Biochemii Żywności

Pl. Cieszyński 1, 10-726 Olsztyn- Kortowo, 89 524-51-71, Fax: 89 523-39-45, http://www.uwm.edu.pl/biochemia

MetaChemiBio,  http://www.uwm.edu.pl/metachemibio/

 

Kierownik Katedry

Prof. zw. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz

89 524-51-71

darewicz@uwm.edu.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:     

Profesor nadzwyczajny:

Prof. dr hab. Piotr Minkiewicz

89 523-37-15  

minkiew@uwm.edu.pl

Prof. dr hab. inż. Alicja Żbikowska

89 523-47-75      

a.zbikowska@uwm.edu.pl

Dr hab. inż. Anna Iwaniak, prof. UWM

89 523-37-22     

ami@uwm.edu.p

Adiunkci:

Dr inż. Marta Dziuba

89 523-37-80  

niklema@uwm.edu.pl

Dr inż. Dorota Nałęcz

89 523-37-80  

dota@uwm.edu.pl

Dr inż. Iwona Szerszunowicz

89 523-37-80    

iwona.szersz@uwm.edu.pl

Asystenci:

Dr inż. Justyna Borawska

89 523-32-44

justyna.borawska@uwm.edu.pl

Dr inż. Justyna Bucholska

89 523-35-85

justyna.michalska@uwm.edu.pl

Mgr inż. Damir Mogut

89 523-35-85

damir.mogut@uwm.edu.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

Mgr inż. Magdalena Bagińska

89 524-51-71

biochemia@uwm.edu.pl

Mgr inż. Agnieszka Brodowska

89 524-51-71

biochemia@uwm.edu.pl

Mgr Inż. Monika Pliszka

89 524-51-71

biochemia@uwm.edu.pl

Inż. Renata Uchal

89 524-51-71

biochemia@uwm.edu.pl

Doktoranci:

Mgr inż. Monika Protasiewicz

89 523-32-44

monika.protasiewicz@uwm.edu.pl

Mgr inż. Piotr Starowicz

89 523-32-44

piotr.starowicz@uwm.edu.pl

 Działalność dydaktyczna 

Zespół Katedry Biochemii Żywności prowadzi zajęcia dydaktyczne na trzech poziomach kształcenia: I stopniu (inżynierskim), II stopniu (magisterskim) i III stopniu (doktoranckim), na wszystkich kierunkach Wydziału Nauki o Żywności tj.: Technologii Żywności i Żywieniu Człowieka, Towaroznawstwie, Inżynierii Chemicznej i Procesowej oraz Gastronomii - Sztuce Kulinarnej. W Katedrze realizowane są zarówno przedmioty podstawowe, kierunkowe, jak i specjalnościowe (seminaria, konwersatoria, promotorstwo prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich), jak również przedmioty do wyboru.

I stopień studiów (inżynierski):

Chemia, Chemia organiczna - studia stacjonarne i niestacjonarne, Chemia organiczna z biochemią, Biochemia, Biochemia żywności, Bioinformatyka (przedmiot do wyboru).

II stopień studiów (magisterski):

Wybrane zagadnienia z enzymologii, Proteomika - przedmiot do wyboru. Ponadto w roku 2015/2016 pracownicy Katedry Biochemii Żywności prowadzić będą zajęcia na I stopniu studiów (inżynierskim), w formie wykładów i ćwiczeń, na nowym kierunku studiów WNoŻ: Broker innowacji w przemyśle spożywczym, z następujących przedmiotów: Chemia z elementami biochemii; Produkcja i rynek żywności funkcjonalnej; Żywność tradycyjna, regionalna
i ekologiczna. Od lutego 2016 roku pracownicy katedry realizują również zajęcia w języku angielskim z przedmiotu Enzymology, Bioinformatics and Bioprocsses, w ramach Master’s Programme Process Engineering, Offenburg (międzynarodowe studia II stopnia).

Działalność naukowo-badawcza

Działalność badawcza katedry koncentruje się głównie na molekularnych podstawach funkcji i struktury hydrokoloidów, głównie białek żywności oraz mechanizmie ich proteolizy. Tematyka badawcza dotąd opublikowanych, wzajemnie komplementarnych prac z tego zakresu dotyczy:

  • mechanizmu proteolizy białek żywności;
  • mechanizmu tworzenia się i właściwości fizykochemicznych oraz biologicznych kompleksów białkowych;
  • fizykochemicznej charakterystyki koncentratów białek mleka;
  • molekularnych podstaw funkcjonalnych właściwości hydrokoloidów i produktów ich degradacji;
  • białek żywności jako potencjalnego źródła bioaktywnych peptydów (komputerowe bazy danych, metody bioinformatyczne stosowane w analizie białek);
  •  projektowania procesów proteolizy w aspekcie potencjalnego pozyskiwania biologicznie aktywnych peptydów;
  • metodyki związanej z izolowaniem, rozdziałem oraz identyfikacją białek i peptydów żywności oraz enzymów proteolitycznych; proteomicznej analizy białek wykorzystującej metody elektroforezy dwukierunkowej oraz spektrometrii mas.

Do szczególnych osiągnięć naukowych pracowników Katedry Biochemii Żywności należy opracowanie naukowych  baz danych: BIOPEP (www.uwm.edu.pl/biochemia) i MetaChemiBio (www.uwm.edu.pl/metachemibio). Baza BIOPEP służy do analizy białek jako źródła peptydów bioaktywnych oraz do projektowania procesów proteolizy. Baza miała kilkadziesiąt tysięcy wejść (dane do marca 2015r.) a uzyskane wyniki były opublikowane m.in. w: Peptides, Food Chemistry, British Journal of Nutrition, Journal of Dairy Science, Analytica Chimica Acta, Phytochemistry, NitricOxide, ACS Symposium Series, American Journal of Clinical Nutrition, Journal of Proteomics, PLoS ONE, Bioinformatics. MetaChemiBio jest metabazą związków ważnych w kontekście jakości i bezpieczeństwa żywności. Opracowanie metabazy jest konsekwencją wynikającą ze światowej popularności bazy BIOPEP. Strona MetaChemiBio zawiera linki do ponad 300 baz danych, zawierających informacje na temat związków chemicznych o małej masie cząsteczkowej, w tym związków aktywnych biologicznie, leków oraz składników żywności, a także programów służących do wyszukiwania danych, przewidywania właściwości związków oraz wspomagających identyfikację (stan aktualny 29 kwietnia 2015r. - 367). MetaChemiBio współpracuje z międzynarodową metabazą OMICTools. Bazy danych BIOPEP oraz MetaChemiBio są także stosowane na zajęciach dydaktycznych przez studentów Wydziału Nauki o Żywności jako przykład nowoczesnych metod stosowanych we współczesnej chemii, biochemii i technologii żywności.

Działalność usługowa, oferta analityczna

Istotnym elementem pracy katedry jest ścisły związek z zakładami przemysłowymi. Pracownicy są autorami wielu ekspertyz i opinii opracowanych na zlecenie jednostek gospodarczych. Ponadto w Katedrze prowadzi się szereg różnych kursów i szkoleń specjalistycznych w zakresie badań żywności przy wykorzystaniu najnowszych instrumentalnych metod analitycznych. Katedra Biochemii Żywności utrzymuje szerokie kontakty z licznymi, zagranicznymi instytutami i placówkami naukowymi, w których pracownicy katedry odbywają staże naukowo-badawcze oraz biorą udział w międzynarodowych konferencjach i sympozjach, prezentując swoje osiągnięcia naukowe, m.in.: Danish Technological Institute, Wageningen University, Netherlands Institute of Dairy Research, University of Quebec, University of British Columbia, European Bioinformatics Institute Hinxton, Norwegian University of Life Sciences, Burgos University, Agricultural University of Athens, École Superieure D’Agriculture D’Angers University of Porto, University of Applied Sciences RheinMain, University of Tartu. Oferta usługowa dostępna na stronie: www.uwm.edu.pl/baza laboratoryjno-usługowa UWM.