Historia

Wydział Nauk Technicznych w 2019 roku obchodził jubileusz 50-lecia swego istnienia. Na okoliczność jubileuszu w dniach 26÷28 czerwca 2019 r. została zorganizowana Jubileuszowa Konferencja Naukowa pt. „Problemy w inżynierii mechanicznej”. Opublikowaliśmy też  monografię, w której przedstawiliśmy w ujęciu chronologicznym historię naszego Wydziału.
Monografia

Wydział Nauk Technicznych powstał w 1969 r. jako Wydział Mechaniczny i pod tą nazwą funkcjonował przez pierwsze 30 lat swego istnienia, najpierw w strukturze organizacyjnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, a od 1972 r. w strukturze organizacyjnej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Od 1 września 1999 r. Wydział Nauk Technicznych funkcjonuje w strukturze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W pierwszych latach istnienia Wydziału, w jego strukturze organizacyjnej były trzy jednostki, tj. Instytut Maszyn i Urządzeń Rolniczych (utworzony na bazie Katedra Mechanizacji Rolnictwa przeniesionej z ówczesnego  Wydziału Rolnego), Katedra Wytrzymałości Materiałów i Podstaw Konstrukcji Maszyn oraz Katedra Technologii Budowy Maszyn i Materiałoznawstwa. W 1975 r. do Wydziału Mechanicznego, z Wydziału Technologii Żywności,  został przeniesiony Zakład Suszarnictwa i Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego, który w 1978 r. włączono do struktury organizacyjnej Instytutu Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Najbardziej dynamiczny rozwój Wydziału Nauk Technicznych nastąpił w czasie jego funkcjonowania w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wydział od 2008 r. posiada pełne prawa akademickie, czyli możliwość nadawania stopnia naukowego doktora i stopnia doktora habilitowanego – obecnie w dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna, która jest umiejscowiona w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. W ostatniej ocenie parametrycznej jednostek naukowych Wydziałowi Nauk Technicznych przyznano kategorię naukową A.

W swej 50-letniej historii Wydziału studia ukończyło ponad 15 tys. absolwentów, tj. inżynierów i magistrów inżynierów. Obecnie na Wydziale Nauk Technicznych, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia - inżynierskich (kierunki: Energetyka; Inżynieria Maszyn Rolniczych, Spożywczych i Leśnych; Mechanika i Budowa Maszyn; Mechatronika i Technika Rolnicza i Leśna)  oraz drugiego stopnia – magisterskich (kierunki: Inżynieria Precyzyjna w Produkcji Rolno-Spożywczej; Mechanika i Budowa Maszyn; Mechatronika), a także na studiach trzeciego stopnia – doktoranckich,  kształci się obecnie około 1000 studentów.

Przyjęta strategia rozwoju Wydziału zakłada stałe doskonalenie procesu kształcenia studentów na studiach inżynierskich i magisterskich, a także na studiach dualnych, które realizowane są przy współudziale koncernu Michelin, koncernu Tetra Pak (wcześniej Obram) i firmy Żarna.

Obecnie na Wydziale Nauk Technicznych jest zatrudnionych 129 pracowników. Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowi 90 nauczycieli akademickich, w tym 28 profesorów (12 tytularnych) i 2 doktorów habilitowanych. Wewnętrzną strukturę organizacyjną, zgodnie z zapisami statutu Uniwersytetu, stanowią katedry. W strukturze organizacyjnej wydziału funkcjonuje 8 katedr:

  • Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn,
  • Katedra Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki,
  • Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa,
  • Katedra Inżynierii Systemów,
  • Katedra Maszyn Rolniczych i Metodologii Badań, w tym także Ośrodek – Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin,
  • Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, w tym także Ośrodek – Autoryzowane Centrum Szkolenia Autodesk,
  • Katedra Mechatroniki i Edukacji Techniczno-Informatycznej,
  • Katedra Technologii Materiałów i Maszyn.

Katedry ściśle współpracują ze sobą na płaszczyźnie dydaktycznej, w zakresie realizowanych badań naukowych, działalności naukowo-technicznej oraz usługowej. Charakterystyczną cechą tej struktury jest fakt, że żadna katedra nie kształci studentów niezależnie od pozostałych jednostek.

Wydział Nauk Technicznych obecnie (jak i Wydział Mechaniczny przedtem) jest w skali Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie średniej wielkości wydziałem. W naszych murach studentom zawsze przekazywaliśmy rzetelną wiedzę wiedząc, że to jest niezbędne w pracy inżyniera. Nasi absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy.

Wydział ma jasno nakreśloną strategię rozwoju, która ściśle koresponduje ze strategią i kierunkami rozwoju całego Uniwersytetu. W strategii rozwoju wydziału przejęto również znaczne rozwinięcie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w zakresie rozwiązywania zadań technicznych i problemów naukowych.

Prof. dr hab. inż. Adam J. Lipiński
Dziekan Wydziału Nauk Technicznych