Inżynieria Bezpieczeństwa

Kierunek INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA przewidziany jest dla kandydatów posiadających predyspozycje i ukierunkowania techniczne. Celem kształcenia na tym kierunku jest nauczenie inżyniera XXI wieku „nowego" myślenia (filozofii bezpieczeństwa), polegającego na tym, że przy rozwiązywaniu dowolnego zadania związanego z działalnością człowieka nadrzędną zasadą jest bezwarunkowe bezpieczeństwo.
Program studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa obejmuje problematykę bezpieczeństwa w procesie projektowania, wytwarzania i eksploatacji: maszyn, urządzeń, instalacji technicznych, obiektów. Z zakresu inżynierii bezpieczeństwa cywilnego studenci poznają problematykę bezpieczeństwa dotyczącą: znajomości istnienia i prognozowania możliwych zagrożeń naturalnych i cywilnych oraz ich skutków, a także zapobiegania im.

Studia I stopnia - inżynierskie na kierunku inżynieria bezpieczeństwa prowadzone są na studiach stacjonarnych ze specjalnością inżynieria systemów bezpieczeństwem.

Student zdobywa wiedze i umiejętności w następujących obszarach tematycznych:

  • przedmioty kształcenia ogólnego (język obcy, przedmioty humanizujące, technologie informatyczne),
  • przedmioty podstawowe (matematyka, fizyka, chemia, grafika inżynierska, nauka o materiałach, mechanika, wytrzymałość, analiza ryzyka),
  • przedmioty kierunkowe (unormowania prawne bezpieczeństwa cywilnego, zagadnienia psychologii, socjologii, logistyka, fizjologia w bezpieczeństwie pracy, systemy prawne bezpieczeństwa i ochrony środowiska, organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, organizacja systemów ratownictwa. zasady stosowania technicznych systemów monitorowanie zagrożeń, techniki zabezpieczenia i ochrony, stosowanie środków ochrony i redukcji ryzyka zawodowego i środowiskowego, procesy i dane informacyjne oraz ich bezpieczeństwo, inżynieria mechatroniczych systemów ochrony obiektów, zarządzanie bezpieczeństwem i środowiskiem, kontrola i audyt procesów technologicznych, modelowanie zagrożeń).


Po III semestrze student ma do wyboru jeden z trzech bloków dyplomujących: „inżynierią zarządzania bezpieczeństwem", „inżynierie bezpieczeństwa technicznego" lub „bezpieczeństwo pracy"

W trakcie studiów student zobowiązany jest do zaliczenia dwóch praktyk.
Na zakończenie studiów student wykonuje pracę dyplomową inżynierską.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwenci posiadają umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy nabytej w czasie studiów w przyszłej działalności zawodowej, z uwzględnieniem obowiązujących unormowań prawnych i aspektów ekonomicznych, komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym, pracy grupowej. Potrafią dokonywać analizy bezpieczeństwa i ryzyka, określać wymagania i projektować systemy monitorowania zagrożeń związane z technicznym zabezpieczaniem obiektów oraz zapewnienia bezpieczeństwa środowiska. Posiadają umiejętności organizowania i prowadzenia działań ratowniczych, zapobiegających i ograniczających wypadki, awarie i choroby zawodowe. Ponadto wiedzą jak prowadzić badania okoliczności awarii i wypadków, prowadzić szkolenia, pełnić funkcje organizatorskie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa, warunków pracy i standardów bezpieczeństwa.