Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku technologia żywności i żywienie człowieka jest specjalistą w zakresie przechowywania, przetwarzania, utrwalania, kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka. Potrafi zorganizować produkcję włącznie z doborem maszyn i urządzeń oraz przeprowadzić jej ekonomiczną kalkulację. Jego szczegółowe kompetencje są zależne od ukończonego zakresu kształcenia:

  • absolwent specjalności technologia mleczarska posiada wiedzę związaną z produkcją mleka, napojów i koncentratów mlecznych, masła i produktów wysokotłuszczowych, serów i mlecznych preparatów białkowych. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego, w tym szczególnie w przemyśle mleczarskim.
  • absolwent specjalności technologia mięsa posiada wiedzę związaną z przetwarzaniem trzody chlewnej, bydła, drobiu, ryb i zwierząt łownych. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego w tym szczególnie w przemyśle mięsnym, drobiarskim i jajczarskim.
  •   absolwent specjalności technologia produktów roślinnych posiada wiedzę związaną z przechowalnictwem i przetwarzaniem surowców roślinnych. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego, w tym szczególnie młynach, elewatorach, piekarniach, słodowniach, zakładach przetwórstwa owoców i warzyw, olejarniach i margarynowniach.
  •  absolwent specjalności żywienie człowieka posiada wiedzę związaną z przetwarzaniem żywności i zasadami prawidłowego żywienia. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego, w tym szczególnie w zakładach gastronomicznych typu zamkniętego i otwartego oraz zakładach przemysłowej produkcji potraw.