Klasyfikacja Enzymów - Enzymes Classification E.C.
Enzymy zostały sklasyfikowane w oparciu o raport komitetu - Nomenclature Committee powołanego przez Międzynarodową Unię Biochemiczną (International Union of Biochemistry) w 1984 roku. Komisja Enzyme Commission przypisała każdemu enzymowi zarekomendowaną nazwę i czteroczęściowy rozróżnialny numer. Numery Enzyme Commission (EC) dzielą wszystkie enzymy na sześć głównych grup ze względu na typ katalizowanej reakcji.


Lipazy EC 3.1.1.3.

przykład: EC 3.1.1.3.

nazwa systematyczna: triacyloglicerol acylohydrolaza
nazwa potoczna: triacyloglicerol hydrolaza, lipaza

Pierwsza cyfra numeru EC oznacza klasę danego enzymu. Cyfra (3) oznacza, że enzym lipaza należy do klasy hydrolaz.

EC KLASA ENZYMÓW KATALIZOWANE REAKCJE
EC 1 Oksydoreduktazy Reakcje oksydacyjno-redukcyjne
EC 2 Transferazy Przenoszenie grup funkcyjnych
EC 3 Hydrolazy Reakcje hydrolizy
EC 4 Liazy Enzymy odszczepiające od substratów określoną grupę (niehydrolitycznie) z wytworzeniem podwójnego wiązania lub odwrotnie, przyłączające grupy do podwójnych wiązań
EC 5 Izomerazy Izomeryzacja
EC 6 Ligazy Enzymy katalizujące reakcje syntezy, którym towarzyszy odszczepienie reszt kwasu fosforowego od ATP lub analogicznego trójfosforanu


Druga cyfra numeru EC świadczy o podklasie danego enzymu. W tym przypadku (1) - świadczy o tym, że lipaza należy do podklasy esteraz i działa na wiązania estrowe.

EC 3 HYDROLAZY
EC 3.1. Esterazy - Działają na wiązania estrowe
EC 3.2. Glukozylazy - Hydrolizują związki glikozydowe
EC 3.3. Hydrolazy działające na wiązania eterowe
EC 3.4. Peptydazy - działają na wiązania peptydowe
EC 3.5. Hydrolazy działające na wiązanie C-N, ale różniące się od peptydowych
EC 3.6. Enzymy działające na bezwodniki kwasowe
EC 3.7. Hydrolazy działające na wiązanie C-C
EC 3.8. Enzymy działające na wiązanie halogenkowe (halogenkowo-alkilowe)
EC 3.9. Hydrolazy działające na wiązanie P-N
EC 3.10. Enzymy działające na wiązanie S-N
EC 3.11. Hydrolazy działające na wiązanie C-P
EC 3.12. Enzymy działające na wiązanie S-S
EC 3.13. Hydrolazy działające na wiązanie C-S


Trzecia cyfra numeru EC świaczy o przynależności danego enzymu do podpodklasy. W tym przypadku (1) oznacza, że lipaza działa na estry kwasów karboksylowych.


EC 3.1.1. Hydrolazy estrów karboksylowych
EC 3.1.2. Hydrolazy thiolester
EC 3.1.3. Hydrolazy monoestrów fosforowych
EC 3.1.4. Hydrolazy diestrów fosforowych
EC 3.1.5. Hydrolazy monoestrów trifosforowych
EC 3.1.6. Hydrolazy estrów sulfonowych (sulfuric)
EC 3.1.7. Hydrolazy monoestrów difosforowych
EC 3.1.8. Hydrolazy triestrów fosforowych
EC 3.1.11. Egzodeoksyrybonukleazy produkujące 5'-fosfomonoestry
EC 3.1.13. Egzorybonukleazy produkujące 5'-fosfomonoestry
EC 3.1.14. Egzorybonukleazy produkujące 3'-fosfomonoestry
EC 3.1.15. Egzonukleazy aktywne z kwasami: rybonukleinowym i dezoksyrybonukleinowym i produkujące 5'-fosfomonoestry
EC 3.1.16. Egzonukleazy aktywne z kwasami: rybonukleinowym i dezoksyrybonukleinowym i produkujące 3'-fosfomonoestry
EC 3.1.21. Endodeoksyrybonukleazy produkujące 5'-fosfomonoestry
EC 3.1.22. Endodeoksyrybonukleazy produkujące 3'-fosfomonoestry
EC 3.1.23. Site Specific Endodeoxyribonucleases: Cleavage is Sequence Specific (discontinued)
EC 3.1.24. Site Specific Endodeoxyribonucleases: Cleavage is not Sequence Specific (discontinued)
EC 3.1.25. Site-Specific Endodeoxyribonucleases Specific for Altered Bases
EC 3.1.26. Endorybonukleazy produkujące 5'-fosfomonoestry
EC 3.1.27. Endorybonukleazy produkujące 3'-fosfomonoestry
EC 3.1.30. Endorybonukleazy aktywne z kwasami: rybonukleinowym i dezoksyrybonukleinowym i produkujące 5'-fosfomonoestry
EC 3.1.31. Endorybonukleazy aktywne z kwasami: rybonukleinowym i dezoksyrybonukleinowym i produkujące 3'-fosfomonoestry


Natomiast czwarta cyfra (3) wskazuje, że lipaza zajmuje trzecie miejsce w podpodklasie enzymów oznaczonych jako: EC 3.1.1.


Główna