Efekty kształcenia

 

Symbol

efektu kierunkowego

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów -

inżynieria przetwórstwa żywności -

po ukończeniu studiów pierwszego stopnia

absolwent:

WIEDZA

K1A_W01

Ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki i statystyki matematycznej oraz podstawy budowy algorytmów obliczeniowych niezbędne do rozwiązywania problemów inżynierskich w przemysłowym przetwórstwie żywności. 

K1A_W02

Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki, termodynamiki i techniki cieplnej niezbędną do rozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w operacjach jednostkowych i procesach technologicznych oraz do rozumienia i projektowania przebiegu operacji jednostkowych w przetwórstwie żywności.

K1A_W03

Ma wiedzę w zakresie chemii ogólnej, nieorganicznej i fizycznej niezbędną do opisu podstawowych typów reakcji, podstaw termodynamiki i kinetyki chemicznej, opisu właściwości układów koloidalnych.

K1A_W04

Ma wiedzę w zakresie chemii organicznej i biochemii niezbędną do charakteryzowania budowy molekuł i właściwości podstawowych grup związków organicznych, enzymów i koenzymów oraz analizowania składu żywności.

K1A_W05

Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz zna  podstawowe uwarunkowania dotyczące produkcji żywności na rynku polskim i międzynarodowym.

K1A_W06

Zna podstawy mikrobiologii żywności oraz charakteryzuje drobnoustroje występujące w żywności, kryteria higieny procesu, bezpieczeństwa żywności oraz jakości w produkcie i obrocie żywnością.

K1A_W07

Zna fizyczne, chemiczne i funkcjonalne właściwości jadalnych surowców roślinnych, zwierzęcych i pochodzenia biotechnologicznego oraz ma wiedzę w zakresie ogólnej technologii żywności  oraz wybranych technologii branżowych.

K1A_W08

Zna właściwości podstawowych  materiałów konstrukcyjnych, zasady ich doboru, wykorzystania i weryfikacji w warunkach przemysłowych; zasady rysunku technicznego, budowy maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym oraz zasady wykonywania pomiarów przemysłowych.

K1A_W09

Zna  zasady działania i eksploatacji maszyn, urządzeń i elementów instalacji stosowanych w  przemyśle spożywczym, automatyzacji procesów oraz wymagania techniczne w zakresie budowy aparatów dla przetwórstwa spożywczego. Zna zasady projektowania małych zespołów maszyn i urządzeń oraz linii technologicznych dla przetwórstwa spożywczego.

K1A_W10

Zna i rozumie zasady bilansowania masy i energii w operacjach jednostkowych i procesach technologicznych, zasady rozliczania produkcji oraz zagadnienia dotyczące ruchu ciepła i dyfuzyjnej wymiany masy w operacjach przetwórstwa żywności.

K1A_W11

Zna i rozumie zagadnienia dotyczące przepływu płynów rzeczywistych i transportu materiałów w przewodach, projektowania instalacji oraz technik separacji membranowej.

K1A_W12

Zna i rozumie podstawowe pojęcia reologii technicznej, specyfikę reologii żywności oraz problemy z zakresu inżynierii żywności i produktu.

K1A_W13

Zna podstawowe schematy i metody funkcjonowania transportu wewnątrzzakładowego i zewnętrznego w przemyśle spożywczym; zna podstawy działania i budowy urządzeń transportowych.

K1A_W14

Posiada elementarną wiedzę na temat podstaw ekologii, zanieczyszczeń i sposobów eliminacji zanieczyszczeń atmosfery, hydrosfery i litosfery oraz korzystania z metod monitoringu i ochrony środowiska. Ma podstawową wiedzę o cyklu życia maszyn, urządzeń i instalacji procesowych, obiektów technicznych i produktów spożywczych.

K1A_W15

Zna i rozumie problemy gospodarki energetycznej jako czynnika determinującego rozwój przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego i obszarów wiejskich. Zna ogólne zasady gospodarowania energią. Zna podstawowe źródła energii odnawialnej i zasady konwersji energii pierwotnej na energię użyteczną.

K1A_W16

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej; prawa autorskiego; ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz informacji patentowej.

K1A_W17

Ma podstawową wiedzę dotyczącą przedsiębiorczości, zarządzania małym przedsiębiorstwem produkcyjnym i handlowym w przemyśle spożywczym oraz zna przepisy prawne dotyczące zakładania start-up’ów i lokowania ich na rynku.

UMIEJĘTNOŚCI

K1A_U01

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury naukowej, branżowej, baz danych, internetu i innych dostępnych źródeł, integrować i interpretować uzyskane informacje, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

K1A_U02

Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach poprzez stosowanie zasad grafiki inżynierskiej, oprogramowania specjalistycznego i korzystanie z informacji bibliotecznej, baz danych oraz internetu.

K1A_U03

Stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu przechowalnictwa i przetwórstwa spożywczego.

K1A_U04

Potrafi planować, przeprowadzać i interpretować wyniki eksperymentów w obszarze technologii i inżynierii żywności oraz sporządzać proste prace projektowe.

K1A_U05

Potrafi przeprowadzić bilans energetyczny pojedynczych urządzeń, linii i zakładu przetwórstwa spożywczego. Potrafi klasyfikować i dobierać źródła energii, w tym energii odnawialnej oraz analizować jej wpływ na produkcję, środowisko i zasoby naturalne.

K1A_U06

Dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na przebieg procesów technologicznych podczas przetwarzania surowców spożywczych. Posiada umiejętność podejmowania rutynowych działań poprzez dobór aparatury procesowej i parametrów operacji jednostkowych, rozwiązujących problemy w przetwórstwie żywności, ochronie środowiska naturalnego oraz automatyzacji procesów technologicznych.

K1A_U07

Projektuje struktury i podstawowe elementy dokumentacji systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności z uwzględnieniem analizy procesów produkcji i obrotu środkami spożywczymi.

K1A_U08

Potrafi zaprojektować typowe instalacje procesowe do realizacji zadanych operacji technologicznych, dobierając odpowiednie wyposażenie linii z uwzględnieniem wstępnej analizy ekonomicznej.

K1A_U09

Określa wady i zalety rozwiązań typowych oraz ich innowacji z zakresu przetwórstwa żywności z uwzględnieniem aspektów systemowych i pozatechnicznych.

K1A_U10

Umie przygotować w języku polskim i obcym poprawnie udokumentowane opracowanie problemów z zakresu inżynierii i aparatury procesowej stosowanej w technologiach przechowalnictwa i przetwórstwa żywności.

K1A_U11

Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym dotyczących technologii żywności oraz inżynierii i aparatury procesowej, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1A_K01

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia poprzez podejmowanie studiów drugiego stopnia, studiów podyplomowych, kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz osobiste.

K1A_K02

Ma świadomość konieczności pracy w zespole oraz odpowiedzialnie realizuje zadania stosownie do pozycji w grupie.

K1A_K03

Potrafi określić priorytety prowadzące do poprawnego rozwiązania problemów inżynierskich oraz zadań związanych z projektowaniem i eksploatacją urządzeń technicznych i linii technologicznych.

K1A_K04

Ma świadomość  wpływu przemysłu spożywczego na środowisko naturalne oraz prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera.

K1A_K05

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

K1A_K06

Ma świadomość społecznej roli inżyniera i jego odpowiedzialności za jakość produkowanych wyrobów spożywczych oraz wobec środowiska naturalnego. Potrafi formułować i przekazywać w sposób zrozumiały informacje i opinie dotyczące osiągnięć w zakresie przetwórstwa spożywczego.

Efekty kształcenia przyjęte Uchwałą Nr 869 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 22 marca 2016 r.  Zobacz: http://bip.uwm.edu.pl/node/5074