STYPENDIA I POMOC MATERIALNA

WAŻNA INFORMACJA!!!

W celu ubiegania się o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej  należy złożyć wniosek do dnia 15 października 2020 roku.

W celu ubiegania się o świadczenia z funduszu pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomogi) należy złożyć wniosek do dnia 30 października 2020 roku.

Komisja doktorancka Wydziału Nauki o Żywności przyjmuje wnioski stypendialne Doktorantów w dniu 14.10.2020 r. w godzinach 11.00 - 14.00 przy Placu Cieszyńskim 1, pokój 127.

W innych terminach wnioski można składać w Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności w  pok. 134 A, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 12.00 po wcześniejszym umówieniu spotkania telefonicznie (tel: 89-523-34-01) lub e-mailowo justyna.szymanska@uwm.edu.pl

 

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta, która uprawnia  do ubiegania się o stypendium  socjalne w roku akademickim 2020/21 wynosi 1050,00 zł.

 

UWAGA !!!

 

Zasady składania wniosków o stypendia dla doktorantów w roku akademickim 2020/2021

Składanie dokumentów w formie kontaktu bezpośredniego

  • Doktorant składa wnioski stypendialne wyłącznie w czasie dyżurów Wydziałowych Komisji Doktoranckich lub w czasie dyżurów pracownika Dziekanatu.
  • Doktorant przebywający w siedzibie Uczelni zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad bezpieczeństwa:
  1. dokonania dezynfekcji rąk po wejściu do budynku;
  2. przestrzegania zasad bezpiecznego dystansu przestrzennego tj. do zachowania bezpiecznej odległości min. 1,5 m. pomiędzy osobami w budynku,
  3. posiadania i właściwego używania środków ochrony pozwalających na zakrycie ust i nosa;
  4. używania wyłącznie własnego długopisu.

 

Przesyłanie wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki podawczej

(ePUAP- adres: /UWM/ESP)

Na podstawie art. 63 § 1 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), (dalej: KPA), możliwe jest złożenie wniosków za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – ePUAP (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 346, z późn. zm.). Szczegóły dotyczące założenia a także korzystania ze skrzynki ePUAP można odnaleźć pod adresem:

https://www.gov.pl/web/gov/zalatwiaj-sprawy-urzedowe-przez-internet-na-epuap

 

Składanie wniosków stypendialnych za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Doktorant może również złożyć wnioski stypendialne za pośrednictwem operatora pocztowego wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W przypadku skorzystania z tej możliwości złożenia wniosków stypendialnych kopertę należy wysłać na adres poszczególnych wydziałów z dopiskiem „Wydziałowa Komisja Doktorancka”.

WAŻNE: Na podstawie art. 57 § 5 pkt 2 KPA, termin uważa się za zachowany jeżeli pismo zostało nadane przed jego upływem w placówce operatora pocztowego (tzw. data stempla pocztowego).

 

Zasady przyznawania świadczeń w roku akademickim 2020/2021 regulują przepisy:

 

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 80/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia  28 września 2020 r. 

http://bip.uwm.edu.pl/node/7625)

Zgodnie z art. 281 ust. 2  ustawy z dnia 3 lipca  2018 r.  Przepisy wprowadzające  ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 1669, ze zm.) stanowiącym, że 2. Od dnia 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2023 r. regulaminy świadczeń dla studentów, o których mowa w art. 95 ust.1 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio do doktorantów, o których mowa w ust. 1

Zarządzenie nr 74/2018 rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 września 2018 roku w sprawie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

http://www.bip.uwm.edu.pl/node/6184

Zarządzenie Nr 82/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim.

http://www.bip.uwm.edu.pl/node/5755

 

 Zasady przyznawania świadczeń w roku akademickim 2019/2020 regulują przepisy:

 

Zarządzenie Nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

http://bip.uwm.edu.pl/node/6757