Regulamin zaliczania przedmiotów na ocenę

Zgodnie z Regulaminem Studiów UWM (punkt 2, § 34) każdy przedmiot kończy się egzaminem lub zaliczeniem. Katalog przedmiotów kończących się egzaminem lub zaliczeniem jest zatwierdzany przez Radę Wydziału i zamieszczony w planie studiów. Regulamin zaliczenia każdego przedmiotu powinien być jasno i precyzyjnie przedstawiony w opisie przedmiotu (tzw. sylabusie) lub informatorze ECTS. Warunki uzyskania zaliczenia zajęć określa nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot na pierwszym spotkaniu ze studentami w danym semestrze. Zaliczenie przedmiotu powinno zakończyć się przed pierwszym dniem sesji egzaminacyjnej. Przedmioty kończące się zaliczeniem mogą mieć formułę:

Zaliczenie bez oceny (wpis „zal” lub „nzal” w indeksie i w USOS-ie) – zasada ta dotyczy realizacji przedmiotów: bezpieczeństwo i higiena pracy, ergonomia, ochrona własności intelektualnej, etykieta

Zaliczenie na ocenę (ocena w indeksie i w USOS-ie) – zasada ta dotyczy pozostałych przedmiotów kończących się zaliczeniem. 

W  przypadku przedmiotu, który jest realizowany w formie wykładów i ćwiczeń  wystawiana jest jedna ocena, która zgodnie z decyzją prorektora ds. kształcenia jest wpisywana przy ćwiczeniach. Ocena z ćwiczeń powinna uwzględniać ocenę wiedzy zdobytej na wykładach. Znajomość treści wykładów powinna być wyegzekwowana na ćwiczeniach lub na zaliczeniu wykładów (zaliczenie to musi odbyć się przed sesją egzaminacyjną). Wykładowca przedmiotu składa swój podpis przy wykładach, który jest równoznaczny z uznaniem, że student wywiązał się ze swoich obowiązków nałożonych w regulaminie przedmiotu (np. był obecny na wykładach, przygotował projekt, wygłosił referat, itp.).

W przypadku przedmiotu, który jest realizowany tylko w formie wykładów lub ćwiczeń (a ma status zaliczenia na ocenę) ocenę wpisuje się odpowiednio przy wykładach lub ćwiczeniach.