanie tematu w postaci referatu w oparciu o dostępne piśmiennictwo. Przygotowanie materiałów audiowizualnych, ich prezentacja oraz podjęcie dyskusji.

 

Język wykładowy:  polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy w zakresie studiowanej specjalności; wyrobienie umiejętności korzystania z literatury fachowej krajowej i zagranicznej, z jednoczesnym wykorzystaniem nabytych informacji w rozwiązywaniu symulowanych problemów technologicznych.

 

Przedmioty poprzedzające: wszystkie zgodnie z planem studiów

 

Metoda nauczania: prezentacja własnego pisemnego opracowania naukowego; kierowana dyskusja

 

Pomoce naukowe: podręczniki, artykuły naukowe w czasopismach krajowych i zagranicznych

 

Sposób zaliczenia: na podstawie przygotowanego referatu i udziału w dyskusji

 

Zapisy na przedmiot : nie

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 
Uwagi/komentarze:

strona 251


 
Nazwa przedmiotu:

Seminarium dyplomowe

Kod przedmiotu:

01.3-03-03-C/23
Semestr:
II, III
 
Typ zajęć:
seminaria
Liczba godzin /semestr
90ćw. (45c-II s, 45c-III s)

Ilość punktów kredytowych ECTS: 4 (2+2)

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: prowadzący seminarium

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej, tel. 089 523 3204

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: Zapoznanie z problematyką badań naukowych realizowanych na wydziale, związanych tematycznie ze specjalnością. Wskazanie na usytuowanie realizowanych prac magisterskich w systemie Uczelnianego Programu Badawczego. Zapoznanie z zasadami ochrony wyników badań i ich wdrażaniem. Typy prac naukowych i sposoby ich opracowania. Przedstawienie   w   formie   referatu   wyników badań w ramach realizowanej pracy magisterskiej. Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy w zakresie studiowanej specjalności.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Przygotowanie studentów do opracowania pracy dyplomowej, przygotowania i prezentacji wyników badań naukowych i prowadzenia dyskusji z wykorzystaniem literatury fachowej krajowej i zagranicznej.

 

Przedmioty poprzedzające: wszystkie zgodnie z planem studiów

 

Metoda nauczania: seminaria wspomagane przezroczami i foliami

 

Pomoce naukowe: podręczniki, czasopisma naukowe, programy komputerowe

 

Sposób zaliczenia: zaliczenie na podstawie merytorycznej oceny opracowania naukowego i sposobu jego prezentacji oraz udziału w dyskusji

 

Zapisy na przedmiot: nie

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 
Uwagi /komentarze:
 

strona 252


 
Nazwa przedmiotu:
Konwersatoria
Kod przedmiotu:
01.3-03-03-C/24
Semestr:
II, III
 
Typ zajęć:
 
Liczba godzin /semestr
90ćw. (45c-II s, 45c-III s)

Ilość punktów kredytowych

 ECTS: 4 (2+2)

 

Odpowiedzialny za przedmiot: promotor pracy magisterskiej

 

Jednostka organizacyjna: jednostka, w której student realizuje pracę magisterską

 

Status przedmiotu w programie studiów:  specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: W ramach konwersatorium studenci na bieżąco konsultują i omawiają wyniki własnych badań uzyskanych podczas realizacji pracy magisterskiej.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Wyrobienie umiejętności logicznego formułowania problemu i jego pisemnego przedstawienia, właściwej interpretacji wyników literaturowych oraz podejmowania naukowej dyskusji

 

Przedmioty poprzedzające: związane z tematyką pracy magisterskiej

 

Metoda nauczania: prezentacja własnego pisemnego opracowania naukowego

 

Pomoce naukowe: artykuły naukowe w czasopismach krajowych i zagranicznych

 

Sposób zaliczenia: zaliczenie na podstawie merytorycznej oceny opracowania naukowego i sposobu jego prezentacji

 
Zapisy na przedmiot: nie
 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi /komentarze:


strona 253


 
Nazwa przedmiotu:
Pracownia magisterska
 
Kod przedmiotu:
01.3-03-03-C/26
Semestr:
II, III
Typ zajęć:
 
Liczba godzin / semestr
bw
Ilość punktów kredytowych ECTS: 20 (10+10)
 
 
Odpowiedzialny za przedmiot: promotor
 

Jednostka organizacyjna: poszczególne jednostki organizacyjne Wydziału Nauki o Żywności

 

Status przedmiotu w programie studiów: specjalnościowy

 

Opis przedmiotu: Realizacja obejmuje przeprowadzenie analiz naukowych w pracowniach poszczególnych jednostek dydaktycznych i skompletowanie materiałów dotyczących tematyki pracy oraz przygotowanie ich w postaci pisemnego i elektronicznego opracowania z wyszczególnieniem następujących rozdziałów: streszczenie w języku polskim i angielskim, wstęp lub zagadnienie w świetle literatury, cel pracy, organizacja doświadczenia i metodyka badań w przypadku pracy eksperymentalnej, omówienie wyników i ich dyskusja w świetle danych literaturowych, wnioski wynikające z badań własnych, piśmiennictwo wykorzystane przy pisaniu pracy oraz dokumentacja pracy.

 
Język wykładowy: -
 

Cele i zadania przedmiotu: Nabycie przez studenta umiejętności samodzielnego, pod kierunkiem promotora, przygotowania materiałów przeznaczonych do tworzenia pracy naukowej i pisemnego ich opracowania.

 
Przedmioty poprzedzające: związane z tematyką pracy magisterskiej
 
Metoda nauczania: -
 
Pomoce naukowe: w zależności od rodzaju wykonywanych badań
 
Sposób zaliczania: -
 
Zapisy na przedmiot: nie
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:
 


strona 254

Blok F

przedmioty do wyborustrona 255
Przedmioty do wyboru

z zakresu wykształcenia ogólnego
strona 256


 
Nazwa przedmiotu

Zarządzanie strategiczne

 

Kod przedmiotu:

14.3-03-00-F3/0/20/01
Semestr:
1
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia
 

Liczba godzin na semestr:

15w, 15ćw.

Ilość punktów kredytowych

ECTS: 2
 
Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż Sławomir Pimpicki, slawomir.pimpicki@uwm.edu.pl
 

Jednostka organizacyjna: Katedra Mikroekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych, 10-726 Olsztyn, pl. Cieszyński 1, tel. 089 523 3514, 089 523 3755

 
Status przedmiotu w programie studiów: wykształcenia ogólnego do wyboru
 

Opis przedmiotu: Koncepcja zarządzania strategicznego. Elementy strategii firmy: cele, zadania, misja, wizja. Analiza makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego. Metody scenariuszowe. Model Portera. Metody portfelowe. Cykl życiu. Łańcuch wartości. Kluczowe czynniki sukcesu. Formowanie strategii wygrywającej. Alianse strategiczne.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: przygotowanie studentów do zarządzania strategicznego firmą; Nauczanie strategicznego sposobu patrzenia na biznes.

 

Przedmiot poprzedzający: podstawy organizacji zarządzania

 

Metoda nauczania: wykłady uzupełnione prezentacją multimedialną, ćwiczenia z analizy przypadków, prezentacja opracowań

 

Pomoce naukowe: podręczniki, skrypty

 

Sposób zaliczenia: okresowe kolokwia, prezentacja opracowań projektowych, pisemny test zaliczeniowy

 

Zapisy na przedmiot: tak

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:


strona 257


 
Nazwa przedmiotu:

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Kod przedmiotu:

10.9-03-00-F3/O/20/02
Semestr:
I
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 15ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Sławomir Pimpicki, e-mail: slawomir.pimpicki@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Mikroekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych, 10-726 Olsztyn, pl. Cieszyński 1, tel. 089 523 3514, 089 523 3755

 
Status przedmiotu w programie studiów: wykształcenia ogólnego do wyboru
 

Opis przedmiotu: Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Cele i uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. Podejście strategiczne do zarządzania kadrami. Miejsce personelu w strategii rozwoju firmy. Potencjał pracowniczy i konkurencyjność. Kapitał ludzki jako parametr strategiczny. Pojęcie, istota oraz koncepcje kapitału ludzkiego. Rola kapitału ludzkiego w rozwoju firmy i gospodarki. Rola służb personalnych w zarządzaniu. Dobór kadr. Uwarunkowania planowania i prognozowania personelu. Rekrutacja: źródła, rodzaje, metody. Metody selekcji kandydatów. Akomodacja nowo zatrudnionych. Rozwój kompetencji pracowniczych. Określanie potrzeb szkoleniowych. Wybór metod i technik szkolenia. Ocena efektów szkolenia. Kształtowanie etapów karier zawodowych. Projektowanie systemu ocen okresowych. Restrukturyzacja zasobów pracy. Warunki i stosunki pracy. Bezpieczeństwo i standardy pracy. Działalność socjalno–bytowa. Czas pracy i jego racjonalne wykorzystanie. Wynagradzanie pracowników. Zasady różnicowania wynagrodzeń. Projektowanie systemu wynagrodzeń. Instrumenty motywowania pracowników. Organizacja procesów personalnych.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Nauczenie organizacji procesów personalnych, które zapewnią osiąganie celów przedsiębiorstwa oraz spełnienie aspiracji i oczekiwań załogi.

 

Przedmioty poprzedzające: organizacja i zarządzanie.

 

Metoda nauczania: wykłady, ćwiczenia, case study, testy psychologiczne.

 

Pomoce naukowe: rzutnik pisma i multimedialny, magnetowid i TV

 

Sposób zaliczania: zaliczenie przedmiotu

 

Zapisy na przedmiot: tak

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:strona 258


 

Nazwa przedmiotu:

Konkurencyjność firmy

 

Kod przedmiotu:

14.3-03-00-F3/O/20/03
Semestr:
II
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 15ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 
Odpowiedzialny za przedmiot:dr Krystyna Romaniuk, e-mail: krystyna.romaniuk@uwm.edu.pl
           

Jednostka organizacyjna: Katedra Mikroekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych, 10-726 Olsztyn, pl. Cieszyński 1, tel. 089 523 3514, 089 523 4134

 

Status przedmiotu w programie studiów: wykształcenia ogólnego do wyboru

 

Opis przedmiotu: Ćwiczenia: Model „Diamentu” M.E. Portera. Identyfikacja zasobów strategicznych przedsiębiorstwa. Sposoby oceny potencjału konkurencyjnego. Metoda KCS. Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa. Poszukiwanie źródeł przewagi konkurencyjnej. Testowanie składników potencjału konkurencyjnego pod kątem potencjalnych przewag konkurencyjnych. Instrumenty konkurowania. Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa. Metody tworzenia strategii konkurencji. Wybór strategii konkurowania.

Wykłady: Konkurencja, konkurowanie, konkurencyjność. Zasoby jako podstawa potencjału konkurencyjności. Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa. Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa. Źródła przewag konkurencyjnych. Instrumenty konkurowania. Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa. Sposoby umacniania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Strategia konkurencji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw. Metody tworzenia strategii konkurencji. Podstawy informacyjne strategii konkurencji. Typy strategii konkurencji. Luka konkurencyjna.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Nabycie praktycznych umiejętności badania konkurencyjności przedsiębiorstw oraz budowania ich strategii konkurencyjnych.

 

Przedmioty poprzedzające: Zarządzanie, ekonomia

 

Metoda nauczania: wykłady, ćwiczenia

 

Pomoce naukowe: podręczniki, opisy przypadków

 

Sposób zaliczania: zaliczenie pisemne

 

Zapisy na przedmiot: tak

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:

 


strona 259


 
Nazwa przedmiotu:

Ekonomika jakości

 

Kod przedmiotu:

14.3-03-00-F3/O/20/04
Semestr:
II
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 15ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Sławomir Pimpicki, e-mail: slawomir.pimpicki@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Mikroekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych, 10-726 Olsztyn, pl. Cieszyński 1, tel. 089 523 3514, 089 523 3755

 
Status przedmiotu w programie studiów: wykształcenia ogólnego do wyboru
 

Opis przedmiotu: Systemy kalkulacji kosztów przedsiębiorstwa. Elementy jakości. Funkcje jakości i ich koszty. Analiza potencjalnych niezgodności. Klasyfikacja kosztów jakości. Rachunek kosztów jakości. Ocena i analiza kosztów jakości. Mierniki kosztów jakości. Techniki doskonalenia jakości. Efektywność procesów. Koszty w systemach jakości. Międzynarodowe unormowania kosztów jakości. Nagrody jakości.

 
Język wykładowy: polski
 

Cele i zadania przedmiotu: Nauczenie efektywnościowego sposobu patrzenia na jakość.

 

Przedmioty poprzedzające: podstawy organizacji i zarządzania, zarządzanie jakością.

 

Metoda nauczania: wykłady uzupełnione prezentacją multimedialną, ćwiczenia rachunkowe i analiza przypadków, prezentacja opracowań.

 
Pomoce naukowe: podręczniki, skrypty
 

Sposób zaliczania: okresowe kolokwia, prezentacja opracowań projektowych, pisemny test zaliczeniowy

 
Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:

strona 260


                                                    

Nazwa przedmiotu:

Gospodarka finansowa firm

Kod przedmiotu:

04.9-03-00-F3/0/20/05
Semestr:
III
 
Typ zajęć:
wykłady

Liczba godzin/semestr:

15w.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM,

e-mail: miroslaw.gornowicz@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Mikroekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych, 10-726 Olsztyn, pl. Cieszyński 1, tel. 089 523 3514, 089 523 3514

 
Status przedmiotu w programie studiów: wykształcenia ogólnego do wyboru
 

Opis przedmiotu: Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa. Wartość pieniądza w czasie. Wycena aktywów finansowych. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw. Mierniki podejmowania długoterminowych decyzji finansowych. Kształtowanie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa. Metodologia oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych. Krótkoterminowe decyzje finansowe. Sprawozdania finansowe. Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Rozliczenia pieniężne w obrocie zagranicznym.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z istotą, instrumentami i mechanizmami funkcjonowania finansów w przedsiębiorstwie, w tym przede wszystkim pokazanie możliwości pozyskiwania środków finansowych przez firmę oraz zarządzania jej majątkiem. Studenci uzyskują także wiedzę na temat metod oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

 

Przedmioty poprzedzające: mikroekonomia

 

Metoda nauczania: wykłady uzupełnione prezentacją multimedialną, ćwiczenia rachunkowe i analiza przypadków, prezentacja opracowań

 

Pomoce naukowe: podręczniki, skrypty

 

Sposób zaliczania: okresowe kolokwia, prezentacja opracowań projektowych, pisemny test zaliczeniowy

 
Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:

strona 261


 
Nazwa przedmiotu:

Etyka zawodowa

 

Kod przedmiotu:

08.9-03-00-F3/O/20/06
Semestr:
III
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 15godz. ćw. samokształcenia

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 
Odpowiedzialny za przedmiot:dr Krystyna Romaniuk, e-mail: krystyna.romaniuk@uwm.edu.pl
           

Jednostka organizacyjna: Katedra Mikroekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych, 10-726 Olsztyn, pl. Cieszyński 1, tel. 089 523 3514, 089 523 4134

 

Status przedmiotu w programie studiów: wykształcenia ogólnego do wyboru

 

Opis przedmiotu: Ćwiczenia: Studium przypadków dotyczącychuwarunkowania etyki biznesu, odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, kontekstu etycznego ról kierowniczych, funkcji kierowania, zarządzania organizacjami biurokratycznymi.

Wykłady: Religijne i historyczne uwarunkowania etyki biznesu. Kulturowe uwarunkowania etyki biznesu. Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw. Funkcje zarządzania i ich kontekst etyczny. Etyczny kierownik, menedżer i lider. Role kierownicze i ich kontekst etyczny.Kontekst etyczny misji, wizji i celów organizacji. Problemy etyczne w zarządzaniu organizacjami biurokratycznymi. Organizacje postbiurokratyczne w globalizującej się gospodarce.

 
Język wykładowy: polski
 

Cele i zadania przedmiotu: Celem przedmiotu jest nauczenie wykorzystywania różnych metod podejmowania decyzji w sytuacji dylematów w relacji normy moralne a zarządzanie przedsiębiorstwem i postawy pracowników. Wskazanie najważniejszych dylematów, jakie pojawiają się w wzajemnej relacji normy moralne a zarządzanie przedsiębiorstwem i postawy pracowników.

 

Przedmioty poprzedzające: organizacja i zarządzanie, ekonomika przedsiębiorstwa.

 

Metoda nauczania: analiza studium przypadków

 

Pomoce naukowe: podręczniki, case study

 

Sposób zaliczania: pisemny

 

Zapisy na przedmiot: tak

 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:

strona 262Przedmioty do wyboru

z zakresu wykształcenia kierunkowegostrona 263


 
Nazwa przedmiotu:

Miernictwo w kontroli jakości towarów

Kod przedmiotu:
06.3-03-00-F3/B/27/01
Semestr:
I
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia
Liczba godzin/semestr
15w, 15ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Joanna Katarzyna Banach,

e-mail: katarzyna.banach@uwm.edu.pl
 

Jednostka organizacyjna: Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią, tel. 089 523 3630, 089 523 3538

 
Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy do wyboru
 

Opis przedmiotu: Zakres przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z wykonywaniem pomiarów w celu wyznaczenia cech jakościowych różnego rodzaju towarów, a także pomiarów wykonywanych w procesach technologicznych, które mają istotny wpływ na uzyskanie towarów o wysokiej jakości. Zagadnienia te realizowane są poprzez pomiary wielkości fizycznych (masa, siła, długość, powierzchnia, objętość, temperatura, ciśnienie, strumień przepływu, moc, energia, czas, prędkość) i parametrów technicznych (czułość, bezwładność i dokładność przyrządów pomiarowych oraz wydajność i sprawność urządzeń technicznych). 

 
Język wykładowy: polski
 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie studentów z budową i zasadą działania przyrządów pomiarowych stosowanych w systemach kontroli jakości towarówi procesach produkcyjnych.

 

Przedmioty poprzedzające: matematyka, fizyka, maszynoznawstwo i rysunek techniczny

 
Metoda nauczania: nauczanie w systemie wykładowo-ćwiczeniowym ze szczególnym 

uwzględnieniem samodzielnej pracy studenta na stanowiskach ćwiczeniowych.

 

Pomoce naukowe: Wykład akademicki wspomagany środkami multimedialnymi. Ćwiczenia laboratoryjne przeprowadzane na stanowiskach pomiarowych i demonstracyjnych wyposażonych w odpowiednie do tego celu przyrządy i urządzenia.

 

Sposób zaliczania: zaliczenie wykładów na podstawie pracy kontrolnej, zaliczanie ćwiczeń na podstawie odpowiedzi ustnych lub pisemnych uzyskanych na ćwiczeniach

 
Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:

 

strona 264


 
Nazwa przedmiotu:

Towaroznawstwo artykułów żywnościowych

Kod przedmiotu:

04.2-03-00-F3/B/27/02
Semestr:
II
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr:

15w, 15ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Anna Gątarska, e-mail: gicz@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności,

tel. 089 523 3554, 089 523 4139

 

Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Przedmiot obejmuje zarys wiadomości odnośnie: oceny sensorycznej produktów oraz towaroznawczej charakterystyki artykułów żywnościowych uwzględniającą specyfikę poszczególnych grup produktów, zapoznanie z systemem oceny stosowanym w ocenie towaroznawczej tych produktów polegającym na kontroli jakości produktu końcowego pod względem zgodności z unormowanymi wymaganiami i ewentualnie określanie przyczyn obniżonej ich jakości.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Celem przedmiotu jest bliższe zapoznanie studentów z: wybranymi grupami artykułów żywnościowych, oceną ich jakości (opakowania, cech sensorycznych, wyróżników fizykochemicznych) i odniesienie uzyskanych wyników do obowiązujących wymagań jakościowych.

 

Przedmioty poprzedzające:

 

Metoda nauczania: wykłady , ćwiczenia

 

Pomoce naukowe: przewodniki do ćwiczeń, podręczniki, normy

 

Sposób zaliczania: zaliczenie z oceną

 

Zapisy na przedmiot: tak

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze: z uwagi na czasochłonność oznaczeń ćwiczenia realizowane będą w układzie 3 jednostek ćwiczeniowych.strona 265


 

Nazwa przedmiotu:

Badania konsumenckie
 
Kod przedmiotu:
04.2-03-00-F3/B/27/03
Semestr:
III
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia
Liczba godzin/semestr:
15w, 15ćw.
Ilość punktów kredytowych ECTS: 2
 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Monika Radzymińska, dr inż. Anna Gątarska

e-mail: mrad@uwm.edu.pl, gicz@uwm.edu.pl

 

Jednostka organizacyjna: Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności,

tel. 089 523 4773, 089 523 3713, 089 523 4139

 

Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Zakres przedmiotu obejmuje zagadnienia dotyczące specyfiki badań konsumenckich. 

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką badań konsumenckich, zakresem i metodami oceny konsumenckiej oraz uwarunkowaniami zachowań konsumenckich.

 

Przedmioty poprzedzające: -

 

Metoda nauczania: wykłady i ćwiczenia wspomagane środkami audiowizualnymi

 

Pomoce naukowe: publikacje naukowe, podręczniki

 

Sposób zaliczania: pisemne zaliczenie przedmiotu z oceną

 

Zapisy na przedmiot: tak

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze: -strona 266


 
Nazwa przedmiotu:
Biopolimery roślinne – ich zastosowanie w żywności
i technice

Kod przedmiotu:

01.3-03-00-F3/B/27/04
Semestr:
I
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr

15w, 15ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Eulalia Julitta Borowska,

e-mail: eulalia.borowska@uwm.edu.pl
                                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych,

tel. 089 523 3466, 089 523 4521
 

Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Przedmiot obejmuje charakterystykę polimerów pozyskiwanych ze źródeł naturalnych roślinnych; ich klasyfikację ze względu na strukturę chemiczną; funkcje w organizmach żywych; metody wyodrębniania i modyfikacje w celu uzyskania pożądanej funkcjonalności w aspekcie ich aplikacji w żywności i technice, kierunki zastosowań ze szczególnym uwzględnieniem produktów żywnościowych, aspekty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Pogłębienie wiedzy z zakresu technologii żywności z uwzględnieniem aktualnych trendów w jej produkcji

 

Przedmioty poprzedzające:

 

Metoda nauczania: wykłady- forma prezentacji w programie Power Point (autorska), ćwiczenia analityczne i audiowizualne

 

Pomoce naukowe: książki, podręczniki, czasopisma, Internet, przewodniki do ćwiczeń

 

Sposób zaliczania: zaliczenie z oceną, forma zaliczenia przedmiotu – do ustalenia z osobą odpowiedzialną za przedmiot

 

Zapisy na przedmiot: tak

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:


strona 267


 
Nazwa przedmiotu:
Podstawy molekularne
i fizjologiczne alergii
i nietolerancji pokarmowej

Kod przedmiotu:

01.3-03-00-F3/B/27/05
Semestr:
II
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr

15w, 15ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Iwona Konopka, e-mail: iwona.konopka@uwm.edu.pl

 
Jednostka organizacyjna: Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych,

tel. 089 523 3466, 089523 3625

 

Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Przedmiot omawia rodzaje nadwrażliwości pokarmowej, zapoznaje z różnicami pomiędzy alergią i nietolerancją pokarmową, podaje dane statystyczne na temat częstotliwości tych chorób oraz wiedzę na temat ich przyczyn (podłoże genetyczne) i skutków fizjologicznych. Pozwala na poznanie grup i/lub produktów żywnościowych, które są uznawane za potencjalnie najbardziej alergenne. Opisuje typy reakcji alergicznych, rodzaje przeciwciał i mechanizm ich wiązania z antygenami. Omawia również budowę epitopów i możliwości technologiczne zmierzające do zmian ich sekwencji i/lub konformacji. Prezentuje również aspekty metodologii badań alergenów oraz detekcji uczuleń. Treści wykładów oraz ćwiczeń oparte są głównie na wiedzy dotyczącej białek roślinnych, głównie glutenowych.

 
Język wykładowy: polski
 

Cele i zadania przedmiotu: Uzyskanie wiedzy na temat alergenności żywności, epidemiologii zjawiska nietolerancji i alergii pokarmowej

 

Przedmioty poprzedzające: biochemia żywności, żywienie człowieka, ogólna technologia żywności, kierunkowe technologie żywności

 

Metoda nauczania: wykłady w postaci prezentacji multimedialnej (wersja autorska), ćwiczenia laboratoryjne: część analityczna oraz praca z bazą sekwencji białek dostępną w trybie on-line – poszukiwanie białek, analiza sekwencji, obliczenia zawartości poszczególnych grup aminokwasów,    

 
Pomoce naukowe: podręczniki, czasopisma, źródła internetowe
 
Sposób zaliczania: zaliczenie przedmiotu
 
Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:


strona 268


 
Nazwa przedmiotu:
Proteomika

Kod przedmiotu:

01.3-03-00-F3/B/27/06
Semestr:
III
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr

15w, 15ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot:dr inż. Marta Dziuba, e-mail: marta.niklewicz@uwm.edu.pl

                                                  
Jednostka organizacyjna: Katedra Biochemii Żywności,

tel. 089 523 3715, 089 5233244, 089 523 4359

 
Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy do wyboru
 

Opis przedmiotu: Proteomika jest to nauka zajmująca się badaniem proteomu (proteom określa skład białek występujących w organizmie lubsurowcach i produktach żywnościowych). Proteom jest strukturą bardzo dynamiczną. Skład i zawartość białek ulega ciągłym zmianom w zależności od fazy cyklu komórkowego, stanu fizjologicznego, warunków środowiskowych czy np.: zastosowanych procesów technologicznych i warunków przechowywania w odniesieniu do proteomu żywności. Dlatego proteomika jest bardzo rozległą i złożona dziedzina nauki, która ma na celu globalną analizę białek proteomu, poznanie ich funkcji i wzajemnych zależności.

 
Język wykładowy: polski
 

Cele i zadania przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z jedną z najprężniej rozwijających się obecnie dziedzin nauki, przybliżenie metod i technik analitycznych stosowanych w badaniach proteomicznych, prezentacja możliwości zastosowania badań proteomicznych w przemyśle spożywczym i nauce o żywności.

 
Przedmioty poprzedzające: chemia organiczna, biochemia, informatyka
 
Metoda nauczania: wykłady wspomagane elektroniczną wizualizacją
 
Pomoce naukowe: podręczniki, skrypty, bazy danych dostępne w Internecie,
 
Sposób zaliczania: zaliczenie z oceną
 
Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze: -


strona 269


 
Nazwa przedmiotu:

Biologiczna ocena żywności

 

Kod przedmiotu:

14.3-03-00-F3/B/27/07
Semestr:
I
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia
Liczba godzin/semestr
15w, 15ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot:dr hab. inż. Jan Kłobukowski, e-mail: jan.klobukowski@uwm.edu.pl

                                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Żywienia Człowieka, tel. 089 523 3760, 089 523 4112

 

Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Cel i zakres badań biologicznych nad oceną żywności. Ogólne zasady planowania eksperymentu na zwierzętach laboratoryjnych. Ocena przydatności wyników badań biologicznych dla człowieka. Fizjologia i reprodukcja różnych gatunków zwierząt laboratoryjnych. Zasady standaryzacji zwierząt laboratoryjnych w biologicznych badaniach żywieniowych. Ogólne zasady bilansowania diet doświadczalnych. Charakterystyka metod określania strawności składników pokarmowych. Wzrostowe i bilansowe metody oceny wartości odżywczej produktów spożywczych. Fizjologiczne podstawy analizy sensorycznej żywności.

 
Język wykładowy: polski
 

Cele i zadania przedmiotu: Omówienie ogólnych zasad prowadzenia doświadczeń z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych oraz poznanie biologicznych metod oceny wartości odżywczej produktów spożywczych

 
Przedmioty poprzedzające: biochemia, podstawy żywienia człowieka
 

Metoda nauczania: wykłady, ćwiczenia - zajęcia w zwierzętarni oraz praktyczne obliczanie biologicznych wskaźników wykorzystania składników pokarmowych z żywności

 

Pomoce naukowe: materiały ćwiczeniowe, skrypty, podręczniki

 
Sposób zaliczania: zaliczenie przedmiotu na podstawie pisemnych kolokwiów
 
Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi/komentarze:


strona 270


 
Nazwa przedmiotu:
Epidemiologia żywieniowa

Kod przedmiotu:

01.3-03-00-F3/B/27/08
Semestr:
II
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr

15w, 15ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 
Odpowiedzialny za przedmiot:prof. dr hab. inż. Lidia Wądołowska,
e-mail: lidia.wadolowska@uwm.edu.pl
                                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Żywienia Człowieka, tel. 089 523 3270, 089 523 4353

 

Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Mierniki stanu zdrowia populacji. Projektowanie epidemiologicznych badań żywieniowych. Analiza i opracowanie wyników epidemiologicznych badaniach żywieniowych. Czynniki ryzyka chorób żywieniowo-zależnych. Sytuacja żywieniowo-zdrowotna w Polsce i na świecie.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznaniez miernikami oceny zdrowia oraz ich praktycznym wykorzystaniem w ocenie zagrożeń zdrowia populacji. Wyrobienie umiejętności projektowania oraz opracowania i analizy wyników epidemiologicznych badań żywieniowych. Omówienie sytuacji żywieniowej i zdrowotnej w Polsce i na świecie oraz przyczyn nierówności w zdrowiu.

 

Przedmioty poprzedzające: chemia nieorganiczna, chemia organiczna, biochemia, podstawy żywienia człowieka, anatomia i fizjologia żywienia, żywienie człowieka

 

Metoda nauczania: wykłady wspomagane prezentacjami multimedialnymi, ćwiczenia – zajęcia laboratoryjne

 

Pomoce naukowe: skrypty, podręczniki, przewodniki do ćwiczeń, programy komputerowe

 

Sposób zaliczania: uzyskanie wymaganej liczby punktów z raportów z ćwiczeń i kolokwiów, zaliczenie z oceną

 

Zapisy na przedmiot: tak

 
 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze:


 

strona 271


 
Nazwa przedmiotu:
Metodologia oceny stanu odżywienia

Kod przedmiotu:

14.3-03-00-F3/B/27/09
Semestr:
III
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr

15w, 15ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 
Odpowiedzialny za przedmiot:prof. dr hab. inż. Lidia Wądołowska,

e-mail: lidia.wadolowska@uwm.edu.pl

                                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Żywienia Człowieka, tel. 089 523 3270, 089 523 4353

 

Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Metody antropometryczne w ocenie stanu odżywienia dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych. Wskaźniki somatyczne rozwoju dzieci i młodzieży. Metody lekarskie i biochemiczne oceny stanu odżywienia. Metody densytometryczne w ocenie stanu odżywienia. Wskaźniki zdrowotne w ocenie stanu odżywienia populacji. Kryteria i interpretacja wyników. Zalety i ograniczenia metod.

 

Język wykładowy: polski

 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznaniez miernikami oceny zdrowia populacji i wskaźnikami oceny rozmiarów i składu ciała oraz biochemicznymi i lekarskimi. Wyrobienie praktycznych umiejętności doboru metod oceny stanu odżywienia, przeprowadzania pomiarów antropometrycznych i densytometrycznych oraz interpretacji wyników.

 

Przedmioty poprzedzające: chemia nieorganiczna, chemia organiczna, biochemia, podstawy żywienia człowieka, anatomia i fizjologia żywienia, żywienie człowieka

 

Metoda nauczania: wykłady wspomagane prezentacjami multimedialnymi, ćwiczenia – zajęcia laboratoryjne

 

Pomoce naukowe: skrypty, podręczniki, przewodniki do ćwiczeń, programy komputerowe, sprzęt antropometryczny, aparaty do oceny składu ciała, densytometry do oceny gęstości tkanki kostnej

 

Sposób zaliczania: uzyskanie wymaganej liczby punktów z raportów z ćwiczeń i kolokwiów, zaliczenie z oceną

 

Zapisy na przedmiot: tak

 

Zapisy na egzamin: nie dotyczy

 

Uwagi / komentarze: grupa ćwiczeniowa max 14 osób


strona 272


 
Nazwa przedmiotu:
Analiza instrumentalna

Kod przedmiotu:

01.3-03-00-F3/B/27/10
Semestr:
I
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr

15w, 15ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 
Odpowiedzialny za przedmiot:dr inż. Zbigniew Borejszo, e-mail: zbigniew.borejszo@uwm.edu.pl
                                                  
Jednostka organizacyjna: Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności,

tel. 089 523 4773, 089 5234707

 
Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy do wyboru
 

Opis przedmiotu: Podstawy analizy jakościowej i ilościowej metodami chromatograficznymi (chromatografia gazowa i wysokosprawna chromatografia cieczowa), spektralnymi (atomowa spektrometria emisyjna i absorpcyjna, analizatory składu w podczerwieni) i jonometria. Zajęcia praktyczne obejmujące wybrane zastosowania technik chromatograficznych i spektralnych w analizie żywności.

 
Język wykładowy: polski
 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie studentów z nowoczesnymi, wybranymi instrumentalnymi technikami analitycznymi, stosowanymi w ocenie składu i jakości sanitarnej surowców i produktów przemysłu spożywczego.

 
Przedmioty poprzedzające: chemia, fizyka
 
Metoda nauczania: wykłady wspomagane metodami audiowizualnymi, zajęcia laboratoryjne
 
Pomoce naukowe: poszerzone konspekty, skrypty i podręczniki
 
Sposób zaliczania: zaliczenie przedmiotu
 
Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:

strona 273


 
Nazwa przedmiotu:
Analiza sensoryczna

Kod przedmiotu:

01.3-03-00-F3/B/27/11
Semestr:
II
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr

15w, 15ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 
Odpowiedzialny za przedmiot:dr hab. inż. Elżbieta Gujska, e-mail: elka@uwm.edu.pl
                                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności,

tel. 089 523 4773, 089 523 3731

 
Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy do wyboru
 

Opis przedmiotu: Kształcenie w zakresie analizy sensorycznej żywności.

 
Język wykładowy: polski
 

Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie studentów z metodami badania sprawności sensorycznej osób oceniających oraz z metodami stosowanymi do oceny sensorycznej żywności.

 
Przedmioty poprzedzające:
 
Metoda nauczania: wykłady, ćwiczenia
 
Pomoce naukowe: laboratorium do oceny sensorycznej
 
Sposób zaliczania: zaliczenie ćwiczeń z oceną
 
Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:
 


strona 274


 
Nazwa przedmiotu:
Mikrobiologia prognostyczna

Kod przedmiotu:

01.3-03-00-F3/B/27/12
Semestr:
III
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr

15w, 15ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 

Odpowiedzialny za przedmiot:dr hab. Łucja Łaniewska – Trokenheim, prof. UWM,

e-mail: lucja. laniewska-trokenheim@uwm.edu.pl

                                                  
Jednostka organizacyjna: Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności,

tel. 089 523 4851, 089 523 3736

 

Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Zadaniem mikrobiologii prognostycznej i skonstruowanych modeli matematycznych jest przewidywanie i zapewnienie jakości mikrobiologicznej na etapie produkcji żywności, a nie podczas badania produktu gotowego. Matematyczne modele prognostyczne są przydatnym narzędziem w doskonaleniu systemów zapewnienia jakości w sektorze przemysłu mleczarskiego dostarczając wielu ważnych informacji o kinetyce rozwoju drobnoustrojów w surowcu i produkcie co pozwala na łatwiejsze podejmowanie decyzji w wielu sytuacjach dotyczących bezpieczeństwa żywności.

 
Język wykładowy: polski
 

Cele i zadania przedmiotu: Mikrobiologia prognostyczna jest skutecznym narzędziem w ocenie mikrobiologicznej produktów spożywczych. Zadaniem skonstruowanych modeli matematycznych jest przewidywanie rozwoju, przeżywalności lub inaktywacji mikroorganizmów w produktach żywnościowych. Mikrobiologia Prognostyczna pozwala zrozumieć, wyjaśnić i opisać zachowanie drobnoustrojów w żywności z uwzględnieniem głównych czynników środowiska (aktywność wody, pH, temperatura przechowywania, temperatura procesów termicznych, zawartość różnych soli, zawartość kwasów organicznych itp.).

 
Przedmioty poprzedzające: mikrobiologia żywności
 
Metoda nauczania: wykłady i ćwiczenia
 

Pomoce naukowe: specyficzne oprogramowanie komputerowe, Internet, komputery w sieci, pracownia dydaktyczna

 
Sposób zaliczania: kolokwia
 
Zapisy na przedmiot: tak
 
Zapisy na egzamin: nie dotyczy
 
Uwagi / komentarze:

strona 275


 
Nazwa przedmiotu:
Gospodarka energią, wodą
i ściekami

Kod przedmiotu:

06.9-03-00-F3/B/27/13
Semestr:
I
 
Typ zajęć:
wykłady, ćwiczenia

Liczba godzin/semestr

15w, 15ćw.

Ilość punktów kredytowych ECTS: 2

 
 
Odpowiedzialny za przedmiot:dr inż. Jan Kaczorek
                                                  

Jednostka organizacyjna: Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią, tel. 089 523 3630, 089 523 3682

 

Status przedmiotu w programie studiów: kierunkowy do wyboru

 

Opis przedmiotu: Przedmiot obejmuje zagadnienia ogólnoenergetyczne oraz zasady racjonalnego użytkowania paliw, pary wodnej, ciepła, chłodu, energii elektrycznej oraz gospodarkę wodna i ściekową w zakładach przemysłu spożywczego. W każdym z działów tematycznych przedstawione są zagadnienia teoretyczne (definicje, zależności matematyczne, wykresy, j