Strategia Rozwoju

Załącznik do Uchwały Nr 5
Rady Wydziału Nauk Technicznych
UWM w Olsztynie z dn. 31.01.2013 r.


STRATEGIA ROZWOJU
WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
W LATACH 2012-2020

CELE STRATEGICZNE WYDZIAŁU NAUK
TECHNICZNYCH


1. BADANIA NAUKOWE
1.1. Uzyskanie przez WNT w ocenie parametrycznej kategorii zapewniającej stabilność finansowania badań naukowych.
1.2. Rozszerzenie współpracy naukowej z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi (projekty badawcze, publikacje naukowe).
1.3. Utrzymanie przez WNT posiadanych uprawnień doktorskich i habilitacyjnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza (nauki rolnicze).
1.4. Utrzymanie przez WNT posiadanych uprawnień doktorskich w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (nauki techniczne).
1.5. Uzyskanie przez WNT uprawnień doktorskich w dyscyplinie budownictwo (nauki techniczne).
1.6. Uzyskanie przez WNT uprawnień habilitacyjnych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (nauki techniczne) lub uprawnień doktorskich w dyscyplinie mechanika (nauki techniczne).

2. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
2.1. Dostosowywanie oferty kształcenia WNT do aktualnych potrzeb gospodarki i rynku pracy.
2.2. Przygotowanie nowych programów kształcenia w językach obcych, szczególnie w języku angielskim.
2.3. Rozszerzenie współpracy z podmiotami gospodarczymi w zakresie kształcenia praktycznego studentów.
2.4. Wprowadzenie nowych form i metod kształcenia (kształcenie problemowe, e-learning).
2.5. Doskonalenie zasad, kryteriów ewaluacji i doskonalenia efektywności Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
2.6. Wspieranie i upowszechnianie krajowych i zagranicznych programów mobilności studentów i doktorantów.

3. W OBSZARZE INFRASTRUKTURY WNT
3.1. Doposażenie laboratoriów badawczych i dydaktycznych w nowoczesną aparaturę badawczą i sprzęt multimedialny.
3.2. Przygotowanie programów modernizacji infrastruktury obiektów WNT, ze szczególnym uwzględnieniem „starych” budynków przy ul. Oczapowskiego i ul. Heweliusza.
3.3. Określenie faktycznych potrzeb lokalowych poszczególnych Katedr oraz monitorowanie wykorzystania pomieszczeń, w tym zwłaszcza bazy dydaktyczno-badawczej.

4. W OBSZARZE PROMOCJI WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH
4.1. Kreowanie wizerunku WNT jako wydziału nowoczesnego, dynamicznie rozwijającego się i kształcącego na wysokim poziomie.
4.2. Popularyzacja WNT w międzynarodowym świecie nauki i edukacji.
4.3. Działania inicjujące nawiązywanie nowych kontaktów krajowych i międzynarodowych.
4.4. Prowadzenie działań promocyjnych zapewniających wypełnienie oferty dydaktycznej na wszystkich kierunkach kształcenia.
4.5. Upowszechnianie informacji o naukowych, dydaktycznych, sportowych i innych sukcesach pracowników oraz studentów.


Przewodniczący Rady Wydziału
DZIEKAN
dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. UWM