Nagrody firmy ECOLAB dla najlepszych Absolwentów Wydziału Nauki o Żywności – członka Studenckich Kół Naukowych, edycja 2020/2021 przyznane

Nagrody firmy ECOLAB dla najlepszych Absolwentów Wydziału Nauki o Żywności – członka Studenckich Kół Naukowych, edycja 2020/2021 przyznane

 

Dnia 21 września  odbyłosięposiedzenie  Komisji Konkursowej w sprawie przyznania nagrody firmy ECOLAB dla najlepszego Absolwenta Wydziału Nauki o Żywności – członka Studenckich Kół Naukowych.

Podczas spotkania opiekunowie Studenckich Kół Naukowych  przedstawili kandydatury najlepszych absolwentów, na podstawie złożonej dokumentacji przez osoby ubiegające się o nagrodę. W dyskusji Opiekunowie KN, podkreślali aktywny udział swoich kandydatów w działalności KN, ich aktywność naukową oraz organizacyjną. Zwrócono również  uwagę na konieczność docenienia zakresu aktywności kandydatów, którą wykazali się w trakcie funkcjonowania życia społecznego w warunkach epidemii oraz licznych ograniczeń.

Głównymi kryteriami branymi   pod uwagę przy wyborze Laureata nagrody były:

  • przynajmniej dobre wyniki w nauce, potwierdzone ostatecznym wynikiem studiów II stopnia;
  • aktywność w działalności Studenckich Kół Naukowych potwierdzona publikacjami
    i doniesieniami naukowymi;
  • udział w projektach potwierdzony certyfikatami i/lub opiniami Opiekuna Koła lub kierownika projektu;
  • znajomość obszarów działalności Donatora nagrody;
  • dodatkowe osiągnięcia potwierdzone certyfikatami, opiniami, itp. – jako kryterium dodatkowe.

W wyniku głosowania członków Komisji Konkursowej  zwycięzcą konkursu firmy ECOLAB dla najlepszego Absolwenta Wydziału Nauki o Żywności – członka Studenckich Kół Naukowych rocznika 2020/2021 została Pani Monika MAŁKOWSKA.  

Pani mgr inż. Monika MAŁKOWSKA wykazała bardzo duże zaangażowanie w działalność Naukowego Koła Technologów Mleczarstwa. Od 2019 roku pełniła funkcję v-ce przewodniczącej Koła. Czynnie uczestniczyła w wielu aktywnościach zarówno naukowych jak i organizacyjnych. Na uwagę zasługuje jej działalność publikacyjna. Jest autorem bądź współautorem 3 publikacji naukowych, w tym 2 rozdziałów w monografiach oraz 1 publikacji na łamach międzynarodowego czasopisma branżowego (z listy JCR). Brała czynny udział w 48. Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych – Koła Naukowe Szkołą Twórczego Myślenia i XIII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2021 – Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju. Uczestniczyła w organizacji kilku edycji Festiwalu Serów i Twarogów Polskiego Mleczarstwa. Brała aktywny udział w promocji Wydziału Nauki o Żywności podczas Dni Otwartych UWM, a także w Boju Wydziałów. Wykazała aktywność przy  organizacji stoiska Wydziału Nauki o Żywności podczas XX-lecia UWM. Była współorganizatorem akcji "Mikołajki z Nożami". Za wyniki w nauce otrzymywała Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przez cały okres studiów. O dużym zainteresowaniu Laureatki problematyką badawczą w obszarze technologii mleczarskiej, głównie w obszarze badania autentyczności składu i jakości produktów mleczarskich przy zastosowaniu innowacyjnych technik np. NMR świadczy fakt chęci dalszego studiowania w Szkole Doktorskiej (Pani Monika Małkowska pomyślnie przeszła proces rekrutacyjny). Prywatnie angażuje się w projekt społeczny Szlachetna Paczka oraz pomoc lokalnym schroniskom dla zwierząt.

Drugie miejsce w konkursie zajęła Pani mgr inż. Honorata MEDERSKA,  natomiast 3 miejsce Pani mgr inż. Natalia KOTOWSKA.

Pani mgr inż. Honorata MEDERSKA od początku studiów była aktywnym członkiem Studenckiego Koła Naukowego Towaroznawczej Oceny Sensorycznej, a przez trzy lata również przewodniczącym tego koła. Jej praca w Kole dotyczyła zarówno aktywności naukowych, jak i organizacyjnych. Efektem działalności naukowej są prezentowane i wyróżnione wyniki badań na konferencjach, seminariach zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym.  Dużym wyróżnieniem było zakwalifikowanie Pani Honoraty Mederskiej do udziału w  Międzynarodowym Konkursie Sensorycznym „XX EUROPEAN DAIRY SENSORY CONTEST” w Holandii , gdzie w jednym z paneli oceny produktów mleczarskich zajęła 4 miejsce. Ponadto jest autorem 4 rozdziałów w monografiach. Uczestniczyła również w dwóch akredytowanych szkoleniach. W ramach działalności Koła przez kilka lat rzetelnie pełniła  funkcje Przewodniczącego Koła, koordynatora i organizatora wyjazdów członków Koła na konferencje naukowe oraz brała czynny udział w organizacji Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki, współorganizowała Dni Otwarte UWM, Wydziałowe Mikołajki, aktywnie udzielała się w organizacji Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych corocznie odbywającego się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jako członek samorządu studenckiego brała również udział w studenckich inicjatywach i projektach kulturalnych takich jak: Światowy Dzień Żywności, Festiwal Serów, Noc Naukowca, lub innych akcjach, w tym tych związanych z promocją Wydziału Nauki o Żywności.

W rozdaniu nagród, które miało miejsce 1 października 2021 r.  uczestniczył  przedstawiciel Donatora nagrody, Pan Marek Karwacki -  Dyrektor regionalny firmy ECOLAB

Zwyciężczyniom serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.