Pytania na egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny inżynieria rolnicza - 2017 r.

 1. Ogólne zasady i etapy projektowania maszyn rolniczych.
 2. Zasady agregatowania maszyn i narzędzi rolniczych.
 3. Formułowanie i weryfikacja hipotez statystycznych.
 4. Zasady modelowania doświadczeń.
 5. Technika ochrony upraw polowych i sadowniczych.
 6. Technologie zbioru owoców i warzyw.
 7. Komputerowe wspomaganie projektowania.
 8. Fazy istnienia maszyny rolniczej.
 9. Podstawowe definicje eksploatacji, trwałości i niezawodności maszyny rolniczej.
 10. Rodzaje tarcia w elementach maszyn.
 11. Definicja warstwy wierzchniej elementu i podstawowe jej charakterystyki.
 12. Rodzaje zużywania części maszyn.
 13. Definicja diagnostyki technicznej i podstawowe symptomy diagnostyczne.
 14. Cele i zadania logistyki technicznej.
 15. Etapy zarządzania eksploatacją maszyn.
 16. Bilans mocy agregatu rolniczego.
 17. Jakie nośniki energii możemy zaliczyć do odnawialnych (również pochodzenia rolniczego).
 18. Systemy automatycznego sterowania procesami roboczymi.
 19. Technologie składowania ziarna zbóż.
 20. Wymagania agrotechniczne i zasada działania aktywnych i biernych maszyn uprawowych.
 21. Technologie siewu nasion zbóż.
 22. Technologie zbioru zbóż i roślin zbożopodobnych.
 23. Technologie zbioru zielonek.
 24. Technologie zbioru i sadzenia roślin okopowych.
 25. Badania środków technicznych do chemicznej ochrony roślin.
 26. Topologie sieci LAN i standardy sieciowe.
 27. Etapy procesu decyzyjnego.
 28. Zasady planowania i ocena wyniku procesów rozdzielczych mieszanin ziarnistych.
 29. Mechanizacja i automatyzacja w produkcji pod osłonami.
 30. Mechanizmy ruchu ciepła.
 31. Mechanizmy ruchu masy.
 32. Procesy cieplne i dyfuzyjne w materiałach biologicznych.
 33. Bezwymiarowe liczby kryterialne w opisie procesów wymiany ciepła i masy.
 34. Właściwości fizyczne materiałów biologicznych.
 35. Metody pomiaru fizycznych właściwości materiałów biologicznych.
 36. Charakterystyka cech fizycznych nasion wykorzystywanych w procesach separacji.
 37. Modelowanie odwrotne w identyfikacji fizycznych właściwości materiałów.
 38. Niepewności pomiarowe. Metody analizy błędów pomiarowych.
 39. Statystyczne metody oceny wyników badań eksperymentalnych.
 40. Etapy matematycznego modelowania systemów.
 41. Problemy dyskretyzacji w modelowaniu procesów ciągłych.
 42. Oryginał i jego model – walidacja i weryfikacja modelu.
 43. Modele regresyjne.
 44. Analiza wymiarowa.
 45. Metody sztucznej inteligencji.
 46. Metody optymalizacji systemów.
 47. Metoda elementów skończonych (MES) w modelowaniu biosystemów.
 48. Suszenie materiałów biologicznych.
 49. Równowagowa zawartość wody w ciałach stałych. Krzywe sorpcji i desorpcji.
 50. Zjawisko skurczu suszarniczego.