Technika Rolnicza i Leśna

TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA jest kierunkiem o charakterze techniczno - rolniczym. Absolwenci tego kierunku posiadają szeroki zakres wiedzy technicznej, uzupełnionej wiadomościami z dziedziny rolnictwa, leśnictwa i ekologii. Taka wiedza zapewnia absolwentom nabycie umiejętności rozwiązywania współczesnych i przewidywanych w przyszłości problemów z zakresu techniki wykorzystywanej w procesie produkcji płodów rolnych, czystych pod względem ekologicznym i ekonomicznie uzasadnionych, w procesie ich przetwarzania oraz utrzymywania. Absolwenci kierunku TRiL mogą podjąć pracę w zakładach produkcyjnych, związanych z przemysłem leśnym i w sektorze energetycznym, stacjach obsługi i warsztatach naprawczych maszyn rolniczych, w szkolnictwie zawodowym, średnim, wyższym oraz w ośrodkach badawczo -rozwojowych. Mogą prowadzić własne przedsięwzięcia związane z szeroko rozumianym „agrobiznesem".

Studia I stopnia - inżynierskie na kierunku technika rolnicza i leśna prowadzone są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych bez specjalności.

przedmioty kształcenia ogólnego (język obcy, przedmioty humanizujące, technologia informatyczna),
nauki podstawowe (matematyka, chemia, fizyka, grafika inżynierska),
przedmioty kierunkowe:
mechanika ogólna, wytrzymałość materiałów, podstawy konstrukcji maszyn, technologia materiałów konstrukcyjnych, fizyczne właściwości materiałów biologicznych, elektrotechnika, elektronika, automatyka i robotyka, technika cieplna, inżynieria procesowa, gospodarka energetyczna, podstawy produkcji rolniczej i leśnej, technologia żywności, pojazdy rolnicze i leśne, maszyny rolnicze, rolnictwo precyzyjne, maszyny leśne, maszyny przetwórstwa spożywczego, urządzenia techniczne w rolnictwie, eksploatacja techniczna, użytkowanie maszyn rolniczych, podstawy agrobiznesu, zarządzanie i logistyka w przedsiębiorstwie, inżynierskie środowiska obliczeniowe i projektowe.

Na zakończenie studiów student wykonuje pracę dyplomową inżynierską.