Komunikaty

Komunikat – (pdf)
Mapa1 (pdf)

Konferencja jest organizowana pod patronatem Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach obchodów jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy zawodowej prof. dr. hab. inż. Tadeusza Rawy, prof. zw.

Ma ona umożliwić pracownikom nauki omówienie problemów związanych z techniką rolniczą. Będzie okazją do prezentacji wyników badań oraz dyskusji. W trakcie trwania Konferencji przewiduje się prezentacje referatów związanych z szeroko rozumianą inżynierią rolniczą.

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Konferencji. W trakcie jej trwania są planowane wykłady plenarne,referaty w sekcjach tematycznych oraz prezentacja posterów.

Tematyka Konferencji

  • budowa i eksploatacja maszyn;
  • technologie precyzyjne w produkcji rolno-spożywczej;
  • właściwości fizyczne i funkcjonalne surowców roślinnych;
  • przetwórstwo i przechowalnictwo płodów rolnych;
  • odnawialne źródła energii;
  • inżynieria systemów agrotechnicznych;
  • jakość i bezpieczeństwo surowców i produktów rolno-spożywczych.

Dodatkowe informacje

Referaty należy przygotować w formie wystąpienia multimedialnego, którego prezentacja zajmować będzie ok. 10 min, a postery – w formie plakatu o wymiarach pionowo usytuowanego formatu arkusza A1 (841×594 mm). Streszczenia publikacji o objętości 1 strony formatu A4 zostaną wydane elektronicznie jako materiały konferencyjne. Należy je przygotować czcionką Time New Roman 12 pkt. (bez dodatkowego formatowania) z podaniem: tytułu w języku polskim i angielskim, imienia i nazwiska autora(ów), miejsca pracy (Uczelnia, Wydział, Katedra) i tekstu z ewentualnymi rysunkami. Opublikowanie pełnych tekstów publikacji zostanie zaproponowane uczestnikom po konferencji.

Ważne terminy

do 15.04.2016 – zgłoszenie udziału wraz z tematem referatu lub posteru,

do 15.04.2016 – wniesienie opłaty konferencyjnej,

do 15.05.2016 – przesłanie streszczenia