Nagrody firmy ECOLAB dla najlepszych Absolwentów Wydziału Nauki o Żywności – członka Studenckich Kół Naukowych, edycja 2019/2020 przyznane

Dnia 4 grudnia,  w warunkach reżimu sanitarnego odbyło się uroczyste rozdanie nagród firmy ECOLAB, nagród
od szeregu lat przyznawanych najlepszym Absolwentom Wydziału Nauki o Żywności – członków Studenckich Kół Naukowych.

W rozdaniu nagród uczestniczył  przedstawiciel Donatora nagrody, Pan Marek Karwacki -  Dyrektor regionalny firmy Ecolab
oraz Dziekan Wydziału Nauki o Żywności, prof. Małgorzata Darewicz.

Do udziału w konkursie firmy ECOLAB przystąpiło w tym roku 5 Absolwentów Wydziału Nauki o Żywności. Głównymi kryteriami branymi   pod uwagę przy wyborze Laureata nagrody były:

  • przynajmniej dobre wyniki w nauce, potwierdzone ostatecznym wynikiem studiów II stopnia;
  • aktywność w działalności Studenckich Kół Naukowych potwierdzona publikacjami
    i doniesieniami naukowymi;
  • udział w projektach potwierdzony certyfikatami i/lub opiniami Opiekuna Koła lub kierownika projektu;
  • znajomość obszarów działalności Donatora nagrody;
  • dodatkowe osiągnięcia potwierdzone certyfikatami, opiniami, itp. – jako kryterium dodatkowe.

W wyniku głosowania członków Komisji Konkursowej  zwycięzcą konkursu firmy ECOLAB dla najlepszego Absolwenta Wydziału Nauki o Żywności – członka Studenckich Kół Naukowych rocznika 2019/2020 został Pan Patryk Wiśniewski.

Pan Patryk Wiśniewski w toku studiów aktywnie działał w Studenckim Kole Naukowym Mikrobiologii oraz Studenckim Kole Naukowym Higieny Żywności i Toksykologii którego był Przewodniczącym. Pan Patryk czynnie reprezentował koła na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest współautorem artykułu w prestiżowych czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym, z listy JCR: Pathogens(Enterotoxigenic potential of coagulase-negative staphylococci from ready-to-eat food; MNiSW=100 pkt). Ponadto w dorobku naukowym Pana Wiśniewskiego można wymienić 10 rozdziałów w monografiach naukowych, 5 referatów wygłoszonych na Międzynarodowych Seminariach Kół Naukowych oraz Dniach Młodych Towaroznawców. Jest jednym z laureatów Studenckiego Grantu Rektora a tym samym wykonawcą w projekcie pt. „Ekstrakty z tymianku właściwego (Thymus vulgaris) jako naturalna alternatywa dla konserwantów w walce z patogenami Listeria monocytogenes w mrożonkach warzywnych”. Za wyniki w nauce i działalność naukową oraz organizacyjną otrzymywał w latach 2017/2018; 2018/2019 i 2019/2020 stypendium Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie dla najlepszych studentów. W lutym 2020 roku odbył staż naukowy w Zakładzie Biologicznych Funkcji Żywności – Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Obecnie jest doktorantem w Szkole Doktorskiej UWM w Olsztynie.

Jednocześnie Komisja zgłosiła wniosek o rozważenie przez Donatora nagrody możliwości przyznania dodatkowej nagrody dla kandydatury, która zajęła miejsce drugie w głosowaniu, Pana Piotra Jakucia. Komisja wskazała na ogromne i ponadprzeciętne zaangażowanie Pana Piotra Jakucia w organizacji funkcjonowania wszystkich KN Wydziału Nauki o Żywności. Sukces zgłoszonych kandydatur w konkursie (w tym zwycięzcy) jest ściśle związany z aktywnością Pana Jakucia.

Pan Piotr Jakuć był bardzo aktywnym członkiem Studenckiego Koła Naukowego Technologów Przetwórstwa Surowców Roślinnych. Brał udział w wielu przedsięwzięciach zarówno badawczych jak i organizacyjnych. Dużym osiągnięciem było uzyskanie oraz współkierowanie projektem nt. „Ekstrakty z tymianku właściwego (Thymus vulgaris) jako naturalna alternatywa dla konserwantów w walce z patogenami Listeria monocytogenes w mrożonkach warzywnych”, w ramach III edycji „Grant Rektora”. Ponadto brał czynny udział w XLVII, XLVIII oraz XLIX Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych, podczas których prezentował 3 referaty. Jednocześnie był trzykrotnie członkiem Komitetu Organizacyjnego Sekcji Nauk o Żywności w ramach tych Seminariów. Jest autorem 5 publikacji naukowych, w tym 3 w Monografii oraz 2 w czasopiśmie „Przegląd Zbożowo-Młynarski”. Corocznie brał czynny udział w akcjach promujących Wydział Nauki o Żywności, m.in. podczas Dni Otwartych UWM w Olsztynie, reprezentował Wydział Nauki o Żywności na Międzynarodowym Kongresie Bezpieczeństwa Żywności w Warszawie. Był współorganizatorem i głównym koordynatorem Mikołajek Wydziału Nauki o Żywności oraz współorganizatorem Ogniska Kół Naukowych Wydziału Nauki o Żywności. Był Członkiem w 8 Zespołach Wydziałowych i Uczelnianych. Ponadto brał udział w 8 seminariach i szkoleniach.

Dodatkowe materiały informacyjne: http://www.uwmfm.pl/news/126/czytaj/6901/absolwenci-wydzialu-nauki-o-zywnosci-uwm-nagrodzeni-przez-ecolab.html

Zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.