Inżynieria Maszyn Rolniczych, Spożywczych i Leśnych

Kierunek Inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych jest po raz pierwszy oferowany w rekrutacji w roku 2019/2020 (lipiec 2019).

Absolwent posiada gruntowną wiedzę w zakresie nauk ogólnych, podstawowych i dyscyplin kierunkowych: technicznych, rolniczych i leśnych, wzbogaconą umiejętnościami z zakresu zastosowania informatyki, zarządzania zespołami ludzkimi oraz automatyki i sterowania procesami. Potrafi identyfikować i rozwiązywać napotykane problemy techniki wykorzystywane w procesie produkcji surowców pochodzenia rolniczego (roślinnych i zwierzęcych), pozyskiwania i przetwórstwa drewna, a także produkcji spożywczej. Jest przygotowany w zakresie stosowania nowoczesnych technologii cyfrowych wspierających przemysł rolno-spożywczy i leśny. Zna podstawowe metody, techniki, technologie i maszyny służące kształtowaniu i wykorzystaniu potencjału przyrody, a zdobyta wiedza umożliwia dostrzeżenie wpływu stosowanych technik i technologii na środowisko naturalne. Posiada wiedzę na temat podstawowych procesów związanych z zasadami prawidłowego użytkowania i obsługi sprzętu technicznego. Ma wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień związanych z budową ciągników, pojazdów i maszyn rolniczych, leśnych i przemysłu spożywczego. Ma wiedzę o podstawowych zasadach konstruowania maszyn i urządzeń technicznych znajdujących zastosowanie w pracach rolniczych i leśnych oraz w przetwórstwie żywności. Wykazuje się znajomością podstawowych zagadnień związanych z projektowaniem inżynierskim i wykorzystaniem grafiki komputerowej oraz modelowania i optymalizacji. Posiada wiedzę o nowoczesnych materiałach eksploatacyjnych stosowanych we współczesnych maszynach i pojazdach użytkowanych w sektorze rolno-spożywczym i leśnictwie. Zna podstawy elektrotechniki, elektroniki i automatyki oraz posiada podstawową wiedzę o napędach i sterowaniu hydraulicznym i pneumatycznym w systemie użytkowania sprzętu technicznego na potrzeby obsługi rolnictwa i leśnictwa oraz przetwórstwa żywności. Dysponuje wiedzą z zakresu wykorzystania systemów satelitarnych technik w monitorowaniu i sterowaniu produkcją i eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych. Posiada wiedzę z zakresu podstawowych metod statystycznych i narzędzi informatycznych do analizy i oceny zjawisk i procesów zachodzących w produkcji rolniczej i leśnej oraz przetwórstwie żywności.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych gałęziach produkcji związanych z przemysłem leśnym, sektorem agroenergetycznym, stacjach obsługi i warsztatach naprawczych maszyn rolniczych i leśnych oraz w zakładach projektowania maszyn. Jest także przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Jest przygotowany do rozwijania własnych umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia.