Inżynieria Precyzyjna w Produkcji Rolno-Spożywczej

Celem kształcenia na kierunku inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej jest uzyskanie przez absolwenta wszechstronnej wiedzy z zakresu zaawansowanych technik projektowania, symulacji i optymalizacji operacji w technologiach oraz systemach w produkcji rolniczej i przetwórstwie rolno-spożywczym, a także wykorzystywania systemów satelitarnych technik w sterowaniu produkcją i eksploatacją maszyn i urządzeń oraz wiedzy nt. zarządzania i kierowania produkcją i usługami w systemie produkcji indywidualnej i zbiorowej oraz wdrażania innowacyjności ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy i jakości produktów.

Studia na kierunku inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej zapewniają wykształcenie specjalistów związanych z branżą rolno-spożywczą. Zdobyta wiedza umożliwi przyszłemu absolwentowi podjęcie pracy w jednostkach projektowych, jednostkach obsługi rolnictwa, a także w średnich i małych przedsiębiorstwach. Ponadto jest przygotowany do rozwijania własnych umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Na zakończenie studiów student wykonuje pracę dyplomową magisterską.

Kształcenie na kierunku inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej będzie się odbywać w ciągu 3 semestrów. Takie same moduły/przedmioty są realizowane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, do których przypisane są te same liczby punktów ECTS - łącznie 90, różniące się proporcją liczby godzin pracy z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego i samodzielnej pracy studenta. Opracowany program zawiera wspólne efekty kształcenia dla obu form studiów. W ramach studiów na tym kierunku student musi również odbyć praktykę w wymiarze 160 godzin. Absolwent kierunku uzyskuje tytuł zawodowy magistra inżyniera.