Egzaminy doktorskie, dopuszczenie do obrony

Informacja dotyczy postępowań o nadanie stopnia doktora wszczętych przed 30 kwietnia 2019 roku

PRZED OBRONĄ  (EGZAMINY, DOPUSZCZENIE DO OBRONY)

Warunkiem dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej jest:

- zdanie wyznaczonych egzaminów doktorskich

- uzyskanie pozytywnych recenzji rozprawy doktorskiej

 

EGZAMINY DOKTORSKIE

 Egzaminy doktorskie składane są przed Komisją Egzaminacyjną  powołaną podczas wszczęcia przewodu.

Ze składu ustalonego podczas wszczęcia przewodu (dyscyplina podstawowa – 5 os., dodatkowa – 4 os.,  język obcy – 4 os.) w egzaminie musi uczestniczyć ponad połowa jej członków, w tym obowiązkowo osoby wyznaczone przez właściwe jednostki do przeprowadzania egzaminów doktorskich: język obcy - lektor ze SJO, dyscyplina dodatkowa - co najmniej dr hab. z Instytutu Filozofii lub innej katedry UWM, w zależności od zakresu egzaminu.
Na wszystkich egzaminach obowiązkowa jest obecność przewodniczącego, natomiast na egzaminie z dyscypliny podstawowej „technologii żywności” – zalecana jest obecność całego składu. 

Egzamin z dyscypliny podstawowej dotyczy całej dyscypliny "technologii żywności" i nie może ograniczać się do specjalności, w zakres której wchodzi rozprawa doktorska.

Z egzaminu sporządzany jest protokół (uwzględniający pytania egzaminacyjne  oraz wynik  egzaminu), podpisany przez wszystkich obecnych  na egzaminie członków Komisji.  Stosuje się skalę ocen  odpowiednio jak na studiach doktoranckich.  

Terminy egzaminów uzgadnia wstępnie Doktorant ze wszystkimi członkami Komisji Egzaminacyjnej, a po ich akceptacji (potwierdzonej podpisem) – zatwierdza Dziekan.

 PRZYJĘCIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ I DOPUSZCZENIE DO PUBLICZNEJ OBRONY

Recenzje, po otrzymaniu, zamieszcza się na stronie wydziałowej i przesyła do CK.

Rada Wydziału, po  zapoznaniu się z opiniami recenzentów i promotora, w głosowaniu tajnym, wypowiada się w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony. Po podjęciu uchwały dot. dopuszczenia do obrony – ustala jej termin (wstępnie uzgodniony z recenzentami).
Obrona może się odbyć nie wcześniej niż 10 dni od dopuszczenia.

 ZAWIADOMIENIE O OBRONIE

- przekazanie rozprawy doktorskiej ( z zał. recenzjami) do Biblioteki Uniwersyteckiej
- zaproszenie recenzentów
- zamieszczenie ogłoszenia o obronie w gablocie i na stronie wydziałowej 
- przesłanie ogłoszenia do uczelni i jednostek naukowych reprezentujących dyscyplinę „technologia żywności”
- przygotowanie zaproszeń na obronę (z zał. streszczeniem rozprawy) dla członków Rady Wydziału
- inne sprawy organizacyjne – ustala się w Dziekanacie

 Rozprawa doktorska (wraz z recenzjami) zostaje wyłożona do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz w Dziekanacie Wydziału.

  ..................................................................................................................

*/ Powyżej podano podstawowe informacje, szczegółowe przepisy zawarte są w następujących aktach prawnych:

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki  (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1852, z późn.zm.)

Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora ( w zależności od daty wszczęcia przewodu):

z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 261)

z dnia 26 wrzesnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1586)
z dnia 30 października 2015 r.(Dz.U. z 2015 r. poz. 1842) 
z dnia 3 października 2014 r (Dz. U. z 2014 r., poz. 1383)
z dnia 22 września 2011 r.  (Dz.U. Nr 204 z 2011r. poz. 1200)

 
Bliższe informacje  - w Dziekanacie Wydziału

mgr inż. Justyna Szymańska - pok. 134A 
tel.: 89 523 34 01
e-mail: justyna.szymanska@uwm.edu.pl