Statut Drukuj
wtorek, 31 marca 2009 19:03

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1.„Studenckie Koło Naukowe Mechatroniki”, zwane dalej Kołem, działa w oparciu o ustawę o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 roku, /Dz. U. Nr 65 poz. 385/, Statut Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Regulamin Kół Naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

§ 2.Siedzibą Koła jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Technicznych, Katedra Mechatroniki.

 

Rozdział II.

Cele koła i ich realizacja:

§ 3.Celem koła jest pogłębianie wiedzy i zainteresowań z zakresu Mechatroniki.

§ 4.Koło realizuje swój cel, w szczególności poprzez:

1 Studiowanie fachowej literatury,

2 Badania terenowe i laboratoryjne,

3 Spotkania dyskusyjne,

4 Seminaria, referaty i prace naukowe,

5 Współpracę z innymi organizacjami i kołami naukowymi.

 

Rozdział III.

Prawa i obowiązki członków Koła

§ 5.Członkami Koła mogą zostać studenci, absolwenci, doktoranci i pracownicy naukowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, jak i innych wyższych uczelni.

§ 6.Członkiem Koła staje się z chwilą wpisania na „Listę członków Koła”. Wpisu dokonuje Przewodniczący Koła za zgodą Zarządu Koła.

§ 7.Członkowie Koła mają czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich organów Koła.

§ 8.Członkowie Koła mają prawo:

- uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków Koła i wnioskowanie w sprawach statusowej działalności Koła,

- uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Koło,

- korzystania z funduszy Koła,

- uzyskiwania informacji na temat działalności Zarządu.

§ 9.Obowiązkiem członka Koła jest:

1 Aktywne uczestnictwo w pracach Koła,

2 Przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz uchwał władz Koła.

§ 10.Prawa Członków Koła mogą ulec wygaśnięciu lub utracie.

§ 11.Członkostwo wygasa na skutek dobrowolnego wystąpienia.

§ 12 .Zarząd Koła może skreślić członka Koła w przypadku braku działalności w Kole. Decyzja

taka powinna być poprzedzona rozmową z zainteresowanym. Od decyzji o skreśleniu

przysługuje zainteresowanemu odwołanie się do Komisji Rewizyjnej.

 

Rozdział IV.

Struktura organizacyjna koła:

§ 13. Władzami Koła są:
- Walne Zgromadzenie Członków,
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna.
§ 14. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są na okres 1 roku kalendarzowego. Ich wybór odbywa się w drodze tajnego głosowania, bezwzględną większością głosów członków Walnego Zgromadzenia. Odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji możliwe jest w tajnym głosowaniu na wniosek przynajmniej połowy członków Koła.

Walne Zgromadzenie Członków Koła


§ 15. Walne Zgromadzenie Członków Koła jest najważniejszą władzą Koła. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia Koła są zwoływane przez Zarząd lub z inicjatywy przynajmniej połowy członków Koła.
§ 16. Członkostwo Walnego Zgromadzenia uchwalają statut oraz zmiany do niego wprowadzane.
§ 17. Członkowie Walnego Zgromadzenia powołują i odwołują Zarząd i Komisję Rewizyjną.
§ 18. Walne Zgromadzenie Członków Koła określa główne kierunki działania Koła.
§ 19. Walne zgromadzenie Członków Koła obraduje na posiedzeniach zwyczajnych (raz w ciągu roku do 31 stycznia) oraz na posiedzeniach nadzwyczajnych. Walne Zgromadzenie ma zdolność do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy członków. W razie braku quorum możliwe jest podejmowanie uchwał w II terminie posiedzenia zwoływanego nie wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie posiedzenia.

Zarząd Koła


§ 20. Zarząd Koła kieruje całokształtem działalności Koła, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i reprezentuje go na zewnątrz.
§ 21. Zarząd składa się z czterech członków: Prezesa, Vice-Prezesa, Skarbnika i Sekretarza.

§ 22. Do szczególnych zadań Zarządu należy:
- przyjmowanie członków Koła i skreślenie z listy członków Koła,
- realizacja postanowień Walnego Zgromadzenia,
- określenie szczegółowych kierunków działania Koła i opracowywanie planu działania,
- powoływanie i odwoływanie komisji i zespołów przewidzianych do realizacji zadań,
- dysponowanie środkami finansowymi Koła przeznaczonymi na realizację jego zadań
- prowadzenie dokumentacji Koła,
- reprezentowanie Koła, w tym przed Władzami Uczelni i Wydziału oraz Samorządu Studenckiego.

Komisja Rewizyjna Koła

§ 23. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę działalności Zarządu.
§ 24. Komisja rewizyjna składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 25. Do zadań Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
- kontrola realizacji przez Zarząd postanowień Walnego Zgromadzenia,
- przyjmowanie wniosków do członków Koła dotyczących ewentualnych nieprawidłowości w działalności Zarządu i ich weryfikacja,
- kontrola przepływu środków finansowych będących w dyspozycji Koła.

 

Rozdział V

Opieka naukowa nad działalnością Koła

§ 26. Katedra Mechatroniki Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytety Warmińsko-Mazurskiego sprawuje swą opiekę naukową nad działalnością Koła.
§ 27. Na wniosek Dyrektora Kierownika Katedry w uzgodnieniu z Samorządem Studenckim Wydziału, Dziekan Wydziału Nauk Technicznych powołuje opiekuna Koła Naukowego. Opiekun Naukowy odpowiada za merytoryczny poziom działalności Koła i uczestniczy we wszystkich jego przedsięwzięciach, a z głosem doradczym bierze udział w posiedzeniach Władz Koła.
§ 28. Zarząd Koła uzgadnia z Opiekunem Naukowym szczegółowy program merytoryczny działalności Koła.
§ 29 .Opiekun naukowy jest doradcą we wszystkich sprawach związanych z działalnością naukową Koła i pomaga w organizowaniu warunków do realizacji programu pracy Koła.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 30 . Poprawki do statutu mogą być wprowadzone uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Koła.

§ 31. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru kół naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.