Działalność naukowo-badawcza

Badania naukowe pracowników Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności w ostatnich latach   dotyczą:

 • Zastosowania nowoczesnych metod instrumentalnych do wykrywania i identyfikacji drobnoustrojów,
 • Techniki PCR w diagnostyce bakterii Gram dodatnich i Gram ujemnych  występujących w żywności
 • Fluorescencji i cytometrii w ocenie jakości mikrobiologicznej żywności oraz w ocenie aktywności drobnoustrojow wchodzących w skład biofilmów
 • Profili genowych bakterii fermentacji mlekowej
 • Zastosowanie metod instrumentalnych immunoenzymatycznych w badaniach dotyczących bezpieczeństwa żywności
 • Jakość mikrobiologiczna surowców i produktów spożywczych
 • Selekcja, doskonalenie i zastosowanie drobnoustrojów przemysłowych
 • Właściwości przeciwdrobnoustrojowe i prozdrowotne bakterii fermentacji mlekowej
 • Antybiotykooporność bakterii Gram-ujemnych izolowanych z żywności
 • Antybiotykooporność i czynniki wirulencji bakterii Gram-dodatnich izolowanych z żywności
 • Mikroflora patogenna w żywności

 

 

 

Konkurs

Na stanowisko stypendysty (doktoranta) w Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności, Wydział Nauki o Żywności,  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Ogłoszenie dotyczy zatrudnienia w projekcie: ”Wpływ technologii płotków i obróbki sous-vide na ekspresję czynników wirulencji i genów oporności na antybiotyki u Listeria monocytogenes i Enterococcus sp."NCN OPUS 15, numer umowy UMO-2018/29/B/NZ9/00645

Warunki wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

- w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie ukończone studia na kierunku Mikrobiologia lub pokrewnym oraz posiadanie statusu doktoranta – będącego uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę uczelni

- znajomość technik analiz mikrobiologicznych standardowych i molekularnych w tym badań związanych z antybiotykoopornością drobnoustrojów (izolacja DNA, identyfikacja genotypowa drobnoustrojów, określanie obecności genów warunkujących antybioykooporność przy użyciu metody PCR, elektroforeza w żelu agarozowym), mile widziane doświadczenie w pracy w projektach naukowych

- dorobek naukowy z zakresu mikrobiologii żywności udokumentowany publikacjami (w tym z listy Journal Citation Reports), dodatkowym atutem będzie

udokumentowane aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz kołach naukowych

- umiejętność obsługi modułowego czytnika wielofunkcyjnego (Varioskan)

- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

-umiejętność pracy w zespole

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. Zaświadczenie o posiadaniu statusu doktoranta w ramach studiów doktoranckich
 2. Podanie (kierowane do kierownika grantu – dr hab. inż. Anny Zadernowskiej, prof. UWM)
 3. Życiorys (CV)
 4. List motywacyjny
 5. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 6. Informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowo-badawczych, nagrodach i wyróżnieniach wynikających z prowadzonych badań
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 8. Oświadczenie, że kandydat/tka spełnia wymagania określone w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016

Opis zadań:

Określanie fenotypowej i genotypowej oporności Enterococcus spp na antybiotyki. Badanie odpowiedzi komórkowej (w tym ekspresja genów) Enterococcus spp na czynniki stresowe. Analiza otrzymanych wyników, ich opracowanie, analiza statystyczna, pomoc w przygotowaniu manuskryptów.

 

Dodatkowe informacje:

Typ konkursu NCN: Opus 15

Termin składania dokumentów: 20.04.2019, rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 30.04.2019

Warunki zatrudnienia:

 • okres pobierania stypendium: 24 miesiące od 01maja 2019 (termin może ulec przesunięciu)
 • wynagrodzenie w formie stypendium finansowanego z projektu NCN w wysokości 2000 zł miesięcznie

Wymagane dokumenty prosimy złożyć w formie papierowej w Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności u Pani mgr Anny Stączek

Dodatkowych informacji udziela: Anna Zadernowska, anna.zadernowska@uwm.edu.pl

Do listu motywacyjnego prosimy dołączyć poniższą klauzulę:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy przez Uniwersytet
Warmińsko – Mazurski, zawartych w mojej ofercie, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania stypendysty i zawarcia umowy stypendialnej z Uniwersytetem
Warmińsko – Mazurskim z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn. Zostałam/em poinformowana/y o moich prawach i obowiązkach.  Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

…………………………………………………………………………
(miejscowość i data) (podpis osoby składającej dokumenty)

 

Prosimy także o zapoznanie się z informacją dotyczącą procesu przetwarzania danych osobowych:

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko – Mazurski z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn;
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: bkw@uwm.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia rekrutacji oraz wybrania stypendysty i zawarcia umowy stypendialnej z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim;
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6
  ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 5. Podanie danych w oparciu o przepisy prawa w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, a  dane przetwarzane są za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
 6. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora danych do ich przetwarzania
  w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 7. Dane kandydatów przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, zaś dane osoby wybranej w ramach rekrutacji na stypendystę przechowywane będą przez okres do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia danych osobowych, nie dotyczy przebiegu procesu rekrutacji.
 10.  Podanie danych zwartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jest jednak warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.