GSZK2021

GASTRONOMIA – SZTUKA KULINARNA 

JEST DLA OSÓB, KTÓRE…

… z pasją oraz wyczuciem smaku, z na pozór tradycyjnych składników stworzą  oryginalne i wyjątkowe dania, które swoim smakiem, zapachem oraz wyglądem zachwycą  niejednego smakosza,
Gastronomia – sztuka kulinarna jest kierunkiem  dla osób, które w profesjonalnych pracowniach chcą rozwijać swoje  umiejętności przygotowywania najrozmaitszych potraw pochodzących z każdego zakątka świata,  zarówno tradycyjnymi jak i nowoczesnymi  technikami, a także dla osób, które chcą nauczyć się zasad prawidłowego gotowania oraz łączenia ze sobą poszczególnych składników.

POSZUKUJĄ …

programu studiów, dzięki któremu nabędą  umiejętności niezbędne do wpływania na rynek gastronomiczny oraz poprawę jakość życia ludzi, korzystających z jego oferty, programu, w ramach którego, w praktyczny sposób zgłębią tajniki jakże fascynującej sztuki kulinarnej.

CHCĄ ZOSTAĆ ...

 • profesjonalnym kucharzem,
 • szefem kuchni,
 • właścicielem restauracji,
 • profesjonalnym cukiernikiem,
 • właścicielem kawiarni,
 • menedżerem restauracji lub kawiarni.

NASZA GASTRONOMIA – SZTUKA KULINARNA TO WYJĄTKOWY KIERUNEK:

Programy studiów na kierunku GASTRONOMIA – SZTUKA KULINARNA, zarówno na studiach pierwszego i drugiego stopnia został opracowany z myślą o zdobywaniu doświadczenia akademickiego, w oparciu o ekspercką wiedzę pracowników Wydziału Nauki o Żywności, a także dzięki silnej współpracy  wydziału z  praktykami i ekspertami w dziedzinie sztuki kulinarnej

W trakcie studiów zaplanowana jest praktyka w renomowanym zakładzie gastronomicznym, restauracji, kawiarni, która ma umożliwić studentom poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach pod okiem doświadczonego szefa kuchni.

Nowatorski charakter kierunku, innowacyjność i wszechstronność programu nauczania, wysoka jakość prowadzonych zajęć, doskonale przygotowana do pracy kadra pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym specjalistów w zakresie technologii gastronomicznej a także związek kształcenia z potrzebami rynku pracy i współpraca z pracodawcami, zostały docenione przez w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów. W 2018 2018 roku kierunek Gastronomia – sztuka kulinarna uzyskał prestiżowy certyfikat „STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ”.

Absolwent studiów II stopnia zdobędzie rozszerzoną i pogłębioną wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje z zakresu technologii gastronomicznej oraz działalności gastronomicznej z elementami działalności hotelarskiej. Pozna  i będzie potrafił stosować metody oceny wpływu surowców i procesu technologicznego na jakość potraw i produktów spożywczych. Cechować  go będzie znajomość teorii, technik i metod wykorzystywanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz organizacji usług gastronomicznych z elementami usług hotelarskich z zakresu gromadzenia i przetwarzania informacji, organizacji pracy i planowania strategii rozwoju. Pozna  i zrozumie uwarunkowania prawne, ekonomiczne i etyczne działalności gastronomiczno-hotelarskiej. Zdobędzie umiejętności organizacji usług gastronomicznych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa żywności, higieny pracy, ergonomii, ochrony środowiska oraz kodeksem etyki zawodowej. Wykazywać będzie umiejętność planowania i wprowadzania nowych produktów i usług w działalności gastronomicznej z uwzględnieniem dostosowania ich do trendów rynkowych oraz indywidualnych potrzeb odbiorców. Posiądzie umiejętności pracy w zespole oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach sektora gastronomiczno-hotelarskiego.

Absolwent studiów II stopnia ma zaawansowane umiejętności i postawy pozyskiwania wiedzy i umiejętności w wyniku samokształcenia oraz jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (studia doktoranckie).

Opłata rekrutacyjna85 zł (termin na wniesienie: do 16.02.2021 r.)

więcej informacji: http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2020/oplata-rekrutacyjna

Postępowanie kwalifikacyjne

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych inżynierskich) na tym samym lub innym kierunku studiów. Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Kandydaci na studia drugiego stopnia zobowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej zaświadczenie o wyniku studiów w terminie rejestracji w systemie IRK.

Wykaz kierunków, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia:

 • Bioinżynieria produkcji żywności
 • Biotechnologia
 • Gastronomia - sztuka kulinarna
 • Inżynieria chemiczna i procesowa
 • Inżynieria przetwórstwa żywności
 • Ogrodnictwo
 • Rolnictwo
 • Rybactwo
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Towaroznawstwo
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zootechnika

Wymagany tytuł inżyniera, lub magistra inżyniera

Inne (inżynierskie) – postępowanie zgodnie z procedurą  WSZJK-PD-NoŻ-1 dostępną na stronie Wydziału w zakładce Wydziałowe Procedury Zapewniania Jakości Kształcenia

 

ZAŚWIADCZENIE O WYNIKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA LUB STUDIÓW MAGISTERSKICH - DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA - [otwórz word][otwórz pdf]

Na prośbę absolwenta właściwy dziekanat może wystawić więcej egzemplarzy powyższego zaświadczenia.

Zaświadczenie należy dostarczyć do 16.02.2021 r. do godz. 15.00

Po zakwalifikowaniu na studia (ogłoszenie list kandydatów: dnia 18.02.2021 r. o godz. 10.00) w celu potwierdzenia chęci studiowania należy dostarczyć następujące dokumenty:

1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK opatrzonego własnoręcznym podpisem,

2. xero-kopii dyplomu ukończonych studiów pierwszego poświadczonej za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Dziekanatu),

3. oryginał zaświadczenia o wyniku studiów (o ile na wcześniejszym etapie została złożona kopia),

4. 1 szt. fotografii o wymiarach 35x45 mm, na jasnym tle, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

 

ZAŚWIADCZENIE O WYNIKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA LUB STUDIÓW MAGISTERSKICH wg zaświadczenia z UWM

w/w dokumenty należy dostarczyć do 19.02.2021 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do UWM, a nie data wysłania dokumentów).

Przyjmowanie dokumentów w godz. 8.00 - 15.00

Pl. Cieszyński 1 (bl 43), pok. 04

Dziekanat Wydziału Nauk o Żywności,

 tel.: 89 523 47 03  - IRK;

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu na adres e-mail: rych@uwm.edu.pl 

Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.