Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami naukowymi

Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  posiada pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopni naukowych doktora (od roku 1967) i doktora habilitowanego (od roku 1978) w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Wyróżnia się wysokim poziomem prowadzonych badań naukowych oraz szeroką współpracą z przemysłem wśród Wydziałów o podobnym profilu i zakresie działania w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie technologia żywności i żywienia oraz w naukach pokrewnych. Przy przyznawaniu środków finansowych jednostkom naukowym uwzględnia się ocenę dotychczasowej działalności tych jednostek określoną za pomocą kategorii jednostki naukowej w skali od A+, przez A, B do C. Dzięki wyróżniającym osiągnięciom naukowo-badawczym realizowanym w obrębie badań podstawowych jak i aplikacyjnych Wydział Nauki o Żywności posiada kategorię A w ocenie parametrycznej.
 
Pracownicy Wydziału są członkami oraz zasiadają we władzach szeregu towarzystw naukowych m.in. takich jak: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, Polskie Towarzystwo Biochemiczne, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, International Union of Food Sciences and Technology, New York Academy of Sciences, European Society for Photobiology, Komitet Nauk o Żywności PAN, Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN czy organizacji naukowo-technicznych. Pracownicy Wydziału byli członkami Centralnej Komisji do Spraw Stopni Naukowych i Tytułów, Rady Nauki, Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Rolniczych. Pracownicy Wydziału byli/są również członkami szeregu kolegiów redakcyjnych polskich i zagranicznych czasopism naukowych i naukowo-technicznych. 
 
Wydział współpracuje z wieloma krajowymi jednostkami naukowymi, głównie z: Politechniką Łódzką, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie oraz z instytucjami w Niemczech, Danii, Francji, Belgii, Anglii, Szwecji, Norwegii, Hiszpanii, Kanadzie i USA. Efektem tej współpracy są między innymi realizowane granty badawcze czy projekty szkoleniowo-dydaktyczne zrealizowane podczas wyjazdów zagranicznych pracowników i doktorantów. Wydział Nauki o Żywności współpracuje z wieloma uniwersytetami zagranicznymi i realizuje umowy z: Martin-Luther University Halle Wittenberg, Fachhachschule Wiesbaden, TechnischeUniversitätMünchen, Universidade Catolic Portuguasa Porto, Universidad de Burgos, Universide de Murcia, Uniwersytet w Bolonii, Universidad Politecnica de Valencia Bournemouth, University Van Hall Institute Leuvaarden, Rijksuniversiteit Groningen, TEI of Athens, Agricultural University of Athens, The Royal Veterinary and Agricultural University Ghent, Insitute of Food Research w Norwich. Pracownicy Wydziału współpracują również z instytucjami takimi jak: Uniwersytet Tokijski, Instytut Fizyki, Grupa Biofizyki, Tokio, Japonia; SUNBOR, Instytut Badań Bioorganicznych działający w ramach Fundacji Korporacji Suntory, Wakayamadai k/Osaki, Japonia; Biologiczne Centrum Naukowe Węgierskiej Akademii Nauk w Szeged na Węgrzech, Uniwersytet w Turku, Finlandia, Uniwersytet w Offenburgu, Amsterdam University of Applied Scieces, University of Copenhagen, Federalny Bałtycki Uniwersytet im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie, University of South Bohemia Ceske Budejovice, Abant Izzet Baysal University in Turkey, University of Georgia, USA, Norwegian University of Life Sciences w As, University of Applied Science – Osnabruck, University of Applied Sciences RheinMain, Geiseheim, Germany, University of Bergen, Norway i wieloma innymi.