GlicerolCz±steczka glicerolu jako podstawowa jednostka budulcowa substratu (triacyloglicerolu TAG) lipaz zawiera jedn± drugo- i dwie pierwszorzędowe grupy hydroksylowe. Chociaż cz±steczka wykazuje symetrię "płaszczyznow±", dwie pierwszorzędowe grupy s± przestrzennie różne. Substytucja tych grup hydroksylowych z dwoma różnymi podstawnikami może prowadzić do optycznie aktywnych pochodnych. W ogólnie przyjętej nomenklaturze glicerol jest zapisany w rzucie Fischera z drug± grup± hydroksylow± po lewej stronie w pozycji sn-2, a atomami węgla ponumerowano 1,2,3 od góry do dołu (sn, tj. stereospecyficzne numerowanie glicerolu). Ten sposób umożliwia jednoznaczny opis izomerycznych triacylogliceroli [74].


Wzór glicerolu w rzucie Fischera [74]

Wzór glicerolu w rzucie Fischera

Wzór triacyloglicerolu [74]


Wzór triacyloglicerolu

Wstecz