INFORMACJE DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE. POMOC MATERIALNA

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

POMOC MATERIALNA

Student ma prawo ubiegać się o następujące świadczenia:

- stypendium socjalne

- stypendium dla osób niepełnosprawnych

- stypendium rektora

- zapomogę,

zgodnie z przepisami zawartymi w regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, dostępnym na stronie internetowej: www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna. Na wyżej wymienionej stronie dostępne są również szczegółowe informacje odnośnie terminów składania wniosków , trybu postępowania oraz wymaganych dokumentów.

Powyższe świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Oznacza to, że łączny okres, w którym dana osoba może otrzymywać świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Pozwala to przeciwdziałać zjawisku wielokrotnego rekrutowania się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia tylko w celu uzyskania świadczeń pomocy materialnej.

Osoba studiująca jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

Stypendia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta.

Termin składania wniosków o pomoc materialną:

  • do 10 października (w semestrze zimowym),
  • do 10 marca (w semestrze letnim, jeżeli studia rozpoczynają się od semestru letniego, danego roku akademickiego.

Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej można wygenerować po uprzednim wypełnieniu formularza elektronicznego w systemie USOSweb

(link do strony; https://usosweb.uwm.edu.pl, zakładka Dla Wszystkich →Wnioski).

Wniosek o przyznanie stypendium rektora student może wypełnić tylko za pośrednictwem formularza

Wypłata przyznanych świadczeń pomocy materialnej następuje wyłącznie na rachunek bankowy studenta.

UWAGA !!!

Wypełnienie wniosku w systemie USOSweb nie jest jednoznaczne z jego złożeniem. Wydrukowany i podpisany wniosek o przyznanie świadczeń wraz z wymaganymi dokumentami student składa w dziekanacie wydziału w terminach wskazanych w Regulaminie świadczeń dla studentów UWM.

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.

STUDENCI STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA, KTÓRZY OTZRYMYWALI ŚWIADCZENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA I KONTYNUUJĄ NAUKĘ NA WYDZIALE NAUKI O ŻYWNOŚCI, W PRZYPADKU CHĘCI DALSZGO POBIERANIA ŚWIADCZEŃ, SĄ RÓWNIEŻ ZOBLIGOWANI DO PONOWNEGO ZŁOŻENIA WNIOSKU, PRZEDSTAWIENIA DOKUMENTÓW MOGĄCYCH WPŁYNĄĆ NA ZMIANĘ ICH AKTUALNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ (dotyczy stypendium socjalnego) A W PRZYPADKU POBIERANIA STYPENDIUM REKTORA OBOWIĄZUJE ICH NOWY RANKING, A TAKŻE PRZEDSTAWIENIE ŚREDNIEJ OCEN ORAZ OSIĄGNIĘĆ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAWARTYMI W REGULAMINIE ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE.

OTRZYMYWANIE ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA NIE JEST ZATEM RÓWNOZNACZNE Z OTRZYMYWANIEM ICH NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA !!!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE POMOCY MATERIALNE MOŻNA UZYSKAĆ W DZIEKANACIE WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI  p. 123

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA W SEMESTRZE LETNIM: DO    10   MARCA