Studenci niepełnosprawni

Wydziałowy pełnomocnik ds osób niepełnosprawnych:

dr inż. Andrzej Iwaniak 
WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią,
pl. Cieszyński 1, p. 4,
tel.: 601 537 674, aiwaniak@poczta.onet.pl

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych:

Aleksandra Majkowska
DZIEKANAT WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI,
pl. Cieszyński , p. 124,
tel.: 89/523-37-10

Zasady udzielania studentom z niepełnosprawnościami wsparcia asystentabip.uwm.edu.pl/node/46

Uniwersyteckie Biuro ds. osób niepełnosprawnych - www.uwm.edu.pl/bon
 ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105 
10-719 Olsztyn
tel.: 89/ 523 38 66
fax: 89/ 523 38 60
e-mail: bon@uwm.edu.pl
skype: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.
Uwaga! Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze. 
Winda - aby skorzystać z windy należy zgłosić się do pracowników Ochrony Biblioteki. 

Kierownik

Andrzej Prószyński
ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105
tel.: 89/ 523 38 60
e-mail: andrzej.proszynski@uwm.edu.pl

Pracownicy 

Dorota Filip, referent
ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105
tel.: 89/ 523 38 66
e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl
 
Małgorzata Mickiewicz, referent - kształcenie osób głuchych i słabosłyszących
ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/106
e-mail: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl
 
Barbara Parda, starszy specjalista
ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/106
tel.: 89/ 523 38 66
e-mail: barbara.parda@uwm.edu.pl
 
Dorota Opolska, specjalista, doradca zawodowy
ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/106
tel.: 89/ 523 38 66
e-mail: dorota.opolska@uwm.edu.pl

Z usług Biura korzystać może:

 • kandydat na studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, będący osobą niepełnosprawną;
 • student i doktorant, który ze względu na niepełnosprawność lub stan swojego zdrowia napotyka na trudności w procesie kształcenia;
 • pracownik dydaktyczny i administracyjny UWM, który chce poszerzyć swoją wiedzę na tematy związane z niepełnosprawnością.
Szanując niezależność osób niepełnosprawnych oraz ich prawa pomoc Biura udzielana jest tylko i wyłącznie tym osobom niepełnosprawnym, które same zgłoszą się po pomoc i udokumentują swoją sytuację zdrowotną. Studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie są odpowiedzialni za nazwanie i określenie oczekiwanej pomocy związanej z niepełnosprawnością lub stanem swojego zdrowia.

Student zgłaszający się po pomoc Biura jest zobowiązany do: 

 • reprezentowania samego siebie,
 • wyrażania pisemnie swoich potrzeb,
 • aktualizacji danych kontaktowych,
 • aktualizacji dokumentacji medycznej,
 • zgłaszania potrzeb z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym lub w miarę możliwości jak najwcześniej po zaistnieniu problemu.
Student ma prawo do: 
 • wglądu w pozostawione w Biurze dokumenty,
 • zapewnienia pełnej poufności informacjom powierzanym pracownikom Biura,
 • proponowania rozwiązań wprowadzanych przez Biuro w jego sprawie.
Regulamin Biura ds. Osób Niepełnosprawnych - plik PDF 

 

Organizacja studiów dla studentów będących osobami niepełnosprawnymi określona jest 
Regulaminie Studiów UWM
 

 

II. ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 5

6. Do organizacji i prowadzenia działań zmierzających do zapewnienia równych szans realizacji programu kształcenia i planu studiów przez osoby z niepełnosprawnością, spośród nauczycieli akademickich powoływani są Wydziałowi Opiekunowie Studentów Niepełnosprawnych. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan.

 7. Szczegółowe zadania Wydziałowych Opiekunów Studentów Niepełnosprawnych określa dziekan.

 

§ 7

9. Zajęcia dydaktyczne na studiach oraz zaliczenia i egzaminy mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem alternatywnych rozwiązań, ułatwiających studiowanie osobom z niepełnosprawnościami. Zastosowane metody powinny uwzględniać stopień i charakter niepełnosprawności studenta oraz specyfikę poszczególnych kierunków studiów.

 10. Stosowanie rozwiązań alternatywnych nie może prowadzić do zmniejszenia wymagań merytorycznych wobec studentów z niepełnosprawnościami.

11. Decyzję o zastosowaniu określonych rozwiązań alternatywnych wobec studenta z niepełnosprawnością podejmuje dziekan na pisemny wniosek studenta.

VIII. INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW

 § 16

1. Dziekan, na wniosek studenta, może wyrazić zgodę na studiowanie w trybie indywidualnej organizacji studiów w odniesieniu do studenta:

 3) z niepełnosprawnością,

X. WARUNKI I TRYB ODBYWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ ZALICZENIE SEMESTRU

 § 26

 7. Student z niepełnosprawnością w uzasadnionych przypadkach, może ubiegać się o dostosowanie realizacji zajęć do indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności, w szczególności do:

 1) otrzymywania w formie pisemnej (drukowanej lub elektronicznej) materiałów dydaktycznych od prowadzącego zajęcia,

2) nagrywania przebiegu zajęć na urządzenia rejestrujące dźwięk,

3) korzystania ze specjalistycznego sprzętu umożliwiającego lub ułatwiającego kształcenie (m.in. lupy, powiększalniki, notesy brajlowskie, specjalistyczne programy komputerowe),

4) zmiany formy zaliczeń z pisemnych na ustne lub z ustnych na pisemne,

5) wydłużenia czasu zaliczenia,

6) inne, wynikające z rodzaju niepełnosprawności studenta.

 8. Decyzje w sprawie dostosowania realizacji zajęć do indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności podejmuje dziekan na pisemny wniosek studenta.

 9. Dziekan może zasięgnąć opinii Kierownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

§ 28

5. Student z niepełnosprawnością w uzasadnionych przypadkach, może ubiegać się o dostosowanie egzaminu do indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności, w szczególności do:

1) zmiany formy egzaminu z pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną,

2) wydłużenia czasu egzaminu,

3) korzystania ze specjalistycznego sprzętu umożliwiającego właściwe przekazanie wiedzy (np. z maszyny brajlowskiej, komputera wyposażonego w program udźwiękawiający czy powiększający),

4) zmiany sali egzaminacyjnej na salę dostępną osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,

5) inne, wynikające z rodzaju niepełnosprawności studenta.

6. Decyzje w powyższej sprawie podejmuje dziekan na pisemny wniosek studenta.

7. Dziekan może zasięgnąć opinii Kierownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

XI. TRYB ODBYWANIA I ZALICZANIA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

§ 33

6) ustalić inną formę realizacji praktyki w przypadku osób z niepełnosprawnością, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia zaliczenia jej w ogólnie przyjętej formie.

XV. STYPENDIA, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§ 38

 1. Studentowi może być przyznane:

1) stypendium socjalne,

2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

3) stypendium Rektora dla najlepszych studentów,

4) zapomoga,

5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.