ZALICZANIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ z zakresu Żywienie Człowieka

ZALICZANIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ z zakresu Żywienie Człowieka

Terminy zaliczania
 27.09 (piątek) 10.00 do 12.00
lub
 1.10 (wtorek) 10.00-12.00
Do zaliczenia praktyki wymagane jest:
 zaświadczenie o odbyciu praktyki, na którym będzie miejsce (rodzaj
lokalu gastronomicznego), miejscowość i termin odbywania praktyki
 wypełniony Dziennik Praktyk i podpisany przez osobę odpowiedzialną
za realizację praktyki w zakładzie
 wypełniona i podpisana przez osobę odpowiedzialną za realizację
praktyki w zakładzie Karta Oceny Studenta-Praktykanta
 sprawozdanie z praktyki, które musi zawierać stronę tytułową (rodzaj
praktyki, nazwę zakładu gastronomicznego, dane osoby odbywającej
praktykę), opis zagadnień wymienionych w programie praktyki oraz
własne spostrzeżenia i wnioski (sprawozdanie powinno być
przygotowane w skoroszycie )
Zaliczanie praktyk - w pokoju 105 ul. Słoneczna 45 f
dr hab. Mirosława Karpińska-Tymoszczyk, prof. UWM