Katedra Biotechnologii Żywności

KIEROWNIK KATEDRY: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bednarski, prof. zw.

strona internetowa : http://www.uwm.edu.pl/wnz/KBZ/Main.htm
e-mail :
mada@uwm.edu.pl

kadra :imię, nazwisko telefon
 prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski, prof. zw.  089 523 36 87
  prof. dr hab. Arnold Reps, prof. zw.  089 523 32 33
  prof. dr hab. inż. Jacek Leman  089 523 32 33
  dr inż. Marek Adamczak  089 523 38 38
  dr inż. Anna Brakoniecka-Sikorska  089 523 47 74
  dr inż. Bartosz Brzozowski  089 523 36 50
  dr inż. Agnieszka Jankowska  089 523 47 35
  dr inż. Małgorzata Lewandowska  089 523 45 19
  dr inż. Katarzyna Stasiewicz  089 523 47 74
  dr inż. Jan Tomasik  089 523 47 35
  dr inż. Maria Wachowska  089 523 47 74
  dr inż. Krystyna Wiśniewska  089 523 47 91
  mgr inż. Remigiusz Haponik  089 523 47 74
  mgr inż. Jarosław Nawotka  089 523 47 91


historia :


     Katedra Biotechnologii Żywności została powołana w 1998 roku, wywodzi się z Katedry Technologii Mleczarstwa, Zakładu Ogólnej Technologii Żywności 1969–1998. W latach 1998–2003 Katedra współtworzyła Instytut hab. Biotechnologii Żywności. Pracami Katedry kierują Prof. dr hab. Arnold Reps, uczniowie lub Włodzimierz Bednarski i Prof. dr hab. Stefana Poznańskiego, koledzy wspaniałych poprzedników Prof. dr hab. Jerzego hab. Jerzego Jakubowskiego, Prof. dr Prof. dr Rymaszewskiego.

Dorobek naukowo – dydaktyczny Katedry tworzy zespół pracujący w dobrze wyposażonych pracowniach np. Pracownia bioprocesów, Pracownia inżynierii genetycznej, Pracownia biopreparatów, Pracownia wysokich ciśnień.


działalność naukowa :

Problematyka badań naukowych prowadzonych w Katedrze dotyczy następujących zagadnień:

 • Otrzymywanie, oczyszczanie, oraz immobilizacja enzymów, głównie lipaz, proteaz i -galaktozydazy oraz ich zastosowanie w modyfikacji składu i właściwości składników żywności,
 • Zastosowanie metod inżynierii komórkowej, oraz inżynierii genetycznej w doskonaleniu cech technologicznych mikroorganizmów, - Biosynteza mikrobiologiczna surfaktantów, polienowych kwasów tłuszczowych (CLA), ocena ich właściwości, oraz zastosowanie,
 • Dobór enzymów, oraz warunków biokatalizy w środowisku mikrowodnym sprzyjającym modyfikacji lub syntezie składników żywności np. przeciwutleniaczy,
 • Charakterystyka proteaz rodzimych i obcych wybranych nasion zbóż oraz ocena ich wpływu na immunoreaktywność i alergenność peptydów,
 • Otrzymywanie bioaktywnych białek serwatkowych oraz charakterystyka ich właściwości funkcjonalnych. Charakterystyka właściwości i zastosowanie preparatów enzymatycznych w biotechnologii żywności oraz w otrzymywaniu alternatywnych nośników energii.
 • Zastosowanie technologii wysokich ciśnień do utrwalania fermentowanych produktów,
 • Doskonalenie cech drobnoustrojów przy wykorzystaniu technologii wysokich ciśnień,
 • Wykorzystanie wysokich ciśnień do regulacji aktywności enzymatycznej handlowych preparatów enzymatycznych,
 • Doskonalenie fermentacji etanolowej laktozy z wykorzystaniem koimmobilizowanych zestawów drożdży i -galaktozydazy oraz perwaporacji,
 • Intensyfikacja biotechnolgicznych procesów utylizacji i biodegradacji produktów ubocznych , odpadów przemysłu spożywczego.


 


działalność dydaktyczna :

Zespół pracowników Katedry prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami kierunków:

 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Towaroznawstwo
 • Inżynieria chemiczna i procesowa


na Wydziale Nauki o Żywności UWM oraz ze studentami kierunku: Biotechnologia na Wydziale Biologii UWM w Olsztynie W Katedrze realizowane są przedmioty:

 • Ogólna technologia żywności (studia stacjonarne i zaoczne oraz studia doktoranckie)
 • Surowce i materiały w biotechnologii
 • Biotechnologia procesowa
 • Technologia biopreparatów
 • Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu biotechnologicznego
 • Technologia fermentacyjna

    Rocznie w Katedrze 20–30 studentów wykonuje prace magisterskie. Z magistrantami prowadzone są seminaria i konwersatoria. W cyklu czteroletnich studiów doktoranckich kształci się w katedrze 8–12 doktorantów. Pracownicy Katedry prowadzą także zajęcia w ramach magisterskich studiów uzupełniających. Biorą udział w pracach komisji egzaminacyjnych na studiach magisterskich i doktoranckich.

W latach 2000–2004 przygotowali dwa podręczniki akademickie, z których „Biotechnologia Żywności” został wydany dwukrotnie oraz podręcznik pt. „Podstawy biotechnologii przemysłowej”. wydany przez WNT w 2007r.

 


wybrane prace opublikowane w ostatnich latach :

1. Adamczak M., Bednarski W. 1996. Some factors affecting lipase production by yeasts and filamentous fungi. Biotechnol. Letters, 18(10):1155–1160.
 


2. Adamczak M., Bednarski W. 1999. Influence of medium composition and aeration on the synthesis of biosurfactants by Candidia antarctica. Biotechnol. Letters, 22: 313–316.

3. Bednarski w., Kowalewska – Piontas J. 2000. Możliwości doskonalenia cech technologicznych b-galaktozydazy oraz warunków jej mikrobiologicznej biosyntezy. Biotechnologia, 49 (2): 131–141.

4. Reps A., Wiśniewska K., Dajnowiec F., Iwańczak M. 2000. Influence of high pressures on commercial milk clotting preparations. High Pressure Research, 19: 43–48.

5. Wiśniewska K., Iwańczak M., Brakoniecka – Sikorska A., Krzyżewska A. 2000 Influence of high pressure on isoelectric casein proteolysis by commercial coagulating preparations. Med. Fac. Landbouww. Univ. Gent, 65/3b: 619–621.

6. Lewandowska M., Bednarski W., Adamczak M., Tomasik J. 2002. The application of immobilized biocatalysts to intensify the ethanol fermentation of lactose. Polish J. Food Nutr. Sci, 11/52, 4: 19–22.

7. Jankowska A., Reps A., Proszek A., Krasowska M., Porowski S., Szczepek J. 2003. Influence of high pressure on some biochemical properties oh kefir microflora. High Pressure Research, 23: 87–92.

8. Reps A., Kołakowski P., Wiśniewska K., Krasowska M. 2003. The effect of high pressures on proteolytic enzymes in ripened cheeses. Milchwissenschaft, 58: 138–140.

9. Adamczak M., Bednarski W. 2004. The enhanced activity of intracellular lipases from Rhizomucor miehei and Yarrowia lipolytica by immobilization on biomass support particles. Process Biochem., 39: 1347–1361.

10. Bednarski W., Adamczak M., Tomasik J., Płaszczyk M. 2004. Application of oil reifinery waste in the biosynthesis of glicolipids by yeast. Bioresource Technol., 95: 15–18.

11.Lewandowska M.,Kujawski W.2007.Etanol production from lactose in a fermentation/pervaporation system.J.Food Engineering 79;430-437.

12.Bednarski W.,Kulikowska A.2007.Jnfluence of Two –Phase System Composition on Biocatalytic Properties of -Galactosidase Preparations.Chem.Pap.61;364-369.Profesor dr hab. Włodzimierz Bednarski
                       Doktorem Honoris Causa
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 

W piątek 13 listopada 2009r we Wrocławiu odbyły się obchody Święta Uniwersytetu Przyrodniczego.
Centralnym punktem tegorocznych obchodów Święta było nadanie zaszczytnego tytułu doktora honoris causa Panu Prof. dr hab. Włodzimierzowi Bednarskiemu.
Uroczystościom przewodniczył Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Prof. dr hab. Roman Kołacz, który w swoim wystąpieniu przedstawił licznie przybyłym gościom z ośrodków naukowych w kraju, historię środowiska akademickiego we Wrocławiu oraz jego dokonania i plany na przyszłość.
W laudacji prezentowanej przez Promotora, Prof. dr hab. Antoniego Golachowskiego zapoznano zebranych z sylwetką Prof. dr hab. Włodzimierza Bednarskiego jako jednego z pionierów biotechnologii żywności w kraju, podkreślono również jego zasługi dla rozwoju tego kierunku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
Promotor podkreślił szczególne zaangażowanie Prof. dr hab. W. Bednarskiego w rozwój kadry naukowej w instytucjach naukowych i naukowo-dydaktycznych w kraju zajmujących się technologią żywności.
Cytując słowa jednego z Recenzentów, że „godność doktora honoris causa nadawana jest osobom wybitnym, twórczym, o szerokich horyzontach, którzy odcisnęli piętno na współczesnej nauce, sztuce lub innych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Ważne są również cechy osobowości Kandydata, jego postawa moralna, umiejętności podejmowania odważnych ale mądrych decyzji” podkreślił, że Profesor Bednarski spełnia te kryteria a nauce polskiej przysłużył się potrójnie: jako uczony, jako nauczyciel akademicki i jako organizator nauki.
Promocji dokonała Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego, prof. dr hab. Józefa Chrzanowska wręczając Prof. dr hab. W. Bednarskiemu dyplom doktora honoris causa.
Po promocji odczytano zgromadzonym na uroczystości gościom list Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego oraz listy gratulacyjne nadesłane m.in. przez Panią Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dyrektora Biura Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Kancelarii Prezydenta RP, zastępcy dyrektora z Sekretariatu Prezesa Rady Ministrów oraz przedstawicieli instytucji naukowych w kraju.
Głos zabrali również przybyli na uroczystość goście: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką UW-M w Olsztynie Prof. dr hab. Władysław Kordan, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Prof. dr hab. Bogusław Fiedor, wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Dolnośląskich, a w imieniu zaproszonych dziekanów, Dziekan Wydziału Nauk o Żywności SGGW w Warszawie Prof. dr hab. Dorota Witrowa-Reichert.
Gratulując tak zaszczytnego wyróżnienia wysoko oceniła dorobek naukowy Prof. dr hab. W. Bednarskiego oraz jego zasługi dla rozwoju biotechnologii w kraju.
Prof. dr hab. W. Bednarski podziękował Władzom Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Wydziału Nauk o Żywności za uhonorowanie najwyższą godnością akademicką. Podziękował również Recenzentom za przygotowanie recenzji jego dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego a wszystkim gościom obecnym na uroczystości za przybycie.
Następnie Prof. dr hab. W. Bednarski wygłosił wykład pt. „Postęp w biotechnologii nie zawsze znaczony kolorami”.
Główne tezy wykładu dotyczyły problemów współczesnej biotechnologii i kierunków jej rozwoju. Prof. dr hab. W. Bednarski przedstawił wybrane problemy z zakresu biotechnologii żywności oraz udział Jego zespołu w ich rozwiązywaniu.
Gorące owacje zgromadzonych gości świadczyły o akceptacji treści przedstawionego wykładu. 
Należy podkreślić, że w historii Naszego Wydziału Prof. dr hab. W. Bednarski jest drugą, po Prof. dr hab. Janie Kiszy, dr h.c. AR (Uniwersytetu Rolniczego) w Krakowie, osobą tak zaszczytnie wyróżnioną.