Studia I stopnia

„Nowa matura"
Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury" następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (określonych w kryteriach kwalifikacji na studia stacjonarne; studia niestacjonarne).
 
KRYTERIA KWALIFIKACJI: 

 

KIERUNEK STUDIÓW

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów 
z części pisemnej egzaminu maturalnego występujących 
na świadectwie dojrzałości (wybór 3 przedmiotów)

 

 

BROKER INNOWACJI 
W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

 

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI

I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

 

TOWAROZNAWSTWO

 

BIOLOGIA

CHEMIA

FIZYKA I ASTRONOMIA

GEOGRAFIA

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

 

 

 

GASTRONOMIA – SZTUKA KULINARNA

BIOLOGIA

CHEMIA

FIZYKA I ASTRONOMIA

GEOGRAFIA

HISTORIA

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

MATEMATYKA

 

 

INŻYNIERIA PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI

CHEMIA

FIZYKA I ASTRONOMIA

GEOGRAFIA

INFORMATYKA

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

MATEMATYKA

 
Do kwalifikacji na studia brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych. Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, wyniki z poziomu rozszerzonego do kwalifikacji mnożone są przez 2.
Kandydatowi na studia - do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu - jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości. 
Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego.
Kandydat samodzielnie wskazuje w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny), na podstawie których przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) należy dokonać spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji.
 
„Stara matura"
Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury" następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (w konkursie - rankingu średniej ocen za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości) z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (określonych w kryteriach kwalifikacji na studia stacjonarne; studia niestacjonarne).
Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).
W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości - ustnym i pisemnym). W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem ww zapisów pomnożona przez współczynnik 100,00.
Kandydat samodzielnie wskazuje przedmioty (egzaminy), na podstawie których chce być kwalifikowany ale należy pamiętać, że za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości (np. dla warunku 1. gdzie Kandydat ma do wyboru matematyka lub geografia lub informatyka, a egzamin dojrzałości był składany np. tylko z geografii - to właśnie geografię należy wskazać jako przedmiot (egzamin) do kwalifikacji. Jeśli egzamin dojrzałości był składany z np. dwóch przedmiotów - należy wskazać ten przedmiot, z którego uzyskano wyższy wynik.
Wpisując wynik do systemu IRK używamy kropki np. 4.58 (przecinek w liczbie nie jest uwzględniany przez system IRK)
Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie "starej matury" zobowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej kopię świadectwa w terminie rejestracji w systemie IRK.
 
IB Matura Międzynarodowa, EB Matura Europejska
Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.
Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie EB pomnożony przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.
Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy.
 
Świadectwa uzyskane za granicą 
Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa.
Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są  przedłożyć następujące dokumenty:
- zaświadczenie o nostryfikacji - w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego  w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,
- poświadczenia w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 
5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (DzU z 2005 r., Nr 112, poz. 938),
- tłumaczenia przysięgłego na język polski świadectwa oraz poświadczenia, jeżeli zostało sporządzone w języku obcym.
Punktacji przedmiotowej nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz:
1) w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości – zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:
a) na kierunkach: broker innowacji w przemyśle spożywczym, dietetyka, gastronomia - sztuka kulinarna,  inżynieria przetwórstwa żywności,  technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo  – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka), 
 
PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH  -  [otwórz]
 
Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego
Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów przez komisje rekrutacyjne, zgodnie z Uchwałą Nr 628 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego. Podstawą uzyskania wymienionych w uchwale uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista).