Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku: Towaroznawstwo, specjalnosci: menedżer produktu jest wyposażony w interdyscyplinarną, specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu: podstaw nowoczesnych technologii wytwarzania, oceny oraz obrotu żywnością, kreacji koncepcji produktów (w zakresie planowania i nadzoru badań  rynkowych, technologicznego projektowania wyrobów, tworzenia i zarządzania marką produktu,  koordynowania działań marketingowych tj. kampanie reklamowe, zarządzanie procesem tworzenia opakowań, ustalania polityki cenowej produktu), zarządzania techniczno-technologicznego w różnych branżach przemysłu spożywczego i pokrewnych, w tym indywidualnej przedsiębiorczości związanej z produkcją pierwotną i przetwarzaniem surowca na małą skalę, co zgodne będzie założeniami priorytetowymi strategii rozwoju społeczno-gospodarczego regionu (inteligentna specjalizacja), wdrażania i utrzymania znormalizowanych systemów zarządzania (jakością i bezpieczeństwem żywności) oraz przeprowadzania auditów wewnętrznych w firmach sektora rolno – spożywczego, kształtowania jakości produktów spożywczych w całym procesie produkcji, oceny jakości produktu finalnego, planowania i  prognozowania sprzedaży, obsługi klienta oraz zarządzania łańcuchem dostaw oraz umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne. Absolwent specjalności uzyska kompetencje: specjalisty ds. rozwoju produktu, rynku i sprzedaży, specjalisty  ds.  systemów zarządzania jakością, koordynator projektów z zakresu zarządzania produktem spożywczym oraz powiązanymi z nim usługami. Może brać udział w projektowaniu, opracowywaniu i wdrażaniu założeń zintegrowanej polityki produktowej 

Absolwent specjalności: menedżer laboratorium badań żywności jest wyposażony w interdyscyplinarną, specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu: nowoczesnych metod oceny jakości żywności, podstaw nowoczesnych technologii wytwarzania żywności, koordynacji, organizowania  i nadzorowania pracy laboratorium badawczego oraz kontrolującego jakość żywności. Niezbędne jest w tym celu zaopatrzenie absolwenta w pakiet wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii i prawa oraz autokreacji i samoorganizacji, organizacji zaplecza technicznego  laboratorium, w tym wyposażenia w aparaturę badawczą, wyposażenia związanego z bezpieczeństwem obiektu i mienia a także niezbędnych warunków do prowadzenia badań, wdrażania i utrzymania znormalizowanych systemów zarządzania (jakością i bezpieczeństwem żywności) oraz wymagań w zakresie akredytacji laboratoriów, a także przeprowadzania auditów wewnętrznych w laboratoriach monitorujących jakość artykułów rolno – spożywczych. Absolwent specjalności uzyska kompetencje: samodzielnego kontrolera jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym, specjalisty ds. zarządzania jakością w laboratorium badawczym oraz monitorującym jakość żywności.


W ramach wybranej specjalności student przygotowuje pracę inżynierską pod kierunkiem opiekuna. Opiekun proponuje lub uwzględnia propozycje studenta dotyczące tematu pracy inżynierskiej. Preferowaną formą pracy inżynierskiej jest projekt lub ekspertyza. Opiekun proponuje też branże, zakłady, instytucje, w których może być zrealizowana praktyka zawodowa.