Sylwetka absolwenta

Absolwent II stopnia kierunku: Towaroznawstwo, specjalności: Menedżer usług gastronomiczno-hotelarskich posiada wiedzę społeczno-ekonomiczną, organizacyjno-prawną, przyrodniczą  i umiejętności praktyczne w zakresie:

•zarządzanie przedsiębiorstwem w działalności gastronomiczno-hotelarskiej, z wykorzystaniem technik i metod z zakresu gromadzenia i przetwarzania informacji, organizacji pracy oraz planowania strategii rozwoju,
•opracowywanie i wprowadzanie nowych produktów i usług w przedsiębiorstwach  gastronomiczno-hotelarskich,
•kreowanie ofert i dopasowywania ich do indywidualnych potrzeb odbiorców  produktów i usług,
•organizacja usług gastronomiczno-hotelarskich, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa  żywności, higieny pracy, ergonomii, ochrony środowiska oraz kodeksem etyki zawodowej,
•ocena i wartościowanie zjawisk społeczno-gospodarczych,
•rozumienie istoty procesów integracyjnych we współczesnym świecie,
•dokonywanie oceny możliwości i zagrożeń rozwoju działalności przedsiębiorstwa  sektora gastronomiczno-hotelarskiego,
•zarządzanie zasobami ludzkimi i czasem w przedsiębiorstwach sektora  gastronomiczno-hotelarskiego,
•kreowanie kultury czasu przeznaczonego na spożywanie posiłków i odpoczynek.
 
Absolwent II stopnia kierunku: Towaroznawstwo, specjalności: Zarządzanie procesami w produkcji i uslugach posiada interdyscyplinarną wiedzę   i umiejętności praktyczne w zakresie:
•opracowywanie i wprowadzanie nowych procesów,  produktów czy usług w firmach sektora rolno – spożywczego  (od badań właściwych, przez planowanie, rozwój i wdrożenie, do kontroli finalnej)
•przygotowywanie i testowanie produktów i usług  (np. tworzenie prototypów na potrzeby testów),
•monitorowanie  parametrów jakościowych wytworzonych wyrobów / usług,
•integracja i doskonalenie znormalizowanych systemów zarządzania w oparciu o analizę ryzyka,
•opiniowanie i aktywne uczestnictwo w nowych projektach wdrażanych w firmach sektora rolno – spożywczego związanych z uzyskiwaniem oszczędności,
•opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych systemów oceny wyrobów i usług,
•współpraca z urzędami i innymi organizacjami, np. urzędami celnymi i patentowymi,   oraz jednostkami certyfikującymi  na potrzeby zewnętrzne,
•przygotowywanie raportów i prezentacji dla zarządu oraz na potrzeby zewnętrzne,
•koordynowanie pracy zespołu ds. rozwoju produktów i usług.