Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia kierunku bezpieczeństwo i certyfikacja żywności  ma wiedzę z zakresu chemii, matematyki, fizyki, mikrobiologii i nauk pokrewnych niezbędną do rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w żywności, związanych z zapewnieniem jej jakości i bezpieczeństwa. Zna procesy produkcji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, zagrożenia powstające w trakcie pozyskiwania i przetwarzania surowców, korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem substancji dodatkowych, w tym funkcjonalnych oraz zasady utrwalania, pakowania, przechowywania i wprowadzania do obrotu żywności, a także systemy gwarantujące jej jakość i bezpieczeństwo (GMP, GHP, HACCP, ISO 9001, 22000,  itp.). Dysponuje wiedzą na temat regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa i jakości oraz certyfikacji żywności, a także zasad urzędowej kontroli żywności. Zna i rozumie zasady zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, organizacji systemów ekologicznych oraz ich wpływ na bezpieczeństwo żywności. Ma ogólną wiedzę na temat podstawowych metod statystycznych i narzędzi informatycznych do analizy oraz oceny zjawisk i procesów dla prognozowania bezpieczeństwa i jakości żywności. Posiada wiedzę o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i higieny w produkcji i analizie żywności. Zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady związane z ochroną własności intelektualnej, a także polską i angielską terminologię w zakresie bezpieczeństwa i certyfikacji żywności. Zna standardy związane z bezpieczeństwem i jakością żywności oraz wymagania w zakresie certyfikacji żywności. Potrafi samodzielnie opracować dokumentację systemową. Potrafi dokonać oceny bezpieczeństwa żywności oraz zna zadania nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego w gospodarce żywnościowej, a także podstawy obowiązującego prawa żywnościowego, zakres działalności Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i systemu RASFF. Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję bezpiecznej żywności. Zdaje sobie sprawę z ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie gospodarki żywnościowej, w szczególności w odniesieniu do środowiska naturalnego. Posiada umiejętność pracy w zespole, posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.