Efekty kształcenia

Symbol

efektu kierunkowego

 

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów -

towaroznawstwo -

po ukończeniu studiów pierwszego stopnia

absolwent:

WIEDZA

K1A_W01

Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, nauk przyrodniczych i obszaru inżynierskiego realizowanych w ramach kierunku towaroznawstwo, niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów społecznych i przyrodniczych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach z innymi naukami

K1A_W02

Rozumie podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w poszczególnych fazach cyklu życia towarów

K1A_W03

Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych w szczególności ich istotnych elementach oraz relacjach między nimi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej

K1A_W04

Formułuje uwarunkowania procesów gospodarczych, charakteryzuje różne modele rynku i objaśnia ich funkcjonowanie

K1A_W05

Zna i rozumie zasady funkcjonowania europejskiego i krajowego prawa żywnościowego oraz systemu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności

K1A_W06

Opisuje rynek żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, artykułów przemysłowych i masowych oraz sposoby ich pozyskiwania

K1A_W07

Zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla kierunku towaroznawstwo oraz zna rządzące nimi prawidłowości

K1A_W08

Ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania oraz wpływu aktywności fizycznej na jego zdrowie.

K1A_W09

Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla kierunku towaroznawstwo oraz zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z reprezentowaną dyscypliną inżynierską

K1A_W10

Ma wiedzę ogólną z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biochemii, mikrobiologii, statystyki, informatyki i innych obszarów związanych z kierunkiem towaroznawstwo niezbędną dla rozumienia i interpretowania podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych oraz do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu towaroznawstwa

K1A_W11

Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku towaroznawstwo i stosowanych w nich innowacyjnych metodach badawczych

K1A_W12

Posiada wiedzę na temat podstawowych zasady bezpieczeństwa, higieny pracy oraz ergonomii

K1A_W13

Ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizatorskich, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościami oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobie działania

K1A_W14

Ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach zmian oraz o ewolucji poglądów na temat struktur i instytucji społecznych

K1A_W15

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

K1A_W16

Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku

UMIEJĘTNOŚCI

K1A_U01

Potrafi prawidłowo wykorzystywać metody i urządzenia oraz pozyskiwać dane do analizowania procesów i zjawisk zachodzących w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku towaroznawstwo

K1A_U02

Potrafi samodzielnie pozyskiwać i wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do analizowania konkretnych procesów i zjawisk, wykorzystując dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku towaroznawstwo

K1A_U03

Opracowuje wyniki analiz, podstawowe miary statystyczne, tworzenie tabel, wykresów oraz potrafi interpretować uzyskane wyniki badań, formułuje wnioski z doświadczeń

K1A_U04

Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin, właściwych dla kierunku towaroznawstwo

K1A_U05

Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne właściwe dla kierunku towaroznawstwo i widzieć ich aspekty systemowe i pozatechniczne

K1A_U06

Potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne m.in. prawne i ekonomiczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin, właściwych dla kierunku towaroznawstwo

K1A_U07

Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regulacjami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku towaroznawstwo

K1A_U08

Przeprowadza obserwacje i wykonuje w terenie oraz laboratorium proste pomiary właściwe dla kierunku towaroznawstwo

K1A_U09

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej oraz analizuje proponowane rozwiązania

K1A_U10

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych i przyrodniczych oraz umiejętność aktywnego i bezpiecznego organizowania czasu

K1A_U11

Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku towaroznawstwo, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K1A_U12

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku towaroznawstwo, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K1A_U13

Posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do czytania i rozumienia tekstów z zakresu towaroznawstwa oraz dziedzin i dyscyplin pokrewnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1A_K01

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

K1A_K02

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, ma świadomość odpowiedzialności za pracę i bezpieczeństwo własne i zespołu

K1A_K03

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje

K1A_K04

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K1A_K05

Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej, karnej i etycznej odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zawodu

K1A_K06

Potrafi doskonalić i uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności

K1A_K07

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Efekty kształcenia przyjęte Uchwałą Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 r. (załącznik nr 27) Zobacz: http://bip.uwm.edu.pl/node/4594