TOW2021

Absolwent II stopnia kierunku:  Towaroznawstwo, w zakresie:  Zarządzanie procesami w produkcji  i  usługach posiada interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:
 
•opracowywanie i wprowadzanie nowych procesów,  produktów czy usług w firmach sektora rolno – spożywczego  (od badań właściwych, przez planowanie, rozwój i wdrożenie, do kontroli finalnej)
•przygotowywanie i testowanie produktów i usług  (np. tworzenie prototypów na potrzeby testów),
•monitorowanie  parametrów jakościowych wytworzonych wyrobów / usług,
•integracja i doskonalenie znormalizowanych systemów zarządzania w oparciu o analizę ryzyka,
•opiniowanie i aktywne uczestnictwo w nowych projektach wdrażanych w firmach sektora rolno – spożywczego związanych z uzyskiwaniem oszczędności,
•opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych systemów oceny wyrobów i usług,
•współpraca z urzędami i innymi organizacjami, np. urzędami celnymi i patentowymi,   oraz jednostkami certyfikującymi  na potrzeby zewnętrzne,
•przygotowywanie raportów i prezentacji dla zarządu oraz na potrzeby zewnętrzne,
•koordynowanie pracy zespołu ds. rozwoju produktów i usług.
 
 
Masz więcej pytań, to skontaktuj się z nami: rekrutacja.wnoz@uwm.edu.pl

Wykaz kierunków, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia:

 • Bioinżynieria produkcji żywności
 • Gastronomia - sztuka kulinarna
 • Inżynieria chemiczna i procesowa
 • Inżynieria przetwórstwa żywności
 • Ogrodnictwo
 • Rolnictwo
 • Rybactwo
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Towaroznawstwo
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zootechnika

Wymagany tytuł inżyniera, lub magistra inżyniera

Inne (inżynierskie) – postępowanie zgodnie z procedurą  WSZJK-PD-NoŻ-1 dostępną na stronie Wydziału w zakładce Wydziałowe Procedury Zapewniania Jakości Kształcenia

ZAŚWIADCZENIE O WYNIKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA LUB STUDIÓW MAGISTERSKICH - DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA (wg wzoru UWM)

Na prośbę absolwenta właściwy dziekanat może wystawić więcej egzemplarzy powyższego zaświadczenia.

Zaświadczenie należy dostarczyć do 16.02.2021 r. do godz. 15.00

Po zakwalifikowaniu na studia (ogłoszenie list kandydatów: dnia 18.02.2021 r. o godz. 10.00) w celu potwierdzenia chęci studiowania należy dostarczyć następujące dokumenty:

1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK opatrzonego własnoręcznym podpisem,

2. xero-kopii dyplomu ukończonych studiów pierwszego poświadczonej za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Dziekanatu),

3. oryginał zaświadczenia o wyniku studiów (o ile na wcześniejszym etapie została złożona kopia),

4. 1 szt. fotografii o wymiarach 35x45 mm, na jasnym tle, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

ZAŚWIADCZENIE O WYNIKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA LUB STUDIÓW MAGISTERSKICH wg zaświadczenia z UWM 

w/w dokumenty należy dostarczyć do 19.02.2021 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do UWM, a nie data wysłania dokumentów).

Przyjmowanie dokumentów:

Dziekanat Wydziału Nauk o Żywności

Pl. Cieszyński 1 (bl 43), pok. 04

 tel.: 89 523 47 03  - IRK;

godz. 8.00 - 15.00

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu na adres e-mail: rych@uwm.edu.pl 

Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.