ROZPOCZYNA SIĘ REKRUTACJA NA PŁATNE PROGRAMY STAŻOWE DLA STUDENTÓW WNoŻ

Rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji
Zadania 7. „Programy stażowe dla studentów” 
w ramach projektu „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”  (nr POWR.03.05.00-00-Z310/17) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

 

Pełna dokumentacja związana z uczestnictwem w Zadaniu znajduje się na stronie Projektu www.zpr.uwm.edu.pl w zakładce: Strefa studenta/Wydział Nauki o Żywności/Programy Stażowe

Warunkiem ubiegania się o staż jest złożenie u Koordynatora Wydziałowego Formularza rekrutacyjnego (Załącznik nr 1), Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zwykłych (Załącznik nr 2) oraz Koncepcji własnej stażu (Załącznik nr 3).

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne do pobrania ze strony internetowej projektu należy składać w pok. 134A, Plac Cieszyński 1 (Dziekanat WNoŻ).

Koordynator wydziałowy projektu
dr hab. inż. Anna Sylwia Tarczyńska