Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Kierunek  zostanie uruchomiony w roku akademickim 2020/2021

Wobec aktualnych problemów i wyzwań stojących przed nowoczesną produkcją i dystrybucją bezpiecznej żywności wysokiej jakości (potwierdzonej stosownymi certyfikatami), niezwykle ważne jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów. Ich wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwią  merytoryczny nadzór w poszczególnych etapach łańcucha żywnościowego, a także ocenę zarówno surowców jak i produktów żywnościowych. Szczególny aspektem kształcenia będzie identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa żywności, ich eliminacja i ograniczanie do akceptowalnych poziomów, a tym samym  spełnienia kryteriów bezpieczeństwa żywności. Bezpieczeństwo żywności to priorytetowy  aspekt regulacji prawa żywnościowego w Unii Europejskiej, a zarazem podstawowe wymaganie konsumentów w stosunku do żywności. Wobec czego kształcenie na kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności pozwoli pozyskać cenionych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa żywności i jej certyfikacji. Podczas realizowanych zajęć student kierunku pozna procesy  produkcji żywności oraz możliwości kształtowania jej jakości. Nabędzie wiedzę dotyczącą możliwości występowania zagrożeń (biologicznych, chemicznych, fizycznych) w pozyskiwaniu i przetwarzaniu surowców spożywczych oraz ich pakowaniu, przechowywaniu, wprowadzaniu do obrotu,   a także możliwości jej certyfikacji, co jest szczególnie istotne w relacjach B2B i B2C.  Pozna obowiązujące w Unii Europejskiej i Polsce regulacje prawne  dotyczące bezpieczeństwa i produkcji żywności wysokiej jakości, a także  obligatoryjne i nieobligatoryjne systemy gwarantujące bezpieczeństwo i jakość żywności.  Zdobędzie wiedzę z zakresu ochrony roślin i dobrostanu zwierząt, a także wpływu żywności na stan zdrowia człowieka. Dzięki podpisanym przez Wydział Nauki o Żywności umowom z pracodawcami, możliwy będzie udział praktyków w procesie kształcenia, a także zajęć terenowych, wyjazdów studyjnych i praktyk zawodowych w wiodących przedsiębiorstwach łańcucha żywnościowego oraz jednostkach urzędowego nadzoru i jednostkach certyfikujących. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach inżynierskich w sektorach szeroko pojętej gospodarki żywnościowej: w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się kontrolą jakości i bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym. Mogą być także zatrudniani w placówkach edukacyjnych i badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, laboratoriach kontroli jakości, firmach doradczych i audytujących, inspekcjach urzędowej kontroli jakości, centrach zarządzania kryzysowego itp. Przykładowe zawody: specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa żywności, analityk żywności – laborant, specjalista/konsultant w firmach doradczych, nauczyciel w szkołach branżowych i technikach (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych).

Celem studiów na kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności jest także wdrożenie studenta do prowadzenia badań naukowych oraz przygotowanie absolwenta do kontynuowania nauki na studiach II stopnia i studiach podyplomowych.