Efekty kształcenia

Symbol

efektu kierunkowego

 

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów -

technologia żywności i żywienie człowieka -

po ukończeniu studiów drugiego stopnia

absolwent:

WIEDZA

K2A_W01

Ma wiedzę w zakresie statystyki, informatyki i teorii eksperymentu, niezbędną do rozwiązywania problemów związanych z przetwarzaniem i analizą danych za pomocą technik informatycznych; formułowania wyniku pomiaru z uwzględnieniem niepewności, modelowania równań regresji, testowania hipotez oraz probabilistycznego formułowania wniosków

K2A_W02

Ma wiedzę nt. struktury i funkcji enzymów oraz wpływu modyfikacji enzymu na jego aktywność, a także doboru metod izolowania, oczyszczania i immobilizacji enzymów w dziedzinie przetwórstwa żywności i żywienia człowieka

K2A_W03

Ma podstawową wiedzę nt. wpływ technologii przetwórstwa na zawartość, właściwości fizykochemiczne i funkcjonalne wybranych, zwłaszcza bioaktywnych, składników żywości

K2A_W04

Definiuje podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące polityki wyżywienia ludności, cele polityki żywnościowej państwa oraz wyzwania w zakresie wyżywienia i demografii

K2A_W05

Ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną, która pozwala na tworzenie wizji i strategii firmy

K2A_W06

Definiuje podstawowe elementy strukturalne konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz sposoby budowania konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw

K2A_W07

Objaśnia teoretyczne podstawy statystycznej kontroli jakości i statystycznego sterowania procesami oraz zasady stosowania planów badania i narzędzi SSP

K2A_W08

Definiuje pojęcia związane z systemami zarządzania jakością, bezpieczeństwem żywności, środowiska oraz BHP oraz wymagania zawarte w standardach dotyczących systemów zarządzania

K2A_W09

Posiada rozszerzoną wiedzę na temat technicznych i procesowych uwarunkowań produkcji żywności oraz trendów w zastosowaniu nowych technologii w utrwalaniu żywności i doskonaleniu jej jakości w aspekcie żywienia człowieka i zdrowia społecznego

K2A_W10

Posiada rozszerzoną wiedzę na temat własności fizycznych i funkcjonalnych żywności, metod ich pomiaru oraz ich powiązania z procesem technologicznym oraz wymaganiami dotyczącymi żywienia człowieka

K2A_W11

Wymienia czynniki determinujące sposób odżywiania się populacji w różnych regionach świata w relacji do występowania przewlekłych chorób niezakaźnych

K2A_W12

Charakteryzuje żywieniowe i pozażywieniowe czynniki ryzyka rozwoju chorób dietozależnych

K2A_W13

Wymienia korzyści i zalety diet alternatywnych oraz sposoby uzupełniania niedoborów składników odżywczych na poziomie jednostki i społeczeństwa/populacji

K2A_W14

Opisuje możliwości i cele profilaktyki żywieniowej dotyczące aktualnych i przewidywanych problemów w aspekcie zdrowia społecznego

K2A_W15

Wymienia powody stosowania dodatków funkcjonalnych do żywności, a także mechanizmy rynkowe dotyczące wysoko przetworzonych produktów spożywczych, m.in. GMO w dziedzinie przetwórstwa żywności i żywienia człowieka

K2A_W16

Identyfikuje procesy i etapy niezbędne do wprowadzenia nowego produktu na rynek oraz czynniki determinujące sukces bądź porażkę produktu wprowadzanego na rynek

K2A_W17

Proponuje dobór specyficznych enzymów i warunków środowiska do celowych modyfikacji białek, węglowodanów i tłuszczu, a także procesy technologiczne służące produkcji żywności hipoalergicznej i poprawie jakości żywienia

K2A_W18

Posiada wiedzę o najnowszych trendach w produkcji surowców oraz o innowacjach technologicznych i technicznych w produkcji żywności i żywieniu człowieka

K2A_W19

Zna ogólne zasady znakowania żywności w oparciu o prawo żywnościowe

K2A_W20

Zna korzyści wynikające z rozwoju sprawności fizycznej, podstawowe zasady dobrych obyczajów w nauce, prawa autorskiego, informacji patentowej, etykiety i sztuki dyplomacji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii pracy i produktu

UMIEJĘTNOŚCI

K2A_U01

Wyszukuje, twórczo analizuje i podsumowuje wiedzę z dostępnych źródeł (podręczniki, czasopisma branżowe i naukowe, Internet, itp. – również materiały obcojęzyczne)

K2A_U02

Analizuje strukturę i funkcje biologicznie aktywnych związków w żywności i żywieniu człowieka

K2A_U03

Opracowuje matematycznie i statystycznie wyniki badań własnych i innych autorów

K2A_U04

Stosuje oprogramowanie komputerowe do opracowania i prezentacji wyników badań

K2A_U05

Realizuje eksperymenty naukowe z zastosowaniem poznanych na wcześniejszych modułach metod, technik i procedur analitycznych w dziedzinie przetwórstwa żywności i żywienia człowieka

K2A_U06

Projektuje zintegrowany system zarządzania oraz przeprowadza audit wewnętrzny systemu zarządzania

K2A_U07

Stosuje narzędzia SKJ i SPC do wszechstronnej analizy problemów technologicznych

K2A_U08

Analizuje podstawowe problemy produkcyjne, ekonomiczne i społeczne współczesnej polityki żywnościowej z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowia człowieka

K2A_U09

Przeprowadza zaawansowaną analizę ekonomiczną działalności firmy, m.in. projektuje strategie konkurencji przedsiębiorstw, ocenia ich pozycje konkurencyjne oraz tworzy scenariusze przyszłości

K2A_U10

Dobiera wyposażenie techniczne instalacji i elementy linii procesowych zgodne z trendami i innowacjami w poszczególnych branżach przemysłu spożywczego

K2A_U11

Rozwija umiejętność kompleksowego i interaktywnego spojrzenia na zagadnienia jakości żywienia, bezpieczeństwa żywności i żywienia, zdrowia oraz metody biooceny żywności

K1A_U12

Proponuje i projektuje nowe rodzaje żywności, suplementów i potraw z wykorzystaniem najnowszych trendów w żywieniu człowieka produkcji surowców, technik i technologii ich przetwórstwa oraz preferencji konsumenckich

K2A_U13

Przygotowuje koncepcję nowych produktów z uwzględnieniem trendów rynku, aspektów żywieniowo-zdrowotnych oraz preferencji konsumenckich

K2A_U14

Projektuje strategie konkurencji przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

K2A_U15

Sporządza prace pisemne w postaci sprawozdań, seminariów, projektów i pracy dyplomowej o strukturze typowej dla tego typu utworów

K2A_U16

Sporządza prace pisemne z wykorzystaniem specjalistycznego języka obcego (najczęściej angielskiego)

K2A_U17

Przygotowuje krótkie wystąpienia ustne z wykorzystaniem słownictwa typowego dla kierunku technologia żywności i żywienie człowieka

K2A_U18

Rozwija wybrane formy sprawności fizycznej oraz stosuje w praktyce studiów zasady dobrych obyczajów, etykiety, prawa autorskiego, informacji patentowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii pracy i produktu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K2A_K01

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

K2A_K02

Organizuje pracę lub podział zadań na stanowisku badawczym przy planowaniu i realizacji doświadczeń, projektów, seminariów

K2A_K03

Ma świadomość zasad pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

K2A_K04

Aktywnie uczestniczy w dyskusji z zachowaniem otwartości na poglądy innych osób

K2A_K05

Ma świadomość konieczności stosowania zasad dobrych obyczajów w nauce, poszanowania praw autorskich oraz twórczej roli własnej osoby w przygotowaniu różnego typu prac własnych

K2A_K06

Dostrzega problemy związane z prawidłową organizacją i realizacją pracy (zarówno badawczej jak i w przemyśle)

K2A_K07

Wykazuje zaangażowanie w przygotowaniu i realizacji auditów

K2A_K08

Ma świadomość możliwości wpływania na działalność firmy i jakość produkowanej żywności poprzez potrzeby żywieniowe określonych grup ludności rozwiązania surowcowe, techniczne i technologiczne

K2A_K09

Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za poprawę jakości żywienia poprzez odpowiednią wartość odżywczą i prozdrowotną produkowanej żywności oraz zagrożeń wynikających z globalizacji produkcji

K2A_K10

Ma świadomość konieczności rzetelnego i właściwego znakowania żywności w zakresie wartości odżywczej i oświadczeń zdrowotnych

Efekty kształcenia przyjęte Uchwałą Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 r. (załącznik nr 26) Zobacz: http://bip.uwm.edu.pl/node/4594