Efekty kształcenia

Symbol

efektu kierunkowego

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów -

broker innowacji w przemyśle spożywczym -

po ukończeniu studiów pierwszego stopnia

absolwent:

WIEDZA

K1A_W01

Ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biochemii i mikrobiologii konieczną do wyjaśniania zjawisk i procesów zachodzących podczas przechowywania surowców oraz przetwórstwa żywności

K1A_W02

Ma uporządkowaną wiedzę nt. trendów w technologiach pozyskiwania, przechowalnictwa i przetwórstwa surowców w przemyśle spożywczym

K1A_W03

Ma uporządkowaną wiedzę nt. tradycyjnych i nowoczesnych metod oceny jakości artykułów rolno-spożywczych

K1A_W04

Charakteryzuje podstawowe procesy inżynieryjne w przemyśle spożywczym

K1A_W05

Charakteryzuje gospodarkę opakowaniową, magazynową, technikę i technologię magazynowania oraz sposoby składowania produktów spożywczych

K1A_W06

Ma specjalistyczną wiedzę technologiczną na temat wybranych branż przemysłu spożywczego

K1A_W07

Zna zasady produkcji i znaczenie rynku żywności funkcjonalnej, tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej

K1A_W08

Definiuje pojęcia związane z systemami zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem zdrowotnym żywności

K1A_W09

Definiuje podstawowe terminy ekonomiczne oraz zna istotę, uwarunkowania i prawa procesu gospodarowania

K1A_W10

Ma podstawową wiedzę dotyczącą mechanizmu rynkowego, teorii cen oraz konsumenta i jego zachowań rynkowych we współczesnej gospodarce krajowej i międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolno-spożywczego

K1A_W11

Ma podstawową wiedzę w zakresie teorii zarządzania oraz istoty, uwarunkowań i praw procesu decyzyjnego w przemyśle spożywczym

K1A_W12

Zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

K1A_W13

Ma uporządkowaną wiedzę nt. aktualnych aktów normatywnych w zakresie prawa cywilnego, finansowego, administracyjnego, gospodarczego, w tym żywnościowego oraz z zakresu własności intelektualnej

K1A_W14

Ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania systemami informacyjnymi i ich wykorzystania do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przemyśle spożywczym

K1A_W15

Ma podstawową wiedzę pozwalającą na komunikowanie interpersonalne i społeczne oraz zna rodzaje i uwarunkowania więzi organizacyjnych

UMIEJĘTNOŚCI

K1A_U01

Identyfikuje potrzeby informacyjne potencjalnych użytkowników innowacyjnych rozwiązań (technologicznych, technicznych, organizacyjnych, produktowo-usługowych)

K1A_U02

Potrafi wyszukać, ocenić jakość, przetworzyć i zaprezentować informacje dotyczące innowacyjnych rozwiązań w różnego typu źródłach (nowoczesnych i tradycyjnych)

K1A_U03

Sprawnie wykorzystuje technologię informacyjną w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji zgodnie ze standardami technicznymi (grafika inżynierska)

K1A_U04

Wykorzystuje wiedzę techniczno-technologiczną (inżynierska) do opracowywania bilansów materiałowych i energetycznych dla aparatów i procesów technologicznych

K1A_U05

Planuje etapy projektowania i wdrażania nowych produktów/usług na rynku żywności oraz innowacji technologicznych, technicznych, marketingowych i organizacyjnych

K1A_U06

Potrafi posługiwać się narzędziami wykorzystywanymi w systemie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności

K1A_U07

Sporządza (samodzielnie i w zespole) raporty techniczne, sprawozdania lub inną dokumentację z realizacji prostych badań i eksperymentów połączone z interpretacją wyników

K1A_U08

Opisuje czynności zapewniające prawidłową organizację i wydajność procesu produkcji (z wykorzystaniem odpowiednich technik, metod, technologii i narzędzi)

K1A_U09

Obsługuje różne urządzenia wykorzystywane w przetwórstwie żywności służące obróbce technologicznej i kontroli procesów

K1A_U10

Krytycznie ocenia innowacyjne kierunki w przetwórstwie żywności (z punktu widzenia techniczno-technologicznego, organizacyjnego i produktowego) w warunkach gospodarki rynkowej

K1A_U11

Przeprowadza podstawowe analizy dotyczące różnych aspektów jakości żywności (w tym: mikrobiologicznej, sensorycznej, fizyko-chemicznej)

K1A_U12

Dokonuje analizy oddziaływania produktów i procesów technologicznych na środowisko, proponując najbardziej korzystne rozwiązania dla środowiska

K1A_U13

Potrafi scharakteryzować poszczególne etapy i uwarunkowania związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej

K1A_U14

Posiada umiejętność wykorzystania właściwych metod analizy ekonomiczno-finansowej do oceny działalności przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego i wyboru finansowania innowacyjnych przedsięwzięć

K1A_U15

Stosuje podstawowe zasady rachunkowości oraz dokumentowania działalności gospodarczej

K1A_U16

Analizuje, interpretuje i prognozuje skutki zjawisk i procesów zachodzących w społeczeństwie i gospodarce oraz ocenia decyzje konsumentów i podmiotów gospodarczych

K1A_U17

Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi i specyfikacjami (prawnymi i zawodowymi) w celu rozwiązywania konkretnych zadań w zakresie wdrażania innowacji na rynku żywności

K1A_U18

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej

K1A_U19

Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1A_K01

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i podnoszenia kwalifikacji w zawodzie brokera innowacji na rynku artykułów rolno-spożywczych oraz rozwoju osobistego

K1A_K02

Ma świadomość ważności i znaczenia informacji pozwalającej na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w społeczeństwie wiedzy

K1A_K03

Stosuje się do zasad etyki zawodowej i odpowiedzialności za pracę obowiązujących brokera innowacji w sektorze rolno-spożywczym

K1A_K04

Wykazuje zdolność do pracy w zespole, przyjmowania w nim różnych ról, w tym roli kierowniczej

K1A_K05

Posiada rozwiniętą umiejętność komunikacji interpersonalnej

K1A_K06

Rozumie ekonomiczny kontekst podejmowanych i realizowanych przez siebie decyzji

K1A_K07

Potrafi wyznaczyć ścieżkę własnego rozwoju zawodowego

K1A_K08

Ma świadomość problemów i trudności towarzyszących działalności gospodarczej oraz funkcjonowaniu przedsiębiorstw

K1A_K09

Posiada kompetencje do uczestniczenia w tworzeniu innowacyjnych projektów w przemyśle spożywczym

K1A_K10

Potrafi angażować się w proces mediacji i rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych na poziomie przedsiębiorstwa i organizacji

K1A_K11

Ma świadomość konieczności korzystania z dorobku obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz społecznych w rozwiązywaniu współczesnych problemów związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań

K1A_K12

Rozumie podstawowe aspekty zawodu brokera innowacji przez odbycie praktyki programowej oraz nawiązane kontakty ze środowiskiem praktyków: ekspertów, biznesmenów, naukowców z sektora rolno-spożywczego

K1A_K13

Ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za kształtowanie i stan środowiska naturalnego

Efekty kształcenia przyjęte Uchwałą Nr 496 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 r. (załącznik nr 2) Zobacz: http://bip.uwm.edu.pl/node/3710