Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności

KIEROWNIK KATEDRY: prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim


 

  Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności
  Wydział Nauki o Żywności
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  Plac Cieszyński 1
  10-726 Olsztyn
                   Tel.  89 523-48-51
                   Fax.  89 523-45-16
                   e-mail :  lucja.laniewska-trokenheim@uwm.edu.pl

KADRA:

 
imię, nazwisko telefon

 Kierownik Katedry : prof. dr hab. Łucja Łaniewska -Trokenheim

089 523 48 51
  prof. dr hab. inż. Andrzej Babuchowski  089 523 37 36
  dr inż. Lucyna Kłębukowska  089 523 49 95
  dr inż. Beata Nalepa  089 523 32 03
  dr inż. Anna Zadernowska  089 523 49 95
  dr inż. Bartłomiej Dziuba 089 523 32 03
  dr inż. Marta Mikš-Krajnik 089 523 37 36
  mgr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska 089 523 37 29
  mgr Magdalena Olszewska 089 523 37 29
  Anna Stączek 089 523 36 92
  Jerzy Dźwigała  089 523 36 92
  mgr inż. Agnieszka Przybyłowska (mgr Magda Sierpińska) 089 523 48 51HISTORIA: 

     Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności wywodzi się z dawnej Katedry Mikrobiologii Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie, powołanej w 1945 roku i przekształconej po kolejnych zmianach w Zakład Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności Instytutu Biotechnologii Żywności Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, a od roku 2003 roku w samodzielną katedrę. W początkowym okresie działalności była to jedyna jednostka organizacyjna, kształcąca w zakresie mikrobiologii na Uczelni. Wywodzący się z katedry profesorowie organizowali zakłady i katedry na Wydziałach Rolniczym i Rybackim.

Organizatorem i wieloletnim kierownikiem katedry była Pani prof. mgr Halina Karnicka, pełniąca tę funkcję od 1945 do 1974 roku. W latach 1974–1981 kierownikiem Katedry był Pan prof. dr hab. Tadeusz Knaut, a w latach 1981–1994 Pani prof. dr hab. Bożena Roczniakowa. Od października 1994 roku kierownictwo katedry przejął Pan prof. dr hab. Kazimierz Kornacki.  Natomiast od stycznia 2005 roku do 31 stycznia 2007 roku funkcję kierownika Katedry pełnił Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Babuchowski, od 1 lutego 2007 roku obowiązki kierownika katedry pełniła Pani prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim. Od stycznia 2010 roku kierownikiem jednostki jest Pani prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim.
 Informacje dla studentów:

Przedmiot: Mikrobiologia Żywności
ROK II – KIERUNEK: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

Konsultacje:

 • dr inż. Lucyna Kłębukowska
 • dr inż. Beata Nalepa
 • dr inż. Anna Zadernowska 
 • dr inż. Bartłomiej Dziuba
 • dr inż. Marta Mikš-Krajnik
 • mgr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska
 • mgr Magdalena Olszewska

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ:

HARMONOGRAM

ĆWICZENIE 1

ĆWICZENIE 2

ĆWICZENIE 3

ĆWICZENIE 4 I 5

ĆWICZENIE 6, 7 i 8

ĆWICZENIE 9

ĆWICZENIE 10

ĆWICZENIE 11

ĆWICZENIE 12 I 13

ĆWICZENIE 14 I 15

 

STUDIA NIESTACJONARNE

ZJAZD 2

ZJAZD 5


działalność naukowa :     Przedmiotem zainteresowań naukowych pracowników Katedry były i są następujące zagadnienia: 

 • biosynteza witaminy B12 i folacyny przez bakterie fermentacji propionowej,
 • jakość mikrobiologiczna surowców i produktów spożywczych,
 • zastosowanie bakterii fermentacji mlekowej i propionowej w produkcji żywności,
 • selekcja, doskonalenie i wykorzystanie drobnoustrojów prze­my­słowych,
 • właściwości antybakteryjne i prozdrowotne bakterii fermen­tacji mlekowej,
 • antybiotykooporność bakterii Gram-ujemnych izolowanych z żywności,
 • wykorzystanie kultur probiotycznych w profilaktyce hodowlanej młodych zwierząt,
 • mikroflora chorobotwórcza w żywności,
 • wpływ wysokich ciśnień na przeżywalność i aktywność metaboliczną bakterii,
 • zastosowanie nowoczesnych metod instrumentalnych do identyfikacji drobnoustrojów,
 • mikrobiologia prognostyczna,
 • mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywności. 

 


 Projekty badawcze:

2010-2013       Antybiotykooporność szczepów z rodzajów Staphylococcus i Enterococcus wyizolowanych z żywności, N N312 236138
Kierownik: Prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim
Wykonawcy: Dr inż. Anna Zadernowska, Dr inż. Beata Nalepa, Mgr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska
 
2011-2013             Badania stanu fizjologicznego bakterii fermentacji mlekowej z rodzaju Lactobacillus poddanych działaniu czynników stresowych z zastosowaniem technik epifluorescencyjnych, N N312 484440
Kierownik: Prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim
Doktorant: Mgr inż. Magdalena Olszewska
 
2011-2014       Zmiany bioróżnorodności drobnoustrojów oraz profili związków lotnych w serach typu szwajcarsko-holenderskiego w aspekcie sezonowości, N N312 484140,
Kierownik: Dr inż. Beata Nalepa
Wykonawcy: Dr inż. Marta Mikš-Krajnik, Dr Lidia Markiewicz
 
2011-2014       Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH) jako alternatywa dla testów mini VIDAS i standardowych metod ISO w wykrywaniu obecności Salmonella sp. i Listeria monocytogenes w żywności pochodzenia zwierzęcego, N N312 491340
Kierownik: Dr inż. Anna Zadernowska
Wykonawcy: Dr inż. Lucyna Kłębukowska, Dr inż. Marta Mikš-Krajnik, Mgr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska
 
2011-2014       Identyfikacja i charakterystyka nowych peptydów o aktywności antymikrobiologicznej pochodzących z białek mleka, N N312 484240
Kierownik: Dr inż. Bartłomiej Dziuba
Wykonawcy: Dr hab. Piotr Minkiewicz, Prof. UWM; Dr inż. Marta Dziuba, Dr inż. Iwona Szerszunowicz, Mgr inż. Justyna Michalska

działalność dydaktyczna : Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami studiów stacjonarnych, zaocznych oraz magisterskich uzupełniających następujących wydziałów: 

 • Nauki o Żywności
 • Biologii
 • Bioinżynierii Zwierząt


Zajęcia realizowane są na następujących kierunkach i makrokierunkach studiów:
 

 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Towaroznawstwo
 • Inżynieria chemiczna i procesowa
 • Biotechnologia
 • Bioinżynieria produkcji żywności


Przedmioty realizowane w Katedrze to:
 

 • Mikrobiologia
 • Mikrobiologia żywności
 • Mikrobiologia przemysłowa
 • Practicum mikrobiologiczne – elektyw analityczny
 • Monitoring bezpieczeństwa żywności
 • Mikrobiologiczne podstawy higieny żywności
 • Mikrobiologia techniczna
 • Źródła zagrożeń mikrobiologicznych w przetwórstwie surowców roślinnych
 • Źródła zagrożeń mikrobiologicznych w surowcach i produktach pochodzenia zwierzęcego
 • Mikrobiologia prognostyczna
 • Nowoczesne metody badań mikrobiologicznych
 • Mikrobiologia maszyn i urządzeń
 • Mikrobiologia w kosmetologii
 • Seminaria specjalnościowe
 • Seminaria dyplomowe


Katedra jest również współorganizatorem realizowanych w jej siedzibie kursów specjalnościowych z zakresu mikrobiologii żywności dla pracowników przemysłu spożywczego.

  


Wybrane publikacje Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności z ostatnich lat

 


Olszewska M.,Łaniewska-Trokenheim Ł. 2011. Stan „niehodowalności” (viable but non-culturable – VBNC) komórek bakterii fermentacji mlekowej w różnych niesprzyjających warunkach rozwoju, Medycyna Weterynaryjna, 67, 105-109

Łaniewska-Trokenheim Ł., Olszewska M., Mikš-Krajnik M., Zadernowska A., Patterns of survival and volatile metabolites of selected Lactobacillus strains during long-term incubation in milk, 2010, 48 (4), 445-451, The Journal of Microbiology
Warmińska-Radyko I., Olszewska M., Mikš-Krajnik M. 2010. Effect of temperature and sodium chloride on the growth and metabolism of Lactococcus strains in long-term incubation of milk, Milchwissenschaft-Milk Science International, 65 (1), 32-35
Chajęcka W., Zadernowska A., Łaniewska- Trokenheim Ł. 2010. The use of Lactobacillus and Propionibacterium strains to produce fermented multi-vegetable juices, Sepsis 3 (4), 258
Przybyłowska A., Kłębukowska L., Łaniewska-Trokenheim Ł. 2010. Antimicrobial effects of metabolism synthesized by Enterococcus sp. strains against Escherichia coli, Sepsis, 4 (3), 283
Modzelewska-Kapituła M., Kłobukowski J., Kłębukowska L., Wiśniewska-Pantak D. 2010. The influence of feeding diets containing white cheese, produced with prebiotics and the potentially probiotic Lactobacillus plantarum strain, on the gastrointestinal microflora of rats, Czech Journal of Food Science, 28 (2), 139-145
Warmińska-Radyko I., Sielawa H., Mikš-Krajnik M. 2010. Fluorescent microscopy and gas chromatography to assess the viability and metabolic activity of Propionibacterium sp. strains, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 60 (4), 365-370
Zadernowska A., Łaniewska-Trokenheim Ł., Chajęcka W. 2010. Wykrywanie pałeczek Listeria monocytogenes i Salmonella sp. w rybach i produktach rybnych z użyciem aparatu mini Vidas, Medycyna Weterynaryjna, 66 (4), 264-267
Gugołek A., Purwin C., Łaniewska-Trokenheim Ł., Janiszewski P., Konstatynowicz M. 2010. Status mikrobiologiczny oraz strawność składników pokarmowych i energii dawek pokarmowych zawierających dodatek kiszonych śrut z pszenżyta i kukurydzy dla norek hodowlanych, Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 6 (1), 91-96
Białobrzewski I., Danowska-Oziewicz M., Karpińska-TymoszczykM., Nalepa B., Markowski M., Myhan R. 2010. Turkey Breast Roasting - Process Optimization. Journal of Food Engineering, 96 (3), 394-400
Modzelewska-Kapituła M., Kłębukowska L. 2009. Investigation of the potential for using inulin HPX as a fat replacer in yoghurt production, International Journal of Dairy Technology, 62 (2), 209-214
Kłobukowski J., Modzelewska-Kapituła M., Kornacki K. 2009. Calcium bioavailability from diets based on white cheese containing probiotics or synbiotics in Short-Time Study in Rats, Pakistan Journal of Nutrition, 8 (7), 933-936
Gołek P., Bednarski W., Brzozowski B. Dziuba B. 2009. The obtaining and properties of biosurfactants synthesized by bacteria of the genus Lactobacillus, Annals of Microbiology, 59 (1), 119-126
Brzozowski B., Bednarski W., Dziuba B. 2009. Functional properties of Lactobacillus acidophilus metabolites, Journal of the Science of Food and Agriculture, 89 (14),2467-2476
Modzelewska-Kapituła M., Kłębukowska L., Kornacki K., Łukaszuk W. 2009. Ocena przydatności potencjalnie probiotycznych pałeczek z rodzaju Lactobacillus jako składników szczepionek przemysłowych, Polish Journal of Natural Sciences, 24 (4), 254-262
Dziuba M., Dziuba B., Iwaniak A., 2009. Milk proteins as precursors of bioactive peptides. Acta Sci. Polon. Technol. Aliment., 8 (1), 71-90
Iwaniak A., Dziuba B. 2009. Motifs with potential physiological activity in food proteins –BIOPEP database. Acta Sci. Polon. Tech. Aliment., 8 (3), 61-89
Zadernowski M., Zadernowska A. 2009. Certyfikacja – jedną z najgorszych rzeczy jaką wymyśliło ISO? Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 9
Gołek P., Bednarski W., Brzozowski B., Dziuba B. 2009. The obtaining and properties of biosurfactants synthesized by bacteria of the genus Lactobacillus, Annals of Microbiology, 59 (1), 119-126