Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią

Pl. Cieszyński 1, 10-726 Olsztyn, tel.: 89 523 36 30, fax.: 89 523 33 37

Kierownik Katedry

 

 

prof. dr hab. inż. Ryszard Żywica, prof. zw.

89 523 34 08
89 523 36 30

ryszard.zywica@uwm.edu.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

 

 

dr hab. inż. Joanna Katarzyna Banach, prof UWM

89 523 35 38

katarzyna.banach@uwm.edu.pl

dr hab. inż. Monika Modzelewska - Kapituła

89 523 33 37

monika.modzelewska@uwm.edu.pl

dr inż. Katarzyna Tkacz 

89 523 47 11

k.tkacz@uwm.edu.pl

dr inż. Andrzej Iwaniak
89 523 47 11aiwaniak@poczta.onet.pl
   

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

 

 

mgr inż. Janusz Turowski 

89 523 36 30

janturow@uwm.edu.pl

mgr inż. Iwona Zadroga

89 523 36 30

iwona.zadroga@uwm.edu.pl

 

 

 

Pracownicy emerytowani

 

prof. dr hab. inż. Janusz Budny

89 523 36 30

 

dr inż. Ryszard Szczepański

 

89 523 36 30

 

 

 

dr inż. Jan Kaczorek

 

Doktoranci

 89 523 36 30

 

mgr inż. Dorota Wiśniewska

89 523 33 37

dorota.charzynska@uwm.edu.pl

Działalność dydaktyczna

W Katedrze prowadzone są zajęcia dydaktyczne ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia kierunków studiów Towaroznawstwo oraz Technologia Żywności i Żywienie Człowieka realizowanych na Wydziale Nauki o Żywności, a także zajęcia międzywydziałowe na makrokierunku - Bioinżynieria produkcji żywności na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt.

Kierunek - TOWAROZNAWSTWO

 • Grafika inżynierska, rok I, I stopień kształcenia
 • Inżynieria materiałowa, rok II, I stopień kształcenia
 • Towaroznawstwo artykułów przemysłowych, rok III, I stopień kształcenia
 • Towaroznawstwo artykułów masowych, rok III, I stopień kształcenia
 • Informatyczne narzędzia w doświadczalnictwie, rok I, II stopień kształcenia
 • Miernictwo w kontroli jakości towarów, rok I, II stopień kształcenia
 • Elektryczne techniki oceny jakości towarów, rok  II, II stopień kształcenia
 • Seminaria kierunkowe, rok I, II stopień kształcenia
 • Seminaria dyplomowe, I i II stopień kształcenia

Kierunek - TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

 • Maszynoznawstwo i rysunek techniczny, rok I, I stopień kształcenia
 • Miernictwo w kontroli jakości żywności, rok I, II stopień kształcenia
 • Metodologia badań doświadczalnych, rok I, II stopień kształcenia

Makrokierunek - BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

 • Miernictwo w kontroli jakości żywności, rok III, I stopień kształcenia

Kierunek - BROKER INNOWACJI W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

 • Maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego
 • Grafika inżynierska

Działalność naukowo-badawcza

Zasadniczym obszarem badań pracowników Katedry są zagadnienia dotyczące optymalizacji procesów produkcyjnych w aspekcie jakości towarów oraz ich energochłonności.

Poszczególne cele wyznaczane są w następujących zadaniach badawczych:

1.         Wykorzystanie zjawisk elektrycznych do poprawy oraz bezinwazyjnej oceny, kontroli i prognozowania jakości towarów.

2.         Badanie wpływu modyfikacji technologicznych na jakość surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego.

3.         Badania nad poprawą sprawności w procesach wytwarzania oraz użytkowania energii elektrycznej i cieplnej.

Działalność POPULARNO-NAUKOWA

Ważnym osiągnięciem naukowym pracowników Katedry są organizowane cyklicznie we współpracy ze Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym „Energia i środowisko w mleczarstwie” w Olsztynie Konferencje Naukowo-Techniczne nt. „Problemy gospodarki energią i środowiskiem w mleczarstwie” efektem czego są publikacje w materiałach konferencyjnych. Prezesem Stowarzyszenia od 4 września 2014 roku jest prof. dr hab. inż. Ryszard Żywica, a Przewodniczącym Rady Programowej -  prof. dr hab. inż. Janusz Budny.We wrześniu 2016 roku odbyła się  się już XXXV edycja  konferencji.

Temat badawczy realizowany w Katedrze

Optymalizacja procesów produkcyjnych w aspekcie jakości towarów oraz ich energochłonności

W ramach tematu realizowane są zadania:

1.     Wykorzystanie zjawisk elektrycznych do poprawy oraz bezinwazyjnej oceny, kontroli i prognozowania jakości towarów.

2.     Badanie wpływu modyfikacji technologicznych na jakość surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego.

3.     Badania nad poprawą sprawności w procesach wytwarzania oraz użytkowania energii elektrycznej i cieplnej.

Wybrane publikacje

1.        Żywica R., Banach J.K. Analysis of changes in electric current intensity during high voltage electrical stimulation in the aspect of prediction the pH value of beef. Journal of Food Engineering 2007 (81): 560 – 565.

2.        Żywica R., Banach J.K. Effect of own-construction device for electrical stimulation and storage time on tenderness of bullocks meat. Polish Journal of Food and Nutrition Science, 2007, 57 (2): 233 – 237.

3.        Banach J.K., Żywica R. Usability of beef conductivity properties for assessment and control of its ripeness. Polish Journal of Food and Nutrition Science, 2007, 57(2A): 25 – 28. 

4.        Tkacz K., Troszyńska A., Lamparski G. Effect of grill type on sensory quality of meat steaks. Polish Journal of Natural Sciences, 2007, 22(3): 525 – 533.

5.        Majewska K. M., Banach J.K., Żywica R., Białobrzewski I. Changes of wheat grain electric properties in relation to its variety and chosen technological quality parameters. International Journal of Food Properties, 2008 (11): 392 – 406.

6.        Żywica R., Banach J.K., Gornowicz M. Selected energetic and economic aspects of modelling the quality of beef in the electrical stimulation and chilling process. Polish Journal of Commodity Science, 2008, 3(16): 69 – 78.

7.        Turowski J., Tkacz K. Wspólnotowy system raportowania emisji zanieczyszczeń. Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym. Praca zbiorowa pod red. M. Wiśniewskiej i E. Malinowskiej, Sopot, 2008, 248 – 252.

8.        Iwaniak A., Chojnowski P. Jakość energii elektrycznej z siłowni wiatrowej. Wiadomości Elektrotechniczne, 2009 (11): 14 – 17.

9.        Chojnowski P., Bałkowski B., Iwaniak A. Kompensacja mocy biernej maszyny wyciągowej nadążną baterią kondensatorów i filtrem aktywnym. Elektro info „Jakość energii elektrycznej” 2010 (9): 84 – 86.

10.    Banach J.K., Żywica R. The effect of electrical stimulation and freezing on electrical conductivity of beef trimmed at various times after slaughter. Journal of Food Engineering, 2010 (100): 119 –124.

11.    Żywica R. 2010. Zjawiska elektryczne w produkcji i towaroznawczej ocenie jakości mięsa. Wyd. UWM w Olsztynie, 9 – 248. Książka profesorska.

12.    Banach J.K., Żywica R., Szpendowski J., Kiełczewska K. Possibilities of using electrical parameters of milk for assessing its adulteration with water. International Journal of Food Properties, 2012, 15(2): 274 – 280.

13.    Żywica R., Banach J.K., Kiełczewska K. An attempt of applying the electric al properties for the evaluation of milk fat content of raw milk. Journal of Food Engineering, 2012 (111): 420 – 424.

14.    Banach J.K., Żywica R., Nieradko I., Staniewski B. Studies on determination of mathematical relationships between rapeseed oil content and electrical properties of butter and fat mixes. Journal of Food Engineering,  2012 (112): 346 – 351.

15.    Żywica R., Banach J.K., Charzyńska D.G, Staniewski B. Wpływ dodatku oleju słonecznikowego na właściwości przewodnościowe miksów tłuszczowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2012, 2(81): 161 – 172.

16.    Tkacz K, Więk A, Kubiak M. S., Influence of marinades on the level of PAHs in grilled meat products. Italian Journal of Food Science, 2012, 24(3): 270 – 278.

17.    Więk A., Tkacz K., Carbon Footprint: an ecological indicator in food production, Polish Journal of Environmental Studies, 2013, 22(1): 53 – 61.

18.    Więk A., Tkacz K., Żywica R. Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aroma-tycznych (WWA) w mięsnych produktach grillowanych w zależności od zawartości tłuszczu w surowcu, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2013, 2(87): 39 – 50.

19.    Banach J.K. Metoda kompleksowej poprawy jakości kulinarnego mięsa indyka w aspekcie krajowego systemu gwarantowanej jakości żywności. Rozprawy i Monografie, nr 186, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2013, 9-141.

20.    Modzelewska-Kapituła M., Nogalski Z., Kwiatkowska A. Comparison of collagen profile and tenderness of the muscles from heifers and single-calf cows. South African Journal of Animal Science. 2014 (44): 371 – 383. 

21.    Pietrzak-Fiećko R., Modzelewska-Kapituła M. Fatty acid profile of Polish meat products. Italian Journal of Food Science. 2014, 26, 363 – 369.

22.    Banach J.K., Żywica R., Zadroga I.U., Staniewska K. Predicting sunflower oil content in mixed fat spreads based on electrical properties. Polish Journal of Commodity Science. 2014, 1(38): 73 – 83.

23.    Banach J.K., Żywica R., Tkacz K. Assessment of selected quality attributes of stimulated beef. Polish Journal of Commodity Science 2014, 3(40): 29 – 37.

24.    Tkacz K, Więk A., Banach J. K., Żywica R., Korzeniowska-Ginter R., Zastosowanie miodu i innych produktów pszczelich w kosmetyce. Szkice Humanistyczne, 2014, tom XIV, 4(36): 355-368.

25.     Tkacz K., Korzeniowska-Ginter R., Żywica R., Banach J. K.,  Więk A., Jakość szamponów przeciwłupieżowych w ocenie konsumentów. Szkice Humanistyczne. 2014, tom XIV, 4(36):387-397.

26.    Więk A., Żywica R., Tkacz K., Przyprawy jako czynnik kształtujący bezpieczeństwo zdrowotne mięsnych produktów grillowanych. Szkice Humanistyczne. 2014, tom XIV, 4(36): 465-478.

27.    Żywica R., Banach J.K. Simple linear correlation between concentration and electrical properties of apple juice Journal of Food Engineering,  2015, (158): 8 – 12.

28.    Modzelewska-Kapituła M., Kwiatkowska A., Jankowska B., Dąbrowska E. 2015. Water holding capacity and collagen profile of bovine m. infraspinatus during postmortem ageing. Meat Science, 100, 209-216.

Patenty i zgłoszenia patentowe

Żywica R., Kornacki K., Budny J., Kłębukowska L. 2002. Sposób inaktywacji drobnoustrojów w roztworach, zwłaszcza w mleku. Patent nr P182987.

Żywica R. 2004. Sposób prognozowania pH mięsa. Patent RP nr 331814.

Żywica R., Banach J.K. Kiełczewska K. 2006. Sposób prognozowania zawartości tłuszczu w mleku surowym i śmietance. Patent RP nr P 381421.

Żywica R., Banach J.K. 2011. Sposób prognozowania zawartości ekstraktu w sokach owocowych, zwłaszcza w soku jabłkowym. Zgłoszenie patentowe P.395911.

 Żywica R., Banach J. K., Zadroga I. U.,  Staniewski B., 2015. Sposób prognozowania zawartości olejów roślinnych, zwłaszcza oleju rzepakowego, w maśle i miksach tłuszczowych. Patent RP P. 413246.

 PATENTY WDROŻONE W PRZEMYŚLE MIĘSNYM

 Żywica R., Budny J., Pogorzelski M. 1997. Układ do wysokonapięciowej elektrostymulacji   tusz wołowych. Patent PL 173079 B1.

 Żywica R., Banach J.K. 2011. Układ do oszałamiania indyków – Patent P. 381759

Żywica R., Banach J.K. 2013. Sposób oszałamiania drobiu. Patent RP 215330.