Katedra Technologii Materiałów i Maszyn

SEKRETARIAT
10-719 Olsztyn
ul. Oczapowskiego 11, pok. 21a
tel./fax.: 89 523 44 65
e-mail: anna.wach@uwm.edu.pl

STRONA INTERNETOWA
http://www.uwm.edu.pl/ktmim

KADRA

Kierownik
dr hab. inż. Cezary Senderowski, prof. UWM,  tel.: 89 524 54 73, tel.: 89 523 44 65, e-mail: cezary.senderowski@uwm.edu.pl, pokój: B205, E21

dr hab. inż. Jan Stabryła, prof. UWM, tel.: 89 523 33 77 , e-mail: janes@uwm.edu.pl, pokój: E26
dr hab. inż. Tomasz Lipiński, prof. UWM, tel.: 89 524 61 91, e-mail: tomekl@uwm.edu.pl, pokój: B206
dr hab. inż. Tomasz Rydzkowski, prof. UWM, tel.: 89 523 38 10, e-mail: tomasz.rydzkowski@uwm.edu.pl, pokój: E23
dr inż. Iwona Bauer, tel.: 89 523 32 56, e-mail: iwona.bauer@uwm.edu.pl, pokój: E25
dr inż. Anna Bień, tel.: 89 523 32 56, e-mail: abien@uwm.edu.pl, pokój: E25
dr inż. Mirosław Bramowicz, tel.: 89 523 38 55, e-mail: miroslaw.bramowicz@uwm.edu.pl, pokój: E27
dr inż. Krzysztof Dutka, tel.: 89 523 33 77, e-mail: dutkak@uwm.edu.pl, pokój: E26
dr inż. Adam Frączyk, tel.: 89 524 44 43, e-mail: adam.fraczyk@uwm.edu.pl, pokój: B204
dr inż. Krzysztof Kuś, tel.: 89 524 44 43 , e-mail: krzysztof.kus@uwm.edu.pl, pokój: B204
dr inż. Andrzej Lempaszek, tel.: 89 523 36 64, e-mail: andrzej.lempaszek@uwm.edu.pl, pokój: E24
dr inż. Piotr Mazur, tel.: 89 523 38 10, e-mail: piotr.mazur@uwm.edu.pl, pokój: E23
dr inż. Jarosław Szuszkiewicz, tel.: 89 523 36 64, e-mail: jerry@uwm.edu.pl, pokój: E24
mgr inż. Tomasz Chrostek, tel.: 89 523 38 55, e-mail: tomasz.chrostek@uwm.edu.pl, pokój: E27
dr inż. Anna Wach, tel.: 89 523 44 65, e-mail: anna.wach@uwm.edu.pl, pokój: E21a
mgr inż. Tadeusz Obrębski, tel.: 89 524 38 30, pokój: C6

Konrad Łachacz
, tel.: 89 524 52 45, e-mail: konrad.lachacz@uwm.edu.pl, pokój: E22
Mariusz Krukowski, tel.: 89 524 52 45, e-mail: mariusz.krukowski@uwm.edu.pl, pokój: E22
Tomasz Wysocki
, tel.: 89 524 54 72, pokój: C8

HISTORIA

Katedra Technologii Materiałów i Maszyn wywodzi się od powołanej 1.10.1970 r., jako jednej z pierwszych podstawowych jednostek naukowo-dydaktycznych tworzonego w ART Wydziału Mechanicznego - Katedry Technologii Budowy Maszyn i Materiałoznawstwa. Pierwszym kierownikiem i organizatorem Katedry był doc. mgr inż. Jan Kapcia. Dwie pierwsze pracownie dydaktyczne jednostki to Laboratorium Metrologii i Laboratorium Metaloznawstwa.

W 1976 roku Katedra Technologii Budowy Maszyn i Materiałoznawstwa oraz Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Wytrzymałości Materiałów zostały połączone w Instytut Budowy Maszyn. Przez pierwsze trzy lata Instytutem kierował doc. J. Kapcia, a przez lata 1978-1979 doc. S. Pieprznik.

Instytut Budowy Maszyn w 1983 roku zmienił swoją strukturę, dzieląc się na Katedrę Technologii Budowy Maszyn, Materiałoznawstwa i Odlewnictwa oraz Katedrę Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn.

W październiku 1988 roku, decyzją Rektora ART Katedrę przekształcono w Instytut Technik Wytwarzania, powierzając stanowisko dyrektora (zatrudnionemu pół roku wcześniej) doc. dr hab. inż. Jackowi Zimnemu.

W związku z odejściem z Katedry, w roku 1991 doc. J. Kapci i doc. J. Zimnego w 1992r., Instytut został przyłączony do Katedry Elektroenergetyki i Automatyki.

W latach 1995-96 jednostka funkcjonowała w strukturze Katedry Elektroenergetyki i Technik Wytwarzania. Od stycznia 1997r. nastąpiło jej rozdzielenie na Katedrę Technologii Maszyn i Materiałów oraz Katedrę Elektrotechniki i Energetyki. W Katedrze Technologii Maszyn i Materiałów, obowiązki kierownika przez 3 miesiące pełnił dr inż. K. Dutka. W lutym 1997r. w Katedrze zatrudniony został dr hab. inż. T. Breczko, który od 01.04.1997r. objął funkcję kierownika Katedry

W latach 2000-2004 Kierownikiem Katedry był prof. dr hab. inż. R. Rowiński.

W styczniu 2002r. nastąpiła zmiana nazwy Katedry na Katedrę Technologii Materiałów i Maszyn. Od 2005 do 2011 roku Katedrą kierował prof. dr hab. inż. Lech Starczewski.

01. 04. 2011 roku kierownictwo Katedry objął dr hab. inż. Tomasz Lipiński, prof. UWM

01. 04. 2012 roku, w strukturę Katedry Technologii Materiałów i Maszyn została włączona istniejąca od 2005 roku Katedra Materiałów Funkcjonalnych i Nanotechnologii.

KMFiN wywodzi się z powstałej w 2002 roku Katedry Edukacji Technicznej, Informatycznej i Fizyki Metali, przekształconej następnie w 2003 roku w Katedrę Podstaw Techniki, istniejącą do 2004 roku. KETIiFM i KPT były kierowane przez prof. dr hab. inż. Teodora Breczkę. Kierownikami KMFiN byli w następujących, kolejnych latach:
2005-2007 – prof. dr hab. inż. T. Breczko,
2007-2009 – dr hab. inż. S. Kłysz, prof. UWM,
2009-2011 – prof. dr hab. inż. Y. Kharchenko.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Pracownicy KTMiM prowadzą zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Technicznych, dla kierunków mechanika i budowa maszyn, mechatronika, edukacja techniczno-informatyczna, mechatronika, technika rolnicza i leśna, inżynieria bezpieczeństwa, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, z następujących przedmiotów:

 • Tworzywa sztuczne i kompozyty
 • Materiałoznawstwo i obróbka cieplna
 • Technologia metali
 • Obróbka skrawaniem i obrabiarki
 • Materiały konstrukcyjne
 • Technologia maszyn i pomiary
 • Technologia maszyn
 • Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne dla energetyki
 • Ochrona środowiska w OZE
 • Metrologia warsztatowa
 • Nauka o materiałach
 • Techniki wytwarzania
 • Technika jądrowa
 • Nieniszczące metody badania materiałów
 • Technologia informacyjna
 • Nauka o materiałach I (metal)
 • Programowanie
 • Bazy danych
 • Inżynieria systemów informatycznych
 • Nowe materiały i technologie
 • Inżynieria wytwarzania
 • Inżynieria wytwarzania I (metal)
 • Technologie spajania
 • Technologia maszyn
 • Technologia maszyn i pomiary
 • Komputerowe wspomaganie wytwarzania
 • Zarządzanie środowiskiem i ekologia
 • Współczesne materiały inżynierskie
 • Zintegrowane systemy wytwarzania
 • Technologia wytwarzania
 • Podstawy informatyki
 • Inżynieria wytwarzania i CAM
 • Materiały dla mechatroniki
 • Procesy degradacji tworzyw konstrukcyjnych
 • Zarządzanie jakością
 • Techniki multimedialne
 • Oprogramowanie i narzędzia internetowe
 • Zarządzanie systemami informatycznymi
 • Komputerowe projektowanie własności materiałów
 • Zastosowanie systemów informatycznych w projektowaniu (projekt)
 • Materiały konstrukcyjne
 • Techniki laserowe w procesach wytwarzania
 • Materiały funkcjonalne i nanotechnologia
 • Komputerowa analiza trwałości materiałów i konstrukcji ( blok-Informatyka w inżynierii materiałowej i procesach wytwarzania)

Pracownicy KTMiM prowadzą zajęciatakże na Wydziale Nauk Ekonomicznych, na kierunku ZiIP - zarządzanie i inżynieria produkcji, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, z następujących przedmiotów:

 • tworzywa inteligentne i nanotechnologia (F2 przedmiot wybieralny)
 • nauka o materiałach
 • metrologia

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO - BADAWCZA

Prace naukowo-badawcze prowadzone w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn dotyczą problemu kształtowania właściwości materiałów dla określonych warunków eksploatacji. Poszukiwane są związki między parametrami technologicznymi wytwarzania, a strukturą i właściwościami użytkowymi tworzyw konstrukcyjnych (wytrzymałościowymi, trybologicznymi, odpornościowymi na korozję).

Realizowane są prace nt.:

 • podwyższenia właściwości użytkowych materiałów konstrukcyjnych,
 • badań eksploatacyjnych obrabiarek CNC,
 • badań z zakresu pirolizy termicznej i plazmowej,
 • badań materiałów z pamięcią kształtu oraz o specjalnych właściwościach,
 • badań materiałów po obróbce powierzchniowej skupionym źródłem energii oraz obróbce cieplno-chemicznej.

OFERTA USŁUGOWA

LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH
Posiadamy System Jakości zgodny z ISO 45001.

ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE:

 • świadectwa materiałowe stopów żelaza i metali nieżelaznych,
 • ocena stanu technicznego wyrobów hutniczych, stalowych konstrukcji spawanych oraz podzespołów pojazdów drogowych,
 • badania przyczyn awarii lub przypieszonego zużycia elementów maszyn, pojazdów i konstrukcji,
 • wykrywanie wewnętrznych wad materiałowych metodami nieniszczącymi (defektoskopia rentgenowska, ultradzwiękowa i magnetyczna, badania penetracyjne)
 • pomiary grubości oraz ocena stanu powłok ochronnych i dekoracyjnych,
 • ocena zużycia korozyjnego obiektów technicznych,
 • badania złączy egzaminacyjnych spawaczy na uprawnienia ponadpodstawowe wg EN,
 • egzaminy praktyczne spawaczy na uprawnienia ponadpodstawowe.