Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku technologia żywności i żywienie człowieka jest specjalistą w zakresie przechowywania, przetwarzania, utrwalania, kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka. Potrafi zorganizować produkcję włącznie z doborem maszyn i urządzeń oraz przeprowadzić jej ekonomiczną kalkulację. Jego szczegółowe kompetencje są zależne od ukończonej specjalności i specjalizacji:

  • absolwent specjalności żywienie człowieka posiada wiedzę związaną z przetwarzaniem żywności i zasadami prawidłowego żywienia. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego, w tym szczególnie w zakładach gastronomicznych typu zamkniętego i otwartego oraz zakładach przemysłowej produkcji potraw.
  • absolwent specjalności inżynieria przetwórstwa żywności jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich we wszystkich branżach przemysłu spożywczego.

Specjalność technologia żywności/specjalizacje: 

  • absolwent specjalizacji biotechnologia żywności jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego, w tym szczególnie w przemyśle browarniczym, winiarskim, biopreparatów i innych przemysłach fermentacyjnych.
  • absolwent specjalizacji technologia mleczarska jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego, w tym szczególnie w przemyśle mleczarskim.
  • absolwent specjalizacji technologia mięsa jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego w tym szczególnie w przemyśle mięsnym, drobiarskim i jajczarskim.
  • absolwent specjalizacji technologia produktów roślinnych jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego, w tym szczególnie młynach, elewatorach, piekarniach, słodowniach, zakładach przetwórstwa owoców i warzyw, olejarniach i margarynowniach.

Absolwent studiów II stopnia ma zaawansowane umiejętności i postawy pozyskiwania wiedzy i umiejętności w wyniku samokształcenia oraz jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (studia doktoranckie).