Konkurs na stanowisko doktoranta - stypendysty w Katedrze Inżynierii Systemów

Konkurs na stanowisko doktoranta - stypendysty w Katedrze Inżynierii Systemów (Wydział Nauk Technicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
w ramach projektu 2020/37/B/NZ9/00687 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Tytuł zawodowy magistra inżyniera z kierunków przypisanych do dziedzin nauk rolniczych lub inżynieryjno-technicznych.
 2. Posiadanie statusu doktoranta (na polskiej uczelni) w dyscyplinie technologia żywności i żywienia lub inżynieria mechaniczna.
 3. Znajomość zagadnień związanych z: (1) procesami odwadniania i suszenia żywności biomateriałów z wykorzystaniem gorącego powietrza, mikrofal oraz ultradźwięków; (2) obróbką ultradźwiękową i mikrofalową materiałów biologicznych; (3) pomiarami  właściwości fizykochemicznych materiałów biologicznych takich jak: zawartość związków bioaktywnych, aktywność antyoksydacyjna, barwa, właściwości mechaniczne, reologiczne oraz sorpcyjne z wykorzystaniem metod instrumentalnych; (4) matematycznym modelowaniem jednostkowych procesów w przemyśle spożywczym oraz (5) statystyczną analizą wyników eksperymentów.
 4. Posiadanie w dorobku co najmniej dwóch publikacji (jako pierwszy i korespondencyjny autor) z zakresu odwadniania lub suszenia żywności lub innych biomateriałów z wykorzystaniem gorącego powietrza, mikrofal, ultradźwięków lub właściwości fizykochemicznych suszu np. zawartości związków bioaktywnych, aktywności antyoksydacyjnej, barwy, właściwości mechanicznych, reologicznych oraz sorpcyjnych w czasopismach wycenionych na co najmniej 100 pkt zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.
 5. Doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych z zakresu procesów suszenia konwekcyjnego i mikrofalo-próżniowego materiałów biologicznych jak również procesów odwadniania wspomaganych mikrofalami i ultradźwiękami.
 6. Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.
 7. Umiejętność biegłej obsługi programu MS Office.
 8. Umiejętność pracy w zespole, sumienność i motywacja do pracy badawczej.

Udział w projekcie:

Stypendysta będzie uczestniczył w następujących zadaniach badawczych realizowanych w projekcie OPUS 19, pt. „Wpływ ultradźwięków, mikrofal, promieni podczerwieni oraz obniżonego ciśnienia na kinetykę procesów odwadniania i suszenia buraka zwyczajnego", kierowanym przez Panią dr hab. inż. Magdalenę Zielińską, prof. UWM:

 1. Określenie wpływu wspomaganego ultradźwiękami pulsacyjnego próżniowego odwadniania osmotycznego (US+PVOD) oraz właściwości materiału na kinetykę zmian roztworu osmotycznego (zakwasu buraczanego).
 2. Określenie wpływu wspomaganego ultradźwiękami pulsacyjnego próżniowego odwadniania osmotycznego (US+PVOD) oraz właściwości materiału na kinetykę zmian tkanki buraka.
 3. Określenie wpływu warunków kombinowanego procesu suszenia konwekcyjnego wspomaganego ultradźwiękami/mikrofalami/promieniami podczerwieni (C+US+MW+IR) z suszeniem mikrofalowo-próżniowym (MWVD) na kinetykę suszenia osmotycznie odwadnianych (fermentowanych) buraków.
 4. Określenie wpływu wspomaganego ultradźwiękami pulsacyjnego próżniowego odwadniania osmotycznego (US+PVOD) na kinetykę kombinowanego procesu suszenia konwekcyjnego wspomaganego ultradźwiękami/mikrofalami/promieniami podczerwieni (C+US+MW+IR) z suszeniem mikrofalowo-próżniowym (MWVD).
 5. Określenie wpływu wspomaganego ultradźwiękami pulsacyjnego próżniowego odwadniania osmotycznego (US+PVOD) oraz kombinowanego procesu suszenia konwekcyjnego wspomaganego ultradźwiękami/mikrofalami/promieniami podczerwieni (C+US+MW+IR) z suszeniem mikrofalowo-próżniowym (MWVD) na właściwości suszonych chipsów buraczanych.

Szczegółowy zakres obowiązków Stypendysty:

 1. Przeprowadzanie eksperymentów związanych z odwadnianiem osmotycznym buraka zwyczajnego.
 2. Przeprowadzanie eksperymentów związanych z suszeniem konwekcyjno-mikrofalowo-próżniowym buraka zwyczajnego.
 3. Oznaczanie fizykochemicznych właściwości roztworu osmotycznego (zakwasu buraczanego).
 4. Oznaczanie fizykochemicznych właściwości obrabianego materiału (osmotycznie odwadnianych buraków oraz suszonych chipsów buraczanych).
 5. Analiza statystyczna uzyskanych danych.
 6. Zestawienie otrzymanych wyników dotyczących odwadniania osmotycznego, suszenia konwekcyjno-mikrofalowo-próżniowego oraz właściwości fizykochemicznych materiałów.
 7. Matematyczne modelowanie zmian właściwości fizykochemicznych surowca (zakwasu buraczanego, osmotycznie odwadnianych buraków oraz suszonych chipsów buraczanych) z parametrami procesów.
 8. Udział w przygotowaniu wspólnych publikacji naukowych.
 9. Rozpowszechnianie wyników projektu.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

Termin składania ofert: 25 stycznia 2021, 23:59

Forma składania ofert: email

Termin rozstrzygnięcia: 26 stycznia 2021, 23:59

Warunki zatrudnienia:

Wyłoniony kandydat będzie otrzymywał stypendium przez 36 miesięcy w wysokości 2000 zł/miesiąc.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 01.02.2021 r.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać: CV uwzględniające aktualne dane teleadresowe oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Dz.U. 2018, poz. 1000, z późn.zm.”), skan dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, skan dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu doktoranta, kopię pierwszych stron publikacji naukowych, skan zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.

Dokumenty należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: m.zielinska@uwm.edu.pl do dnia 25 stycznia 2021 roku.

Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do nieinformowania wszystkich kandydatów o wynikach konkursu, co jest jednoznaczne z odrzuceniem ich kandydatury.