Efekty kształcenia

Symbol

efektu kierunkowego

 

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów -

towaroznawstwo -

po ukończeniu studiów drugiego stopnia

absolwent:

WIEDZA

K2A_W01

Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych i przyrodniczych realizowanych w ramach kierunku towaroznawstwo, niezbędną do zrozumienia więzi społecznych oraz zjawisk i procesów przyrodniczych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach z innymi naukami

K2A_W02

Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych, umożliwiających realizację projektów naukowych i aplikacyjnych w zakresie towaroznawstwa, w tym ekonomii, zarządzania, polityki gospodarczej, marketingu i pozyskiwania funduszy

K2A_W03

Ma pogłębioną wiedzę z zakresu dziedzin nauk i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku towaroznawstwo, umożliwiających dostrzeganie związków, zależności i prawidłowości w przyrodzie, strukturach i instytucjach społecznych lub wybranych kręgach kulturowych

K2A_W04

Ma rozszerzoną wiedzę o kompetencjach człowieka jako podmiotu tworzącego struktury i instytucje społeczne, ekonomiczne, zarządzające, ekologiczne i prawne oraz jego aktywności w tych strukturach, a także pogłębioną wiedzę w odniesieniu do przyrodniczych i społecznych obszarów aktywności człowieka

K2A_W05

Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia badawcze służące do opisu i modelowania zjawisk, procesów oraz identyfikacji rządzących nimi prawidłowości w zakresie dziedzin i dyscyplin nauk w ramach kierunku towaroznawstwo, m.in., metody ilościowe i jakościowe, techniki pozyskiwania danych

K2A_W06

Ma pogłębioną wiedzę o kierunkach rozwoju z zakresu zarządzania, w tym zarządzania jakością, środowiskiem, bhp oraz towaroznawstwa spożywczego i przemysłowego, a także ekonomicznych, ekologicznych i prawnych uwarunkowań działalności towaroznawczej

K2A_W07

Zna i rozumie prawidłowości rządzące procesami zmian zachodzącymi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku towaroznawstwo, w tym kształtowania jakości wyrobów, czynników środowiskowych wpływających na jakość, sposobów pomiaru oraz zarządzania jakością i bezpieczeństwem

K2A_W08

Ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat problemów z zakresu towaroznawstwa, aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej oraz o ich historycznej ewolucji

K2A_W09

Ma wiedzę w zakresie statystyki niezbędną do opisu i prognozowania przebiegu zjawisk oraz procesów przyrodniczych, właściwych dla kierunku towaroznawstwo, w tym miernictwa, statystycznego sterowania procesami, analizy danych ankietowych, a także wykorzystuje specjalistyczne narzędzia informatyczne

K2A_W10

Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu towaroznawstwa na temat zagrożeń środowiskowych i alergenów występujących w żywności w odniesieniu do obowiązujących systemów norm i zasad postępowania

K2A_W11

Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii i etykiety.

K2A_W12

Ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów Km i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych, ekologicznych) związanych z produkcją wyrobów i zarządzaniem we wszystkich obszarach organizacji społecznych i przedsiębiorstw oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania

K2A_W13

Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego niezbędnej do tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej

K2A_W14

Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, obejmujące cykl życia produktu, pozwalające propagować i wdrażać działania zarządcze w aspekcie oddziaływania na środowisko naturalne, jego zasoby oraz współpracować z innymi instytucjami społecznymi

UMIEJĘTNOŚCI

K2A_U01

Potrafi prawidłowo interpretować procesy i wyjaśniać zjawiska społeczne i przyrodnicze w zakresie ekonomii, zarządzania, prawa i towaroznawstwa oraz wzajemne relacje między tymi zjawiskami

K2A_U02

Potrafi biegle wykorzystać literaturę naukową, właściwą dla kierunku towaroznawstwo, w języku polskim oraz czyta ze zrozumieniem skomplikowane teksty naukowe z zakresu towaroznawstwa w języku angielskim

K2A_U03

Potrafi pozyskiwać i wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu, analizowania i interpretowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk w zakresie towaroznawstwa oraz innych zintegrowanych z nim nauk z obszaru społecznego i przyrodniczego

K2A_U04

Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk – charakterystycznych dla towaroznawstwa - formułować własne opinie na ich temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować, wykorzystując umiejętności z zakresu matematyki i statystyki

K2A_U05

Potrafi dobierać krytycznie dane pochodzące z różnych źródeł literaturowych oraz metody analiz i narzędzia badawcze

K2A_U06

Potrafi prognozować i modelować złożone procesy charakterystyczne dla kierunku towaroznawstwo z zastosowaniem metod analizy instrumentalnej, technik statystycznych i narzędzi badawczo-informatycznych służących do opisu zjawisk i analizy danych z zakresu kierunku towaroznawstwo

K2A_U07

Planuje i wykonuje samodzielnie zadania badawcze, eksperymenty lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego w zakresie towaroznawstwa z zachowaniem zasad BHP, ergonomii i poszanowania praw własności intelektualnej

K2A_U08

Potrafi posługiwać się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania konkretnych problemów, właściwych dla kierunku towaroznawstwa

K2A_U09

Wykazuje umiejętności formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł z zakresu towaroznawstwa i nauk pokrewnych

K2A_U10

Posiada umiejętności wykorzystania zdobytej w różnych formach i zakresach wiedzy towaroznawczej, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy z poszanowaniem zasad etykiety w relacjach zawodowych

K2A_U11

Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań problemu i jego rozstrzygnięcia na podstawie danych z pomiarów, eksperymentów, badań laboratoryjnych i konsumenckich oraz dyskusji ze specjalistami w zakresie towaroznawstwa i nauk pokrewnych

K2A_U12

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk charakterystycznych dla towaroznawstwa, w zakresie ekonomii, zarządzania, prawa, oceny towaroznawczej, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z zastosowaniem metody badawczej

K2A_U13

Potrafi – zgodnie z zadaną specyfikacją – zaprojektować i zrealizować wyrób, system lub proces typowy dla towaroznawstwa, używając właściwych metod, technik i narzędzi niezbędnych do ich realizacji i analizy laboratoryjnej, statystycznej i ekonomicznej

K2A_U14

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla kierunku towaroznawstwo, z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej z różnych źródeł i narzędzi informatycznych

K2A_U15

Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i angielskim prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu towaroznawstwa, z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej oraz różnych źródeł literaturowych

K2A_U16

Wykazuje umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim w formie sprawozdań, seminariów, projektów i pracy dyplomowej o strukturze typowej dla tego typu utworów oraz krótkie doniesienia naukowe w języku obcym na podstawie własnych badań naukowych

K2A_U17

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w zakresie ekonomii, zarządzania, towaroznawstwa

K2A_U18

Samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową w środowiskach zaangażowanych w proces kształtowania i oceny jakości towarów

K2A_U19

Ma umiejętności językowe właściwe dla kierunku towaroznawstwo, zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K2A_K01

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności a także potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K2A_K02

Organizuje pracę zespołu lub podział zadań w zespole, pracuje w grupie przyjmując w niej różne role, ma świadomość odpowiedzialności za pracę i bezpieczeństwo własne i zespołu

K2A_K03

Ma świadomość konieczności stosowania zasad dobrych obyczajów w nauce i pracy zawodowej, poszanowania praw człowieka i praw autorskich oraz twórczej roli własnej osoby w przygotowaniu różnego rodzaju projektów i prac

K2A_K04

Dostrzega problemy związane z prawidłową organizacją i realizacją pracy indywidualnej i zespołowej w przyszłej pracy zawodowej

K2A_K05

Uczestniczy w przygotowaniu projektów z zakresu towaroznawstwa, ekonomii, marketingu, zarządzania, w tym zarządzania jakością, pozyskiwania funduszy i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności

K2A_K06

Potrafi wyznaczyć kierunki własnego rozwoju osobistego i zawodowego oraz podejmuje próbę ich realizacji

K2A_K07

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, wykazuje świadomość znaczenia profesjonalnego sposobu pełnienia powierzonych mu funkcji i realizowanych zadań

Efekty kształcenia przyjęte Uchwałą Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 r. (załącznik nr 28) Zobacz: http://bip.uwm.edu.pl/node/4594