Efekty kształcenia


 

 

Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji

 

Symbol efektu kierunkowego

Treść efektu kierunkowego

WIEDZA: absolwent zna i rozumie

KA6_WG1

pojęcia i prawa z zakresu matematyki, statystyki, technologii informacyjnych, fizyki, chemii i biochemii ważne z punktu widzenia kształtowania bezpieczeństwa żywności

KA6_WG2

rodzaje i źródła surowców do produkcji żywności oraz przemiany i reakcje związków chemicznych obecnych w żywności

KA6_WG3

współczesne wyzwania, jakie stoją przed produkcją i dystrybucją bezpiecznej żywności

KA6_WG4

zasady produkcji roślinnej i zwierzęcej, w tym standardy bezpieczeństwa w produkcji podstawowej

KA6_WG5

znaczenie mikroorganizmów i ich metabolitów w przetwórstwie żywności oraz metody ich wykrywania

KA6_WG6

wybrane techniki analizy chemicznej, instrumentalnej, mikrobiologicznej i sensorycznej oraz ich znaczenie w zapewnianiu jakości i bezpieczeństwa żywności

KA6_WG7

podstawy budowy, eksploatacji maszyn i urządzeń oraz przyrządów pomiarowych w produkcji bezpiecznej żywności

KA6_WG8

procesy technologiczne i operacje jednostkowe wykorzystywane do wytwarzania produktów spożywczych oraz czynniki determinujące jakość i bezpieczeństwo żywności w całym cyklu ich życia

KA6_WG9

zasady dobrych praktyk (GLP, GHP, GMP), podstawowe koncepcje zarządzania jakością, zasady HACCP oraz wybrane znormalizowane systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności

KA6_WG10

wymagania dotyczące warunków sanitarno-higienicznych i weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione w procesie produkcji i obrotu żywnością

KA6_WG11

zasady prawidłowego doboru opakowań i systemów pakowania w zapewnianiu bezpieczeństwa żywności

KA6_WG12

zagrożenia bezpieczeństwa żywności, metody ich identyfikacji, monitorowania i eliminowania

KA6_WG13

wymagania obowiązkowych i dobrowolnych systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności

KA6_WG14

aspekty związane z problemami fałszowania żywności oraz zapewnienia jej autentyczności

KA6_WG15

terminologię stosowaną w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności  w języku polskim i obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KA6_WK1

etyczne, społeczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne uwarunkowania związane z pozyskiwaniem surowców oraz przetwarzaniem i dystrybucją żywności

KA6_WK2

pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i patentowego, przedsiębiorczości, zasady korzystania z literatury fachowej oraz właściwego jej cytowania

KA6_WK3

podstawy profilaktyki żywieniowej, ochrony zdrowia publicznego i zapewnienia jakości życia

KA6_WK4

zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

KA6_WK5

hierarchię źródeł prawa, wymagania podstawowych aktów prawnych w zakresie prawa żywnościowego

KA6_WK6

rodzaje i zakres certyfikacji produktów żywnościowych oraz znormalizowanych systemów zarządzania

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi

KA6_UW1

prawidłowo dobierać metody i narzędzia, dokonywać obserwacji, pomiarów i obliczeń podczas produkcji i obrotu żywnością, a także analizować i interpretować uzyskane dane z wykorzystaniem dostępnych źródeł informacji i technik informacyjnych, a także dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne

KA6_UW2

posługiwać się systemami normatywnymi oraz normami i regulacjami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności

KA6_UW3

zaprojektować i zrealizować, zgodnie z zadaną specyfikacją, wyrób, system lub proces, stosując podstawowe metody, techniki i narzędzia niezbędne do ich realizacji oraz zinterpretować wyniki i sformułować wnioski

KA6_UW4

zaprojektować podstawowe elementy dokumentacji znormalizowanych systemów zarządzania, identyfikować i szacować zagrożenia oraz dobierać środki nadzoru nad bezpieczeństwem i jakością żywności, monitorować i wdrażać działania korygujące

KA6_UW5

dostrzegać wpływ działań inżynierskich łącznie z aspektami etyki zawodowej na otoczenie, funkcjonowanie obiektów, jakość żywności i stan środowiska naturalnego

KA6_UW6

przeprowadzać obserwacje i wykonywać pomiary z zachowaniem zasad ergonomii i BHP

KA6_UK1

przygotowywać wystąpienia ustne oraz prace pisemne w języku polskim i języku obcym na poziomie B2 ESOK, z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii

KA6_UK2

brać aktywny udział w dyskusji, przedstawiać opracowania i opinie własne oraz być otwartym na poglądy innych

KA6_UO1

planować i organizować pracę indywidualną i w zespole

KA6_UU1

samodzielne planować i realizować własne uczenie się przez całe życie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent jest gotów do

KA6_KK1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i jej rozwijania w oparciu o dostępne źródła, zmian języka branżowego (również obcego) oraz innych, pozatechnicznych uwarunkowań wykonywania zawodu

KA6_KK2

wzięcia odpowiedzialności za jakość i bezpieczeństwo żywności, prawidłowe jej znakowanie oraz konsultowania przypadków spornych z ekspertami

KA6_KO1

prowadzenia aktywności zawodowej w sposób etyczny, odpowiedzialny i zgodny z interesem publicznym

KA6_KO2

organizowania i realizowania projektów mających na celu poprawę jakości życia

KA6_KR1

profesjonalnego wykonywania zawodu z poszanowaniem dorobku i tradycji zawodowych

 

Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji umożliwiające uzyskanie kompetencji inżynierskich

Symbol efektu kierunkowego

Treść efektu kierunkowego

WIEDZA: absolwent zna i rozumie

KA6_WG6

wybrane techniki analizy chemicznej, instrumentalnej, mikrobiologicznej i sensorycznej oraz ich znaczenie w zapewnianiu jakości i bezpieczeństwa żywności

KA6_WG7

podstawy budowy, eksploatacji maszyn i urządzeń oraz przyrządów pomiarowych w produkcji bezpiecznej żywności

KA6_WG8

procesy technologiczne i operacje jednostkowe wykorzystywane do wytwarzania produktów spożywczych oraz czynniki determinujące jakość i bezpieczeństwo żywności w całym cyklu ich życia

KA6_WG16

podstawowe zasady wykonywania pomiarów w łańcuchu żywnościowym

KA6_WK7

potrzebę podejmowania działań związanych z organizacją przedsięwzięć gospodarczych, zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi

KA6_UW7

zaplanować eksperyment, zgodnie z zadaną specyfikacją, oraz stosować do jego przeprowadzania i interpretacji wyników metody statystyczne i symulacje komputerowe

KA6_UW8

zaprojektować wdrożenie systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności

KA6_UW9

dostrzegać wpływ działań inżynierskich łącznie z aspektami etyki zawodowej na otoczenie, funkcjonowanie obiektów, jakość żywności i stan środowiska naturalnego

KA6_UW10

wykorzystać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich, z wykorzystaniem metod analitycznych, symulacyjnych, eksperymentalnych i projektowych

 

Efekty uczenia się zostały określone Uchwałą Nr 636 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2020 r. Zobacz: http://bip.uwm.edu.pl/node/7140